prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Vedoucí Katedry počítačových systémů

Projekty

Algoritmy pro paralelní a distribuované počítačové systémy

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS14/106/OHK3/1T/18
Období
2014
Popis
Navrhovaný projektu navazuje na předchozí výzkum a vývoj v oblasti paralelních a distribuovaných výpočetních systémů a zabývá se oblastmi masivně paralelních počítačů, výpočetních klastrů, globálních gridových systémů a GPU architektur. Konkrétně se projekt zaměří: 1) na výzkum architektury nededikovaných klastrů se zaměřením na návrh distribuovaného plánovače úloh pro takové klastry, 2) na návrh efektivních algoritmů pro určení parametrů krystalové struktury získaných pomocí difrakční spektroskopie na masivně paralelních GPU klastrech, 3) na paralelizaci algoritmů inspirovaných imunitními systémy na GPU klastrech, 4) na vývoj efektivních algoritmů pro získání dat pro vizualizaci velmi velkých řídkých matic, mapovaných řádkově/sloupcově na masivně paralelní superpočítače, 5) na výzkum heuristických algoritmů po přidělování výpočetních prostředků v celosvětových výpočetních gridech.

Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR CZ)

Program
Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
LM2018131
Období
2020 - 2022
Popis
Projekt ELIXIR CZ, Česká národní infrastruktura pro biologická data, je zaměřen na zpracování, uchovávání, sdílení a analýzu dat v oblasti věd o živé přírodě. Cílem projektu je zajistit, aby data generovaná ostatními infrastrukturami splňovala kritéria FAIR – findable, accessible, interoperable and reusable, nutná k jejich plnému využití. Infrastruktura ELIXIR CZ je založena na expertní části zajišťované unikátním know-how špičkových odborníků z oblasti bioinformatiky, genomiky, biologie, medicíny, informatiky a počítačového inženýrství a na technické části spočívající v heterogenním souboru hardware a software prostředků a specifických architektur podle povahy zpracovávaných dat. Toto unikátní technické řešení je naplňováno především přímým zapojením e-infrastruktur zodpovědných za pokročilá IT řešení, budování datových úložišť, přístup k datům a výpočetním kapacitám. Cílem infrastruktury ELIXIR CZ je provozování pokročilých bioinformatických nástrojů, unikátních a zároveň interoperabilních datových zdrojů pro všechna odvětví současné biologie, školení odborníků a řešení pro dedikaci výpočetních prostředků a jejich specifických technických parametrů podle potřeb uživatelské komunity. Základním prvkem pro přístup a sdílení dat jsou nástroje pro autorizaci a autentizaci uživatelů, které umožňují přístup k datovým zdrojům a nástrojům. Jde většinou o vysoce rozvinuté metody, které jsou na základě schopnosti identifikovat uživatele používány pro přístup k datovým zdrojům včetně těch, které se týkají vysoce citlivých dat. Obecně představuje toto řešení technologii použitelnou ve všech disciplínách pracujících se sdílenými daty napříč vědami o živé přírodě a v podstatě i mimo ni. ELIXIR CZ se výrazně profiluje v oblasti správy dat (Data Management), a to od úrovně uživatelů po úroveň administrátorů vědeckých projektů. Koncepce a nástroje v této oblasti jsou aplikovatelné na řešení procesů od generování dat po jejich archivaci a využitelnost.

Datacenter Management System

Program
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TA02011394
Období
2012 - 2013
Popis
Výzkum a vývoj v rámci projektu Datacenter Management System (DMS) má za cíl vytvoření a aplikaci modulového SW pro zvýšení efektivity datových center – snížení energetické náročnosti a významného snížení nákladů na provoz. Důsledkem pak je i možnost efektivního využití plochy datového centra s větší hustotou umisťovaných IT technologií a celkové zvýšení úrovně dostupnosti, bezpečnosti a kvality služeb.

Návrh a vývoj podpůrných mechanismů pro peer-to-peer klastry

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS10/309/OHK3/3T/18
Období
2010 - 2012
Popis
Navrhovaný projektu navazuje na předchozí výzkum a vývoj v oblasti nededikovaných klastrů. Původní systém, zvaný Clondike, byl úspěšně navržen a implementován v rámci projektu řešeného s 3letou podporou GAČR. Dizertační téma doktoranda Martina Šťavy je zaměřeno na dořešení škálovatelnosti původního systému. V rámci dosavadního doktorského studia navrhl doktorand novou unikátní architekturu kombinující prvky SSI klastru s vlastnostmi peer-to-peer (P2P) sítí. Tato nová architektura, nazvaná ONDC systém, přináší řadu nových požadavků na klíčové podpůrné mechanismy, jako je bezpečnost, plánování úloh, metody komunikace, formování a monitoring klastru, distribuovaný systém souborů. Cílem projektu je integrovat tyto mechanismy do navržené architektury.

