Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Ing. Jiří Hunka

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Kontrola kvality konceptuálního modelu

Autor
Jan Novák
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací modulu automatické opravy testových otázek, zaměřených na schopnost návrhu konceptuálního modelu podle zadání. Práce vzniká jako součást projektu DSM, který má za cíl nahradit stávající aplikaci Kreslítko jakožto nástroj pro podporu tvorby diagramů konceptuálních modelů. Projekt DSM vzniká jako multiplatformní projekt v jazyce Kotlin, který následně přeložen do jazyka JavaScript pro klientskou (webovou) část a jazyka Java pro serverovou část projektu.

API pro backend eshopu

Autor
Radomír Koudela
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Tato práce se zaměřuje na vytvoření plně funkčního aplikačního rozhraní pro eshop www.stylka.cz. Kapitoly odpovídají etapám při vývoji běžného software. Nejdříve je analýza současného řešení (AS-IS), následovaná návrhem nového řešení (TO-BE) obsahující analýzu technologií, specifikaci požadavků a návrh vycházející z architektury moderního frameworku Laravel. V druhé polovině se práce zabývá samotnou implementací a testováním, ve kterých se představují vymoženosti frameworku Laravel. Aplikační rozhraní vychází z populární architektury MVC, je autentizováno pro administrátory a zákazníky, je autorizováno, hlídá správnost vstupů a je plně zdokumentováno. Projekt vzniká ve spolupráci s další studentkou fakulty informačních technologií ČVUT. Na závěr práce je zhodnoceno naplnění cílů této práce a možné úpravy do budoucna.

Android aplikace pro podporu rodin v rozvodovém řízení

Autor
Martin Beran
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
V této práci je zpracován postup vytváření Android aplikace. Aplikace má za úkol pomoci rodinám ulehčit rozvod a hlavně nastalou situaci po rozvodu. Aplikace vznikla na požadavek klienta Bc. Lukáše Talpy. Pan Talpa má v tomto odvětví širokou praxi. Aplikace by měla ulehčit řešení porozvodových problémů a poskytne důkazy pro případná soudní řízení.

Refaktoring testové části backendu portálu dbs.fit.cvut.cz

Autor
Andrii Plyskach
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Kovář
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací prototypu nového backendu testového modulu DBS portálu. Na začátku je provedena kompletní analýza funkcí systému z pohledu uživatele pomocí případů užití. Dále se podrobně rozebírají hlavní nedostatky a problémy spojené s uložením dat a také obecné nevýhody současné implementace. Na základě této analýzy je pak upravena a rozšířena struktura databáze a vytvořen návrh testového modulu s důrazem na znovupoužitelnost a snadnou údržbu. Poslední část této práce se věnuje integraci knihoven a implementaci prototypového řešení, včetně jeho testování.

Optimalizace nejčastějších procesů ve skladovém systému

Autor
Denis Talár
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá výskumom a analýzou najčastejších skladových procesov v malých až stredne veľkých e-shopových skladoch a ich optimalizáciou pomocou zmien v skladovom systéme vytvorenom v rámci diplomových prác študentov FIT ČVUT v Prahe v spolupráci so spoločnosťou Jagu, s. r. o. Práca je vykonaná podľa princípov Dizajnového mysleniaa po prvotnom zoznámení sa so skladovou tematikou a kvalitatívnom výskume v dvoch skladoch sú identifikované procesy, ktoré by sa dali zjednodušiť navrhnutím nových funkcionalít v skladovom systéme a optimalizácioujeho užívateľského rozhrania. Pre navrhnuté zmeny je vytvorený návrh užívateľského rozhrania, na základe ktorého je vytvorený prototyp. Po otestovaníprototypu užívateľmi sú zhodnotené chyby v návrhu, ktoré sú odstránené. Na záver sú niektoré navrhnuté optimalizácie implementované do skladovéhosystému pomocou technológií Javascriptového frameworku Vue.js a grafickejknižnice Vuetify. Výsledok tejto práce zjednodušil fungovanie skladov využívajúcich daný skladový systém, vďaka čomu sú zamestnanci spokojnejší a firmydosahujú vyšší zisk.

Serverový backend Android aplikace pro podporu rodin v rozvodovém řízení

Autor
Iaroslav Kolodka
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá realizací serverového backendu Android aplikace pro podporu rodin v rozvodovém řízení. Implementace se provádí na základě již existujícího návrhu a částečné implementace, které byly provedeny v rámci předmětů BI-SP1 a BI-SP2 bakalářského studia vyučovaných na FIT ČVUT v Praze. Zmíněné předměty jsou zaměřené na studium pomocí praktického vyzkoušení analýzy, návrhu a realizace rozsáhlejšího softwarového systému. Pro dosažení lepších výsledků byly navrženy vhodné úpravy podle požadavků frontedové části aplikace. Backend aplikace je napsán v jazyce Kotlin. Pro návrh REST API byl zvolen framework Spring. Pro testování aplikace byly zvoleny frameworky JUnit 5 a funkce, které poskytuje framework Spring. Za účely návrhu bezpečnosti server využívá protokoly HTTPS a OAuth 2.0. Pro dokumentacu REST API byl zvolen framework Swagger. Byly navrženy vhodné budoucí kroky, které budou implementovány po dokončení této práce.

Podpora tvorby a automatická oprava zjednodušeného relačního zápisu v portálu dbs.fit.cvut.cz

Autor
Martin Šach
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato bakalářská práce popisuje návrh, implementaci a testování aplikace pro výukový portál kurzu Databázové systémy. Konkrétně se jedná o nástroj pro transformaci zjednodušeného relačního zápisu do vhodného datového formátu napsaný v programovacím jazyce Kotlin a textový editor umožňující snadnější zápis uživatelského vstupu, který obsahuje i vlastní našeptávač a který je napsán v JavaScriptu. Výsledkem této práce je aplikace, která je nasazená a používaná na výukovém portálu výše zmíněného kurzu.

Webová vzdálená správa

Autor
Filip Dolník
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Práce se zabývá vzdálenou správou webových aplikací. Cílem práce je vytvořit návrh a na jeho základě prototyp, který má umožnit správci vzdáleně ovládat webovou aplikaci. Při návrhu řešení je hlavní důraz kladen na to, aby uživatel nemusel instalovat a používat žádný dodatečný software. V prostředí webu se o takovéto vzdálené správě hovoří jako o co-browsingu. V teoretické části práce jsou popsány vlastnosti co-browsingu a také různé metody, jak lze realizovat. Z nich jsem zvolil metodu synchronizace výstupu JavaScriptového enginu. Hlavním rozdílem oproti jiným existujícím řešením je využití částečné peer-to-peer architektury ke zlepšení odezvy. Výsledkem práce je prototyp umožňující správci ovládat uživatelovu webovou stránku. V práci je popsána architektura prototypu a principy na jakých funguje. Dále jsou zde návrhy, jak vyřešit jeho současná omezení. Tyto informace lze použít při tvorbě plnohodnotného nástroje pro vzdálenou webovou správu.

