Dr. Ing. Sven Ubik

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Monitoring kvality vody v Internetu věcí

Autor
Jakub Hynek
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Dr. Ing. Sven Ubik
Oponenti
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá tématikou Internetu věcí, konkrétně popisuje nejčastěji používané technologie pro výměnu zpráv. Z komunikačních technologií se zaměřuje zejména na nově vzniklé Low Power Wide Area (LPWA) sítě, jejich vlastnosti a současnou situaci nabízených řešení v České republice. Důkladně je popsána technologie LoRa a síť LoRaWAN, které jsou podkladem pro praktickou část práce. V praktické části je vytvořen funkční vzorek senzoru pro monitorování kvality bazénové vody, který využívá technologii LoRa. Jako základ pro reálné užití je v práci také zpracován server, který data ze senzoru vykresluje.

Použití mobilního zařízení pro ovládání modelu signálem PPM přes zvukový výstup

Autor
Dmitriy Sidorov
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Dr. Ing. Sven Ubik
Oponenti
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá možnosti ovládání mobilním zařízením s OS Android prvků který používá PPM signál. Cílem této práce je prozkoumat možnosti, navrhnout a realizovat řešení včetně všech potřebných komponent, které pak umožní mobilním zařízením pomoci různých ovládacích prvků řídit (přes standardní rozhraní) věci PPM signálem. Výsledné řešení musí být levné a jednoduché pro nasazení konečným uživatelem.

Systém pro správu řídících příkazů průmyslového robota

Autor
Jan Marvan
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Dr. Ing. Sven Ubik
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.
Anotace
Předmětem této bakalářské práce je vytvoření aplikace sloužící k ovládání malého průmyslového robota pro manipulaci s předměty. Aplikace je vyvinutá pro robota Lynxmotion AL5D, jehož typ lze označit jako robotická ruka. Ruka je ovládána připojeným gamepad a aplikace umožňuje i nahrávání sekvencí pohybu. Nahrané sekvence pak lze v aplikace editovat a následně přehrávat. Tímto postupem lze robota naprogramovat k provádění automatizované činnosti. Text práce se zaobírá stručným popisem daného robota a analýzou existujících, pro něho určených aplikací. V další části je pak popsán návrh mé aplikace a následně i způsob její implementace. Aplikace je napsána v programovací jazyku C++ a disponuje uživatelským rozhraním zobrazovaným ve webovém prohlížeči.

Vyhodnocení vlastností prohlížečů 3D modelů

Autor
Lukáš Nulíček
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Dr. Ing. Sven Ubik
Oponenti
Ing. Miroslav Hrončok
Anotace
Tato práce se zabývá problematikou vizualizace digitálních 3D modelů a scenérií, která se vyskytuje v různých odvětvích lidské činnosti. Hlavním přínosem této práce je srovnání pečlivě vybraných prohlížečů 3D objektů dle rozmanitých kritérií. Dále se práce zaobírá samotnou vizualizací několika svědomitě vybraných modelů a následným vyhodnocením jednotlivých prohlížečů.

Webový prohlížeč interaktivních 3D modelů

Autor
Jan Dorazil
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Dr. Ing. Sven Ubik
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Práce je zaměřena na problematiku tvorby interaktivního webového prohlížeče trojrozměrných modelů s ohledem na možnost intuitivního vytvoření vlastní interaktivní scény. Práce krátce představí nejznámější již existující služby na prohlížení trojrozměrných modelů ve webovém prohlížeči. Na základě těchto poznatků je následně navrhnuta aplikace ve webovém prohlížeči, kde si uživatel může nahrávat modely objektů, aplikovat na ně textury a nastavovat možnosti interakce.

VHDL modul pro on screen display (OSD)

Autor
Dominika Pichlová
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Dr. Ing. Sven Ubik
Oponenti
Ing. Jaroslav Borecký, Ph.D.

Distribuce Linuxu vhodná pro embedded systémy

Autor
Lukáš Truxa
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Dr. Ing. Sven Ubik
Oponenti
Ing. Jiří Smítka

Diplomové práce

Hardwarové zrcadlo paketů

Autor
Karel Hynek
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Dr. Ing. Sven Ubik
Oponenti
Ing. Matěj Bartík
Anotace
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zrcadla paketů určeného k testování 1Gbps Ethernetových sítí. Zařízení dokáže přeposílat Ethernetové IP pakety až do plné rychlosti rozhraní. Nad datovým tokem je taktéž prováděna analýza variace síťového zpoždění paketů. Cíle bylo dosaženo pomocí specializovaných číslicových jednotek implementovaných v obvodu FPGA. Práce se v prvé řadě zabývá číslicovým návrhem hardwaru, dále řeší návrh a realizaci softwarového vybavení určeného k ovládání vytvořených jednotek a integraci již existujících knihoven. Zrcadlo paketů bylo implementováno a jeho funkčnost byla ověřena na dvou FPGA obvodech od společnosti Xilinx. Zařízení slouží ve sdružení CESNET k testování Ethernetových sítích určených pro přenos videa s nízkou latencí.

Přenos zvukových signálů počítačovou sítí na platformě Zynq

Autor
Michal Majerčík
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Dr. Ing. Sven Ubik
Oponenti
Ing. Pavel Kubalík, Ph.D.
Anotace
Predmetom tejto diplomovej práce je implementácia audio kodekov pre platformu Audio MVTP založenú na platforme Xilinx Zynq-7000. Jej výsledkom sú moduly vďaka ktorým je na platforme možný prevod audia medzi analógovou formou, digitálnymi audio štandardmi ADAT a S/PDIF a embedded audiom do 3G-SDI videa vo formáte AES3 podľa štandardu SMPTE299m. Umožňujú tiež audio prijímať a posielať po IP sieťach v RTP paketoch. Moduly sú implementované v jazyku VHDL.

Systém pro práci s interaktivními 3D modely

Autor
Jiří Kubišta
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Dr. Ing. Sven Ubik
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Digitalizace předmětů kulturního dědictví dlouhodobě probíhá formou fotografií a 2D skenů a slouží k archivaci a jako informační zdroj. Cílem této práce je analyzovat současné možnosti digitalizace sbírkových předmětů formou 3D modelů. Dále analyzovat, navrhnout a implementovat řešení, umožňující modely sbír\-ko\-vých předmětů zobrazovat interaktivním způsobem we webovém prostředí na různých platformách, jako jsou kiosky na expozicích muzeí, webové prezentace sbír\-ko\-vých institucí a nebo na osobních počítačích a mobilních zařízeních široké veřejnosti.

Vytváření hloubkové mapy pro 3D zobrazení

Autor
Miroslav Lhoťan
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Dr. Ing. Sven Ubik
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
V této práci jsou popsány základy problematiky konstrukce hloubkové mapy ze stereoskopického obrazu. Dále jsou zde popsány principy čtyř algoritmů řešících tuto úlohu a jejich implementace. Implementace je realizována formou modulů multimediální knihovny libyuri, a to s použitím knihovny OpenCV a platformy CUDA. Implementované moduly jsou pak otestovány z hlediska kvality jejich výstupů.

HW modul pro samoopravný kód (FEC) v reálném čase

Autor
Jiří Nymš
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Dr. Ing. Sven Ubik
Oponenti
Ing. Pavel Kubalík, Ph.D.