Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

CookBook - aplikace pro plánování menu

Autor
Alexey Karpovskiy
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Daná diplomová práce je zaměřena na řešení plánování menu s funkcemi pro správu receptů a ingrediencí. To zahrnuje analýzu aplikace CookBook po předmětu BIE-SP2, návrh a analýzu rozšíření aplikace, navrh a realizace těchto rozšíření, včetně otestování, přípravu dokumentace systému a přípravu vydání finální verze aplikace.

Journal - webový osobní deník

Autor
Matyáš Herman
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato práce se zabývá rozšířením aplikace \textit{Journal}, která již vznikala po dobu dvou semestrů v předmětech BI-SP1, BI-SP2. Tato aplikace slouží k uchovávání událostí, s možností zobrazení událostí na mapě či v kalendáři. Cílem této práce je provést analýzu aktuálního stavu, návrh nových funkcionalit rozšíření a jejich následná implementace. Jedno z těchto rozšíření je lokalizace aplikace do českého a anglického jazyka. Mezi další rozšíření patří možnost přidávat podudálosti či označovat u událostí osoby. Výstupem práce je funkční verze, schopná provozu na serveru.

Přepracování aplikace Kytarový zpěvník do MVP architektury a návrh gamifikace aplikace

Autor
Jan Holan
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Objektem mé bakalářské práce je webová aplikace Kytarový zpěvník, která již pár let vzniká v rámci předmětů SP-1 a SP-2. Hlavním záměrem aplikace je ulehčit organizaci písní pro hráče na kytaru a pomoci mu nalézt nové písně k zahrání. Účelem mé bakalářské práce je provést analýzu aktuálního stavu Kytarového zpěvníku, který díky použitým zastaralým technologiím není aktuálně schopný konkurovat podobným aplikacím. Na základě výstupu tohoto průzkumu pak tvořím návrh převedení aplikace na MVP architekturu a použití frameworku Nette pro frontend a v závěru své práce se věnuji implementaci mnou navrhnutých kroků. Zabývám se i porovnáním s konkurencí a konkrétním návrhem toho, jak by principy gamifikace mohly pomoci Kytarovému zpěvníku při uvedení do živého provozu. Vytvořené řešení slouží jako podklad pro práci dalších studentských týmů.

MobChar - balíček pro Gurps

Autor
Ondřej Lakomý
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Anotace
Aplikace MobChar slouží ke správe postav pro hráce her na hrdiny a je dostupná pro operacní systém Android. v soucasnosti aplikace podporuje tvorbu a správu postav pro hry Drací doupe a Dungeons and dragons. Tato práce se bude zabývat tvorbou rozširujícího balícku pro soucasnou aplikaci MobChar, který umožní také hrácum hrajícím ve svete podle pravidel GURPS využívat tuto aplikaci. Budu se zabývat analýzou a porovnáním odlišností her Dungeons and Dragons, Drací doupe a GURPS, dále navrhnu nový balícek, implementuji jej a provedu testování. pro lepší orientaci hrácu dále vytvorím uživatelskou prírucku s popsáním funkcionality.

MobChar - balíček pro Pána jeskyně v Dračím doupěti

Autor
Matěj Sháněl
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je modernizace hry Dračí doupě vytvořením balíčku aplikace MobChar, jenž se zabývá správou poznámek Pána jeskyně (coby specifického typu hráče). V první části je vypracována analýza současného stavu aplikace MobChar a požadavků na stav cílový. Následně je vytvořen návrh aplikace, který je přizpůsoben potřebě exportovat data do souborů typu .xml a přenášet tyto soubory mezi zařízeními. Na základě návrhu je provedena implementace softwaru, která je nakonec otestována nejprve samostatně, následně pak při interakci s jinými komponentami aplikace MobChar. Vytvořená aplikace umožňuje přenášet data z desktopové aplikace do již existujících balíčků aplikace MobChar a zpět. Nová funkcionalita umožňuje Pánům jeskyně jednodušeji kontrolovat průběh hry a dodržování pravidel.

