Počítačové systémy a sítě (verze pro anglické studenty)

Závěrečné práce

Diplomové práce

Multimodální navigace a její nasazení v škálovatelné architektuře

Autor
Jan Sokol
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Fesl, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem plánovače cest v geoprostorových grafech, konkrétně s omezením na cesty ve městě. Plánovač nabízí různé způsoby dopravy a v určitých kombinacích také využívá vícera možností prostředků najednou. Plánovací služba je navržena dle principů tzv. mikroslužeb (microservices). K plánovací službě je přístup navržen pomocí REST API. Technologií jako Docker a Kubernetes je využito k nasazení aplikace do distribuovaného a škálovaného systému v druhé části práce. Při nasazení do Kubernetes je brán důraz na zabezpečení aplikace. Část práce je věnována možnostem škálování aplikace v distribuovaném systému Kubernetes. Je brán důraz na vysokou dostupnost aplikace jak při běžném provozu, tak při častém nasazování.

Detekce a fyzická lokalizace útočníků v sítích WiFi

Autor
Jakub Samek
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem a implementací distribuovaného systému pro ochranu WiFi sítí před útoky a porušováním uživatelských politik. Práce obsahuje analýzu existujících metod a dostupných nástrojů pro detekci, fyzickou lokalizaci a blokování vybraných bezdrátových zařízení v rámci ochrany WiFi sítí. Součástí práce je návrh a implementace distribuovaného systému, který pomocí běžných komerčně dostupných WiFi zařízení umožňuje detekovat nepovolená zařízení ve WiFi síti, fyzicky je lokalizovat a blokovat, včetně nepovolených přístupových bodů. Systém byl úspěšně otestován ve vlastní síti.

Optimalizace paralelního zpracování cyklické fronty

Autor
Josef Kučera
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Kašpar
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je představit a porovnat varianty implementace cyklické fronty CQ v jazyce C pro více písařů a čtenářů s paralelním přístupem pomocí zámků a atomických operací na architektuře x86-64. Následně navrhnout sadu optimalizací pro vkládání a vybírání zpráv z cyklické fronty a otestovat jejich výkonnostní přínos na základě různých parametrů, jako jsou délka fronty, velikost zprávy, způsob zpracování zpráv, počty písařů a čtenářů a jejich rozestavení na jádra procesorů.

Pojítko Skywire - řídící modul

Autor
Jiří Cidlina
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Melnikov
Anotace
Práce se zabývá vzdáleným řízením zařízení s OS Linux. Postupně řeší možnosti implementace vzdáleného ovládání síťových prvků pomocí webového rozhraní a SNMP. Blíže se zaměřuje na libmicrohttpd a NetSNMP, s jejichž pomocí je řešena technologie. Ta je vztažena k zařízení na tvorbu mikrovlnných spojů, založených na platformě SH4. Realizace začíná s prostředím, které bylo používáno pro tvorbu jeho firmwaru a postupně jej upravuje a doplňuje. Původně požadované rozšíření řídícího modulu o podporu SNMP a vylepšený sběr dat postupně přechází až k jeho nové realizaci. Požadavky na jednotlivé části modulu jsou znovu analyzovány a upraveny pro splnění nových potřeb. Výsledkem práce je funkční řešení řídícího modulu pro zařízení s OS Linux. Modul byl znovu vytvořen s použitím jazyka C++ s důrazem na jeho rozšiřitelnost a počítá s možným nasazením na dalších podobných zařízení.

Simulace hierarchie sdílených pamětí cache

Autor
Jindřich Čapek
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Kašpar
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato práce obsahuje implementaci hierarchie sdílených pametí cache s koherencním protokolem MOESI v simulátoru GEM5. Práce obsahuje krátký popis simulátoru GEM5 a jeho pametového systému, popis koherencního protokolu MOESI, popis implementace a propojení jednotlivých cache pametí. Výstupem této práce je simulace systému, který obsahuje dva osmijádrové procesory s tríúrovnovou hierarchií pametí cache. Overení správnosti implementace jsme provedli pomocí testu obsažených v simulátoru GEM5. Dále jsme simulovali beh vybraných benchmarku ze sad benchmarku PARSEC a SPLASH-2 a výsledky porovnali s behem na reálném systému.