Ing. Jiří Hunka

Závěrečné práce

Bakalářské práce

SOS - Studentsky odevzdavaci system

Autor
Tomáš Pavlůsek
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace SOS - Studentský odevzdávací systém. SOS je informační systém sloužící k odevzdávání a hodnocení týmových i individuálních semestrálních prací v předmětech vyučovaných na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Analytická část práce se zabývá analýzou potřeb studentů i vyučujících v těchto předmětech a návrhem potřebného řešení, včetně volby vhodných technologií. Realizační část práce zahrnuje kompletní implementaci webové aplikace s využitím webového aplikačního frameworku Django, integraci systému s dalšími informačními systémy využívanými na Fakultě informačních technologií a nasazení systému do provozu na fakultní server s využitím CI/CD. Na závěr je popsán proces testování aplikace jejími potenciálními uživateli a reakce na takto získanou zpětnou vazbu. Výsledkem práce je funkční software, který je možné nasadit do testovacího provozu při výuce na Fakultě informačních technologií.

Optimalizace e-shopu stylka.cz

Autor
Dávid Ruják
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou e-shopu stylka.cz v rámci neplateného vyhľadávania. Literárna rešerš pozostáva z dvoch častí. Prvá časť sa zaoberá stručnou históriou internetových vyhľadávačov, následne sú vysvetlené základné pojmy súvisiacich s vyhľadávačmi spolu s ich rozdelením\break a súčasným podielom na trhu. V druhej časti rešerše sú uvedené rôzne konkrétne metódy optimalizácie pre vyhľadávače rozdelené do dvoch skupín -- on-page optimalizácia a off-page optimalizácia. Takisto je uvedený očakávaný dopad jednotlivých metód, čoho sa pri optimalizácii vyvarovať a metriky ako merať dopad jednotlivých vylepšení. Praktická časť je zaoberá e-shopom stylka.cz, je vykonaná analýza súčasného stavu z pohľadu optimalizácie s dopadom\break na návštevy z vyhľadánia. Následne sú navrhnuté a následne implementované možné spôsoby vylepšenia ako optimalizácia nadpisov, oprava štruktúrovaných dát a pridanie front-endu pre recenzie produktov.

Analýza a kompletace webové aplikace RAT

Autor
Miroslav Brabenec
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je zrevidovat stav školní webové aplikace RAT. Na základě analýzy aplikace jsou navrženy úpravy a opravy, které mají zlepšit použitelnost aplikace. V textu je řešena problematika stavu aplikace a problematika kvality jejího návrhu, implementace a nasazení. Klíčové a problémy a vylepšení jsou realizována a výsledná aplikace je nasazena na serveru.

Systém pro podporu testování studentů v BI-DBS

Autor
Petr Pejša
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato práce se zabývá tvorbou a automatizovanou opravou testů a zkoušek v předmětu Databázové systémy, vyučovaného na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Hlavním cílem bylo nahradit stávající systém pro správu testů v semestru a u zkoušek. Velký důraz byl kladen na snadnou údržbu a rozšiřitelnost. V příloze lze nalézt dokumentaci a zdrojové kódy.

Frontend importu a exportu dat skladového systému

Autor
Samuel Švalich
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Práce se zabývá vývojem frontendu pro skladový systém Atlantis, konkrétně frontendem pro import a export dat systému. Nejprve proběhla analýza aktuálního stavu systému Atlantis a jeho řešení pro import a export dat. Poté byl vytvořen návrh nového uživatelského rozhraní a tento návrh realizován a otestován. Na základě testování vytvořeného řešení byla navržena druhá verze a proces vývoje se opakoval. Na konci vývoje druhé verze bylo řešení opět otestováno a připraveno k nasazení do systému Atlantis, kde rozšíří možnosti exportu a přidá novou možnost importu dat systému přímo pomocí jeho rozhraní. Uživateli tak ušetří čas při importu dat oproti aktuálnímu řešení.

Frontend administrace e-shopu

Autor
Martin Dvořák
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Práce se zaměřuje na vytvoření části systému pro administraci e-shopů. Při řešení problému byl zkoumán aktuálně používaný systém. Ten bylo třeba nahradit, protože nebyl snadno udržovatelný a rozšiřitelný. Vytvořené řešení komunikuje s API, které souběžně vzniká v bakalářské a diplomové práci. Umožňuje správu výrobců, kategorií a obrázků. Využívá knihovny Vue.js a Vuetify a bylo důkladně otestováno. Na závěr práce je vedena diskuze nad možnými vylepšeními a rozšířeními do budoucna.

Refaktoring backend části portálu dbs.fit.cvut.cz - semestrální práce

Autor
Jakub Lukačín
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Hlavným cieľom práce je vytvorenie analýzy aktuálneho riešenia modulu semestrálna práca, návrh nového riešenia a následná implementácia časti návrhu. Zvolenými implementačnými technológiami sú framework Nette a framework Doctrine. K analýze aktuálneho riešenia je použitý Use Case model. Analýza zachytáva 49 prípadov užitia aktuálneho riešenia. Návrh databázy je rozdelený do 11 sekcií a približuje takmer 40 rozličných databázových tabuliek. Dátová a logická vrstva tvoria návrh systému. Hlavnou časťou implementácie je "mapovanie" entít pre Doctrine. V implemetácii je taktiež popísaný proces vývoja repository a service tried. Pre časť implementácie sú vytvorené unit a integračné testy. Budúci rozvoj modulu je čiastočne vyriešený spoluprácou so študentským tímom počas práce na tejto bakalárskej práci. Výsledky tejto práce pokladajú základy novému modulu semestrálnej práce DBS portálu, ktorý raz v praxi nahradí aktuálny používaný modul.

Kontrola kvality konceptuálního modelu

Autor
Jan Novák
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací modulu automatické opravy testových otázek, zaměřených na schopnost návrhu konceptuálního modelu podle zadání. Práce vzniká jako součást projektu DSM, který má za cíl nahradit stávající aplikaci Kreslítko jakožto nástroj pro podporu tvorby diagramů konceptuálních modelů. Projekt DSM vzniká jako multiplatformní projekt v jazyce Kotlin, který následně přeložen do jazyka JavaScript pro klientskou (webovou) část a jazyka Java pro serverovou část projektu.

Educhild - uživatelské rozhraní dětské části android aplikace

Autor
Tereza Langová
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tématem návrhu uživatelského rozhraní dětské části vzdělávací aplikace Educhild, která zároveň slouží k limitaci jiných aktivit dítěte na mobilních zařízeních. Cílem práce bylo nejdříve provést průzkum podobných aplikací a potenciálních uživatelů, a na základě analýzy navrhnout nejen uživatelské rozhraní, ale i grafickou podobu aplikace. Návrh byl následně vytvořen ve formě prototypu a v neposlední řadě bylo provedeno uživatelské testování. Na základě testování byly nakonec navrhnuty úpravy a poté byla navržena možná budoucí vylepšení aplikace. Hlavní důraz je v návrhu dětské části aplikace kladen na motivaci dětí ke vzdělávání. Jako hlavní motivace byly v aplikaci zavedeny systémy sběratelských trofejí s úspěchy, rodičovských odměn na míru a pozitivní maskot aplikace. Další důležitou věcí bylo návrh přizpůsobit i mladším uživatelům, kteří nemusí umět dostatečně dobře číst či vnímat čas, čehož bylo dosaženo navrhnutím velmi intuitivního uživatelského rozhraní a použitím tzv. progress barů v kombinaci s klasickými ukazateli času. Ve výsledku byla úspěšně navržena a otestována aplikace, která je dle předešlých průzkumů jediná svého druhu a která může pomoci rodičům kontrolovat a ovlivňovat dětskou aktivitu na zařízeních a zároveň motivovat děti ke vzdělávání. V budoucnu by tuto aplikaci šlo rozšířit přidáním více způsobů odpovědí na kvízovou otázku, animacemi maskota aplikace, přidáním hudby či zvukových efektů a v neposlední řadě návrhem uživatelského rozhraní i pro zařízení v horizontální podobě, či atypické tvary displayů.

API pro backend eshopu

Autor
Radomír Koudela
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato práce se zaměřuje na vytvoření plně funkčního aplikačního rozhraní pro eshop www.stylka.cz. Kapitoly odpovídají etapám při vývoji běžného software. Nejdříve je analýza současného řešení (AS-IS), následovaná návrhem nového řešení (TO-BE) obsahující analýzu technologií, specifikaci požadavků a návrh vycházející z architektury moderního frameworku Laravel. V druhé polovině se práce zabývá samotnou implementací a testováním, ve kterých se představují vymoženosti frameworku Laravel. Aplikační rozhraní vychází z populární architektury MVC, je autentizováno pro administrátory a zákazníky, je autorizováno, hlídá správnost vstupů a je plně zdokumentováno. Projekt vzniká ve spolupráci s další studentkou fakulty informačních technologií ČVUT. Na závěr práce je zhodnoceno naplnění cílů této práce a možné úpravy do budoucna.

Mobilní a tabletové zobrazení aplikace Optilynx

Autor
Martin Huber
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Cílem této bakalářské práce je realizovat mobilní zobrazení informačního systému pro optiky. Je provedena analýza stávajícího mobilního zobrazení a analýza možností použití informačního systému na mobilních zařízeních. Pro realizaci vhodného řešení jsou popsány použité technologie. Poté je řešení implementováno formou úpravy webové aplikace ve frameworku Angular. Implementovaný prototyp je otestován na reálných uživatelích desktopové verze a výsledky testování jsou vyhodnoceny a zapracovány do finální verze zobrazení.

IS pro lesní hospodářskou evidenci - backend

Autor
Jiří Müller
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka

IS pro lesní hospodářskou evidenci - frontend

Autor
Petr Gregor
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka

Fitness aplikace komunikující s Experience

Autor
Tomáš Bedřich
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Křikava, Ph.D.
Anotace
Tato práce řeší analýzu a vývoj mobilní aplikace pro zpracování dat měřených pomocí speciálního hardwarového zařízení. Data jsou přenášena bezdrátově, pomocí Bluetooth Low Energy, v aplikaci jsou zobrazena v reálném čase a zároveň ukládána a následně prezentována pomocí různých grafů a tabulek. Analyzoval jsem čtyři podobné aplikace, stanovil funkční a nefunkční požadavky, zvolil vhodné procesy a nástroje, prošel 10 iterací programování a navrhl API pro komunikaci s online službou pro synchronizaci dat.

