Zápis z 2. zasedání Akademického senátu konaného dne 6. 5. 2022

Na 2. zasedání Akademického senátu FIT byly řešeny a schvalovány dokumenty jako Výroční zpráva o hospodaření a činnosti FIT za rok 2021, Plán realizace strategického záměru pro rok 2022, i schválení výše prospěchového stipendia.

Program schůze

 1. Schválení programu 2. zasedání AS FIT
 2. Kontrola a schválení zápisu z 1. zasedání AS FIT
 3. Schválení Výroční zprávy o hospodaření FIT za rok 2021
 4. Schválení Výroční zprávy o činnosti FIT za rok 2021
 5. Schválení Plánu realizace strategického záměru pro rok 2022
 6. Schválení výše prospěchového stipendia
 7. Různé
1.

Schválení programu 2. zasedání AS FIT

Předsedající otevřel diskuzi k tomuto návrhu programu. Nikdo neměl k návrhu programu otázky, proto předsedající diskuzi uzavřel a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje program 2. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT schválil program 2. zasedání AS FIT.
 • Poznámka: Senátor Bc. Jaroslav Kříž přišel na zasedání až po tomto hlasování.
2.

Kontrola a schválení zápisu z 1. zasedání AS FIT

Bylo navrženo několik změn, především oprava překlepů a rozepsání zkratek – GD na Google Drive, VR na Vědeckou radu – bylo přepsáno slovo uznání na souhlas ve vyjádření T. Vally.

Pan předseda doplní opravy do PDF.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje zápis z 1. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 1
 • AS FIT schválil zápis z 1. zasedání AS FIT.
3.

Schválení Výroční zprávy o hospodaření FIT za rok 2021

Vedení FIT představilo Výroční zprávu o hospodaření FIT za rok 2021. Ve spolupráci s členy AS FIT pak byly opraveny různé překlepy, nejasné formulace a nesrovnalosti mezi dokumenty. Vedení FIT také zodpovědělo dotazy od členů AS FIT, které se týkaly různých pojmů ve výroční zprávě. AS FIT poté přistoupil ke schvalování.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FIT za rok 2021.
 • Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT schválil Výroční zprávu o hospodaření FIT za rok 2021.
4.

Schválení Výroční zprávy o činnosti FIT za rok 2021

Proděkanka Petra Pavlíčková informovala senát o stavu Výroční zprávy. Senátu byla předložena verze, která prošla schvalováními, přišly troje připomínky od J. Meinlschmidta, od T. Nováčka, od O. Suchého, nicméně v této variantě byly problémy s vizuální stránkou, u které byla přislíbena oprava 9. 5. 2022.

Ve spolupráci s členy vedení FIT pak byly opraveny různé překlepy, nejasné formulace a nesrovnalosti mezi dokumenty. Vedení FIT také zodpovědělo dotazy od členů AS FIT, které se týkaly různých pojmů ve výroční zprávě.

V rámci diskuze nad dokumentem se řešilo, že ELSA občas podává informace o potřebných úlevách pro studenty pozdě, například den před zkouškou. Možná vylepšení byla odložena na později, aby se AS FIT mohl opět zaměřit na schvalování výročních zpráv.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje Výroční zprávu o činnosti FIT za rok 2021.
 • Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT schválil Výroční zprávu o činnosti FIT za rok 2021.
5.

Schválení Plánu realizace strategického záměru pro rok 2022

Proděkanka Petra Pavlíčková představila Plán realizace strategického záměru pro rok 2022. Tento záměr vychází z toho dlouhodobého 2021+ a navazuje na rok předchozí. Byly zapracovány připomínky od doktora Suchého a některé komentáře byly probrány přímo na zasedání.

Ve spolupráci s členy vedení FIT pak byly opraveny různé překlepy, nejasné formulace a nesrovnalosti mezi dokumenty. Vedení FIT také zodpovědělo dotazy od členů AS FIT, které se týkaly různých pojmů v plánu realizace.

V rámci diskuze se také otevřelo téma, které interní předpisy by měly být dostupné pouze pro členy akademické obce a které by měly být veřejné. Bod byl prozatím opuštěn, aby se AS mohl přesunout ke schvalování Plánu realizace.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje Plán realizace strategického záměru pro rok 2022.
 • Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT schválil Plán realizace strategického záměru pro rok 2022.
6.

Schválení výše prospěchového stipendia

Proděkan Zdeněk Muzikář představil výše prospěchového stipendia. Na grémiu navrhoval snížení částky pro nejvyšší kategorii o 500 korun, nesetkalo se to s kladnou odezvou, částka tedy zůstává. Navrhoval to z důvodu, že platby do fondu klesají z důvodu prominutí poplatku za prodloužení studia během COVID pandemie, máme lepší studenty a méně prodlužují, naopak výdaje rostou. Ujišťuje ale, že zatím peníze ve fondu jsou.

T. Nováček přednesl podnět od studentů, jestli by nestálo za to kategorie přeškálovat. Z. Muzikář reagoval: „Teoreticky by to šlo. Otázka je, jestli zvyšování finanční motivace vede studenty k úměrnému zlepšování. Nemyslím si, že prospěchové stipendium je až taková motivace ke studiu. Je spousta schopných studentů, kteří nemají tak dobré výsledky, ale zaměřují se na jiné věci. Stipendijní fond se dá čerpat i jinak, například studenti, kteří školu reprezentují na různých soutěžích, angažují se např. ve ‚Studenti sobě‘ apod., mohou také něco dostat a toto není v tabulce vůbec postiženo.“

Z. Muzikář dále doplnil, že existuje stipendium pro nadané studenty, loni bylo také speciální stipendium pro studenty s průměrem 1.0, resp. ELSA studenty s průměrem 1.1, takže mimořádní studenti mají další možnosti. V. Dvořáková doplnila informace o Hlávkově ceně.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje výši prospěchového stipendia.
 • Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT schválil výši prospěchového stipendia.
7.

Různé

V rámci bodu Různé se AS FIT s vedením FIT vrátil k diskuzi o zveřejňování interních předpisů. Argumentem pro zveřejnění je především transparentnost ze strany veřejnosti. Argumentem proti je především fakt, že vnitřní předpisy mohou obsahovat naše know-how, které FIT nechce dávat veřejně, stejně tak možné mediální zneužití dokumentů proti FIT.

Děkan Marcel Jiřina slíbil vypracování seznamu všech interních předpisů s informacemi, proč by měly či neměly být zveřejněny. Na základě tohoto seznamu bude moci diskuze pokračovat později.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Tomáš Nováček