Zápis z 3. zasedání Akademického senátu konaného dne 10. 6. 2022

V rámci 3. zasedání Akademického senátu FIT se jednalo schválení Podmínek přijímacího řízení pro ukrajinské studenty.

Program schůze

 1. Schválení programu 3. zasedání AS FIT
 2. Schválení Podmínek přijímacího řízení pro ukrajinské studenty
 3. Různé
1.

Schválení programu zasedání AS FIT

Předsedající otevřel diskuzi k tomuto návrhu programu. Nikdo neměl k návrhu programu otázky, proto předsedající diskuzi uzavřel a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje program 3. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT schválil program 3. zasedání AS FIT.
 • Poznámka: Senátor Petr Šťastný přišel na zasedání až po tomto hlasování.
2.

Schválení Podmínek přijímacího řízení pro ukrajinské studenty

Proděkan Zdeněk Muzikář představil podmínky přijímacího řízení pro ukrajinské studenty.
Podmínky jsou shodné s klasickým přijímacím řízením se 3 výjimkami:

 1. Je pouze pro Ukrajince, podle tzv. „Lex Ukrajina“.
 2. Má jiný termín přihlášek (od 15. 6. 2022).
 3. Vyžaduje nižší úroveň češtiny při nástupu. Stačí B1 s tím, že obvyklou B2 si doplní do 1 roku.

O. Suchý otevřel diskuzi nad přesným zněním přijímacího řízení, konkrétně počtu bodů potřebných k přijetí. Formulace byla upravena tak, aby byla stanovená hranice přijetí jasná. Stejně tak byla upravena formulace k dokládání dokumentů pro zápis.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje podmínky přijímacího řízení pro ukrajinské studenty.
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 1
 • AS FIT schválil Podmínky přijímacího řízení pro ukrajinské studenty s tím, že termín pro podání přihlášek je od 15. 6. 2022.
3.

Různé

Do bodu Různé nikdo neměl žádný podnět.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Tomáš Nováček