Webové inženýrství

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Mobilní aplikace pro ovládání digitronových hodin (Nixie clock) přes Bluetooth

Autor
Dimitri Vizelka
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Matěj Bartík, Ph.D.
Oponenti
Ing. Matej Hulák
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním multiplatformní aplikace pro ovládání digitronových hodin přes komunikační protokol Bluetooth Low Energy. Pro implementaci byly použity technologie ReactJS a Capacitor. Pro samotný zdrojový kód aplikace byl zvolen programovací jazyk TypeScript. Výsledkem je aplikace, kterou lze spustit jako nativní kód pro operační systémy iOS a Android, nebo jako progresivní webovou aplikaci ve webovém prohlížeči.

Trackman - sledovací služba platformy Integromat

Autor
Dominik Kadera
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Malimánek
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a realizací služby Trackman, která je klíčovou komponentou v rámci interního monitoringu platformy Integromat a následné distribuce nashromážděných dat k další analýze. Cílem bylo za prvé navrhnout architekturu celé aplikace, což zahrnovalo především databázový model a architekturu aplikační vrstvy v jazyce JavaScript, ovšem také návrh samotné komunikace se třetími stranami a to s důrazem na využití již existujících integrací, které platforma Integromat nabízí, a za druhé pak navržené řešení implementovat. Databázová vrstva je založena na databázovém stroji PostgreSQL a využívá přístupu uložených procedur na straně databázového serveru. Aplikační vrstva je napsána v jazyce JavaScript a díky využití interních knihoven Integromatu nabízí vysokou abstrakci pohledu na data a široké možnosti jejich transformace. Trackman je v době dokončování práce nasazen v produkčním prostředí platformy a průměrně zpracuje zhruba půl milionu požadavků denně.

Webová aplikace pro uživatele systému sdílení automobilů

Autor
Štěpán Severa
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Václav Jirovský, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webové klientské aplikace pro systém sdílení vozidel Uniqway. Výsledná aplikace poskytuje možnost zobrazení volných vozidel na mapě, jejich rezervaci, odemykání a zamykání. K implementaci aplikace byl použit Javascriptový framework Vue.js. Hlavním přínosem této práce je rozšíření klientských aplikací systému Uniqway o webovou aplikaci, což přispívá k rozšíření uživatelské základny. V příloze práce se nachází uživatelská příručka a snímky obrazovky současné verze aplikace, která byla v rámci této bakalářské práce vytvořena.

Efektivní a bezpečné generování dokumentů z více podobných, nedůvěryhodných zdrojů

Autor
Mikuláš Poul
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Hrončok
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Dříve mohli upravovat obsah projektu pro vzdělávací materiály Nauč se Python! jen důvěryhodní správci. Cílem této práce bylo umožnit vykreslovat některý obsah z forků hlavního gitového repozitáře, nicméně ale bezpečně a efektivně. Toho bylo dosáhnuto implementací nástroje, který dokáže spustit kód v Pythonu pod nastavitelnou úrovní izolace a uchovávat výsledky dluhodobě v mezipaměti. Tento nástroj byl následně integrován do projektu Nauč se Python!, kde vykresluje části obsahu v izolovaném prostředí, buď v Docker kontejnerech nebo na virtuálním stroji pomocí Vagrantu. Integrace také umožňuje sdílení částí obsahu napříč repozitáři.

Rozšíření Pico CMS pro autentizaci

Autor
Pavel Tůma
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Dostál, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Kokeš
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací rozšíření minimalistického systému Pico CMS, navrženého pro správu webových stránek. Rozšíření umožní autentizaci uživatelů a konfigurovatelné omezení jejich přístupu ke stránkám. Přihlašování do systému bude umožněno vlastními uživatelskými účty nebo pomocí technologie SSO (Single Sign-On - jednotné přihlášení pomocí zavedeného účtu u důvěryhodného poskytovatele). Práce dále popisuje možnosti použití protokolu OAuth 2.0 pro autentizaci a při návrhu uvažuje možná bezpečnostní rizika. Výsledné rozšíření může využít komunita uživatelů systému Pico pro zpřístupnění určitých částí jejich webové prezentace pouze autorizovaným uživatelům. V příloze práce lze nalézt zdrojový kód rozšíření a jeho uživatelskou dokumentaci.

Web a rezervační systém ubytovacích objektů

Autor
Jaroslav Šmolík
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá analýzou stávajícího systému pro správu ubytovacích zařízení a implementací nového. Na základě analýzy a nových potřeb uživatelů jsou definovány požadavky nového systému. Rešerše zkoumá hotová řešení a porovnává tři z nejpoužívanějších PHP frameworků. V každém z těchto frameworků je napsána ukázková aplikace demonstrující jeho fungování. Na základě požadavků je navržena nová aplikace, která je implementována ve frameworku Symfony a její funkčnost je otestována pomocí automatických testů. Nová aplikace je oproti stávající optimalizována pro mobilní zařízení a přináší správu vícejazyčného obsahu a rezervační systém. Závěrem je provedeno testování použitelnosti a jsou opraveny nalezené nedostatky.

Webové prostředí pro algoritmy nad binárními stromy

Autor
Jakub Melezínek
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Řehořek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.