MobChar - desktopová aplikace pro Pána jeskyně pro Dračí doupě

Autor
Jan Horáček
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Anotace
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit desktopovou aplikaci, která by usnadňovala hraní Dračího doupěte - jedné z nejznámějších českých deskových her na hrdiny. Aplikace je určena zejména pro Pána jeskyně, ale mohou ji využít i samotní hráči. Aplikace umožňuje pomocí grafického rozhraní vytvářet rozsáhlá dobrodružství plná lokací, map, předmětů, nestvůr a mnohého dalšího. Další funkcionalitou je pak vytváření vlastních postav a šablon pro aplikaci MobChar. Hlavní výhodou vytvořené aplikace je možnost přenést vytvořené dobrodružství do mobilní aplikace MobChar určené pro Pána jeskyně a pak také exportování dat do přehledného HTML formátu. Tento formát je vhodný pro tisk, což umožňuje snadné hraní Dračího doupěte bez mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení. V první části práce byla provedena důkladná analýza problému a také rešerše již existujících aplikací. Na základě této analýzy byl vytvořen návrh aplikace. Tento návrh se převážně zaměřuje na nejdůležitější funkcionalitu nové aplikace - tvorbu XML a HTML výstupních souborů. Na základě analýzy a návrhu pak byla vytvořena vlastní implementace aplikace. V poslední fázi byla aplikace důkladně otestována, aby byla zaručena výsledná kvalita a splnění všech počátečních požadavků.

MobChar - balíček pro Dračí doupě 3.0

Autor
Šárka Weberová
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Anotace
CílemtétobakalářsképrácejerozšířeníbalíčkuDračídoupěproaplikaciMobChar. MobChar umožňuje hráčům her na hrdiny spravovat svoje postavy. JednáseoaplikacipromobilníoperačnísystémAndroid.BalíčekDračídoupě se zaměřuje na českou hru Dračí doupě. V rámci této bakalářské práce se balíček rozšíří o simulaci hodu kostkou, odvozování hodnot atributů dovedností, kouzel a dalších objektů. Dále bude implementována komunikace s nově vznikajícím balíčkem pro Pána jeskyně.

Rozšíření aplikace Kytarový zpěvník

Autor
Jiří Mantlík
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a následnou implemetací rozšíření webové aplikace Kytarový zpěvník. Současná verze aplikace umožňuje kytaristům vytvářet písně a řadit si je do zpěvníků. Rozšíření, která jsou předmětem této práce, by měla uživatelům zmíněné funkce ulehčit a umožnit jim snadné sdílení obsahu se svými přáteli. Kromě toho je třeba původní prototyp aplikace uvést do uživatelsky více přívětivého stavu a odstranit chyby, aby mohla být aplikace kytaristy pohodlně používána. Přínosem práce je pro všechny kytaristy možnost mít nyní všechny své oblíbené písně stále po ruce v~elektronické podobě a sdílet je se svými přáteli.

Kytarový zpěvník pro Android - Frontend

Autor
Tomáš Havlíček
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá úpravou a rozšířením frontendu a uživa- telského rozhraní aplikace Kytarový zpěvník pro operační systém Android. Aplikace umožňuje uživatelům správu zpěvníků, písní s akordy a jejich sdí- lení. V práci jsem nejprve provedl analýzu, ve které se zabývám obchodními procesy, požadavky a případy užití aplikace. V této části práce se také vě- nuji standardům pro tvorbu aplikací na operační systém Android. V další části práce jsem se nachází návrh konkrétních funkcí z hlediska frontendu a uživatelského rozhraní, dle kterého jsem provedl implementaci. Aplikaci jsem průběžně testoval automatickými testy. Finální aplikaci jsem nechal otestovat několika reálnými uživateli. Testování ověřilo, že výsledná aplikace je kvalitní, konkurenceschopný produkt. Kompletní zdrojové kódy, dokumentaci a uživa- telskou příručku aplikace lze nalézt v příloze na CD.

Tournament Manager - balíček pro hokej

Autor
Ondřej Košut
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací samostatného balíčku pro aplikaci Tournament Manager pro OS Android, určenou pro správu turnajů ve sportech. Aplikace jako celek byla vyvíjena v~týmu pěti studentů, ve kterém se každý soustředil na jinou její část. Tato práce se zabývá částí, jíž je vytvoření balíčku konkrétně pro hokej a jemu příbuzné sporty tak, aby byl snadno využitelný pro menší přátelské turnaje. Balíček komunikuje s~jádrem aplikace a využívá jeho knihovnu. Výstupem práce je tedy funkční balíček a jeho dokumentace včetně příručky pro uživatele. Pro implementaci byl využit jazyk Java pro Android.

Kytarový zpěvník pro Android

Autor
Gabriela Melingerová
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Cílem této práce je realizovat backend aplikace, umožňující komunikaci s REST rozhraním webové aplikace, manipulaci s písničkami a zpěvníky, autentizaci uživatele, offline režim práce s daty a synchronizaci dat. Nejprve jsem se zaměřila na komunikaci mobilní aplikace s webovou aplikací pomocí REST rozhraní, aby aplikace byla schopná přijímat a odesílat potřebná data. Pro offline práci s daty jsem použila SQLite databázi, která je součástí operačního systému Android. Vytvořené řešení je schopné autentizace uživatele, manipulace s písničkami a zpěvníky, přidávání hodnocení a mnoha dalších funkcionalit, které poskytuje webová aplikace. Výsledek této práce umožňuje uživateli využívat mobilní aplikace Kytarový zpěvník.

MobChar - balíček pro Dungeons and Dragons

Autor
Tomáš Pastorek
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Aplikace MobChar umožňuje hráči her na hrdiny spravovat svoje postavy ve formě aplikace pro operační systém Android. Současná podoba aplikace MobChar podporuje správu postav z české hry Dračí doupě a obsahuje nově vzniklou knihovnu, která usnadňuje tvorbu přídavných balíčků pro další hry. V této práci popisuji analýzu mezinárodní hry Dungeons and Dragons, návrh nového balíčku podporující tuto hru a jeho implementaci včetně testování. Součástí přílohy také vzniká příručka pro uživatele tohoto balíčku.

Tournament Manager - balíček pro squash

Autor
Václav Chmel
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Filip Křikava, Ph.D.
Anotace
Tato práce popisuje analýzu, návrh, implementaci a testování balíčku pro squash do aplikace Tournament Manager pro operační systém Android. Tento balíček umožňuje uživateli zaznamenávání výsledků turnajů a soutěží ve squashi a monitorování s~nimi spojených statistik.

MobChar - jádro aplikace

Autor
Jakub Nižaradze
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Vojtěch Jirkovský
Anotace
Aplikace MobChar umožňuje spravovat postavy z her na hrdiny. V této práci vzniká jádro a knihovna pro tuto aplikaci. Jádro umožňuje jednoduché přidání nové hry a knihovna její jednoduchou implementaci. V této práci se dočtete o analýze, návrhu a implementaci jádra a knihovny pro aplikace MobChar.

Informační systém pro plánování služeb na oddělení

Autor
Tomáš Sergejev
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato bakalářská práce obsahuje důkladnou analýzu problematiky plánování služeb na pracovištích s nepřetržitým provozem. Na základě této analýzy bylo navrženo řešení aplikace, které bylo implementováno formou desktopové aplikace, a následně důkladně otestováno. V samotném závěru práce popisuji nedokonalosti vytvořeného systému a způsoby, jak je řešit. Nabízím také jiné pohledy na řešení této problematiky a další možnosti rozšíření programu pro jeho plné využití v praxi.