Backend administrace e-shopu

Autor
Alois Kouba
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem nového backendu systému administrace e-shopu. Tento vývoj probíhá v týmu se třemi dalšími kolegy. Nejprve se práce zabývá analýzou práce v týmu a vybráním vhodné metodiky vývoje. Následuje analýza již existujícího řešení administrace od společnosti Jagu s.r.o. Na základě této analýzy je vytvořen návrh API nového backendu, který je následně realizován v jazyce PHP. Výsledek je zároveň otestován pomocí automatických testů.

Systém pro podporu BI-DBS - semestrální práce

Autor
Filip Glazar
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webového portálu pro podporu výuky předmětu Databázové systémy na Fakultě informačních technologií ČVUT. Cílém práce je provést analýzu stávájící aplikace a na základě této analýzy vytvořit novou webovou aplikaci, jelikož původní aplikace byla shledána jako nevhodná pro další vývoj. Práce se zabývá zejména tvorbou a kontrolou semestrální práce, která je pro úspěšné absolvování tohoto předmětu povinná. Při návrhu a vývoji systému jsem čerpal hlavně ze zkušenosti s vývojem a provozem stávajícího systému. Důraz byl kladen především na kvalitní návrh a implementaci projektu. Neméně důležitým požadavkem byla modularita systému, snadná rozšiřitelnost a testovatelnost. Samotná webová aplikace je napsána v PHP s použitím velmi populárního českého frameworku Nette. Jak při návrhu, tak při implementaci byly použity moderní technologie a postupy, které jsou v této práci popsány. Podařilo se mi navrhnout a vytvořit aplikaci, která splňuje všechny tyto požadavky a věřím, že bude bude přínosná jak pro studenty, tak pro lektory.

dbs.fit.cvut.cz - Refaktoring testů II

Autor
Pavel Jordán
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací prototypu nového frontendu testového modulu DBS portálu za použití nového backendu. Na začátku je provedena kompletní analýza funkcí systému jak současného řešení tak i nových funkcí připraveného backendu pomocí případů užití. Dále se podrobně rozebírají hlavní nedostatky současné implementace. Na základě této analýzy je pak upraven a vytvořen návrh testového modulu s důrazem na jednoduchost a snadné použití. Poslední část této práce se věnuje implementaci prototypového řešení, včetně jeho testování.

MIDI visualizace

Autor
Yevhenii Slipych
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením interaktivní aplikace pro pomoc učení hry na digitální klávesy, která je dostupná a jednoduchá pro použití běžným uživatelem. Zvoleného výsledku bylo dosaženo použitím technologie MIDI pro komunikaci mezi počítačem a nástrojem samotným. Aplikace umožňuje jednodušší možnost pro hráče cvičit akordy, protože v reálném čase ukazuje aktivní klávesy, jejích názvy a je schopná akordy a jejich inverze vyhledávat a ukazovat, čímž dává možnost hráči si ujistit, jestli je hraje správně. Aplikace je určená jak pro pokročilé hráče, tak i pro úplné začátečníky, protože také umožňuje grafické znázornění MIDI souborů, pomocí kterého se uživatel může uloženou skladbu naučit dokonce v případě, pokud neumí číst noty.

Optimalizace nejčastějších procesů ve skladovém systému

Autor
Denis Talár
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá výskumom a analýzou najčastejších skladových procesov v malých až stredne veľkých e-shopových skladoch a ich optimalizáciou pomocou zmien v skladovom systéme vytvorenom v rámci diplomových prác študentov FIT ČVUT v Prahe v spolupráci so spoločnosťou Jagu, s. r. o. Práca je vykonaná podľa princípov Dizajnového mysleniaa po prvotnom zoznámení sa so skladovou tematikou a kvalitatívnom výskume v dvoch skladoch sú identifikované procesy, ktoré by sa dali zjednodušiť navrhnutím nových funkcionalít v skladovom systéme a optimalizácioujeho užívateľského rozhrania. Pre navrhnuté zmeny je vytvorený návrh užívateľského rozhrania, na základe ktorého je vytvorený prototyp. Po otestovaníprototypu užívateľmi sú zhodnotené chyby v návrhu, ktoré sú odstránené. Na záver sú niektoré navrhnuté optimalizácie implementované do skladovéhosystému pomocou technológií Javascriptového frameworku Vue.js a grafickejknižnice Vuetify. Výsledok tejto práce zjednodušil fungovanie skladov využívajúcich daný skladový systém, vďaka čomu sú zamestnanci spokojnejší a firmydosahujú vyšší zisk.

Terra Incognita I - Analýza herních systémů

Autor
Tomáš Bohuňovský
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Educhild - webová aplikace

Autor
Jan Stejskal
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Libor Kudrna
Anotace
Práce se soustřeďuje na kompletní proces vývoje softwarového řešení, počínající analýzou a návrhem řešení s postupným přechodem k implementaci a k testování. Webová aplikace EduChild vznikla v návaznosti na potřeby sourozenecké aplikace na systému Android stejného jména. Mezi tyto potřeby zařadíme přehlednější a uživatelsky přívětivější činnosti jako je například správa uživatelských účtů či tvorba kvizových formulářů. Naprostá většina analýzy a návrhu spatřila světlo světa jako součást řešení semestrální práce předmětu BI-SP2 vyučovaném na FIT ČVUT v Praze. Pro implementaci je využíván Javascriptový framework Vue.js, jeho nadstavba pro jednodušší tvorbu universal webových aplikací Nuxt.js a grafický framework Vuetify. Aplikace získává data pomocí REST API, které je součástí jiné bakalářské práce.

Mapa skladu - frontend

Autor
Vojtěch Kopecký
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Práce se zaměřuje na proces analýzy, návrhu, vývoje a testování vhodného uživatelského rozhraní pro tvorbu mapy skladu, s důrazem na použitelnost a uživatelskou přívětivost. Vzniklý frontend mapového editoru využívá technologie Vue.js a Vuetify a je zakomponován do webové aplikace skladového systému, zároveň je zajištěna komunikace s backendem. V návrhové fázi se práce zabývá problematikou zkreslení a znázornění skladových objektů do virtuální podoby, která je nejen pochopitelná pro běžného uživatele, ale zároveň užitečná a dostatečně přesná pro optimalizační algoritmy, které data z mapy využijí pro zvýšení efektivity nejčastějších skladových procesů. Výsledná mapa má velký potenciál jak pro reálné uživatele, tak pro celý skladový systém, práce tedy prozkoumá další možnosti rozšíření a uplatnění mapy.

ISST - IS Set Tracking

Autor
František Koumar
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá realizací informačního systému pro oblastní sekci Českého svazu orientačních sportů, který usnadní a zpřehlední evidenci majetku avýpůjčektohotomajetku.Vrámciprácebyloimplementovánovlastnířešení v podobě pluginu pro CMS WordPress. Vzniklé řešení je primárně určeno pro krajský svaz ČSOS Vysočina, kde proběhne jeho pilotní testování a osvědčí-li se, bude poté šířeno do ostatních oblastí, které o něj projeví zájem.

Podpora automatizované kontroly semestrální práce z předmětu Databázové systémy

Autor
Jan Sýkora
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na automatickou kontrolu a optimalizaci opravy semestrální práce v předmětu Databázové systémy, vyučovaného na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Cílem práce bylo analyzovat možnosti oprav semestrální práce v předmětu Databázové systémy a rozšířit připravovaný nástroj na automatickou kontrolu semestrální práce tak, aby maximálně urychlil a ulehčil celkový proces opravy. Výsledný nástroj byl uživatelsky otestován a výsledky byly zohledněny ve finální aplikaci.

Aplikace na organizaci interiéru v OS Android

Autor
Jiří Zoudun
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.

Terra Incognita I - Softwarový návrh

Autor
Peter Dub
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Inzertní webová aplikace pro řemeslníky

Autor
Peter Večeřa
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Cieľom práce je vytvorenie webovej aplikácie slúžiacej na inzerciu práce remeselníkov. Bakalárska práca sa najprv zameriava na analyzovanie požiadaviek budúcich užívateľov a analýzu existujúcich riešení. Práca ďalej pokračuje návrhom systému, v ktorom sú naformulované funkčné a nefunkčné požiadavky, prípady užitia, doménový model a návrh užívateľského rozhrania. Implementačná časť je zameraná na výber jednotlivých technológií, a ich praktické využitie v aplikácii. V rámci implementačnej časti sú zahrnuté ukážky kódu, návrh databázového modelu, ale aj použité princípy a implementačné detaily. Správny návrh a funkčnosť aplikácie je overená v priebehu testovania, kde je aplikácia podrobená primárne užívateľskému testovania. V závere práce sú navrhnuté možné vylepšenia do budúcnosti, ako aj zhodnotenie finálnej verzie aplikácie. Webová aplikácia umožňuje full textové vyhľadávanie s filtrovaním podľa polohy. Ponúka pestrý výber remesiel, ktorý zjednodušuje a sprehľadňuje vyhľadávanie pre užívateľa. Výsledkom tejto práce je prototypová implementácia inzertného portálu pre remeselníkov, ktorá stavia kvalitné základy pre budúci vývoj.

Webová služba na testování REST API

Autor
Michal Kváček
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Anotace
Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou a následnou implementací systému pro testování REST API, který bude realizován jako webová služba. Výsledná aplikace je naprogramována jako jednostránková aplikace za použití javascriptového frameworku AngularJS. Mimo samotnou implementaci aplikace obsahuje tato práce i analýzu existujících řešení a otestování uživatelského prostředí pomocí Nielsenovy heuristické analýzy.

Správa skladu pro OS Android

Autor
Jakub Lipský
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Kusý

Webová aplikace pro kreslení UML diagramů

Autor
František Toman
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.

dbs.fit.cvut.cz - tvorba otázek a štítků

Autor
Tomáš Douba
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Andrii Plyskach
Anotace
Práce se zabývá problémem rozčleňování existujícího systému do mikroslužeb. Systém je určen pro výuku databází a mezi relevantní části patří správa testového zadání, otázek a správa štítků. Štítky dovolují uživateli vyhledávání a filtrování objektů. S oddělením štítků do vlastní izolované služby je potřeba vytvořit syntaktický analyzátor, díky kterému se tato funkcionalita neztratí. Tento analyzátor dovolí zpracovat řetězec se štítky s logickými operátory do databázových dotazů.

