Manažerská informatika

Závěrečné práce

Diplomové práce

Analýza procesů firmy

Autor
Jan Novotný
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Pavel Šedek
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zaměřuje na zmapování procesů ve společnosti Curso a následnou optimalizaci jednoho z procesů. K zachycení struktury a hierarchie procesů je využita procesní mapa. Součástí práce je analýza konkrétního procesu, identifikace jeho nedostatků a slabých míst. Pro vizuální zachycení současného stavu a navržení TO-BE modelu je využita notace BPMN. Další částí práce je příprava podkladů pro implementaci procesu do informačního systému společnosti: definice funkčních a nefunkčních požadavků na software, případy užití, doménový model a náhledy obrazovek. Pro otestování realizace návrhu, práce obsahuje testovací scénáře. Práce je doplněna o ekonomické zhodnocení optimalizace.

Návrh Matice ohrožení v rámci plánovací fáze projektu

Autor
Josef Havlíček
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá vytvořením softwarového doplňku nástroje Microsoft Project. Doplněk slouží v projektovém řízení k měření potenciálu kritičnosti a potenciálu selhání jednotlivých úkolů a pro sestavování Matice ohrožení, přehledného grafického zobrazení těchto dvou potenciálů. V rámci práce se zabývám teoretickými základy potenciálu kritičnosti, potenciálu selhání a matice ohrožení. Rozebírám možnosti implementace doplňku pro Microsoft Project a podrobněji se věnuji VSTO typu doplňku. Dále popisuji provedenou analýzu požadavků, implementaci a testování vytvořeného doplňku. Na konci práce se nachází postup instalace doplňku a uživatelská příručka.

Informačný systém na správu žiadostí o podporu v Operačnom programe Životné prostredie

Autor
Marek Pukaj
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Diplomová práca sa zameriava na problematiku správy žiadostí o podporu v Operačnom programe Životné prostredie. Základným cieľom práce je návrh a implementácia informačného systému, ktorý bude slúžiť Štátnemu fondu životného prostredia ČR ku správe žiadostí o finančnú podporu. V práci je popísaný podrobný proces vytvárania systému, ktorý začína analýzou a končí testovaním. V závere práce sa nachádza zhodnotenie prínosov tohto systému pre Štátny fond životného prostredia ČR a predstavenie možnosti ďalšieho rozvoja.

Podpora konceptuálního modelování pro jazyk Haskell

Autor
Marek Suchánek
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce se zabývá problematikou provázanosti konceptuálního modelování s implementací informačních systémů a navrhuje řešení pro reprezentaci konceptuálních modelů přímo v programovacím jazyce Haskell včetně jejich vizualizace a postupů validace a verifikace. V rámci práce jsou rozebrány základní pojmy a významné přístupy v oblasti konceptuálního modelování a formální specifikace modelů, stejně jako nástroje pro jejich podporu. Dále jsou v práci analyzovány vybrané vlastnosti programovacích jazyků a možnosti jejich využití pro konceptuální modelování, požadavky na reprezentaci konceptuálních modelů a vlastní expresivita jazyka Haskell. Systém, navržený na základě analýzy a rešerše, ve formě implementovaného prototypu v jazyce Haskell je demonstrován na případové studii a jsou diskutovány jeho výhody a nevýhody z hlediska výsledného SW produktu i projektového řízení. Výsledkem práce je zdokumentovaný open-source prototyp systému včetně metodiky jeho užití pro tvorbu, verifikaci a validaci konceptuálních modelů v jazyce Haskell. Práce také obsahuje návrh budoucího vývoje a rozvoje systému i další možnosti výzkumu v této oblasti.

Bankovní platforma pro provádění Peer to Peer plateb

Autor
Petr Pešta
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Pavel Krejčí
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá tématem peer to peer plateb. Hlavním cílem je provést analýzu poskytovatelů P2P služeb v zahraničí a navrhnout vhodné řešení pro implementaci v dané bance. Zároveň je nutné zhodnotit všechna úskalí, která průběh projektu doprovází a uvést jejích řešení.