Mobilní a tabletové zobrazení aplikace Optilynx

Autor
Martin Huber
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Cílem této bakalářské práce je realizovat mobilní zobrazení informačního systému pro optiky. Je provedena analýza stávajícího mobilního zobrazení a analýza možností použití informačního systému na mobilních zařízeních. Pro realizaci vhodného řešení jsou popsány použité technologie. Poté je řešení implementováno formou úpravy webové aplikace ve frameworku Angular. Implementovaný prototyp je otestován na reálných uživatelích desktopové verze a výsledky testování jsou vyhodnoceny a zapracovány do finální verze zobrazení.

Aplikace pro sdílení studijních materiálů mezi studenty

Autor
Petr Šindelář
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.
Anotace
Práce se zaměřuje na návrh aplikace pro sdílení studijních materiálů mezi studenty na českých univerzitách. Nejdříve byl proveden průzkum s více než 2 200 respondenty mezi studenty na českých univerzitách. Díky průzkumu a rešerši konkurenčních systémů pro sdílení studijních materiálů byly specifikovány požadavky pro vznik prototypu aplikace. Zajištění budoucího provozu je navrženo na základě analýzy nákladů a způsobů monetizace. Podoba aplikace byla několikrát navržena a předělána tak, aby výsledná verze byla jednoduchá a intuitivní. Pro dosažení co nejvyšší uživatelské přívětivosti byl prototyp podroben uživatelským testům a identifikované problémy opraveny. Výsledný prototyp aplikace je k dispozici na uniwiki2.herokuapp.com.

Automatická oprava zjednodušeného relačního zápisu

Autor
Filip Machala
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať riešenie pre zautomatizovanie opravy odpovedí typu transformácia konceptuálneho modelu do zjednodušeného relačného zápisu. Pre tento účel som navrhol a následne implementoval samostantnú aplikáciu, ktorá využíva možnosti jazyka Python a jeho knižníc. Aplikácia realizuje prevod odpovedí do štandardizovaného formátu JSON a ich následnú opravu. Pre komunikáciu používa rozhranie API. Táto bakalárska práca sa dotýka všetkých krokov softwarového vývoja: analýzy, návrhu, implementácie a testovania.

Automatické generování a oprava otázek na normalizaci databáze pro předmět BI-DBS

Autor
Marek Erben
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením současného webového portálu, který slouží pro podporu výuky v předmětu BI-DBS na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. V rámci DBS portálu studenti mimo jiné píší zápočtové a zkouškové testy. Jedním ze zkoušených témat je i normalizace relační databáze. Tvorba zadání a oprava odpovědí bývá pro učitele zpravidla velmi časově náročná. První část práce připomíná základní pojmy oboru normalizace relační databáze, další části práce jsou pak věnovány návrhu a implementaci jednotlivých úloh, tvorbě zadání a opravě odpovědí s důrazem na co největší automatizaci celého procesu s pouze minimálním zásahem ze strany učitele, ale i vhodným zasazením nového typů otázek do již existujícího portálu po bok již dříve implementovaných otázek - relační algebry, SQL dotazování nebo transformace konceptuálního modelu na model relační.

ISST - IS Set Tracking

Autor
František Koumar
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá realizací informačního systému pro oblastní sekci Českého svazu orientačních sportů, který usnadní a zpřehlední evidenci majetku avýpůjčektohotomajetku.Vrámciprácebyloimplementovánovlastnířešení v podobě pluginu pro CMS WordPress. Vzniklé řešení je primárně určeno pro krajský svaz ČSOS Vysočina, kde proběhne jeho pilotní testování a osvědčí-li se, bude poté šířeno do ostatních oblastí, které o něj projeví zájem.

Uživatelské rozhraní pro webový objednávkový/rezervační systém

Autor
Thi Tuyet Trang Nguyen
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je optimalizace uživatelského rozhraní webového objednávkového systému pro pronájem zařízení a věcí. Nejprve byla provedena analýza vybraných existujících systémů a současného stavu systému. Dále byly prozkoumány možnosti uživatelského testování a určeny cílové skupiny uživatelů. Následně byla provedena dvě kola uživatelského testování a vyhodnocení výsledků.

Studie metodik řízení softwarového vývoje

Autor
Daniel Schmidt
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Bakalářská práce je studií metodik pro řízení projektů při vývoji aplikací. Účelem je zjistit, jaké metodiky IT firmy reálně používají, jaký je kontext a motivace jejich použití. Do výzkumu zahrnuji sedm firem různých velikostí. Pro srovnání zařazuji metodiku vyučovanou během bakalářského studia na FIT ČVUT v Praze. Data pro výzkum získávám polo-strukturovaným rozhovorem se zástupci managementu jednotlivých firem. Verifikaci dat jsem provedl pomocí volitelného pozorování v příslušné společnosti. Jednotlivé metodiky popisuji a následně vyhodnocuji na základě zvolených srovnávacích kritérií a provedení simulace průběhu fiktivního projektu dle dané metodiky. Zhodnocení doplňuji o další úhly pohledu, včetně výtažku esenciálních praktik moderního přístupu k řízení projektů.

InfoWeb - Nástroj získávání informací z webů

Autor
Jakub Tuček
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Tato práce rozebírá problematiku získávání informací z webu s durazem na potreby internetových obchodu jako napríklad vývoj ceny produktu u konkurence. Jelikož této práci predcházel týmový projekt z predmetu BI-SP1 a BI-SP2 je popsaná i daná týmová realizace vcetne zvolených postupu. Po zhodnocení týmového rešení jsou navrženy možné zmeny, které doplnují funkcionalitu, umožnují lepší rozširitelnost a opravují nežádoucí chování systému. Výsledkem práce je refaktoring týmového rešení spolu s rozšírením o nejduležitejší vylepšení. Vzniklý systém je na základe dukladného otestování znova zhodnocen. Finálne jsou navržena další vylepšení pro budoucnost projektu.

Řízení projektu a infrastruktury portálu pro podporu výuky předmětu BI-DBS

Autor
Oldřich Malec
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na efektivní řízení softwarového projektu, jehož cílem je vyvinout podpůrnou webovou aplikaci pro výuku předmětu BI-DBS na FIT ČVUT. Práce popisuje problémy s vedením vícečlenných týmů, zabývá se problematikou nasazování a udržitelnosti běhu výsledného softwaru a jeho průběžného vývoje. Cílem práce bylo navrhnout a začít používat postupy a nástroje, díky kterým se efektivně skloubí běžící systém a jeho průběžný vývoj za minimálního výskytu chyb. Jako metodika vývoje byla zvolena kombinace Extrémního programování a Feature-driven development, průběh práce je sledován v Redmine. Zdrojový kód aplikace je verzován a testován na Gitlabu. Poslední kapitola také obsahuje praktické ukázky konfigurace některých služeb potřebných pro běh samotné aplikace. Z práce lze vycházet při řízení jiných projektů obdobných rozměrů či pokračování v řízení stejného projektu.