License manager - webová aplikace

Autor
Viktor Holý
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků na novou aplikaci pro prodej konfigurovatelného softwaru, návrhem takové aplikace a implementováním jejího prototypu. Na začátku práce je uskutečněna analýza požadavků formou rozhovorů se zadavatelem a jsou definovány funkce, které má aplikace umět. Dle výsledků analýzy je proveden návrh systému -- zejména datového modelu a komunikace s dalšími nástroji, které zadavatel pro prodej používá. Na základě návrhu je implementován prototyp aplikace, který je podroben průběžnému a závěrečnému testování. V poslední části práce je popsána příprava na další vývoj aplikace a jsou navrhnuty možné změny a vylepšení.

Terra Incognita I - Analýza technologií

Autor
Martin Brázdil
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Objednávková/rezervační multiplatformní mobilní aplikace

Autor
Martin Žid
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Anotace
Tato práce realizuje multiplatformní mobilní aplikaci pro pronájem zařízení a věcí. Práce navazuje na softwarový týmový projekt - "Webový objednávkový systém na pronájem zařízení/věcí" v rámci předmětů BI-SP1 a BI-SP2. Práce se zabývá analýzou webového objednávkového systému, podle níž je proveden návrh funkcionality pro mobilní zařízení. Podle návrhu funkcionality jsou vytvořeny wireframy, které slouží jako podklad pro samotnou implementaci aplikace. V průběhu implementace aplikace jsou realizovány jednotkové testy a na konci jsou provedeny uživatelské testy. Na základě výsledků testů jsou provedeny úpravy, které uvádějí aplikaci do stavu funkční a nasaditelné. V práci jsem vytvořil funkční a nasaditelnou multiplatformní mobilní aplikaci pro pronájem zařízení a věcí. Hlavní přínosem aplikace je zvýšení návštěvnosti webového objednávkového systému a také jeho přiblížení uživatelům. V příloze této bakalářské práce je možné nalézt všechny zdrojové kódy jak aplikace, tak i testů společně s vytvořenými wireframy.

Aplikace pro sdílení studijních materiálů mezi studenty

Autor
Petr Šindelář
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.
Anotace
Práce se zaměřuje na návrh aplikace pro sdílení studijních materiálů mezi studenty na českých univerzitách. Nejdříve byl proveden průzkum s více než 2 200 respondenty mezi studenty na českých univerzitách. Díky průzkumu a rešerši konkurenčních systémů pro sdílení studijních materiálů byly specifikovány požadavky pro vznik prototypu aplikace. Zajištění budoucího provozu je navrženo na základě analýzy nákladů a způsobů monetizace. Podoba aplikace byla několikrát navržena a předělána tak, aby výsledná verze byla jednoduchá a intuitivní. Pro dosažení co nejvyšší uživatelské přívětivosti byl prototyp podroben uživatelským testům a identifikované problémy opraveny. Výsledný prototyp aplikace je k dispozici na uniwiki2.herokuapp.com.

InfoWeb - Nástroj získávání informací z webů

Autor
Jakub Tuček
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Tato práce rozebírá problematiku získávání informací z webu s durazem na potreby internetových obchodu jako napríklad vývoj ceny produktu u konkurence. Jelikož této práci predcházel týmový projekt z predmetu BI-SP1 a BI-SP2 je popsaná i daná týmová realizace vcetne zvolených postupu. Po zhodnocení týmového rešení jsou navrženy možné zmeny, které doplnují funkcionalitu, umožnují lepší rozširitelnost a opravují nežádoucí chování systému. Výsledkem práce je refaktoring týmového rešení spolu s rozšírením o nejduležitejší vylepšení. Vzniklý systém je na základe dukladného otestování znova zhodnocen. Finálne jsou navržena další vylepšení pro budoucnost projektu.

Systém pro Wikimedia Česká republika

Autor
Ivo Kořínek
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Mgr. Klára Joklová
Anotace
Práce se zabývá návrhem a implementací softwarového systému pro správu událostí pořádaných spolkem Wikimedia Česká republika. Ten také získává data o dopadu těchto událostí na obsah spravovaný nadací Wikimedia Foundation. Výsledkem práce je základ systému, který využívá aplikační rozhraní projektů Wikimedia pro sběr dat o editacích stránek provedených v rámci spolkem pořádaných událostí. Pro správu těchto událostí a zobrazení agregovaných metrik je použitá webová aplikace. V práci vytvářený systém může již nyní částečně nahradit aktuálně používané zastaralé postupy sběru dat, a po jeho dokončení tyto postupy nahradí úplně, čímž sníží zátěž pracovníků spolku.

Terra Incognita I - Uživatelské rozhraní

Autor
Petr Vojta
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Aplikace pro vizualizaci slov a jejich vzájemných vztahů na souboru nestrukturovaných textů

Autor
Martin Volek
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Aplikace pro sběratele turistických známek na OS Android

Autor
Matyáš Frank
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Marek Kodr
Anotace
Tato práce se zabývá procesem tvorby klientské aplikace na operační systém Android, pro firmu TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o. Jedná se o systém, jehož hlavním účelem je správa známek a informací o nich. Práce ve svém začátku rozebírá informační základnu. Následně analyzuje problematiky TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o., webové stránky a existujících aplikací, ze kterých vznikají potřebné požadavky. Podle požadavků je sestaven design aplikace, který je posléze implementován, otestován a zdokumentován.

Automatická oprava zjednodušeného relačního zápisu

Autor
Filip Machala
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať riešenie pre zautomatizovanie opravy odpovedí typu transformácia konceptuálneho modelu do zjednodušeného relačného zápisu. Pre tento účel som navrhol a následne implementoval samostantnú aplikáciu, ktorá využíva možnosti jazyka Python a jeho knižníc. Aplikácia realizuje prevod odpovedí do štandardizovaného formátu JSON a ich následnú opravu. Pre komunikáciu používa rozhranie API. Táto bakalárska práca sa dotýka všetkých krokov softwarového vývoja: analýzy, návrhu, implementácie a testovania.

Colorbis - mobilní aplikace na platformě Android pro zvýšení kreativity uživatelů

Autor
Oleksandr Balan
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android, která má za cíl rozvíjet kreativitu uživatelů. Aplikace umožní pořízení a sdílení fotografií se zadaným barevným složením, prohlížení fotografií jiných uživatelů a jejich filtrování podle barevnosti. Součástí bakalářské práce je analýza konkurenčních aplikací, návrh, implementace a testování aplikace. Výsledkem je plně funkční aplikace dostupná na Google Play.

Automatizované testování webového portálu dbs.fit.cvut.cz

Autor
Pavel Kovář
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá testováním webového portálu vyvíjeného pro podporu výuky předmětu Databázové systémy na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Cílem práce je navrhnout a vytvořit prostředí vhodné pro automatizované testování webového portálu. Práce se zabývá jednak stanovením vhodných prostupů pro testování webových aplikací a jejich ověřením na současné vývojové verzi portálu, ale i návrhem prostředí využitelného pro průběžné testování. V práci je mimo jiné zmíněn vývoj několika modulů pro testovací framework Codeception, díky nímž je možné testovat také aplikace vytvořené v Nette frameworku.

Informační systém pro sběr dat z výukových aplikací

Autor
Dominik Foral
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Obsahem této bakalářské práce je analýza požadavků, návrh a implementace informačního systému pro sběr dat z výukových aplikací. V rešeršní části práce jsou popsány podobné systémy Google Analytics a Flurry Analytics. Výstu- pem praktické části této práce je funkční prototyp webové aplikace, která umožňuje data z aplikací sbírat a zobrazovat.

Serverový backend Android aplikace pro podporu rodin v rozvodovém řízení

Autor
Iaroslav Kolodka
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá realizací serverového backendu Android aplikace pro podporu rodin v rozvodovém řízení. Implementace se provádí na základě již existujícího návrhu a částečné implementace, které byly provedeny v rámci předmětů BI-SP1 a BI-SP2 bakalářského studia vyučovaných na FIT ČVUT v Praze. Zmíněné předměty jsou zaměřené na studium pomocí praktického vyzkoušení analýzy, návrhu a realizace rozsáhlejšího softwarového systému. Pro dosažení lepších výsledků byly navrženy vhodné úpravy podle požadavků frontedové části aplikace. Backend aplikace je napsán v jazyce Kotlin. Pro návrh REST API byl zvolen framework Spring. Pro testování aplikace byly zvoleny frameworky JUnit 5 a funkce, které poskytuje framework Spring. Za účely návrhu bezpečnosti server využívá protokoly HTTPS a OAuth 2.0. Pro dokumentacu REST API byl zvolen framework Swagger. Byly navrženy vhodné budoucí kroky, které budou implementovány po dokončení této práce.

Educhild - Backend rodičovského módu

Autor
Miloš Popovič
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Marek Erben
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá mobilnou aplikáciu zameranou na rodičovskú kontrolu a vzdelávanie detí. Cieľom práce je navrhnúť a realizovať server pre Android aplikáciu a webového klienta so zameraním na administratívnu a rodičovskú časť aplikácie, a zrealizovať komunikáciu Android aplikácie so serverom. Teoretická časť práce je zameraná na výber vhodného aplikačného rámca pre realizáciu práce, analýze spôsobov asynchrónnej práce v operačnom systéme Android a následne je zanalyzovaný súčasný stav Android aplikácie, na základe ktorého sú vytvorené požiadavky na server. V praktickej časti práce je navrhnutý server vrátane databázového návrhu, logickej a fyzickej architektúry systému a návrhu rozhrania pre komunikáciu s klientskými aplikáciami. Systém je následne realizovaný pomocou aplikačného rámca Spring Boot a nástroja Docker. V praktickej časti je taktiež popísaná forma vývoja servera pomocou DevOps a je ukázaná implementácia komunikácie Android aplikácie so serverom na základe rôznych typov požiadaviek. Okrem výsledného stavu boli v praktickej časti popísané taktiež nedostatky počas vývoja. Výsledkom práce je funkčný server realizujúci všetky funkčné požiadavky a je pripravený na používanie na testovacom prostredí.

