Výzkum vztahů a společných vlastností spolehlivých a bezpečných architektur založených na programovatelných obvodech

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA16-05179S
Období
2016 - 2018
Popis
S pokračující miniaturizací současných zařízení se drasticky zhoršuje jejich spolehlivost. Je tedy nutné navrhovat zařízení, která s tímto počítají a jsou spolehlivá (funkční) i za přítomnosti poruch. Toho se typicky dosahuje zavedením redundance za cílem zaručení správnosti dat. Bezpečnost zařízení, tj. odolnost proti útokům, je v dnešní době dalším stále důležitějším aspektem. Návrhu bezpečných zařízení se často dosahuje také pomocí redundance, ovšem za jiným cílem

Bezpečné a spolehlivé architektury pro programovatelné obvody

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS17/213/OHK3/3T/18
Období
2017 - 2019
Popis
Navrhovaný projekt se bude zabývat návrhem a modelováním architektur, které budou tolerantní vůči poruchám, útokům a nespolehlivým senzorickým vstupům. Projekt bude zejména orientován do oblasti programovatelných obvodů (FPGA), systémů s mikrokontroléry a vestavných systémů integrujících umělou inteligencí. Zásadní a tradiční metoda pro zvýšení spolehlivostních ukazatelů je zavedení redundance ať již replikací obvodů nebo kombinováním různých senzorických vstupů. Bezpečnost zařízení ve smyslu odolnosti proti útokům, je v dnešní době dalším stále důležitějším aspektem, což se často dosahuje také pomocí redundance, ale s cílem skrýt data. Budeme hledat vzájemné vztahy metod a způsobů návrhu systémů odolných proti poruchám, systémů odolných vůči chybným senzorickým vstupům a systémů odolných proti útokům. Chceme studovat průsečíky těchto oblastí a vliv řiditelnosti, pozorovatelnosti a redundance na cílové vlastnosti těchto architektur.

Výzkum a vývoj nástrojů pro bezpečnostní analýzu provozu počítačových sítí

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS17/212/OHK3/3T/18
Období
2017 - 2019
Popis
Význam komunikačních technologií ve společnosti roste a internet je již každodenní součástí soukromého i pracovního života lidí po celém světě. Neustálý růst objemu dat však ztěžuje bezpečnostní analýzu provozu za účelem detekce škodlivého provozu. Škodlivý provoz, který je možné každodenně pozorovat v reálných sítích, může ohrozit nejen fungování infrastruktury, ale i samotné uživatele, kteří ji využívají. Vedle toho trend poslední doby v podobě chytrých zařízení připojovaných do internetu s sebou přináší mnohé bezpečnostní otázky. Oblasti síťové bezpečnosti se věnuje spousta výzkumníků i komerčních firem z celého světa již mnoho let, ale přesto existuje mnoho dosud nevyřešených výzkumných problémů, na které je potřeba se zaměřit. Tento projekt má za cíl výzkum v oblasti detekce škodlivého provozu ve vysokorychlostních sítích a vývoj nástrojů pro analýzu a získávání informací k detekovaným událostem.

Podpora práce v Technickém výboru 4.2 Technical Committee on Mechatronic Systems Mezinárodní federace pro automatické řízení (IFAC)

Program
INTER-EXCELLENCE
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
LTV17019
Období
2017 - 2019
Popis
Projekt by měl umožnit řešitelce v letech 2017 – 2019 spolupráci s technickým výborem 4.2 Technical Committee on Mechatronic Systems Mezinárodní federace pro automatické řízení IFAC (International Federation of Automatic Control), jehož je řešitelka řádnou členkou. V rámci svého členství ve výboru se musí řešitelka navrhovaného projektu zúčastňovat alespoň jedenkrát ročně zasedání výboru, obvykle při příležitosti konání mezinárodní konference/symposia/kongresu, jehož je technický výbor IFAC spolupořadatelem resp. organizátorem. Zde obvykle žadatelka aktivně prezentuje výsledky své vědecké práce formou příspěvku na konferenci. Členové výboru se zde nejen účastní zasedání, ale předsedají odborným sekcím, podílejí se na organizaci akce a prezentují zde rovněž výsledky vědeckého výzkumu, na němž participují. Nedílnou součástí je i vypracovávání recenzních posudků odborných publikací.

Práce v řídící radě mezinárodní organizace Euromicro

Program
INGO II
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
LG15012
Období
2016 - 2017
Popis
.

5th Prague Embedded Systems Workshop

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 52/17/F8
Období
2017
Popis
Prague Embedded Systems Workshop (PESW 2017, http://pesw.fit.cvut.cz/2017/) je již pátým ročníkem akce přednostně určené pro studenty (doktorandy i magisterské studenty) nejen z České republiky. Hlavní náplní a cílem jsou ústní prezentace a poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o zajímavých výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifikaci, syntéze, testovatelnosti a bezpečnosti. Ohlasy minulých již čtyř ročníků byly jednoznačně kladné, proto připravujeme již pátý ročník opět v hotelu Academic v Roztokách u Prahy, který nás zcela uspokojil jednak svou polohou a jednak službami. Hlavním organizátorem je katedra číslicového návrhu FITu, zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně studenti, kteří pracují na svých doktorských a diplomových pracích. S jejich dílčími i finálními výsledky se mohou na PESW pochlubit i v mezinárodním měřítku. Od minulého ročníku se opět podařilo rozšířit mezinárodní programový výbor, máme přislíbenou účast doktorandů, jejich školitelů a dalších aktivních účastníků z universit z Tel Avivu (Izrael), University of Leicester (UK), z Montpellier (Francie), University di Pavia (Itálie), Zelené Gory (Polsko), FIIT z Bratislavy (Slovensko), Západočeské university, firmy EaToN, FELu a FITu i z Brněnského VUT. CfP rozesíláme i na další pracoviště. Vzhledem k mezinárodní účasti probíhá celý workshop v angličtině. Jako inovaci plánujeme zorganizovat speciální sekci na téma síťové bezpečnosti, takže ke každoročně vyhlašovaným tématickým okruhům z oblasti vestavných systémů, návrhů odolných proti poruchám a útokům, k řízení robotů a dalším (podrobně je možné najít na našem již funkčním webu) přibývá ještě: - Network monitoring and measurements - Network traffic processing and analysis, anomaly detection - Security and privacy issues Další součástí konference je "PESW 2017 Student Poster Ses

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.