Automatizované testování webového portálu dbs.fit.cvut.cz

Autor
Pavel Kovář
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá testováním webového portálu vyvíjeného pro podporu výuky předmětu Databázové systémy na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Cílem práce je navrhnout a vytvořit prostředí vhodné pro automatizované testování webového portálu. Práce se zabývá jednak stanovením vhodných prostupů pro testování webových aplikací a jejich ověřením na současné vývojové verzi portálu, ale i návrhem prostředí využitelného pro průběžné testování. V práci je mimo jiné zmíněn vývoj několika modulů pro testovací framework Codeception, díky nímž je možné testovat také aplikace vytvořené v Nette frameworku.

Efektivní administrace e-obchodu

Autor
Jakub Trhlík
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou administrací e-shopů a následnou tvorbou prototypu administrace e-shopu. Prvním úkolem práce je analyzovat požadavky cílové skupiny, druhým potom analyzovat administraci nejpoužívanějších open-source e-shopových systémů. Následně navrhnout adekvátní řešení administrace a vytvořit prototyp této administrace. Na závěr potom výsledný prototyp uživatelsky otestovat. Práce klade důraz na uživatelskou přívětivost a na použití nejmodernějších webových technologií. Práce obsahuje vytvoření prototypu administračního systému pro e-shop a analýzu situace v této oblasti na trhu. Výsledky této práce umožňují se jednoduše zorientovat mezi dostupnými řešeními administrace e-shopů a pochopit jejich nejdůležitější vlastnosti. V příloze lze nalézt vytvořený prototyp administrace e-shopu.

Analýza, návrh a simulace výherního hracího přístroje

Autor
Martin Novák
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Smyslem této práce je rozbor problematiky návrhu výherního hracího přístroje určeného pro trh Spolkové republiky Německo. Návrh je zpracován v souladu s technickými požadavky definovanými směrnicí TR5 pro výherní hrací přístroje tohoto typu. Součástí návrhu je soupis požadavků, vysvětlení problematiky a klíčových charakteristik daného trhu, analýza řešení v notaci UML, strukturovaný soupis implementačních prací v notaci WBS a zdrojové kódy prototypu demonstrujícího základní funkcionalitu v programovacím jazyku Java.

FITCom - Mobilní aplikace pro komunikaci na ČVUT FIT, OS Android

Autor
Jan Panchártek
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci mobilní aplikace sloužící pro komunikaci mezi studenty a vyučujícími na Fakultě informačních technologií ČVUT. Na základě analýzy existujících aplikací je navržena nová mobilní aplikace pro operační systém Android. Výsledkem implementační části je hotová mobilní aplikace.

Objednávková/rezervační multiplatformní mobilní aplikace

Autor
Martin Žid
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Anotace
Tato práce realizuje multiplatformní mobilní aplikaci pro pronájem zařízení a věcí. Práce navazuje na softwarový týmový projekt - "Webový objednávkový systém na pronájem zařízení/věcí" v rámci předmětů BI-SP1 a BI-SP2. Práce se zabývá analýzou webového objednávkového systému, podle níž je proveden návrh funkcionality pro mobilní zařízení. Podle návrhu funkcionality jsou vytvořeny wireframy, které slouží jako podklad pro samotnou implementaci aplikace. V průběhu implementace aplikace jsou realizovány jednotkové testy a na konci jsou provedeny uživatelské testy. Na základě výsledků testů jsou provedeny úpravy, které uvádějí aplikaci do stavu funkční a nasaditelné. V práci jsem vytvořil funkční a nasaditelnou multiplatformní mobilní aplikaci pro pronájem zařízení a věcí. Hlavní přínosem aplikace je zvýšení návštěvnosti webového objednávkového systému a také jeho přiblížení uživatelům. V příloze této bakalářské práce je možné nalézt všechny zdrojové kódy jak aplikace, tak i testů společně s vytvořenými wireframy.

Webová komponenta na kreslení ER diagramů

Autor
Jiří Slavotínek
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Cílem predkládané práce je vytvorení webové komponenty na tvorbu ER diagramu. Komponenta je vytvárena za úcelem nasazení v projektu na podporu výuky v predmetu databázové systémy. Pro její zhotovení bylo použito metod z oboru softwarového inženýrství. Výsledná komponenta byla otestována a nasazena do zmíneného projektu.

Colorbis - mobilní aplikace na platformě Android pro zvýšení kreativity uživatelů

Autor
Oleksandr Balan
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android, která má za cíl rozvíjet kreativitu uživatelů. Aplikace umožní pořízení a sdílení fotografií se zadaným barevným složením, prohlížení fotografií jiných uživatelů a jejich filtrování podle barevnosti. Součástí bakalářské práce je analýza konkurenčních aplikací, návrh, implementace a testování aplikace. Výsledkem je plně funkční aplikace dostupná na Google Play.

Fitness aplikace komunikující s Experience

Autor
Tomáš Bedřich
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Křikava, Ph.D.
Anotace
Tato práce řeší analýzu a vývoj mobilní aplikace pro zpracování dat měřených pomocí speciálního hardwarového zařízení. Data jsou přenášena bezdrátově, pomocí Bluetooth Low Energy, v aplikaci jsou zobrazena v reálném čase a zároveň ukládána a následně prezentována pomocí různých grafů a tabulek. Analyzoval jsem čtyři podobné aplikace, stanovil funkční a nefunkční požadavky, zvolil vhodné procesy a nástroje, prošel 10 iterací programování a navrhl API pro komunikaci s online službou pro synchronizaci dat.

Systém pro skórování Ultimate Frisbee zápasů - backend

Autor
Marek Dostál
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Marek Žehra
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací backendu webové aplikace sloužící ke správě turnajů a tvorbě statistik v Ultimate Frisbee. Podstatou řešení je vývoj RESTového rozhraní v Pythonu a jeho nasazení do provozu pomocí uWSGI. Výsledkem je funkční backend nezávislý na frontendu.