RouteMyWay - plánovač tras veřejné dopravy

Autor
Zdeněk Krupička
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Mgr. Jakub Turcovský
Anotace
Cílem této práce je implementace backendové aplikace pro vyhledávání tras ve veřejné dopravě. Tato aplikace vystavuje rozhraní pro výpočet cesty pomocí veřejné dopravy mezi dvěma zastávkami. Výsledná cesta je optimalizovaná jak dle nejrychlejšího času odjezdu, tak dle nejmenšího počtu přestupů. V teoretické části se zabývám rozborem algoritmů, které lze použít k hledání cest ve veřejné dopravě. Popisuji principy jejich fungování a z nich plynoucí výhody a nevýhody. Dále se věnuji datovému formátu GTFS. Zkoumám zde jeho strukturu a možnosti použití. Výsledkem práce je služba napsaná v jazyce Kotlin. Ta ke svému fungování používá implementaci Profile Connection Scan algoritmu. V praktické části popisuji její architekturu a způsoby použití. Pro účely ukázky a testování byla v rámci této práce vytvořena i webová aplikace komunikující s touto službou.

Systém pro základní monitoring serverů a domén

Autor
Marek Dorda
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka

Problematika vývoje herně-výukové aplikace pro předškolní děti

Autor
Tomáš Sýkora
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Evidence potravin v OS Android

Autor
Filip Kofroň
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek

Návrh řešení Service Discovery Server pro projekt "Manažerský Informační Systém"

Autor
Kostiantyn Kuznietsov
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Franc
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem řešení Service Discovery Serveru pro projekt společnosti e-invent s.r.o. "Manažerský Informační Systém". V teoretické části se čtenář obohatí znalostmi komunikaci služeb v mikroslužební architektuře, dozví se o service discovery a procesu vyvažování zátěže. V praktické části budou realizovány jednotlivé mikroslužby a na ně aplikována řešení existujících Service Discovery Serveru. Na základě testovacích výsledků bude zvoleno nejlepší řešení tohoto problému.

FITCom - Mobilní aplikace pro komunikaci na ČVUT FIT, OS Android

Autor
Jan Panchártek
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci mobilní aplikace sloužící pro komunikaci mezi studenty a vyučujícími na Fakultě informačních technologií ČVUT. Na základě analýzy existujících aplikací je navržena nová mobilní aplikace pro operační systém Android. Výsledkem implementační části je hotová mobilní aplikace.

Systém pro skórování Ultimate Frisbee zápasů - frontend

Autor
Jaroslav Veselý
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Bakalárská práce se zabývá analýzou, implementací a testováním uživatelského rozhraní frontendu aplikace pro skórování turnaju ultimate frisbee. Zabývá se volbou vhodných technologií a využitím jejich vlastností. Výsledkem je uživatelské rozhraní webové aplikace umožnující organizaci a skórování turnaju v ultimage frisbee. Obsahuje také testování tohoto rozhraní.

Frontend administrace e-shopu - objednávky

Autor
Martin Salaj
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Libor Kudrna
Anotace
Cílem této práce je vytvořit moderní a efektivní webovou aplikaci pro správu objednávek v elektronických obchodech pro administrátory. Zaměřuje se na analýzu návrhu uživatelského rozhraní pro úpravu objednávek, implementaci frontendu a jeho integraci s nově vyvíjeným backendem. Cílem je dodání uceleného a efektivního systému pro správu objednávek v elektronických obchodech, který umožní administrátorům e-shopů zaměřit se na růst svých podniků. Implementace návrhu frontendu bude založena na moderních technologiích a frameworcích, aby systém byl robustnější a efektivnější. Práce bude také zahrnovat refaktorizaci stávajícího systému na tyto nové technologie. Integrace frontendu s backendem zajistí, že administrátoři e-shopů budou mít k dispozici moderní, efektivní a spolehlivý nástroj pro správu svých objednávek.

Frontend administrace e-shopů

Autor
Jan Babák
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Libor Kudrna
Anotace
Cílem práce je navrhnout a implementovat nový frontend pro Administraci e-shopů patřící firmě Jagu s. r. o. Administrace je specifická tím, že slouží k administraci několika e-shopů. Nová Administrace vzniká ve spolupráci s ostatními studenty FIT ČVUT v Praze. Na vývoji frontendu spolupracuje student Martin Dvořák. Vývoj backendu zajišťují studenti Alois Kouba a Bc. Tomáš Hojek. Obsahem práce je analýza současného stavu staré Administrace, architektur webových apli- kací, SPA frameworků a metodik vývoje. Tato práce se zabývá převážně přepracováním části Administrace spravující produkty. Nová Administrace je Single Page Aplikace naprogramovaná ve frontend frameworku Vue.js s využitím knihovny komponent Vuetify. Tento frontend komunikuje s nově vzniklým backendem.

Frontend manuální korektury otázek v portálu dbs.fit.cvut.cz

Autor
Tomáš Chalupa
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Marek Erben
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a realizací nového frontendu manuálních oprav testů v portálu dbs.fit.cvut.cz. V práci je nejprve provedena analýza aktuálního stavu manuálních oprav. V rámci analýzy se práce dále zabývá získáváním požadavků na nový frontend formou rozhovorů s cvičícími předmětu BI-DBS. Na základě analýzy je v práci popsán návrh nového frontendu, kde jsou hlavní prvky znázorněny pomocí wireframes. Dále práce popisuje klíčové implementační postupy použité při realizaci řešení. Poslední kapitola se pak věnuje testování výsledku práce s koncovými uživateli.

Webová aplikace pro nezávislé cestovatele

Autor
David Vaníček
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka

Mobilní internetový obchod pro OS Android

Autor
Jan Mikeš
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek

Aplikace pro sběratele turistických známek na OS Android

Autor
Eliška Kuzdasová
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka

Uživatelské rozhraní pro webový objednávkový/rezervační systém

Autor
Thi Tuyet Trang Nguyen
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je optimalizace uživatelského rozhraní webového objednávkového systému pro pronájem zařízení a věcí. Nejprve byla provedena analýza vybraných existujících systémů a současného stavu systému. Dále byly prozkoumány možnosti uživatelského testování a určeny cílové skupiny uživatelů. Následně byla provedena dvě kola uživatelského testování a vyhodnocení výsledků.

Analýza objektově orientovaných návrhových vzorů

Autor
Jan Šafář
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Svět IT zažívá v několika posledních letech rozmach nepředstavitelných rozměrů. Pro ohromnou část civilizace se staly počítače neodmyslitelnou součástí lidský životů, ať už kvůli infrastruktuře, práci či osobním zájmům. Díky tomuto rozvoji se vývojářské pozice stávají velmi lukrativním a požadovaným zaměstnáním. Jeden z aspektů, který odděluje dobré vývojáře od špatných, je porozumění abstraktnějším myšlenkám a principům. Návrhové vzory, jejichž průzkumem se zabývá tato práce, jsou přesně odvětvím, jehož podstata uniká spoustě programátorů. Vyjma teoretických rozborů jednotlivých vzorů je v rámci praktické části vytvořen veřejně dostupný materiál, který slouží jakožto katalog praktický ukázek. Hlavní pointou za tímto katalogem je vytvoření alternativního výukového materiálu, který odráží reálné situace a má ,,vše pod jednou střechou'' --- tj. veškeré příklady jsou postaveny nad jednotným kontextem. Tím je prototyp softwaru, jehož návrh je mimo jiné také součástí této práce.

Mapa skladu - dokončení

Autor
Jan Šuráň
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Bakalářská práce se věnuje dokončení projektu mapy skladu ve skladovém systému Atlantis. Nejprve analyzuje problematiku a současný stav projektu mapy skladu. Dále se věnuje návrhu úprav a rozšíření frontendové části editoru mapy a také návrhu tvorby backendu mapy skladu. Navržené úpravy a rozšíření frontendu jsou implementovány za využití frameworku Vue.js a knihoven Vuex a Vuetify. Backend mapy skladu je implementován v jazyce PHP za využití frameworku Symfony a knihovny Doctrine. Je vhodně začleněn do současného backendu skladového systému. Práce se také zabývá implementací zobrazení heatmapy vytíženosti skladových pozic. Vytvořené řešení je podrobeno důkladnému testování použitelnosti tak, aby bylo možné mapu skladu reálně integrovat do skladového systému. Výsledkem práce je funkční editor mapy skladu, ve kterém lze zaznamenat veškerá data o skladu a jeho objektech, oblastech a umístěních. Na tuto práci lze navázat vývojem optimalizací skladových procesů, které by využily data mapy.

Educhild - dětská část android aplikace

Autor
Tomáš Hanko
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Kusý
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací dětské části mobilní aplikace na platformě Android a je psaná v programovacím jazyce Kotlin. Tato část poskytuje vzdělávaní pro děti ve formě kvízu. Dále jim poskytuje motivaci k plnění těchto kvízu. Jedna z těchto motivací, je nutnost splnit kvíz, protože je dítěti omezen limit k používaní jiných aplikací. Další forma motivace je získávaní měny a její následní používaní k nákupu odměn od rodiče. Součástí této práce je i analýza dosavadních řešení a zhodnocení.

Knihovna generátoru zadání písemek

Autor
Tomáš Drbota
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Prokš
Anotace
Cílem této prace je vytvořit knihovnu a ukázkovou aplikaci, které budou sloužit k generování zadání písemných prací. Aplikaci se předá sada otázek a pravidel pro složení testu a knihovna jej potom vytvoří. Výsledný test je možné exportovat do formátu HTML či formátu podporovaného softwarem Wolfram Mathematica. Knihovna je napsaná v Javě a pro ukládání dat využivá formát XML.

Řízení projektu a infrastruktury portálu pro podporu výuky předmětu BI-DBS

Autor
Oldřich Malec
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na efektivní řízení softwarového projektu, jehož cílem je vyvinout podpůrnou webovou aplikaci pro výuku předmětu BI-DBS na FIT ČVUT. Práce popisuje problémy s vedením vícečlenných týmů, zabývá se problematikou nasazování a udržitelnosti běhu výsledného softwaru a jeho průběžného vývoje. Cílem práce bylo navrhnout a začít používat postupy a nástroje, díky kterým se efektivně skloubí běžící systém a jeho průběžný vývoj za minimálního výskytu chyb. Jako metodika vývoje byla zvolena kombinace Extrémního programování a Feature-driven development, průběh práce je sledován v Redmine. Zdrojový kód aplikace je verzován a testován na Gitlabu. Poslední kapitola také obsahuje praktické ukázky konfigurace některých služeb potřebných pro běh samotné aplikace. Z práce lze vycházet při řízení jiných projektů obdobných rozměrů či pokračování v řízení stejného projektu.