Paralelní vizualizace rozsáhlých řídkých matic

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS11/096/OHK3/1T/18
Období
2011
Popis
Vizualizace řídkých matic je většinou vykonávána na desktopových systémech za pomocí programů jako je Matlab nebo Mathematica. Tento přístup je ale nepoužitelný v případě velkých matic, které se nachází v paměti mnoha uzlů masivně paralelního superpočítače. Cílem tohoto projektu je vyvinout efektivní vizualizační techniky pro rozsáhlé řídké matice, které budou snadno integrovatelné do existujících kódů založených na paralelním programovacím modelu MPI.

Paralelní vstupně/výstupní algoritmy pro rozsáhlé řídké matice

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GAP202/12/2011
Období
2012 - 2014
Popis
Algoritmy pro řešení tzv. Grand Challenge problémů vedou na obrovská data, typicky v podobě řídkých matic. Tento projekt se zabývá výzkumem efektivních a škálovatelných algoritmů a datových struktur pro vstupně/výstupní operace nad velmi rozsáhlými řídkými maticemi, které díky své velikosti musejí být ukládány a zpracovávány pomocí masivně paralelních počítačích s desítkami a stovkami tisíc procesorů. Jedná se o matice s biliony nenulových prvků. Projekt je zaměřen na výzkum nových souborových binárních formátů pro ukládání těchto velmi rozsáhlých řídkých matic, na výzkum datových struktur a škálovatelných algoritmů umožňujících efektivní načítání těchto matic do masivně paralelních řešičů a výzkum paměťově efektivních formátů pro reprezentaci těchto matic v počítačové paměti. V neposlední řadě se projekt zaměřuje i na výzkum efektivních a škálovatelných algoritmů pro vizualizace těchto velmi rozsáhlých matic na masivně paralelních počítačích. Projekt kromě teoretické části zahrnuje i ověření navržených algoritmů a datových struktur na reálných masivně paralelních počítačích.

Softwarová architektura distribuovaných ICT systémů

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS16/123/OHK3/1T/18
Období
2016
Popis
Projekt pokrývá 3 dílčí témata týkající se softwarové architektury distribuovaných ICT systémů: 1) Propojení stávající architektury nededikovaného klastrového systému Clondike s implementací distribuovaného logu Apache Cassandra pro realizaci sofistikované správy migrací procesů a pro zajištění bezpečnosti na úrovni celého klastru. 2) Výzkum optimálních politik vstřícnosti a sobeckosti v bezdrátových ad-hoc a senzorových sítích s cílem nalézt pořadovaný poměr požadavků na výpočet a požadavků na přeposílání dat v rámci sítě. Výsledek bude sloužit jako základ pro vytvoření metody, která bere v úvahu nejen směřování a důvěru mezi moduly sítě, ale i efektivitu z pohledu využití energie. 3) Výzkum rozšíření konceptu softwarově definovaných sítí (SDN) o možnost dynamického přepínání okruhů v optických sítích využívajících hustý vlnový multiplex (DWDM) a výzkum vlivu dynamického přidávání a odebírání DWDM kanálů na sledované parametry optické trasy (zejména vliv různých úrovní signálu přidávaných kanálů na úroveň DWDM signálu na různých místech trasy)s cílem umožnit efektivnější zajišťování služeb pro síťové aplikace vyžadující přímý přístup k fotonické vrstvě sítě.

Spolupráce s LSU-USA na problémech ukládání a načítání rozsáhlých řídkých matic

Program
Projekty v rámci přímé spolupráce se zahraničními institucemi z EU
Poskytovatel
Jiný zahraniční poskytovatel
Kód
LSU 53025
Období
2011 - 2012
Popis
Cílem projektu je návrh a vytvoření rámce pro ukládání rozsáhlých řídkých matic na diskové subsystémy a jejich zpětné načítání v rámci SA-NCSM (symmetry adapted no-core shell model) řešiče.

Výzkum a vývoj vysokorychlostního mikrovlnného spoje s QAM modulací a s přenosovou rychlostí 155 Mbit/s

Program
IMPULS
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kód
FI-IM4/149
Období
2007 - 2009
Popis
Náplní projektu je průmyslový výzkum v oblasti vysokorychlostních mikrovlnných radioreléových spojů. Cílem projektu je nalezení a vývoj nových technologických řešení a přístupů a vývoj moderního mikrovlnného radio-reléového spoje s kapacitou přenosu 155 Mbitů/s využívajícího modulaci QAM. Přínosem projektu je nové technologické řešení mikrovlnného spoje odlišné od stávajícího řešení používaného ve vysokorychlostních mikrovlnných spojích vyvinutých řešitelem projektu a podstatně lepší technické parametry zařízení, včetně výrazně vyšší přenosové rychlosti. Zařízení je přednostně určeno pro realizaci a využití na území ČR.