Uživatelské rozhraní webové aplikace "Databáze architektonického kulturního dědictví"

Autor
Tomáš Nováček
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce bylo dokončení uživatelského rozhraním webové aplikace Databáze architektonického kulturního dědictví, která byla vyvíjena týmem studentu FIT ČVUT pro spolešnost Foibos, a. s. Byla provedena heuristická analýza aplikace společně s uživatelským testováním zaměstnanci společnosti Foibos a nezávislými uživateli. V práci jsou popisovány provedené testy, jejich výsledky a řešení problému, které byly při testech objeveny. Největšími chybami aplikace bylo neintuitivní vyhledávání a pomalé nahrávání fotografií. Oba problémy se mi podařilo opravit a další průchod těmito testy ukázal časové zlepšení o dvě minuty u prvního problému a minutu a půl u problému druhého. Díky těmto vylepšením je nyní práce s aplikací pro uživatele jednodušší a časově méně náročná. V závěru práce jsou uvedena další možná vylepšení aplikace, mezi kterými je nejdůležitější automatické naplnění databáze ze strukturovaných souboru s daty. V příloze lze také nalézt zadání a výsledky uživatelských testu či ukázky samotných záznamu testování.

Systém pro skórování Ultimate Frisbee zápasů - frontend

Autor
Jaroslav Veselý
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Bakalárská práce se zabývá analýzou, implementací a testováním uživatelského rozhraní frontendu aplikace pro skórování turnaju ultimate frisbee. Zabývá se volbou vhodných technologií a využitím jejich vlastností. Výsledkem je uživatelské rozhraní webové aplikace umožnující organizaci a skórování turnaju v ultimage frisbee. Obsahuje také testování tohoto rozhraní.

Hematologický registr léčby (HeRgoT)

Autor
Petr Pikaus
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zaobírá analýzou, návrhem, implementací a testováním registru pacientů s deficitem některého koagulačního faktoru. Rozebírá použité technologie a jejích uplatnění v projektu. Výstupem praktické části je aplikace pro systém Windows umožňující sledování a vyhodnocení léčby pacienta.

Překladač z relační algebry do SQL

Autor
Martin Kubiš
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Cílem této bakalářské práce bylo zhotovit překladač, který bude realizovat překlad z relační algebry do jazyka SQL. Tento překladač bude sloužit pro podporu výuky v předmětu Databázové systémy (BI-DBS) na Fakultě informačních technologií při Českém vysokém učením technickém v Praze. U výsledného překladače byl požadován překlad do tří dialektů jazyka SQL, konkrétně MySQL, PostgreSQL s důrazem na korektnost pro Oracle. Pro realizaci překladače byly využity možnosti jazyka Python a jeho dostupných knihoven. Komunikace s překladačem je možná přes API, které bylo řádně zdokumentováno. V příloze této bakalářské práce lze nalézt zdrojové kódy samotného překladače, sadu testů pro ověření funkčnosti a korektnosti překladu, ale také programátorskou příručku usnadňující zprovoznění překladače pro případný budoucí další vývoj.

Android aplikace pro kontrolu jídelníčku a pohybu

Autor
Radim Janda
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením mobilní aplikace pro OS Android, jejímž cílem je kontrola výživy a pohybu. V práci jsem se zaměřil na důkladnou analýzu uživatelských požadavků, konkurenčních aplikací a jednoduché použití výsledné aplikace. V řešení byly použity klasické postupy návrhu konceptu aplikace na základě předchozích analýz a následná implementace v doporučeném Android Studiu. Práce představuje jednoduchou mobilní aplikaci, která vyhodnocuje kvalitu stravy a pohybu uživatele na základě uživatelem zadaných informací. Následně doporučuje vhodná vylepšení jídelníčku či změnu sportovních aktivit. Vytvořené řešení poskytuje možnost obsluhovat aplikaci ve volném čase a neobtěžuje uživatele, když je zaneprázdněn. Přínosem této práce je celkové zlepšení zdravého životního stylu uživatele a pomoc při shazování nebo přibírání hmotnosti. Aplikaci může využít jak uživatel znalý z hlediska zdravé výživy tak i uživatel s touto oblastí naprosto neseznámený. V příloze lze nalézt zdrojové kódy aplikace.

Systém pro podporu testování studentů v BI-DBS

Autor
Petr Pejša
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato práce se zabývá tvorbou a automatizovanou opravou testů a zkoušek v předmětu Databázové systémy, vyučovaného na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Hlavním cílem bylo nahradit stávající systém pro správu testů v semestru a u zkoušek. Velký důraz byl kladen na snadnou údržbu a rozšiřitelnost. V příloze lze nalézt dokumentaci a zdrojové kódy.

Backend pro objednávkový/rezervační systém

Autor
Michal Kluzáček
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
V práci se zabývám backendem webového portálu na pronájem a půjčování věcí. Zaměřil jsem se na jeho analýzu, dokumentaci a také jsem provedl refaktor daného kódu. Dále jsem vytvořil API pro připojení externích aplikací k tomuto portálu a testovací prostředí pro budoucí vývoj.

Webová služba na testování REST API

Autor
Michal Kváček
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Anotace
Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou a následnou implementací systému pro testování REST API, který bude realizován jako webová služba. Výsledná aplikace je naprogramována jako jednostránková aplikace za použití javascriptového frameworku AngularJS. Mimo samotnou implementaci aplikace obsahuje tato práce i analýzu existujících řešení a otestování uživatelského prostředí pomocí Nielsenovy heuristické analýzy.

Knihovna generátoru zadání písemek

Autor
Tomáš Drbota
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Prokš
Anotace
Cílem této prace je vytvořit knihovnu a ukázkovou aplikaci, které budou sloužit k generování zadání písemných prací. Aplikaci se předá sada otázek a pravidel pro složení testu a knihovna jej potom vytvoří. Výsledný test je možné exportovat do formátu HTML či formátu podporovaného softwarem Wolfram Mathematica. Knihovna je napsaná v Javě a pro ukládání dat využivá formát XML.

Systém pro podporu BI-DBS - semestrální práce

Autor
Filip Glazar
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webového portálu pro podporu výuky předmětu Databázové systémy na Fakultě informačních technologií ČVUT. Cílém práce je provést analýzu stávájící aplikace a na základě této analýzy vytvořit novou webovou aplikaci, jelikož původní aplikace byla shledána jako nevhodná pro další vývoj. Práce se zabývá zejména tvorbou a kontrolou semestrální práce, která je pro úspěšné absolvování tohoto předmětu povinná. Při návrhu a vývoji systému jsem čerpal hlavně ze zkušenosti s vývojem a provozem stávajícího systému. Důraz byl kladen především na kvalitní návrh a implementaci projektu. Neméně důležitým požadavkem byla modularita systému, snadná rozšiřitelnost a testovatelnost. Samotná webová aplikace je napsána v PHP s použitím velmi populárního českého frameworku Nette. Jak při návrhu, tak při implementaci byly použity moderní technologie a postupy, které jsou v této práci popsány. Podařilo se mi navrhnout a vytvořit aplikaci, která splňuje všechny tyto požadavky a věřím, že bude bude přínosná jak pro studenty, tak pro lektory.

Mobilní aplikace výběru jména

Autor
Adam Řezníček
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android, která si klade za cíl usnadnit budoucím rodičům výběr jména pro svého potomka zábavným a efektivním způsobem. Součástí práce je analýza konkurenčních aplikací, průzkum uživatelů, návrh a implementace jak klienta, tak serveru. Výsledné řešení je podrobeno důkladnému testování.

Mobilní aplikace pro řidiče přepravních služeb

Autor
Lukáš Kořán
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací prototypu mobilní aplikace pro řidiče přepravních služeb. První část práce popisuje analytické procesy, na jejichž základě byl proveden návrh aplikace, který je popsán v následující části. Poslední část shrnuje vývoj prototypu aplikace, testování, zhodnocení přínosů a plány budoucího vývoje.

Analýza a kompletace webové aplikace RAT

Autor
Miroslav Brabenec
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je zrevidovat stav školní webové aplikace RAT. Na základě analýzy aplikace jsou navrženy úpravy a opravy, které mají zlepšit použitelnost aplikace. V textu je řešena problematika stavu aplikace a problematika kvality jejího návrhu, implementace a nasazení. Klíčové a problémy a vylepšení jsou realizována a výsledná aplikace je nasazena na serveru.

Informační systém pro sběr dat z výukových aplikací

Autor
Dominik Foral
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Obsahem této bakalářské práce je analýza požadavků, návrh a implementace informačního systému pro sběr dat z výukových aplikací. V rešeršní části práce jsou popsány podobné systémy Google Analytics a Flurry Analytics. Výstu- pem praktické části této práce je funkční prototyp webové aplikace, která umožňuje data z aplikací sbírat a zobrazovat.

Podpora automatizované kontroly semestrální práce z předmětu Databázové systémy

Autor
Jan Sýkora
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na automatickou kontrolu a optimalizaci opravy semestrální práce v předmětu Databázové systémy, vyučovaného na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Cílem práce bylo analyzovat možnosti oprav semestrální práce v předmětu Databázové systémy a rozšířit připravovaný nástroj na automatickou kontrolu semestrální práce tak, aby maximálně urychlil a ulehčil celkový proces opravy. Výsledný nástroj byl uživatelsky otestován a výsledky byly zohledněny ve finální aplikaci.

Návrh platformy pro rychlý vývoj multiplatformních mobilních aplikací

Autor
Jan Skála
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Práce se zabývá možnostmi soucasných multiplatformních mobilních aplikacních frameworku. Poskytuje souhrn vlastností existujících frameworku a nekolik z nich podrobne srovnává. Srovnání je založeno na implementaci jednoduché aplikace v každém frameworku. Soucástí srovnání jsou obecné vlastnosti jako podporované mobilní platformy, obsažené komponenty a použité technologie, ale také vzhled a rychlost výsledné aplikace a nárocnost vývoje z pohledu webového vývojáre. Výsledky srovnání poskytují informace nutné pro výber frameworku vhodného pro vývoj konkrétní aplikace. Na srovnání navazuje tvorba platformy, která má za cíl usnadnit pocátecní fázi vývoje mobilní aplikace. Platforma umožnuje výber komponent a nástroju potrebných pro vývoj, stará se o jejich stažení z internetu a integraci do projektu. Platforma obsahuje uživatelské rozhraní s ukázkami jednotlivých komponent pro usnadnení jejich výberu. Pro demonstraci použití této platformy je vytvorena vzorová mobilní aplikace.

Diplomové práce

Photographix - webová služba pro fotografy

Autor
Marek Erben
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a částečnou implementací webové služby pro fotografy. Její přínos spočívá především v usnadnění procesu distribuce digitálních a tištěných fotografií zákazníkům. První kapitoly práce jsou věnovány analýze a návrhu celé webové služby. Analýza vychází z rozhovorů s fotografy, se kterými jsem zmapoval jejich pracovní postupy. Na jejich základě bylo vytyčeno několik základních požadavků, které by měla webová služba obsahovat. Na základě těchto požadavků byl proveden podrobný návrh. Nemalá část práce se zabývá popisem vývojové infrastruktury, jejíž jádro tvoří nástroj Docker. Její jednotná podoba bývá doceněna v případěch, kdy se na vývoji podílí více lidí současně. Jedna z kapitol je věnována projektovému řízení. V ní popisuji organizaci vývojového týmu, který se skládal ze studentů bakalářských předmětů BI-SP1 a BI-SP2. Poslední kapitoly práce jsou pak věnovány samotné implementaci webové služby. Implementace je zde rozdělena na frontendovou a na backendovou část.

Webová aplikace pro správu domácností

Autor
Jan Parma
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá problematikou sdílených domácností. Kon-krétně problémy vzniklé rozdělením domácích prací, správou nákupního seznamu, vzájemných dluhů a podobně. Tyto problémy jsou zanalyzovány a na základě výsledků je navržena a implementována aplikace, která by tyto problémy mohla pomoci řešit. Výsledná aplikace by měla být přínosná všem, kdo bydlí ve sdílených domácnostech. Aplikace umožňuje vytvářet a přiřazovat lidem domácí práce, správu sdíleného nákupního seznamu a zaznamenávání vzájemných dluhů.

Webová aplikace pro správu pěveckých sborů a orchestrů

Autor
Martin Znamenáček
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce bylo analyzovat, navrhnout a implementovat aplikaci pro podporu organizace sborů a orchestrů. Vzniklá aplikace umožňuje být členem vícero spolků (sborů, orchestrů, či jakéhokoliv jiného sdružení) s použitím jediného účtu. V rámci spolku jsou vedeny události a soubory not, které jsou sdíleny napříč členy. Dále obsahuje možnosti notifikací, komunikace a umožňuje členům nastavit oprávnění. Pro komunikaci mezi webovým klientem a serverem bylo použito GraphQL.

Frontend skladového systému

Autor
Oldřich Malec
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na kompletní proces analýzy, návrhu, vývoje a testování frontendu webové aplikace - skladového systému, s důrazem na praktické použití. Nový systém staví na požadavcích již existující aplikace a klade si za cíl implementovat veškeré její funkcionality, ale také další rozšíření, která již není efektivní zapracovávat do staré verze. Návrh uživatelského rozhraní aplikace staví na projektu z předmětu MI-NUR vyučovaného na FIT ČVUT v Praze. Výsledná reálná aplikace využívá Javascriptový framework Vue.js a grafickou knihovnu Vuetify. Frontendová část aplikace, která je předmětem této práce, konzumuje REST API vytvořené v souběžné diplomové práci. V rámci práce byl vytvořen základ nového skladového systému, na kterém je možné dále stavět a rozvíjet jeho funkcionality. Z textu lze vycházet při návrhu obdobných aplikací, zejména co se týká volby použitých technologií a knihoven.

Redesign administračního webového rozhraní pro routery

Autor
Bogdan Bodnar
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Štěpán
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá přepracováním administračního rozhraní pro Turris routery vyvinuté sdružením CZ.NIC. Hlavním úkolem práce je návrh, implementace a testování nového administračního rozhraní s důrazem na rozšiřitelnost a za pomoci moderních přístupů a technologií. Veškerá implementace je vyvinuta na základě znalostí získaných z analytické části práce. Tato práce obsahuje analýzu stávajícího rozhraní Foris a konkurenčních řešení. Práce také popisuje návrh architektury a design uživatelského rozhraní zvoleného řešení. Výstupem této práce je samotný zdrojový kód administrátorského rozhraní, včetně automatických testů, a výsledky uživatelského testování.

Aplikace na podporu diagnostiky a léčby symptomů dolních cest močových (UROsoft)

Autor
Petr Pikaus
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Dysfunkce dolních cest močových trápí velkou část populace. Tato diplomová práce se zaobírá analýzou, návrhem, implementací a testováním aplikace pro podporu diagnostiky a léčby těchto obtíží. Jejím hlavním cílem je zlepšit aktuální stav sběru dat od pacientů pomocí elektronizace tohoto procesu. Rozebírá přínosy vybraného řešení. Návrh a implementace dbají na budoucí rozvoj. Výstupem praktické části je pacientská mobilní aplikace pro platformy Android a iOS, která slouží k diagnostice symptomů dolních cest močových, propojuje pacienty a lékaře a v neposlední řadě zpřesněním dat zlepšuje kvalitu poskytnuté péče.

Mobilní aplikace pro webovou SaaS aplikaci Productboard

Autor
Igor Kuľka
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou aplikácie productboard pre mobilné zariadenia. Táto aplikácia slúži ako platforma na podporu produktového manažmentu - pomáha systematicky zhromažďovať informácie o potrebách používateľov, strategicky určovať priority v procese tvorby produktu a zjednocovať členov spoločnosti nad spôsobom realizácie produktu. Na základe analýzy súčasného webového riešenia aplikácie productboard a potrieb užívateľov v kontexte mobilnej aplikácie som s použitím technológie React Native aplikáciu implementoval a podrobil automatizovanému a užívateľskému testovaniu. Zistené údaje sú zdrojom podnetov pre jej budúci vývoj, vylepšovanie a využitie v praxi.

Uživatelské rozhraní webové aplikace podporující mobilitu studentů

Autor
Vratislav Bartoníček
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Cílem této diplomové práce je návrh uživatelského rozhraní nové webové aplikace Mobility ČVUT se zaměřením na uživatelskou použitelnost. Návrh je vytvořen přístupem zaměřeným na potřeby uživatelů a vychází z provedených analýz. Na základě návrhu je vytvořen nízkoúrovňový prototyp, který je následně otestován skutečnými uživateli. Finálním produktem této práce je funkční prototyp implementovaný pomocí technologií budoucí aplikace a jeho uživatelská použitelnost je následně opět otestována skutečnými uživateli budoucí aplikace.

Rozšíření překladače relační algebry

Autor
Martin Kubiš
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Cilem této diplomové práce bylo rozšiřit existujici překladač z relačni algebry do SQL a odstranit jeho nedostatky, které vyvstaly při jeho několikaletém použiváni. Tato práce volně navazuje na mou bakalářskou práci Překladač z relačni algebry do SQL, kterou jsem úspěšně obhájil v květnu 2016. V rámci diplomové práce jsem se zabýval rešerši konkurenčnich řešeni, které v době psani předchozi práce ještě nebyly k dispozici. Dále jsem provedl analýzu současného mnou vyvinutého překladače, který se aktuálně v době psani této práce použivá v rámci podpory výuky v předmětu Databázové systémy, zde na Fakultě informačnich technologii Českého vysokého učeni technického v Praze. Posléze jsem navrhl a implementoval řešeni nové, které již zminěné nedostatky původniho překladače odstraňuje, a jež přidává dalši užitečné funkcionality. Výsledek této práce zahrnuje mimo jiné i funkcionality, které byly specifikované pro původni bakalářskou práci, a u kterých se následně dospělo k závěru, že byly nad rámec rozsahu bakalářské práce. V závěru této práce zmiňuji dalši možnosti, a připadně i postupy, jak překladač obohatit o dalši užitečné funkce, zejména o rozpoznáváni původni syntaxe zápisu relačni algebry.

Backend skladového systému

Autor
Pavel Kovář
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá kompletním vývojem nového backendu skladového systému. Nejprve se práce zabývá analýzou již existujících řešení, jenž zahrnuje analýzu současného řešení od společnosti Jagu s. r. o. a dalších konkurenčních řešení. Na základě provedené analýzy je vytvořen vhodný návrh, který je následně implementován v jazyce PHP. Práce se dále zabývá také testováním a automatizovaným nasazením vytvořeného systému do produkčního prostředí. V práci je zmíněn mimo jiné také vývoj několika doplňkových komponent, a to autorizačního serveru s využitím protokolu OAuth 2.0 a mobilní aplikace pro mobilní zařízení Zebra s operačním systémem Android.

Aplikace v OS Android pro podporu učení cizích jazyků pomocí čtení elektronických knih

Autor
Oleksandr Balan
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá kompletním procesem vývoje mobilní aplikace pro operační systém Android, která má za cíl usnadnit čtení elektronických knih v cizích jazycích a zjednodušit proces rozšíření slovní zásoby. Součástí práce je analýza konkurenčních řešení, návrh klientské a serverové části, implementace a testování výsledné aplikace. Výsledkem je funkční aplikace připravená pro další rozvoj.

Android aplikace pro majitele psů

Autor
Alina Lagoda
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá kompletním procesem vývoje aplikace skládající se z nativní Android aplikace a serverové části. Aplikace je určena pro majitele psů a zaměřuje se na sociální funkce, jako jsou vedení stránek svých domácích mazlíčků, sdílení fotografií a pořizování záznamu trasy procházky se psem. Součástí práce je analýza existujících řešení, návrh, implementace a testování aplikace. Výsledkem práce je funkční prototyp mobilní aplikace pro majitele psů.

NURIS - Informační systém pro MI-NUR

Autor
David Jirout
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a realizací webové aplikace pro podporu předmětu MI-NUR: Návrh uživatelského prostředí vyučovaného na Fakultě informačních technologí ČVUT v Praze. Cílem práce je kompletní vývoj podpůrné aplikace od základů. To zahrnuje provedení analýzy potřeb studentů i vyučujících tohoto předmětu, navržení samotné aplikace a tu následný vývoj a nasazení pro použití na fakultním serveru. Velký důraz je kladen na návrh uživatelského rozhraní aplikace a následné uživatelské testování.

