Tisková konference k zahájení projektu vytvoření Fakulty informatiky na ČVUT v Praze

Dne 8. dubna 2008 uspořádal prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., poradce rektora ČVUT pro informatiku, tiskovou konferenci k zahájení projektu vytvoření Fakulty informatiky. Tímto projektem ČVUT jasně vyjadřuje svůj zájem podporovat výchovu vysoce kvalifikovaných odborníků a výzkum v oboru, který má klíčovou úlohu při transformaci současného světa na informační společnost. Na této tiskové konferenci byly představeny základní cíle a záměry projektu a jeho časový harmonogram. Tisková konference se konala v Masarykově koleji ČVUT, Thákurova 1, Praha 6.

Dne 20. března 2008 jmenoval rektor ČVUT v Praze prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., svým poradcem pro informatiku prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc. a pověřil ho řízením a koordinací přípravy projektu vytvoření Fakulty informatiky na ČVUT.

V současné době je výuka informatických disciplín zahrnuta nejen do všech studijních oborů na Fakultě elektrotechnické ČVUT (FEL), ale ve větší nebo menší míře i do studijních programů ostatních fakult na ČVUT. Ani výzkum v oblasti informatiky není omezen jen na katedru počítačů FEL – výzkumné projekty pracovišť ČVUT a jejich spolupráce s průmyslem mají ovšem z informatického hlediska především charakter aplikace výpočetní a komunikační techniky ve specifických technických oborech.

Kdy by mohla začít existovat Fakulty informatiky a co nového se od ní očekává? Fakulta informatiky ČVUT se má stát institucí, která v souladu s dlouholetou tradicí ČVUT bude rozvíjet teoretické i technické obory Informatiky v rozsahu a kvalitě srovnatelné s nejlepšími evropskými technickými universitami. Klade si za cíl stát se výzkumnou fakultou s moderním programem Informatika na bakalářském, magisterském i doktorském stupni a s kvalitním výzkumem ve všech základních oborech informatiky. Na úrovni studia i výzkumu chce podpořit synergické efekty symbiózy základních oborů informatiky s existujícími obory aplikované a inženýrské informatiky na stávajících fakultách ČVUT. Projekt vytvoření Fakulty informatiky je v souladu s aktualizací Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2008. Časový harmonogram projektu vytvoření fakulty předpokládá její založení již k 1. 1. 2009 a své první studenty by tak mohla přijmout od začátku školního roku 2009/10.

Podle názoru členů přípravného týmu prof. Tvrdíka by ČVUT založením Fakulty informatiky vydalo jasný signál, že chápe informatiku jako plnohodnotný vědecký obor a je pro rozvoj tohoto oboru schopno připravit atraktivní a kvalitní institucionální podmínky. Informatika má nepochybně silné vazby na technologickou základnu reálného světa, současně se však zabývá problémy, pro které jsou fyzikální aspekty významné méně či vůbec ne. Díky svému historickému vývoji má informatika velmi těsnou vazbu na elektrotechniku, ale to neznamená, že každý informatik uplatní ve své praxi plné elektrotechnické vzdělání. Informatika je dnes charakteristická tím, jak široce jsou její postupy a výsledky aplikované v ostatních oborech, ale nelze na ni pohlížet jen jako na souhrn takových aplikací.

Fakulta informatiky také přispěje k lepší čitelnosti struktury ČVUT na trhu vzdělávání, především ve vztahu k fakultám jiných vysokých škol, které rovněž nabízejí informatické studijní programy. Tato nabídka se již dnes člení na programy zaměřené spíše technicky (jako např. na FIT VUT v Brně, FAV ZČU v Plzni nebo FEI VŠB v Ostravě), teoreticky (jako např. na MFF UK Praha nebo FI MU v Brně) nebo ekonomicko-manažersky (např. na FIS VŠE nebo PEF ČZU v Praze), apod. Je zřejmé, že ve středočeském regionu informatická fakulta s technickým zaměřením dosud chybí a ČVUT má potenciál představovat v tomto směru velmi kvalitní nabídku.

Založení nové fakulty uvítají i představitelé ICT firem a poskytovatelé služeb s velkým podílem ICT, neboť na trhu práce je dlouhodobě citelný nedostatek vysokoškolsky vzdělaných informatiků. V rámci vzájemné odborné spolupráce s těmito firmami bude fakulta nabízet účast na vývojových projektech, současně bude bezprostředně získávat praxí ověřené požadavky na profily absolventů či strukturu studijního programu. Fakulta informatiky se také bude orientovat na kvalitní výzkum a získávání podpory pro řešení výzkumných projektů nejen z fondů Evropské komise, ale také dalších mezinárodních institucí a zahraničních nebo domácích subjektů.

Návrh studijního programu nové fakulty respektuje doporučení ACM/IEEE CS a evropských akreditačních standardů, což spolu s uplatněním evropského kreditního systému ECTS usnadní organizaci výměnných studijních pobytů v zahraničí. Fakulta informatiky bude vhodnou volbou pro studenty, kteří mají vyhraněný tvůrčí zájem o informatiku a chtějí se dovědět co nejvíce o architektuře a programování počítačových systémů a o informačních a komunikačních technologiích bez „přidané hodnoty“ představované kompletním elektrotechnickým vzděláním. Na druhé straně bude ovšem studijní program koncipován tak, aby podpořil horizontální prostupnost studia na ČVUT. Studenti budou mít možnost doplnit si svůj průchod studiem o vhodné předměty z ostatních fakult, primárně z oborů informatiky aplikované v daných technických oborech. Tato možnost bude zajištěna jak technicky (tj. úpravou studijního informačního systému, který umožní studentům výběr předmětů jiných fakult) tak i administrativně (tj. zahrnutím odpovídajícího objemu takto získaných studijních kreditů do studijním programu). Systematická podpora horizontální prostupnosti ČVUT může být jeden z dílčích efektů vytvoření Fakulty informatiky.

Oprávněnost přesvědčení, že vznik Fakulty informatiky zvýší atraktivnost ČVUT pro studenty i potenciální odborné partnery, potvrzuje i skutečnost, že tento projekt na jeho webových stránkách již za první tři dny podpořilo více než 650 jeho příznivců.

Začátky výuky informatiky na ČVUT jsou spojeny se jménem Antonína Svobody, který zde jako docent katedry matematiky v roce 1948 zahájil nepovinné přednášky z výpočetní techniky. Na podzim 1964 byla na Elektrotechnické fakultě založena katedra počítačů a prvních 40 studentů pátého ročníku směru Automatizační technika bylo přijato ke studiu zaměření Samočinné počítače. V tomto školním roce studuje na FEL ve čtyřech oborech garantovaných Katedrou počítačů přibližně 1700 studentů. Dva z těchto oborů, Softwarové inženýrství a Web a multimedia, jsou v bakalářském studijním programu Softwarové technologie a management, který byl na FEL poprvé otevřen ve školním roce 2006/07 a jako program se strukturou odpovídající standardům evropských informatických studijních programů zaznamenává velký zájem uchazečů o studium.

Informace o postupu prací a událostech kolem projektu vytvoření Fakulty informatiky ČVUT budou umisťovány na pracovní webové stránky http://www.fi.cvut.cz, kde lze nalézt i příslušné kontaktní informace.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková