Zápis z 1. zasedání Akademického senátu konaného dne 12. 1. 2022

Na prvním ustavujícím zasedání si Akademický senát FIT zvolil své předsednictvo a prodiskutoval proběhlé volby. Dále senátoři schválili Plán realizace strategického záměru fakulty pro rok 2021 a udělili souhlas se jmenováním členů Vědecké rady FIT.

Program schůze

Pro ustavující zasedání byl připraven a následně senátorům a děkanovi zaslán návrh programu:

 1. Schválení programu ustavujícího zasedání AS FIT
 2. Volba předsednictva AS FIT
 3. Informace volební komise k Volbám do AS FIT 2021
 4. Informace děkana
 5. Souhlas s návrhem členů VR FIT
 6. Schválení plánu realizace strategického záměru fakulty pro rok 2021
 7. Různé
1.

Schválení programu ustavujícího zasedání AS FIT

Předseda volební komise otevřel diskuzi k tomuto návrhu programu. Nikdo neměl k návrhu programu otázky, proto předseda diskuzi uzavřel a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje program ustavujícího zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se –0
 • AS FIT schválil program ustavujícího zasedání AS FIT.
2.

Volba předsednictva AS FIT

S. Jeřábek navrhnul změnit mandát budoucího předsednictva do ustavující schůze po volbách v roce 2022. Svůj návrh poté stáhl, jelikož v současné chvíli není třeba tuto úpravu vytvářet, jelikož AS FIT může případnou změnu udělat kdykoliv v průběhu svého mandátu.

Předsedovi volební komise byl před zahájením zasedání zaslán mail od S. Jeřábka s jeho kandidaturou na předsedu AS FIT. Jiní senátoři se nerozhodli kandidovat. S. Jeřábek následně pronesl krátkou řeč, co by jako předseda chtěl dělat a jakým způsobem chce, aby předsednictvo AS FIT fungovalo. Senátoři v tajné volbě hlasovali o navrženém kandidátovi. Ten získal v prvním kole tajné volby nadpoloviční většinu hlasů.

 • Usnesení: AS FIT volí Ing. Stanislava Jeřábka jako předsedu AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 (viz Hlasovací protokol o tajných volbách)
 • AS FIT zvolil Ing. Stanislava Jeřábka jako předsedu AS FIT.

Předseda volební komise poté předal nově zvolenému předsedovi AS FIT řízení zasedání. Kandidátem na předsedajícího byl dopředu oznámen T. Nováček. Žádný další kandidát nebyl navrhnut. T. Nováček bohužel nebyl přítomen na zasedání, avšak souhlas se svojí kandidaturou vyjádřil předem pomocí mailové zprávy. Senátoři v tajné volbě hlasovali o navrženém kandidátovi. Ten získal v prvním kole tajné volby nadpoloviční většinu hlasů.

 • Usnesení: AS FIT volí Ing. Tomáše Nováčka jako předsedajícího AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 1 (viz Hlasovací protokol o tajných volbách)
 • AS FIT zvolil Ing. Tomáše Nováčka jako předsedajícího AS FIT.

Před začátkem zasedání nebyla oznámena žádná kandidatura na tajemníka AS FIT. Předseda S. Jeřábek tedy navrhl jako kandidáta D. Knopa. Ten s kandidaturou souhlasil a následně navrhnul T. Vallu jako protikandidáta. I on se svojí kandidaturou souhlasil. Oba kandidáti slíbili senátorům, že pokud budou vykonávat funkci tajemníka AS FIT, budou ji plnit svědomitě. Senátoři v tajné volbě hlasovali o navržených kandidátech. D. Knop získal v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů a byl tedy zvolen.

 • Usnesení: AS FIT volí tajemníka AS FIT v první kole z kandidátů doc. RNDr. Dušana Knopa, Ph.D., a doc. RNDr. Tomáše Vally, Ph.D.
 • Hlasování: D. Knop – 7, T. Valla – 0, Zdržel se – 2 (viz Hlasovací protokol o tajných volbách)
 • AS FIT zvolil doc. RNDr. Dušana Knopa, Ph.D. jako tajemníka AS FIT.

Předseda S. Jeřábek poděkoval za zvolení předsednictva AS FIT a konstatoval, že jejich práce začne okamžitě od jejich zvolení.

3.

Informace volební komise k Volbám do AS FIT 2021

Předseda volební komise I. Petr stručně přednesl informace z protokolu o volbách do AS FIT 2021. Informoval o problému se seznamy voličů a následnou stížností na výsledky voleb v obvodu akademických pracovníků. Dále informoval o výsledcích jak řádných voleb v obvodu studentů, tak o výsledcích nových řádných voleb v obvodu akademických pracovníků.

O. Suchý se předsedy komise zeptal, zdali komise uvažovala nad zrušením pouze hlasování místo zrušení celých voleb. I. Petr odpověděl, že tato možnost byla mezi volbami volební komise, avšak po interní poradě s právním oddělením bylo rozhodnuto o zrušení celých voleb. L. Bařinka se dotázal, co vše se pokazilo a jakým způsobem by se tomu dalo předejít pro příště. Dále se do této diskuze vložili P. Šťastný a O. Suchý a doc. Janoušek jako host.

Mezi návrhy byly zmíněny i změny, resp. úpravy Volebního a Jednacího řádu na fakultní ale i univerzitní úrovni. Během diskuze bylo také zmíněno, že Volební řád neupravuje dostatečně vypořádávání námitek na výsledky voleb a je potřeba promyslet rozšíření těchto informací. Dále bylo navrhnuto pro budoucí diskuzi promyslet převod Volební aplikace pod správu ICT, aby mohla být spravována a využívána pro všechny úrovně voleb.

Předseda následně uzavřel tento bod konstatováním, že je potřeba celý systém voleb, řádů a práce s aplikací promyslet a vyřešit do následujících voleb, které proběhnou na podzim 2022.

4.

Informace děkana

Pan děkan pogratuloval nově zvoleným senátorům i předsednictvu. Žádné informace pro senátory neměl, požádal tedy předsedu AS FIT o přístup do sdíleného Google Disku senátu, aby mohl editovat a nahrávat podklady pro zasedání. Předseda S. Jeřábek přislíbil děkanovi, že ihned po převedení všech rolí týkajících se AS FIT, promyslí nastavení rolí pro správu Google Drive pro děkana.

5.

Souhlas s návrhem členů Vědecké rady (VR) FIT

Děkan seznámil senátory s návrhem členů, včetně změn. Také v rámci podkladů zaslal všem senátorům tabulku s informacemi o přítomnosti jednotlivých členů VR na zasedáních.

K navrženým členům nebyly žádné otázky. T. Valla se zeptal senátu, co se stane v případě, že nějaký navrhovaný člen nebude zvolen. Děkan reagoval, že v takovém případě musí navrhnout jiného kandidáta, kterého předloží AS FIT na dalším zasedání, ostatní členy může děkan jmenovat do VR FIT. Pouze v případě, kdy by nebyl zvolen dostatečný počet členů VR, resp. dostatečný počet „externistů“, poté by nastal problém s VR FIT.

Senátoři následně hlasovali tajným způsobem o navržených členech.

 • Usnesení: AS FIT dává souhlas se jmenováním členů VR FIT.
 • Hlasování: viz Hlasovací protokol o tajných volbách
 • AS FIT dal souhlas se jmenováním všech členů VR FIT kromě prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., který nezískal dostatečný počet kladných hlasů.
6.

Schválení plánu realizace strategického záměru fakulty pro rok 2021

Děkan seznámil senát s aktualizací strategického záměru, dále proděkanka P. Pavlíčková informovala senátory ohledně změn dokumentu, s informací, že pro strategický záměr pro rok 2022 bude zpracováván ihned po odhlasování rozpočtu ČVUT na rok 2022. Zpoždění bylo způsobeno čekáním na podkladové dokumenty z MŠMT a rektorátu ČVUT.

O. Suchý se ptá, k čemu tento dokument je vhodný. Děkan a proděkanka informovali, že se jedná o záměry a plány, ovšem z důvodu zmíněných je tento dokument v současné chvíli teď již zastaralý, avšak musí být schválen. Dále se O. Suchý dotázal, jestli je možné nějak tento dokument přejmenovat. Tento nápad bohužel dle slov paní proděkanky není možný, jelikož se jedná o dokument požadovaný MŠMT. Problém je ve včasné přípravě tohoto dokumentu. L. Bařinka navrhuje podat podklady a otevřít diskuzi ohledně plánu strategického záměru na dřívějších zasedáních než až na finálním zasedání, kde se dokument schvaluje. O. Suchý s tímto návrhem souhlasí. Proděkanka Pavlíčková souhlasí s dřívějším termínem pro diskuze a úpravy dokumentu iterativní metodou.

Dále doc. Janoušek informoval o zpoždění na MŠMT vzhledem ke schvalování státního rozpočtu. Předseda AS FIT dále informoval, že k prodlevám dochází i díky postupnému projednávání Rozpočtu ČVUT, než dojde k samotnému hlasování o něm. Došlo ke shodě ohledně otevření diskuze nad strategickým záměrem v nejbližší době po zveřejnění informací o rozpočtu ČVUT pro rok 2022.

O. Suchý se dále zeptal ohledně formulace některých částí dokumentu. Proděkanka Pavlíčková informovala, že všechny překlepy a gramatické chyby budou před vyvěšením dokumentu opraveny, nelze však zasahovat a měnit dokument, který nebyl schválen VR FIT. P. Pavlíčková dále požádala O. Suchého o zaslání případných gramatických nedostatků. Diskuze byla tímto uzavřena. Senátoři následně hlasovali o navrženém dokumentu.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje plán realizace strategického záměru fakulty pro rok 2021.
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT schválil plán realizace strategického záměru fakulty pro rok 2021.
7.

Různé

Předseda AS FIT informoval senátory o možných bodech do Různého, které byly již dříve senátory zaslány mailem.

Zajištění externího zapisovatele

Předseda navrhl, že z důvodu strohých a nedostatečných zápisů by bylo vhodné přizvat na zasedání externího zapisovatele, který není senátorem AS FIT a nemusí se tedy soustředit na projednávání dokumentů. Dále se dotázal děkana, jestli by bylo možné tuto osobu financovat pomocí DPP/stipendia. Jako poslední bod svého dotazu směřoval předseda na JUDr. Janoucha, který přislíbil svoji pomoc při práci AS FIT.

Děkan souhlasí s finanční podporou externího zapisovatele, JUDr. Janoucha navrhuje spíše pro administrativní a právnické úkony senátu, doporučuje tedy zajistit nějakého externistu z řad studentů či akademických pracovníků. L. Bařinka doplnil, že tato pozice se již dříve řešila a je velmi žádaná, protože akademická obec nemá dostatečné informace o tom, co to Akademický senát FIT je a co dělá. Větší obsáhlost zápisu ze zasedání AS FIT, včetně návrhů a témat v diskuzi by byla vhodným nástroj pro zlepšení této situace. P. Šťastný informoval, že otázka lepšího zápisu o práci AS FIT proběhly i na setkání se studentskými kandidáty do AS FIT před volbami.

Dále navrhnul L. Procházkovou jako kandidátku na zapisovatelku. Předseda přijal tuto kandidátku a o případném rozhodnutí bude předem informovat senátory a následně kandidáty na tuto pozici.

Zajištění dalšího pedagogického zlepšování

P. Šťastný přednesl návrhy o možnostech vzdělávání v pedagogice, a to nejen pro zaměstnance, ale také doktorandy a studenty, kteří začínají jako nováčci cvičit. Mezi návrhy jsou kurzy „pedagogického minima“ zajišťované MÚVS, což však není časově možné.

Proděkan Muzikář v návaznosti informoval AS FIT o tvorbě nového studijního programu „Učitelství informatiky“, který vzniká ve spolupráci s MÚVS. Proděkan navrhl jako jednu z možností účast na těchto kurzech s konstatování, že VŠ pedagog nemá povinnost mít učitelské vzdělání, protože to není ze zákona dané. Děkan navázal, že je záměrem umožnit rozvíjet znalosti pedagogických pracovníků, nicméně dodal, že pedagogická praxe není primárním úkolem akademických pracovníků. Navrhl využít spíše přednášejících a zkušených cvičících pro předání znalostí těmto nováčkům.

L. Bařinka doplnil, že tento problém se netýká pouze tzv. „dobrých“ cvičících, kteří by případně mohli dělat kurzy pro ostatní pedagogy. ICT má obdobný typ „školení“ zaměstnanců, mezi pedagogy něco takového v současné chvíli není. Dále konstatoval, že přednášející není zárukou dobrého cvičícího. Jako možnou inspiraci navrhl systém „hospitací“, který je běžný na středních školách.

P. Šťastný poděkoval za zmíněné návrhy, v návaznosti poukázal, že někteří studenti a noví cvičící se již s některými pedagogy sešli a bylo to přínosné. T. Valla doporučil novým cvičícím navštěvovat cvičení zkušenějších pedagogů, případně se zapojit se do FIKS jako organizátor. V rámci diskuze také vyjádřil souhlas s nově tvořeným programem s MÚVS. D. Knop informoval, že na příklad v předmětu AG1 tyto „školení“ s diskuzí probíhají, nicméně se jedná často o jednostrannou aktivitu. O. Suchý doporučil Teoretické semináře jako vhodnou průpravu pro získávání potřebného know-how.

Proděkan Muzikář informoval, že garanti předmětu mají zodpovědnost za své předměty a tedy i za cvičící, kteří daný předmět vyučují, a měli by si tedy tyto informace pohlídat. Nejčastěji se jedná o problém masových předmětů 1. ročníku bakalářského studia, ale nebývá to častý problém.

Předseda S. Jeřábek souhlasil se všemi názory a konstatoval, že navázání spolupráce s MÚVS může být využito pro případné přednášky od lidí z MÚVS ohledně pedagogické praxe, a dotázal se proděkana Muzikáře, jestli by to byla možnost realizovatelná. Proděkan Muzikář souhlasil a přislíbil projednání tohoto bodu s MÚVS.

Děkan na závěr doplnil, že je potřeba, aby celý proces pedagogického zlepšování probíhal na všech úrovních fakulty (samotní cvičící, garant předmětu, vedoucí katedry, děkanát), a tím zajistit, aby se tato pomoc mohla dostat ke všem zmíněným pedagogům. S. Jeřábek navrhl uzavření tohoto bodu s příslibem, že se zařadí tento bod na nejbližší Grémium děkana, aby se k tomu vyjádřili vedoucí kateder. Děkan souhlasí, že se tento bod může zařadit na GD 20. 1. 2022.

L. Bařinka navrhl i neformální schůzky členů AS, kde můžou tyto diskuze probíhat, aby se neprodlužovalo zasedání AS. Předseda souhlasil s návrhem a oznámil, že postup při jednání o tomto bodu bude diskutován přes mail do konce tohoto týdne.

Další

O. Suchý se na závěr zasedání zeptal, jestli je možné upravit časy zasedání AS FIT. S. Jeřábek navrhl stanovení jednotného termínu, který by byl standardní pro všechna zasedání AS FIT. L. Bařinka oponoval, že je problém s časovým průnikem a že záleží na délce zasedání. S. Jeřábek navrhl převod bodu Různé do mailové konference, aby se případně dalo diskutovat déle a zkrátila se tím délka zasedání.

Děkan v návaznosti požádal, aby se k bodům Různé přikládaly podklady s předstihem, aby byl děkan připraven na otázky od senátorů a mohl mít případně návrhy předjednané s proděkany, popřípadě na GD. S. Jeřábek informoval, že mailová konference se pro tyto účely dá využít a přislíbil, že doplní seznam členů o nové senátory, děkana a proděkany, popřípadě i senátory z AS ČVUT.

Předseda S. Jeřábek poděkoval všem senátorům za účast a ukončil ustavující zasedání AS FIT.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. RNDr. Dušan Knop, Ph.D.