Migrace customizovaných e-shopů OpenCart 1.1

Autor
Tomáš Nováček
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Cílem této práce bylo zvolení nové platformy na tvorbu e-shopů a následná migrace e-shopů společnosti Jagu s.r.o. na tuto platformu. Byl proveden průzkum nejpopulárnějších platforem na trhu a jejich porovnání s potřebami zákazníka. Analýza se zaměřovala převážně na pokrytí požadavků na nový systém a možnosti migrace na něj. Následně byl vybrán a upraven modul na migraci databáze, při které byl kladen důraz na validaci dat, jejich čištění a převedení do nové databáze. Dále byl navržen postup implementace nových funkcí, aby úpravami platformy nebyly znemožněny její automatické aktualizace. Na základě tohoto návrhu byl vytvořen modul, který administraci PrestaShopu co nejvíce přiblížil potřebám zákazníka. V závěru práce jsou uvedena další možná vylepšení platformy, mezi kterými je nejdůležitější postupný přepis modulu do Symfony frameworku, až to bude PrestaShop umožňovat. Dále je potřeba přemigrovat funkce, které byly do původního e-shopu v posledních letech přidány.

Optimalizace nákupu zboží v prostředí e-shopu

Autor
Zdeněk Pekáček
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Cílem této diplomové práce je zmapovat varianty optimálního rozložení prvků e-shopu a navrhnout jeho nejefektivnější strukturu. Práce nejprve provádí heuristickou analýzu e-shopů (Alza, Amazon, eBay, Mall) z perspektivy uživatele, vytipovává nejdůležitější prvky e-shopů (home page, kategorie, detail produktu) a rysy e-shopů, které uživatelé hodnotí (pozitivně nebo negativně). Dále zkoumá, jak jsou s těmito charakteristikami e-shopů uživatelé schopni pracovat, a to s využitím měření rychlosti nalezení příslušné informace a kvalitativního dotazníkového šetření. Na základě takto získaných poznatků je navržen prototyp kombinující nejlépe hodnocené části zkoumaných e-shopů eliminující problematické prvky. Tento prototyp je podroben stejné sadě testů jako analyzované e-shopy, jejichž výsledkem je potvrzení vyšší efektivity a doporučení dodatečných drobných úprav. Proto je vytvořena druhá verze prototypu, která problematické části naprosto eliminuje. V práci se ukazuje, že přestože existují objektivně podložené předpoklady, že některé prvky poskytují prostor pro optimalizaci, ne vždy uživatel na toto zvýšení efektivity reaguje pozitivně. Při implementaci je nutné zohlednit standardizované uživatelské chování, do něhož je vhodné nové prvky zavádět postupně, nikoli nárazově.

Technologie pro tvorbu RESTful API

Autor
Radim Janda
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá rozborem technologií pro tvorbu RESTful API aplikací. V práci jsem se zaměřil jak na rozbor samotné architektury REST, tak na důkladnou rešerši vybraných frameworků pro tvorbu RESTful API aplikací, včetně dalších podpůrných nástrojů, které mohou tento vývojový proces ulehčit. Z mnou prozkoumaných technologií je vytvořena sestava technologií a nástrojů pro maximální podporu tvorby RESTful API aplikací. Tato sestava je následně otestována v praktické části při vývoji takové aplikace. Na závěr diskutuji možnosti sjednocení těchto technologií do univerzálního nástroje. V rešeršní části často pracuji i s praktickými prvky, včetně ukázek kódu. V praktické části byly použity klasické postupy podle běžného životního cyklu vývoje software - tedy analýzy, návrhu, implementace a nasazení. Hlavním přínosem této práce je porovnání dostupných technologií a rozbor toho, jaké technologie vybrat, aby bylo dosaženo nejvyšší efektivnosti procesu vývoje RESTful API aplikací. Dalším přínosem je také vytvoření konkretního RESTful API, které aktuálně funguje na dobročinném projektu. V poslední řadě práce přináší teoretické základy pro možné sjednocení těchto technologií, které je možné v budoucnu rozvíjet.

Turnajový správce pro Ultimate Frisbee

Autor
Marek Dostál
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jakub Průša
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a realizací webové aplikace umožňující správu turnajů v Ultimate Frisbee. Podstatou řešení je vývoj aplikace v programovacím jazyce Python a její nasazení do provozu pomocí technologie Docker. Při návrhu byl kladen důraz na uživatelské rozhraní a jeho testování. Výsledkem je funkční webová aplikace.

Optilynx - Informační systém pro optiky

Autor
Filip Glazar
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá kompletním návrhem a vývojem informačního systému pro oční optiky. Cílem této práce je provést analýzu podle požadavků reálných provozoven a zaměstnanců očních optik. Na základě této analýzy navrhnout a implementovat vhodný informační systém. Dále práce popisuje nasazení systému do provozoven několika očních optik a problémy s tím spojené. Detailně rozebírá tyto skutečnosti a navrhuje jejich řešení. Důraz byl kladen především na kvalitní návrh a implementaci projektu. Aplikace se skládá ze dvou stěžejních částí, které jsou obě navrženy v této práci. Práce se zabývá především implementací backendové části. Tento software je napsán v programovacím jazyce PHP s použitím frameworku Laravel. Při realizaci byly použity moderní a populární technologie, které práce popisuje. Součástí realizace je celý vývojový cyklus komplexního informačního systému. Tento systém jsem uvedl do reálného provozu a pevně věřím, že plní všechny požadavky ze světa očních optik.

Optilynx frontend - Informační systém pro optiky

Autor
Jaroslav Hrách
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit frontend informačního systému pro středně velkou oční optiku. Nejprve je provedena analýza současného stavu. Na základě analýzy jsou zvoleny vhodné technologie pro implementaci a tvorbu uživatelského rozhraní. Poté je detailně popsán vývoj aplikace společně s popisem uživatelského rozhraní využívajícího principů Material Design. Závěrem je provedeno uživatelské testování se skutečnými uživateli přímo v očních optikách.

Mobilní aplikace a backend pro vyhledání nejbližší toalety

Autor
Vladimír Mlázovský
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a následným testováním aplikace ToiletMafia. Tento projekt realizuje softwarevé řešení pro vyhledání veřejné toalety a správu databáze míst veřejných toalet. Produkt cílí na mladé uživatele chytrých mobilních telefonů.