Mobilní aplikace pro řidiče přepravních služeb

Autor
Lukáš Kořán
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací prototypu mobilní aplikace pro řidiče přepravních služeb. První část práce popisuje analytické procesy, na jejichž základě byl proveden návrh aplikace, který je popsán v následující části. Poslední část shrnuje vývoj prototypu aplikace, testování, zhodnocení přínosů a plány budoucího vývoje.

Mobilní aplikace výběru jména

Autor
Adam Řezníček
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android, která si klade za cíl usnadnit budoucím rodičům výběr jména pro svého potomka zábavným a efektivním způsobem. Součástí práce je analýza konkurenčních aplikací, průzkum uživatelů, návrh a implementace jak klienta, tak serveru. Výsledné řešení je podrobeno důkladnému testování.

Linka bezpečí

Autor
David Pavel
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Automatické generování a oprava otázek na normalizaci databáze pro předmět BI-DBS

Autor
Marek Erben
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením současného webového portálu, který slouží pro podporu výuky v předmětu BI-DBS na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. V rámci DBS portálu studenti mimo jiné píší zápočtové a zkouškové testy. Jedním ze zkoušených témat je i normalizace relační databáze. Tvorba zadání a oprava odpovědí bývá pro učitele zpravidla velmi časově náročná. První část práce připomíná základní pojmy oboru normalizace relační databáze, další části práce jsou pak věnovány návrhu a implementaci jednotlivých úloh, tvorbě zadání a opravě odpovědí s důrazem na co největší automatizaci celého procesu s pouze minimálním zásahem ze strany učitele, ale i vhodným zasazením nového typů otázek do již existujícího portálu po bok již dříve implementovaných otázek -- relační algebry, SQL dotazování nebo transformace konceptuálního modelu na model relační.

Analýza, návrh a simulace výherního hracího přístroje

Autor
Martin Novák
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Smyslem této práce je rozbor problematiky návrhu výherního hracího přístroje určeného pro trh Spolkové republiky Německo. Návrh je zpracován v souladu s technickými požadavky definovanými směrnicí TR5 pro výherní hrací přístroje tohoto typu. Součástí návrhu je soupis požadavků, vysvětlení problematiky a klíčových charakteristik daného trhu, analýza řešení v notaci UML, strukturovaný soupis implementačních prací v notaci WBS a zdrojové kódy prototypu demonstrujícího základní funkcionalitu v programovacím jazyku Java.

Refaktoring testové části backendu portálu dbs.fit.cvut.cz

Autor
Andrii Plyskach
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Kovář
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací prototypu nového backendu testového modulu DBS portálu. Na začátku je provedena kompletní analýza funkcí systému z pohledu uživatele pomocí případů užití. Dále se podrobně rozebírají hlavní nedostatky a problémy spojené s uložením dat a také obecné nevýhody současné implementace. Na základě této analýzy je pak upravena a rozšířena struktura databáze a vytvořen návrh testového modulu s důrazem na znovupoužitelnost a snadnou údržbu. Poslední část této práce se věnuje integraci knihoven a implementaci prototypového řešení, včetně jeho testování.

vManager

Autor
Adam Staněk
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Návrh platformy pro rychlý vývoj multiplatformních mobilních aplikací

Autor
Jan Skála
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Práce se zabývá možnostmi soucasných multiplatformních mobilních aplikacních frameworku. Poskytuje souhrn vlastností existujících frameworku a nekolik z nich podrobne srovnává. Srovnání je založeno na implementaci jednoduché aplikace v každém frameworku. Soucástí srovnání jsou obecné vlastnosti jako podporované mobilní platformy, obsažené komponenty a použité technologie, ale také vzhled a rychlost výsledné aplikace a nárocnost vývoje z pohledu webového vývojáre. Výsledky srovnání poskytují informace nutné pro výber frameworku vhodného pro vývoj konkrétní aplikace. Na srovnání navazuje tvorba platformy, která má za cíl usnadnit pocátecní fázi vývoje mobilní aplikace. Platforma umožnuje výber komponent a nástroju potrebných pro vývoj, stará se o jejich stažení z internetu a integraci do projektu. Platforma obsahuje uživatelské rozhraní s ukázkami jednotlivých komponent pro usnadnení jejich výberu. Pro demonstraci použití této platformy je vytvorena vzorová mobilní aplikace.

dbs.fit.cvut.cz - Backend vyhodnocení testů

Autor
Jakub Pavličko
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Andrii Plyskach
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou mikroslužby pre hodnotenie testov v predmete BI-DBS na Fakulte informačných technológií ČVUT v Prahe. V predmete sa využíva DBS Portál, ktorý bol naimplementovaný študentmi FIT ČVUT. Portál je každoročne používaný stovkami študentov a od jeho vzniku nabral veľký technický dlh. Práca sa zaoberá modernizáciou časti portálu, ktorá slúži na správu a vyhodnocovanie odpovedí študentov vo forme mikroslužby. Práca bola písaná paralelne s bakalárskou prácou Tomáša Doubu a diplomovou prácou Bc. Radoslava Haška. Tieto tri práce majú za cieľ naimplementovať funkčnú verziu testového modulu. Výsledkom práce je mikroslužba s vystaveným rozhraním REST API, ktorá podporuje tvorbu a úpravu testových odpovedí, ako aj ich automatické a manuálne hodnotenie.

Webová komponenta na kreslení ER diagramů

Autor
Jiří Slavotínek
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Cílem predkládané práce je vytvorení webové komponenty na tvorbu ER diagramu. Komponenta je vytvárena za úcelem nasazení v projektu na podporu výuky v predmetu databázové systémy. Pro její zhotovení bylo použito metod z oboru softwarového inženýrství. Výsledná komponenta byla otestována a nasazena do zmíneného projektu.

Frontend optimalizace skladových procesů systému Atlantis

Autor
Vít Urban
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Tato práce je zaměřena na analýzu, návrh a implementaci frontendu optimalizace současných skladových procesů systému Atlantis, s důrazem na korektní umístění zboží ve skladu. Tato práce je spjata s bakalářskou prací Daniely Kováčové, která na stejné téma vytvořila backendovou část rozšíření. Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a implementovat vhodná rozšíření frontendové části, která by zrychlila časté skladové procesy. Práce analyzuje současný stav systému a zabývá se jeho nedostatky v oblastech umisťování zboží. Navrhuje možná rozšíření frontendové části, která se týkají především přesunů zboží na vhodné umístění. Výsledkem této práce je kromě jednotlivých návrhů i implementovaný a otestovaný frontend rozšíření, který je připraven na propojení s backendovou částí. Z této práce lze vycházet při budoucí tvorbě dodatečných optimalizací systému.

Aplikace pro přípravu programu v dětských organizacích v OS Android

Autor
Jakub Kalina
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Systém pro správu ročníkových prací

Autor
Max Hejda
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Bakalářská práce řeší digitalizaci správy ročníkových prací na středních školách. Cílem práce bylo vytvořit systém, který nahradí stávající správu ročníkových prací na Gymnáziu Jiřího-Gutha Jarkovského, jež je závislá na řadě osobních interakcí. Analýzou existujících systémů s podobnými funkcemi jsem došel k rozhodnutí rozšířit SOS - Studentský odevzdávací systém vytvořený pro potřeby Fakulty informačních technologií ČVUT. Výsledkem je aplikace, do níž není třeba kromě zadání ročníkových prací a dat odevzdání jejich jednotlivých etap vkládat žádné údaje, neboť je hladce importuje ze systému Bakaláři, který gymnázium využívá ke správě údajů o studentech, zaměstnancích, předmětech, rozvrzích apod.

Android aplikace pro podporu rodin v rozvodovém řízení

Autor
Martin Beran
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
V této práci je zpracován postup vytváření Android aplikace. Aplikace má za úkol pomoci rodinám ulehčit rozvod a hlavně nastalou situaci po rozvodu. Aplikace vznikla na požadavek klienta Bc. Lukáše Talpy. Pan Talpa má v tomto odvětví širokou praxi. Aplikace by měla ulehčit řešení porozvodových problémů a poskytne důkazy pro případná soudní řízení.

Systém pro skórování Ultimate Frisbee zápasů - backend

Autor
Marek Dostál
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Marek Žehra
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací backendu webové aplikace sloužící ke správě turnajů a tvorbě statistik v Ultimate Frisbee. Podstatou řešení je vývoj RESTového rozhraní v Pythonu a jeho nasazení do provozu pomocí uWSGI. Výsledkem je funkční backend nezávislý na frontendu.

Backend pro objednávkový/rezervační systém

Autor
Michal Kluzáček
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
V práci se zabývám backendem webového portálu na pronájem a půjčování věcí. Zaměřil jsem se na jeho analýzu, dokumentaci a také jsem provedl refaktor daného kódu. Dále jsem vytvořil API pro připojení externích aplikací k tomuto portálu a testovací prostředí pro budoucí vývoj.

Terra Incognita I - PR a softwarová podpora komunity

Autor
Jakub Křivohlavý
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Educhild - Kvízy

Autor
Petr Šíma
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Kusý
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem aplikace Educhild, konkrétně části backendu, který obsahuje kvízy a jejich statistiky. Dále se věnuje synchronizací těchto kvízů v Android aplikaci. Nejprve se práce zabývá analýzou návrhů pro Android i webovou aplikaci. Během této analýzy jsou vytvořené funkční a nefunkční požadavky. Po analýze je vytvořen návrh pro backend a synchronizaci. Pro implementaci backendu je použit programovací jazyk Kotlin a framework Spring v kombinaci s databází PostgreSQL. Android aplikace je implementována také pomocí jazyka Kotlin. Nakonec se práce zmiňuje o testování obou částí pomocí automatizovaných testů.

Educhild - rodičovská část Android aplikace

Autor
Daniel Matoušek
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Kusý
Anotace
Obsahem této bakalářské práce je popis kompletního procesu vývoje rodičovského módu aplikace Educhild určené pro operační systém Android. Aplikace umožňuje rodičům v průběhu využívání mobilního zařízení dětmi zobrazovat naučné kvízy, případně omezit celkový čas, který děti na mobilním zařízení tráví. V rodičovském módu provádí rodič veškeré nastavení aplikace a zobrazuje statistiky o používání zařízení a úspěšnosti v kvízech. Aplikace je psána v programovacím jazyku Kotlin. Výsledkem práce je funkční prototyp aplikace Educhild včetně rodičovského módu. Bakalářská práce představuje osnovu, podle které je možné vyvíjet aplikace na operační systém Android.