Zásuvný modul pro mapování REST zdrojů na GORM domény s lokální cache

Autor
Richard Holaj
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato práce řeší problém integrace webových služeb využívajících architekturu REST do aplikací implementovaných ve frameworku Grails na úrovni modelové vrstvy. Tento problém je vyřešen vytvořením zásuvného modulu obalujícího existující implementaci datového zdroje synchronizační funkcionalitou. V rámci práce se podařilo úspěšně implementovat modul, který zvládá pracovat s většinou REST zdrojů a poskytuje jednoduché API pro napojení na aplikaci. Modul byl úspěšně otestován na aplikaci DochNaCvi využívající REST zdroj rozvrhových dat Sirius. Přínosem této práce je výrazné ulehčení práce vývojářů a možnost vyhnout se zbytečné redundanci. Díky využití databázové cache modul zároveň zefektivňuje celý proces integrace webových služeb.

Webová aplikace pro doučování matematiky

Autor
Pavel Brabec
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro doučování matematiky. Uživateli této aplikace budou žáci základních škol a jejich rodiče. Aplikace bude usnadňovat zadávání a opravování příkladů z matematiky a žákům nabídne neomezenou sbírku příkladů. Součástí práce je analýza, návrh, implementace, testování a nasazení. Výsledkem bude prototyp aplikace nasazený na veřejně dostupném serveru v testovacím provozu.

Srovnání analýzy datového modelu v OntoUML a UML

Autor
Dan Homola
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
V této práci představuji UML Diagram tříd a OntoUML jako dva přístupy ke tvorbě konceptuálních datových modelů. Na ukázkovém případě reklamní agentury, jejíž konceptuální model jsem v této práci vytvořil v obou zmíněných technikách, pak porovnávám jejich vlastnosti a poukazuji na jejich výhody a nevýhody.

Diplomové práce

Návrh databáze a systému pro evidenci pacientů s akutní myeloidní leukémií

Autor
Tomáš Pastorek
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato práce se zabývá datovou analýzou procesu diagnostiky a léčby akutní myeloidní leukémie v Ústavu hematologie a krevní transfuze. Práce popisuje současný stav evidence dat ve formě excelových tabulek, jeho problémy a možnost zlepšení procesu vytvořením relační databáze a návrhem společného systému pro usnadnění každodenní práce vědců, datových manažerů a lékařů. Výstupem práce je analýza současného stavu, návrh relační databáze a návrh uživatelského rozhraní systému, společně s wireframe prototypem. Cílem práce není systém implementovat. Práce se zaměřuje na analytickou a návrhovou část.

Tournament Manager - klient pro Windows 10 Mobile

Autor
Vlastimil Máca
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Autor se v této práci zabývá tvorbou aplikace pro systém Windows 10 Mobile. V prvních kapitolách se zabývá analýzou existující modulární aplikace Tournament Manager pro OS Android. V další kapitole provádí návrh architektury aplikace a vzorového modulu. V posledních kapitolách se pak zabývá popisem realizace, testování a dokumentace aplikace. Výsledkem práce je částečně modulární aplikace nejen pro Windows 10 Mobile, ale díky vývoji na Univerzální Platformě Windows také pro desktopová zařízení se systémem Windows 10.

Tournament Manager - Synchronizace

Autor
Michal Hacura
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Práce se zabývá vývojem serverové části systému Tournament Manager umožňující synchronizaci dat z více klientských zařízení a jednoduchou prezentaci výsledků na webu. Tournament Manager je systém, skládající se z klientů pro mobilní zařízení a synchronizačního serveru, umožňující organizování sportovních turnajů a evidování dosažených výsledků a statistik. V práci je zachycen kompletní proces vývoje sestávající z analýza funkčností, návrhu jednotlivých částí, implementace a testování. Výsledkem je plně funkční server připravený k integraci do zbytku systému.

Tournament Manager - jádro aplikace

Autor
Josef Němeček
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato diplomová práce je součástí projektu, jehož cílem je návrh a implementace mobilní a webové aplikace, která umožňuje evidovat sportovní turnaje a jejich statistiky. Práce samotná se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro mobilní zařízení s OS Android. Tato aplikace je modulární – jednotlivé moduly implementují různé sady sportů.