Grafit

Závěrečné práce

Bakalářské práce

FitLife - hra o studiu na FIT

Autor
David Mikulka
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a finalizací studentského videoherního projektu Fit- Life. Hra je vyvíjena dvěma vývojáři, a tak proces finalizace probíhá současně ve dvou pracích. Obě práce se zaměřují na vylepšení UX (z angl. user experience, uživatelský zážitek). Cílem této práce je především návrh a implementace nového uživatelského rozhraní a vytvoření (nejen) pixel artových animací.

FitLife - hra o studiu na FIT

Autor
Duc Minh Pham
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je navrhnout a dokončit hru FitLife. Na procesu finalizace hry se podílejí dva lidé, a proto bude proces rozdělen do dvou bakalářských prací. Tato práce se zaměří na softwarově inženýrský aspekt vývoje hry. Při návrhu a implementaci klíčových back-endových komponent hry budou použity návrhové vzory.

Sonifikace obrazu

Autor
Radka Kolembusová
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Oponenti
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Anotace
Tématem bakalářské práce je návrh způsobu sonifikace dat z obrazu a generování zvuku a hudby na základě vlastností jeho barev a detekce objektů v obrazu pomocí umělé inteligence. Práci zahajuje rešerše obsahující metodiku sonifikace, přibližující odborné termíny akustiky, hudební teorie a oblasti barevných prostorů. Dále jsou zde popsány a zhodnoceny projekty podobného zaměření. Probíhá hledání a vyhodnocení mapování modalit mezi vizuální a zvukovou doménou. Analýza technologických možností se soustředí zejména na uživatelskou přívětivost a přenositelnost. Po grafickém a softwarovém návrhu je implementován prototyp aplikace a prováděno uživatelské testování.

3D model fakulty

Autor
Oldřich Milec
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato práce se zabývá vytvořením 3D modelu třetího patra Nové budovy Českého vysokého učení technického. Části tohoto modelu jsou vytvářeny procedurálně pomocí vytvořených pluginů do programu Blender. Jedná se především o učebny a kanceláře, kterých je v modelu více a jsou si navzájem velmi podobné. Pluginy je možné parametricky nastavovat tak, aby výsledná místnost co nejlépe odpovídala realitě. Zbylé prostory jsou vytvořeny ručně a následně spojeny s vygenerovanými místnostmi.

Vizualizace 3-rozměrných dat slunečního povrchu

Autor
Vojtěch Tomas
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá možnostmi vizualizace vícerozměrných dat. Cílem práce je vybrat a implementovat vhodné vizualizační metody. V práci jsou dále rozebrány výpočetní metody numerické integrace, interpolace a konstrukce geometrie, které se pojí s vizualizačními metodami. Vybrané metody a algoritmy jsou implementovány ve formě prototypu, jehož design se zaměřuje na fyzikální přesnost zobrazení, srozumitelnost, možnosti aproximace hodnot, výkon, ale i portabilitu. Prototyp je implementován pomocí webových technologií (JavaScript a WebGL), výpočetní část je implementována v jazyce Python. Prototyp umožňuje zobrazení na LCD stěně v prostředí SAGE2 a na 3D monitoru. Součástí prototypu je implementace Python balíčku umožňující rychlou integraci a interpolaci. Implementovaný prototyp byl uživatelsky otestován. Testování obsahuje také porovnání rychlosti implementovaných matematických metod s implementací totožných metod v balíčku SciPy.

Vizualizace rozsáhlých urbanistických scén

Autor
Giang Chau Nguyenová
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Tato práce je zaměřená na optimalizaci vizualizace rozsáhlých urbanistických scén a obsahuje přehled několika metod, které postupně rozebírám a porovnávám podle zvolených kritérií. Zaměřuji se především na metody úrovně detailu modelu a viditelnost ve scéně. Na základě podrobné analýzy zkoumaných algoritmů jsem implementovala mnou vybrané metody a prototyp zobrazila pomocí herního jádra Unreal Engine. U navrženého prototypu jsem zaznamenala hlavní vizualizační parametry a vyhodnotila účinnost jednotlivých technik.

Animovaný avatar pro výukovou aplikaci Dráček

Autor
Pavel Podaný
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Aplikace Dráček představuje výukový program zaměřený na děti základních škol s poruchami učení. Tato práce se zabývá myšlenkou animovaných průvodců, rozborem jejich hlavních rysů a zkoumáním jejich úspěšnosti za účelem návrhu postavičky vlastní pro použití v nové mobilní verzi této aplikace. Práce uvažuje možnosti ovládání takovýchto pomocníků a problém volby vhodné reakce na příchozí podměty. Získané informace jsou nakonec použity k návrhu a implementaci aplikace sloužící jako simulátor a grafický konfigurátor chování této postavy.

Diplomové práce

Metaviz: Průvodce kreativním programováním

Autor
Radka Hošková
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Oponenti
Ing. Adam Vesecký
Anotace
Cílem této práce je strukturalizace dostupných informací o kreativním programování. Součástí práce je skupina interaktivních vizualizací, které je možné prohlížet včetně popisu ve webové aplikaci Metaviz.

Tactile Matrix Box

Autor
Jiří Šebele
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
V této práci prozkoumáváme vznikající oblast tangible rozhraní, zvláště tangible povrchů. Zkoumáme aktuální techniky pro rozpoznávání obrazu s pomocí příznaků, jakož i aktuální aplikace umělé inteligence. Naším cílem je zlepšit design MIT Tactile Matrix a vyvinout jednoduché SDK, které studentům umožní snadno vytvářet nové tangible aplikace. Zlepšujeme flexibilitu konstrukce abychom ji umožnili studentům do budoucna upravovat, a rozšiřujeme funkční dosah zařízení pomocí ethernetové komunikace. Diskutujeme možnosti budoucích aplikací a ohlížíme se za několika případovými studiemi.

Věnná města českých královen - Jádro mobilního klienta

Autor
Ondřej Slabý
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato práce je součástí projektu Věnná města českých královen. Cílem tohoto projektu je mimo jiné tvorba mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Účelem této aplikace je zobrazování historických verzí budov na jejich skutečných pozicích využitím prvků rozšířené reality. Práce se věnuje analýze uživatelského rozhraní podobných aplikací a návrhu modulární architektury, jejímž cílem je oddělit složité výpočty, které jsou k realizaci rozšířené reality nutné, od specifik systému Android, čímž je usnadněna jejich implementace. Navržená architektura je v práci realizována a otestována, včetně uživatelského rozhraní na základě poznatků z analýzy. Výsledná aplikace je automaticky nahrávána na obchod Google Play Store a tento postup v práci popsán.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.