Nový frontend synchronizačního middleware Timer2Ticket

Autor
Jakub Čermák
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Vít Štefan
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací prototypu nového uživatelského rozhraní existující synchronizační služby Timer2Ticket. Věnuje se návrhu takového řešení, které umožní službu zpoplatnit a nabídnout uživatelům v rámci jednotlivých členství. Jejich návrh je také součástí této práce. Návrh se zakládá na provedené analýze pravděpodobného zákazníka, souvisejících nástrojů s touto službou a detailním sběru požadavků vycházejících ze strany zadavatele, provozujícího tuto službu, i současných uživatelů. Na vytvořený návrh navazuje popis technických specifik implementace prototypu. Na závěr je popsáno uživatelské testování připraveného prototypu a zpětná vazba od těchto uživatelů, na základě čehož jsou pak popsána možná vylepšení a budoucí rozvoj. Kromě nového uživatelského rozhraní se práce věnuje také návrhu souvisejícího propagačního webu této aplikace a vhodné volbě použitých technologií. Je také doplněna o doporučení k týmovému vývoji.

Studie metodik řízení softwarového vývoje

Autor
Daniel Schmidt
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Bakalářská práce je studií metodik pro řízení projektů při vývoji aplikací. Účelem je zjistit, jaké metodiky IT firmy reálně používají, jaký je kontext a motivace jejich použití. Do výzkumu zahrnuji sedm firem různých velikostí. Pro srovnání zařazuji metodiku vyučovanou během bakalářského studia na FIT ČVUT v Praze. Data pro výzkum získávám polo-strukturovaným rozhovorem se zástupci managementu jednotlivých firem. Verifikaci dat jsem provedl pomocí volitelného pozorování v příslušné společnosti. Jednotlivé metodiky popisuji a následně vyhodnocuji na základě zvolených srovnávacích kritérií a provedení simulace průběhu fiktivního projektu dle dané metodiky. Zhodnocení doplňuji o další úhly pohledu, včetně výtažku esenciálních praktik moderního přístupu k řízení projektů.

Webová vzdálená správa

Autor
Filip Dolník
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Práce se zabývá vzdálenou správou webových aplikací. Cílem práce je vytvořit návrh a na jeho základě prototyp, který má umožnit správci vzdáleně ovládat webovou aplikaci. Při návrhu řešení je hlavní důraz kladen na to, aby uživatel nemusel instalovat a používat žádný dodatečný software. V prostředí webu se o takovéto vzdálené správě hovoří jako o co-browsingu. V teoretické části práce jsou popsány vlastnosti co-browsingu a také různé metody, jak lze realizovat. Z nich jsem zvolil metodu synchronizace výstupu JavaScriptového enginu. Hlavním rozdílem oproti jiným existujícím řešením je využití částečné peer-to-peer architektury ke zlepšení odezvy. Výsledkem práce je prototyp umožňující správci ovládat uživatelovu webovou stránku. V práci je popsána architektura prototypu a principy na jakých funguje. Dále jsou zde návrhy, jak vyřešit jeho současná omezení. Tyto informace lze použít při tvorbě plnohodnotného nástroje pro vzdálenou webovou správu.

Android aplikace pro kontrolu jídelníčku a pohybu

Autor
Radim Janda
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením mobilní aplikace pro OS Android, jejímž cílem je kontrola výživy a pohybu. V práci jsem se zaměřil na důkladnou analýzu uživatelských požadavků, konkurenčních aplikací a jednoduché použití výsledné aplikace. V řešení byly použity klasické postupy návrhu konceptu aplikace na základě předchozích analýz a následná implementace v doporučeném Android Studiu. Práce představuje jednoduchou mobilní aplikaci, která vyhodnocuje kvalitu stravy a pohybu uživatele na základě uživatelem zadaných informací. Následně doporučuje vhodná vylepšení jídelníčku či změnu sportovních aktivit. Vytvořené řešení poskytuje možnost obsluhovat aplikaci ve volném čase a neobtěžuje uživatele, když je zaneprázdněn. Přínosem této práce je celkové zlepšení zdravého životního stylu uživatele a pomoc při shazování nebo přibírání hmotnosti. Aplikaci může využít jak uživatel znalý z hlediska zdravé výživy tak i uživatel s touto oblastí naprosto neseznámený. V příloze lze nalézt zdrojové kódy aplikace.

Čtení čárových kódů - OS Android

Autor
Lukáš Prokop
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek

Backend optimalizace skladových procesů systému Atlantis

Autor
Daniela Kováčová
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Táto bakalárska práca je zameraná na kompletný proces analýzy, návrhu a implementáci optimalizácií už existujúceho skladového systému Atlantis od spoločnosti Jagu s.r.o., ktorý v rámci svojich záverečných prác navrhli a vyvinuli Ing. Oldřich Malec a Ing. Pavel Kovář. Práca sa venuje najmä zvýšeniu efektivity častých skladových procesov, umiestňovania skladových položiek a ich presunov. V súlade s vykonanou analýzou súčasného stavu a používateľ-ských požiadaviek sú vytvorené vhodné návrhy riešení, ktoré sú dôkladne prekonzultované a následne implementované v jazyku PHP tak, aby čo najhladšie zapadli do už existujúceho projektu. Výsledkom práce je detailný návrh a realizácia optimalizácií, ktoré zjednodušia a zrýchlia fungovanie skladového systému Atlantis a procesov sa v ňom odohrávajúcich.

Predikce skladových zásob

Autor
Jan Štipl
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
prof. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem predikčního modulu pro skladový systém. Nejprve je provedena rešerše nejpoužívanějších metod pro predikci časových řad. Na základě této rešerše jsou zvoleny vhodné predikční modely pro predikci skladových zásob. Následně je změřena přesnost predikce těchto modelů na reálných datech skladového systému. Výsledný predikční modul zpracovává data z REST API skladového systému a vystavuje své REST API, skrze které je možné generovat predikce a měřit přesnost zvolených modelů.

Efektivní administrace e-obchodu

Autor
Jakub Trhlík
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou administrací e-shopů a následnou tvorbou prototypu administrace e-shopu. Prvním úkolem práce je analyzovat požadavky cílové skupiny, druhým potom analyzovat administraci nejpoužívanějších open-source e-shopových systémů. Následně navrhnout adekvátní řešení administrace a vytvořit prototyp této administrace. Na závěr potom výsledný prototyp uživatelsky otestovat. Práce klade důraz na uživatelskou přívětivost a na použití nejmodernějších webových technologií. Práce obsahuje vytvoření prototypu administračního systému pro e-shop a analýzu situace v této oblasti na trhu. Výsledky této práce umožňují se jednoduše zorientovat mezi dostupnými řešeními administrace e-shopů a pochopit jejich nejdůležitější vlastnosti. V příloze lze nalézt vytvořený prototyp administrace e-shopu.

dbs.fit.cvut.cz - Refaktoring testů I

Autor
Martin Hanzl
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato bakalářská práce se zaobírá úpravou a přepisem části testů v portálu dbs.fit.cvut.cz. Konkrétně se zaměřuje na zlepšení zpětné vazby při zobrazování výsledků testů studentům. Práce začíná analýzou současného řešení s ohledem na změny provedené v nově vznikajícím testovém modulu, na který tato práce navazuje. Analýza pokrývá případy užití, strukturu testů a algoritmy automaticky vyhodnocující otázky v portálu. Na základě této analýzy je proveden návrh nového zobrazování pomocí drátěného modelu. Následně je popsána tvorba prototypu od převzetí projektu po jeho integraci.

Podpora tvorby a automatická oprava zjednodušeného relačního zápisu v portálu dbs.fit.cvut.cz

Autor
Martin Šach
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato bakalářská práce popisuje návrh, implementaci a testování aplikace pro výukový portál kurzu Databázové systémy. Konkrétně se jedná o nástroj pro transformaci zjednodušeného relačního zápisu do vhodného datového formátu napsaný v programovacím jazyce Kotlin a textový editor umožňující snadnější zápis uživatelského vstupu, který obsahuje i vlastní našeptávač a který je napsán v JavaScriptu. Výsledkem této práce je aplikace, která je nasazená a používaná na výukovém portálu výše zmíněného kurzu.

ERP systém pro malé společnosti

Autor
Pavel Krejčí
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Václav Kejdana

Uživatelské rozhraní webové aplikace "Databáze architektonického kulturního dědictví"

Autor
Tomáš Nováček
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce bylo dokončení uživatelského rozhraním webové aplikace Databáze architektonického kulturního dědictví, která byla vyvíjena týmem studentu FIT ČVUT pro spolešnost Foibos, a. s. Byla provedena heuristická analýza aplikace společně s uživatelským testováním zaměstnanci společnosti Foibos a nezávislými uživateli. V práci jsou popisovány provedené testy, jejich výsledky a řešení problému, které byly při testech objeveny. Největšími chybami aplikace bylo neintuitivní vyhledávání a pomalé nahrávání fotografií. Oba problémy se mi podařilo opravit a další průchod těmito testy ukázal časové zlepšení o dvě minuty u prvního problému a minutu a půl u problému druhého. Díky těmto vylepšením je nyní práce s aplikací pro uživatele jednodušší a časově méně náročná. V závěru práce jsou uvedena další možná vylepšení aplikace, mezi kterými je nejdůležitější automatické naplnění databáze ze strukturovaných souboru s daty. V příloze lze také nalézt zadání a výsledky uživatelských testu či ukázky samotných záznamu testování.

Educhild - uživatelské rozhraní rodičovské části android aplikace

Autor
Marek Trzaskalik
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní rodičovské části výukové aplikace pro děti Educhild. Práce a návrh je zaměřen na potřeby uživatelů. Celý proces tvorby je založen na provedených analýzách uživatelů a shromážděných datech. Dále je popsán proces tvorby prototypů a tvorba designu aplikace. Konečně je provedeno uživatelské testování reálné funkční aplikace a jsou navrženy další úpravy rozhraní. Konec práce pojednává o zvoleném postupu a jednotlivých rozhodnutích v průběhu práce.

watchOS aplikace podporující péči o duševní zdraví

Autor
Robert Dresler
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Tomáš Holický
Anotace
Tato práce má za cíl prozkoumat možnosti toho, co může umět watchOS aplikace pro Apple Watch, která rozšiřuje existující iOS aplikaci. Bylo proto potřeba analyzovat také to, co nabízí existující iOS aplikace. Následně na základě těchto analýz vznikl návrh toho, jak může watchOS aplikace stávající řešení obohatit. Navrhnuté řešení bylo následně implementováno a otestováno.