Analýza spolehlivostních dat drážních zabezpečovacích zařízení

Autor
Nikola Rytířová
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Daňhel, Ph.D.
Oponenti
Ing. Radek Dobiáš, Ph.D., MBA
Anotace
Tato diplomové práce se zabývá analýzou spolehlivosti v oblasti drážních zabezpecovacích zarízení. Navazuje na predchozí bakalárskou práci, ve které byla implementována webová aplikace pro prediktivní analýzu spolehlivosti dle normy MIL-HDBK-217F. Predmetem práce je rozšírení této aplikace o možnost zadávat úmyslne zhoršené parametry soucástek a následne analyzovat vliv takovýchto parametru na konecný výsledek. Soucástí práce je také analýza podnikových procesu týkajících se rízení spolehlivosti zarízení. Aplikace je založena na PHP frameworku Symfony2 a databázi MySQL. Procesy jsou modelovány pomocí metody DEMO.

Způsoby srovnání notací pro modelování byznys procesů

Autor
Lukáš Cimpl
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Pavel Náplava, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce se zabývá způsoby srovnání notací pro modelování byznys procesů. Základem je seznámení s celým životním cyklem procesu, procesním řízením, modelováním procesu a notacemi BPMN/UML. Důležitou oblastí je souhrnná rešerše metod, které jsou vymezeny pro porovnávání notací. Součástí práce je vytvoření hodnotícího procesu na základě závěrů tematických zdrojů. Praktickým výstupem je metodika k aplikaci navrženého postupu spolu s jejím ověřením na vzorových diagramech Procesního portálu FEL ČVUT v Praze.

Návrh a tvorba nástroje pro optimalizaci procesů na základě analýzy BPM modelů

Autor
Richard Mach
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Náplava, Ph.D.
Anotace
Táto práca sa zaoberá procesnými mierami kvantifikujúcimi rôzne aspekty biznis procesov, akými sú ich kvalita a zložitosť. Teoretická časť práce identifikuje a kategorizuje procesné miery, rozoberá dostupné grafické notácie a formáty modelov biznis procesov. Praktická časť práce implementuje nástroj analýzy biznis procesov s názvom BPMN Measures. Tento nástroj umožňuje vypočítať vybrané procesné miery a validovať vstupný formát modelu procesu.

Analýza a návrh iOS aplikace pro komunikaci a kooperaci při vývoji software

Autor
Pavel Šmejkal
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá možnostmi využití nástrojů pro podporu komunikace a kooperace při vývoji software. První část detailně analyzuje produkty na trhu. Následuje rozbor komunikačních požadavků a postupů ve vybrané společnosti. Práce popisuje návrh a implementaci softwarového nástroje pro podporu specifických procesů v dané firmě, založený na aplikaci pro mobilní platformu iOS. Dále bylo provedeno testování a zhodnocení ekonomických přínosů aplikace.

Vizualizace diagramů DEMO pro manažery

Autor
Adam Žďára
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Krejčí
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem alternativní vizualizace metodiky DEMO s ohledem na snadnou pochopitelnost manažery organizací a podniků. Práce v úvodní části stručně popisuje metodiku DEMO. Další část je věnována rešerši existujících nástrojů, jejich vizualizacím a způsobům interaktivní simulace podnikových procesů. V následující analytické části jsou jednotlivé diagramy mezi sebou a s jejich staršími verzemi porovnány a je vyhodnoceno jejich vzájemné provázání a informace, které prezentují. V další části jsou na základě rešerše a analýzy specifikovány požadavky na vytvářenou interaktivní vizualizaci. Další část se zabývá návrhem jednotlivých pohledů vizualizace, tak aby splňovaly specifikované požadavky. Poslední část se věnuje testování úspěšnosti vytvořených vizualizací a závěrečnému vyhodnocení.

Výuková webová aplikace pro finanční analýzu firmy

Autor
David Dušek
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.