Roadbook aplikace pro OS Android

Autor
Jakub Chlup
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom aplikácie Roadbook pre OS Android. Aplikácia slúži na vytvorenie roadbook a jeho inštrukcií, pričom ponúka dve možnosti vytvárania a to online priamo v teréne, alebo offline. Vytvorený roadbook je možné použiť k navigácii, buď s použitím GPS, alebo zariadenia ELM327 pripojeným na riadiacu jednotku vozidla.

Návrh uživatelského rozhraní ekosystému aplikací pro události

Autor
Marek Janča
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato diplomova prace se zameruje na teoreticky rozbor a prakticke vyuziti navrhu uzivatelskeho rozhrani zamereneho na uzivatele, jejich zazitek a cile. Cilem diplomove prace je, na zakladne informaci ziskanych v teoreticke casti, navrhnout uzivatelska rozhrani mobilni a webove aplikace zadaneho ekosystemu pro udalosti a webovou aplikaci implementovat. Prace obsahuje sjednoceni pojmu uzivatelsky zamereneho navrhu, vymezeni zakladnich pravidel, zacleneni do cyklu vyvoje a seznameni s technikami, ktere lze ve fazich vyvoje vyuzit. Prace dale obsahuje seznameni se zadanym ekosystemem pro udalosti, navrh uzivatelskeho rozhrani, implementaci webove aplikace a testovani. Vse provedene se zretelem na pravidla vymezena v teoreticke casti. Vysledkem prace jsou navrzena a radne otestovana uzivatelska rozhrani mobilni a webove aplikace a implementovana webova aplikace. Dale je vysledkem souhrn poznatku o vlivu uzivatelsky zamereneho navrhu na proces vyvoje softwaru, jeho prinosy a nevyhody a zavery z toho plynouci.

Aplikace v OS Android pro tvorbu a vyplňování testů

Autor
Jakub Kalina
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce je součástí projektu Selftester, jehož cílem je usnadnit přípravu na testy z různých oborů. V jejím rámci byla vytvořena mobilní aplikace pro OS Android umožňující opakované vyplňování a vyhodnocování znalostních testů vytvořených v diplomové práci Bc. Karolíny Běhalové. V diplomové práci jsou rozebrány stávající konkurenční aplikace, výběr vývojové metodiky a její realizace.

Webová aplikace pro tvorbu a vyplňování testů

Autor
Karolína Běhalová
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Cilem prace je vytvorit webovou aplikaci, ktera bude soucasti rozsahlejsiho vzdelavaciho projektu Selftester. Prace popisuje cely proces od analyzy az po testovani a nasazeni do zkusebniho provozu. Je kladen duraz na vyvoj kvalitniho uzivatelskeho rozhrani, ktere je prubezne testovano. Soucasti prace je dale zcela oddelene API, ktere obsluhuje jak webovou, tak mobilni aplikaci Selftester, jenz v ramci sve diplomove prace vytvari Bc. Jakub Kalina. Prace take pojednava o soucasnych moznostech a pristupech na poli vyvoje webovych aplikaci.

Webová komponenta na kreslení ER diagramů II

Autor
Tomáš Fedor
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Táto práca rozoberá vývoj webového nástroja na tvorbu Entity-Relationship diagramov, ktorý slúži na podporu edukačného procesu predmetu Databázové systémy Fakulty Informačných Technológií Českého Vysokého Učení Technického. Práca sa zaoberá všetkými časťami vývojového procesu: analýzou, ktorá slúži ako základ pre návrh a implementáciu; návrhom užívateľského prostredia a princípmi, ktorých sa návrh držal; implementáciou s ohľadom na ďalší vývoj; teoretickým aj praktickým testovaním výsledného nástroja.

Systém pro správu rodokmenu

Autor
David Vaníček
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro zpracování rodokmenu, která je zároveň i vodítkem pro jeho tvůrce a omezuje duplikování informací. Nejedná se tedy pouze o prezentační nástroj, ale zároveň i o pomocníka při hledání. Funkcionality aplikace vycházejí z rakousko-uherského (úřednického) dědictví, ale zároveň jsou dostatečně variabilní, aby byly použitelné pro tvorbu rodokmenu v jakékoli geografické oblasti. Pro zrychlení zadávání údajů přichází systém s konceptem vzorů (různé seznamy položek + výchozí hodnoty). Výsledkem práce je webová aplikace rozdělená na komunitní a privátní část.

Software pro podporu studia cizích jazyků pracující s frekvencí výskytu slov ve studijních materiálech

Autor
Tomáš Bohuňovský
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato práce řeší aplikaci doslovných překladů textu pro účely výuky cizích jazyků. Jejím cílem je tvorba prototypu, který postupně skrývá překlady jednotlivých slov. Algoritmus vychází z principu prokládaného opakování.

"Coviator" - aplikace pro společné/sdílené plánování zájezdů - OS Android

Autor
Georgiy Shur
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce popisuje proces vývoje mobilní aplikace pro operační systém Android a serverové časti s databází, která komunikuje s mobilními klienty pomoci REST API. Výsledkem je funkční aplikace, která poskytuje uživatelům možnost plánování společného výletu s vlástními místy a navigaci mezi nimi. Tato práce se dotýká všech kroků softwarového vývoje: analýzy, návrhu, implementace a testování.

Mojeskolka.info - tvorba uzavřené komunitní sítě pro školky

Autor
Jan Bradáč
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a následným testováním informačního systému mojeskolka.info. Tento projekt realizuje softwarové řešení uzavřené komunitní sítě, která je určená pro školky a pro rodiče dětí, které tam dochází. Výsledný produkt má vyřešit obousměrnou komunikaci mezi rodiči a školkou a usnadnit předávání informací mezi oběma stranami.

Obfuskace webových zdrojů

Autor
Tomáš Budnikov
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Cílem této práce je zanalyzovat používané metody obfuskace zdrojových kódů webových aplikací a navrhnout nové metody pro obfuskaci kaskádových stylů. Navržené metody obfuskace jsou zaměřeny na obecné použití bez předpokladu znalosti cílového dokumentu. Správnost vybraných metod je verifikována na základě prototypové implementace obfuskátoru. Prototyp disponuje uspokojivou kvalitou obfuskace: Nárůst velikosti stylopisu se pohybuje kolem 2,5 - 3,5 násobku. Výsledky této práce přinášejí nové možnosti v oblasti ochrany kaskádových stylů před neoprávněným použitím.

Analýza vytíženosti prostor

Autor
Martin Pelant
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem systému pro sledování pohybu lidí v uzavřeném prostoru. Pro určení polohy se používá technologie iBeacon. Systém je naprogramován v jazyce Java pro mobilní zařízení s Android OS s podporou serverové části na platformě Google App Engine. Výsledný systém umožňuje nakonfigurovat prostředí pro monitorování, samotné monitorování a analýzu výsledků za pomoci heatmapy.