Backend systému pro ukládání bezpečnostních dat

Autor
Filip Pokorný
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Robin Obůrka
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem nového backendového systému pro ukládání a vyhledávání bezpečnostních dat (Cyber Threat Intelligence). Obsahem je analýza současného řešení pro ukládání a vyhledávání v bezpečnostních datech získávaných z nástroje IntelMQ a služby Shodan. Na základě této analýzy jsou sestaveny požadavky na nový systém. Podle požadavků je proveden návrh nového systému a jeho následná implementace. Závěrečná část obsahuje dokumentaci nově vytvořeného systému a náměty pro budoucí rozvoj.

Terra Incognita I - Možnosti rozšiřitelnosti

Autor
Eliška Hrubá
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Hematologický registr léčby (HeRgoT)

Autor
Petr Pikaus
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zaobírá analýzou, návrhem, implementací a testováním registru pacientů s deficitem některého koagulačního faktoru. Rozebírá použité technologie a jejích uplatnění v projektu. Výstupem praktické části je aplikace pro systém Windows umožňující sledování a vyhodnocení léčby pacienta.

Snadné vykazování činností - iOS

Autor
Adam Breznen
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro zařízení se systémem iOS. Úkolem aplikace je usnadnit uživatelům záznam a následný výkaz hodin odpracovaných na mobilním telefonu. V práci je postupně provedena analýza, návrh a poté i implementace této aplikace. Implementace byla provedena s využitím moderních frameworků SwiftUI a CoreData. Výsledná aplikace uživatelům umožňuje zaznamenat čas z hovorů, událostí z kalendáře, ale i jiných aktivit. Součástí aplikace je i integrace na issue tracking systém, z kterého aplikace získává projekty a úkoly. Dále je možné na issue tracking systém nahrát časové záznamy vytvořené v aplikaci. Aplikace byla otestována cílovými uživateli, a je dostupná na Apple App Store.

Překladač z relační algebry do SQL

Autor
Martin Kubiš
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Cílem této bakalářské práce bylo zhotovit překladač, který bude realizovat překlad z relační algebry do jazyka SQL. Tento překladač bude sloužit pro podporu výuky v předmětu Databázové systémy (BI-DBS) na Fakultě informačních technologií při Českém vysokém učením technickém v Praze. U výsledného překladače byl požadován překlad do tří dialektů jazyka SQL, konkrétně MySQL, PostgreSQL s důrazem na korektnost pro Oracle. Pro realizaci překladače byly využity možnosti jazyka Python a jeho dostupných knihoven. Komunikace s překladačem je možná přes API, které bylo řádně zdokumentováno. V příloze této bakalářské práce lze nalézt zdrojové kódy samotného překladače, sadu testů pro ověření funkčnosti a korektnosti překladu, ale také programátorskou příručku usnadňující zprovoznění překladače pro případný budoucí další vývoj.

Hra pro OS Android - případová studie

Autor
Ladislav Týč
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Kusý

Rozšíření skladového systému Atlantis

Autor
Jan Cvrček
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu, návrh a vylepšení již existujícího skladového systému s pracovním názvem Atlantis, který byl v minulosti vyvinout Ing. Oldřichem Malcem a Ing. Pavlem Kovářem v rámci jejich diplomových prací. Systém je v současné době již plně funkční a nasazen v několika menších skladech. V této práci se věnuji hlavně optimalizaci a usnadnění existujících procesů a navrhování, posléze i vytváření, nových, zákazníky žádaných rozšíření, které ulehčují práci jak pracovníkům v stávajících menších skladech, tak novým potenciálním uživatelům s většími sklady. Tyto návrhy jsou většinou orientované na koncepty spojené objednávkami, které pocházejí ze systémů třetích stran. Výsledkem práce je celá řada podnětů a návrhů pro vylepšení stávající podoby systému, ale v první řadě realizace rozšíření, které značně automatizuje a zjednodušuje proces zpracovávání objednávek.

Optimalizace průchodu e-shopovým nákupním košíkem

Autor
Zdeněk Pekáček
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.

dbs.fit.cvut.cz testy - frontend pro studenty

Autor
Dana Suchomelová
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací nového frontendu studentských testů pro portál dbs.fit.cvut.cz. Portál je využíván pro podporu předmětu Databázové systémy na FIT ČVUT v Praze. V analýze jsou identifikovány hlavní nedostatky současného řešení studentských testů a stanoveny požadavky na frontend nový. Na základě analýzy vznikly nové návrhy, které sloužily jako předloha pro implementaci. Portál byl realizován pomocí frameworků Vue.js a Quasar. Dokončená část implementace (přehled testů, psaní testu a náhled opraveného testu) byla uživatelsky otestována a na základě výsledku testů byly navrhnuty změny pro budoucí vývoj. Kromě návrhů a implementace vznikla v rámci této práce také nová dokumentace pro vývoj.

Webová aplikace - Builder

Autor
Alena Ježková
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků na komponentu systému Apps Manager, která se zabývá automatizovaným nasazením a správou těchto nasazených produktů na webových serverech. Na začátku práce je sběr požadavků, který se provádí především na základě stávajícího prototypu aplikace a dalších komponent systému, ze kterých aplikace získává vstupní data. Podle výsledků analýzy je proveden návrh systému -- zejména návrh komponent, případů užití, návrh domény a databázový model. Na základě návrhu je implementován prototyp aplikace, který je podrobován průběžnému a finálnímu testování. V poslední části práce je popsán možný budoucí vývoj aplikace a shrnuty nedostatky aplikace.

Klient Redmine pro OS Android

Autor
Martin Pelant
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka

Webový UML nástroj - jádro

Autor
Jakub Červenka
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Frontend webové služby Photographix

Autor
David Fencl
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Marek Erben
Anotace
Tato práce je zaměřena na proces analýzy, návrhu, vývoje a otestováni fron- tendu klientské strany webové aplikace Photographix, což je služba pro foto- grafy usnadňujici distribuci fotografii, at' už v digitálni nebo papirové podobě, klientům. Autorem této aplikace je Ing. Marek Erben, který v rámci své di- plomové práce spolu s týmy studentů bakalářského studia na FIT ČVUT vypracoval velkou část administrativni strany aplikace. V této práci se nejprve zaměřuji na analýzu současného stavu projektu, funkčnich požadavků a konkurenčnich služeb. Následně se věnuji návrhu od vymezeni připadů užiti přes tvorbu lo-fi prototypu uživatelského rozhrani pro mobilni zařizeni i větši obrazovky až po otestováni navrženého prototypu. V závěru své práce se věnuji popisu implementace stěžejni funkcionality, zvo- lených technologii, popisu architektury aplikace, jejimu otestováni a navrženi rozšiřeni této aplikace do budoucna. Praktická část této práce je navržena ve webovém frameworku Vue.js spolu s knihovnami, jako napřiklad Vuetify, o kterých mluvim vice v přislušné ka- pitole. Mnou navržená část aplikace konzumuje REST API, jež je průběžně vyvijeno dle potřeb frontendu.

Diplomové práce

Mobilní aplikace pro webovou SaaS aplikaci Productboard

Autor
Igor Kuľka
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou aplikácie productboard pre mobilné zariadenia. Táto aplikácia slúži ako platforma na podporu produktového manažmentu - pomáha systematicky zhromažďovať informácie o potrebách používateľov, strategicky určovať priority v procese tvorby produktu a zjednocovať členov spoločnosti nad spôsobom realizácie produktu. Na základe analýzy súčasného webového riešenia aplikácie productboard a potrieb užívateľov v kontexte mobilnej aplikácie som s použitím technológie React Native aplikáciu implementoval a podrobil automatizovanému a užívateľskému testovaniu. Zistené údaje sú zdrojom podnetov pre jej budúci vývoj, vylepšovanie a využitie v praxi.

Android aplikace pro majitele psů

Autor
Alina Lagoda
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá kompletním procesem vývoje aplikace skládající se z nativní Android aplikace a serverové části. Aplikace je určena pro majitele psů a zaměřuje se na sociální funkce, jako jsou vedení stránek svých domácích mazlíčků, sdílení fotografií a pořizování záznamu trasy procházky se psem. Součástí práce je analýza existujících řešení, návrh, implementace a testování aplikace. Výsledkem práce je funkční prototyp mobilní aplikace pro majitele psů.

Obfuskace webových zdrojů

Autor
Tomáš Budnikov
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Cílem této práce je zanalyzovat používané metody obfuskace zdrojových kódů webových aplikací a navrhnout nové metody pro obfuskaci kaskádových stylů. Navržené metody obfuskace jsou zaměřeny na obecné použití bez předpokladu znalosti cílového dokumentu. Správnost vybraných metod je verifikována na základě prototypové implementace obfuskátoru. Prototyp disponuje uspokojivou kvalitou obfuskace: Nárůst velikosti stylopisu se pohybuje kolem 2,5 - 3,5 násobku. Výsledky této práce přinášejí nové možnosti v oblasti ochrany kaskádových stylů před neoprávněným použitím.

Photographix - webová služba pro fotografy

Autor
Marek Erben
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a částečnou implementací webové služby pro fotografy. Její přínos spočívá především v usnadnění procesu distribuce digitálních a tištěných fotografií zákazníkům. První kapitoly práce jsou věnovány analýze a návrhu celé webové služby. Analýza vychází z rozhovorů s fotografy, se kterými jsem zmapoval jejich pracovní postupy. Na jejich základě bylo vytyčeno několik základních požadavků, které by měla webová služba obsahovat. Na základě těchto požadavků byl proveden podrobný návrh. Nemalá část práce se zabývá popisem vývojové infrastruktury, jejíž jádro tvoří nástroj Docker. Její jednotná podoba bývá doceněna v případěch, kdy se na vývoji podílí více lidí současně. Jedna z kapitol je věnována projektovému řízení. V ní popisuji organizaci vývojového týmu, který se skládal ze studentů bakalářských předmětů BI-SP1 a BI-SP2. Poslední kapitoly práce jsou pak věnovány samotné implementaci webové služby. Implementace je zde rozdělena na frontendovou a na backendovou část.

Modernizace a migrace DBS portálu

Autor
Andrii Plyskach
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou příčin a problémů majících negativní dopad na údržbu a budoucí rozvoj DBS portálu. Na základě analýzy těchto problémů jsou navržena řešení, která by je měla odstranit. Hlavním řešením je vytvoření nové architektury tohoto portálu, která by byla více odolná vůči problémům spojeným se způsobem jeho vývoje. Nejprve byla provedena podrobná analýza vývoje tohoto systému a nalezeny jeho nedostatky, které brání efektivitě práce a jsou příčinou zhoršení celkového stavu projektu. Na základě analýzy byla vytvořena nová architektura DBS portálu. Ta by měla více odpovídat současným reáliím. Také byla navržena řešení několika dalších problémů spojených s vývojem portálu v rámci SP týmů. Nakonec se práce věnuje návrhu, implementaci a testování autorizace uživatelů v rámci nové architektury DBS portálu a jeho budoucím rozvojem.

"Coviator" - aplikace pro společné/sdílené plánování zájezdů - OS Android

Autor
Georgiy Shur
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce popisuje proces vývoje mobilní aplikace pro operační systém Android a serverové časti s databází, která komunikuje s mobilními klienty pomoci REST API. Výsledkem je funkční aplikace, která poskytuje uživatelům možnost plánování společného výletu s vlástními místy a navigaci mezi nimi. Tato práce se dotýká všech kroků softwarového vývoje: analýzy, návrhu, implementace a testování.

NURIS - Informační systém pro MI-NUR

Autor
David Jirout
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a realizací webové aplikace pro podporu předmětu MI-NUR: Návrh uživatelského prostředí vyučovaného na Fakultě informačních technologí ČVUT v Praze. Cílem práce je kompletní vývoj podpůrné aplikace od základů. To zahrnuje provedení analýzy potřeb studentů i vyučujících tohoto předmětu, navržení samotné aplikace a tu následný vývoj a nasazení pro použití na fakultním serveru. Velký důraz je kladen na návrh uživatelského rozhraní aplikace a následné uživatelské testování.

Webová aplikace pro správu a organizaci nákupního seznamu

Autor
Tomáš Vik
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Kusý

Rozšíření překladače relační algebry

Autor
Martin Kubiš
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Cilem této diplomové práce bylo rozšiřit existujici překladač z relačni algebry do SQL a odstranit jeho nedostatky, které vyvstaly při jeho několikaletém použiváni. Tato práce volně navazuje na mou bakalářskou práci Překladač z relačni algebry do SQL, kterou jsem úspěšně obhájil v květnu 2016. V rámci diplomové práce jsem se zabýval rešerši konkurenčnich řešeni, které v době psani předchozi práce ještě nebyly k dispozici. Dále jsem provedl analýzu současného mnou vyvinutého překladače, který se aktuálně v době psani této práce použivá v rámci podpory výuky v předmětu Databázové systémy, zde na Fakultě informačnich technologii Českého vysokého učeni technického v Praze. Posléze jsem navrhl a implementoval řešeni nové, které již zminěné nedostatky původniho překladače odstraňuje, a jež přidává dalši užitečné funkcionality. Výsledek této práce zahrnuje mimo jiné i funkcionality, které byly specifikované pro původni bakalářskou práci, a u kterých se následně dospělo k závěru, že byly nad rámec rozsahu bakalářské práce. V závěru této práce zmiňuji dalši možnosti, a připadně i postupy, jak překladač obohatit o dalši užitečné funkce, zejména o rozpoznáváni původni syntaxe zápisu relačni algebry.

iOS aplikace pro správu rostlin

Autor
Lukáš Litvan
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Lukáš Hromadník
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro iOS, která slouží jako správce pěstovaných rostlin. V~aplikaci si uživatelé mohou přidávat rostliny, které pěstují. Tyto rostliny lze organizovat do týmů a míst. Následně k~těmto rostlinám mohou přidávat události, fotografie a nastavovat připomínky. Jedinečnou funkcionalitou aplikace, kterou se odlišuje od ostatních řešení, je sdílení rostlin mezi více lidmi. Práce popisuje analýzu, návrh, implementaci serverové a klientské části aplikace. Dále se věnuje samotnému nasazení a vydání aplikace. Nakonec rozebírá uživatelské testování, kterému byla aplikace podrobena.

Analýza toku výjimek v Kotlinu

Autor
Filip Dolník
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
doc. Ing. Filip Křikava, Ph.D.
Anotace
Ošetřování výjimek je nezbytnou součástí vývoje softwaru, je však zároveň také jednou z nejnáročnějších. Chyby ve zpracování výjimek mohou způsobit mnoho problémů - od špatného uživatelského rozhraní až po bezpečnostní zranitelnosti. Tyto chyby se často vyskytují na rozhraní dvou systémů. Důvodem je mimo jiné to, že API těchto systémů obvykle není správně zdokumentováno, zejména pokud jde o výjimky. Ruční dokumentování výjimek v API je časově náročné, a navíc náchylné na chyby. Tato práce navrhuje řešení v podobě automatické tvorby této dokumentace. Tím řešením je statická analýza propagace výjimek, která vytvoří seznam potenciálně vyhozených výjimek z API. Výsledkem této práce je návrh této statické analýzy, konkrétně pro programovací jazyk Kotlin. Vytvořený návrh lze použít k implementaci nástroje pro automatické dokumentování API. Navržená analýza je založena na abstraktní interpretaci a klade důraz na vysokou přesnost. Analýza si poradí jak s objektově orientovanými, tak s funkcionálními aspekty Kotlinu. Návrh je modulární a používá dvě různé IR. Díky tomu lze snadno přidat podporu dalších programovacích jazyků. Součástí této práce je také implementace prototypu navržené analýzy. Vyvinutý prototyp interně používá kompilátor Kotlinu pro převod analyzovaného zdrojového kódu do IR Kotlinu. Tato IR je poté převedena na jednu ze dvou IR statické analýzy. Tento proces převodu je v práci podrobně zdokumentován spolu s významnou částí IR Kotlinu. Vzniklá dokumentace také vysvětluje sémantiku funkcí Kotlinu, zejména těch, které souvisí s propagací výjimek. Tato dokumentace může být užitečná při implementaci zásuvných modulů pro kompilátor Kotlinu nebo jiných statických analýz. Vytvořený prototyp lze použít na experimentování s většinou vzniklého návrhu analýzy. Jeho implementace však není úplná, takže jej nelze použít k analýze reálných projektů. Součástí prototypu je mnoho akceptačních testů zaměřených na propagaci výjimek. Prototyp i tyto testy lze použít při implementaci nástroje na dokumentování API.

Výzkum moderních NoSQL databází

Autor
Serhii Holovko
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato práce popisuje hlavní aspekty volby databázové technologie. Vysvětluje se teorie řízení dat, moderní databázová řešení jsou analyzované. Ukázková aplikace demonstruje progresivní databázové stroje v kontextu reálného vývoje, také poskytuje platformu pro použití grafů a dokumentě-orientované technologie jako služby.

Educhild - Dopracování a vydání android aplikace

Autor
Petr Šíma
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Libor Kudrna
Anotace
Tato práce se zabývá aplikací Educhild. Nejprve analýzou aplikace, kdy specifikuje funkci, kterou je potřeba do aplikace přidat. Následně pokrývá návrh rozšíření aplikace. Věnuje se tématu modularizace a přináší návrh rozdělení aplikace do modulů. Popisuje, jak strukturovat sestavovací skripty pro Gradle. Integruje Jetpack Compose do aplikace a vysvětluje, jak samotný framework funguje. Nová funkce je samozřejmě i implementována pomocí jazyka Kotlin a následně i otestována.

Analýza vytíženosti prostor

Autor
Martin Pelant
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem systému pro sledování pohybu lidí v uzavřeném prostoru. Pro určení polohy se používá technologie iBeacon. Systém je naprogramován v jazyce Java pro mobilní zařízení s Android OS s podporou serverové části na platformě Google App Engine. Výsledný systém umožňuje nakonfigurovat prostředí pro monitorování, samotné monitorování a analýzu výsledků za pomoci heatmapy.

Aplikace v OS Android pro podporu učení cizích jazyků pomocí čtení elektronických knih

Autor
Oleksandr Balan
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá kompletním procesem vývoje mobilní aplikace pro operační systém Android, která má za cíl usnadnit čtení elektronických knih v cizích jazycích a zjednodušit proces rozšíření slovní zásoby. Součástí práce je analýza konkurenčních řešení, návrh klientské a serverové části, implementace a testování výsledné aplikace. Výsledkem je funkční aplikace připravená pro další rozvoj.

Databáze vysokoškolských přednášek

Autor
Lukáš Kotrba
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Ivan Halaška

Návrh uživatelského rozhraní ekosystému aplikací pro události

Autor
Marek Janča
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato diplomova prace se zameruje na teoreticky rozbor a prakticke vyuziti navrhu uzivatelskeho rozhrani zamereneho na uzivatele, jejich zazitek a cile. Cilem diplomove prace je, na zakladne informaci ziskanych v teoreticke casti, navrhnout uzivatelska rozhrani mobilni a webove aplikace zadaneho ekosystemu pro udalosti a webovou aplikaci implementovat. Prace obsahuje sjednoceni pojmu uzivatelsky zamereneho navrhu, vymezeni zakladnich pravidel, zacleneni do cyklu vyvoje a seznameni s technikami, ktere lze ve fazich vyvoje vyuzit. Prace dale obsahuje seznameni se zadanym ekosystemem pro udalosti, navrh uzivatelskeho rozhrani, implementaci webove aplikace a testovani. Vse provedene se zretelem na pravidla vymezena v teoreticke casti. Vysledkem prace jsou navrzena a radne otestovana uzivatelska rozhrani mobilni a webove aplikace a implementovana webova aplikace. Dale je vysledkem souhrn poznatku o vlivu uzivatelsky zamereneho navrhu na proces vyvoje softwaru, jeho prinosy a nevyhody a zavery z toho plynouci.

Webová aplikace pro správu pěveckých sborů a orchestrů

Autor
Martin Znamenáček
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce bylo analyzovat, navrhnout a implementovat aplikaci pro podporu organizace sborů a orchestrů. Vzniklá aplikace umožňuje být členem vícero spolků (sborů, orchestrů, či jakéhokoliv jiného sdružení) s použitím jediného účtu. V rámci spolku jsou vedeny události a soubory not, které jsou sdíleny napříč členy. Dále obsahuje možnosti notifikací, komunikace a umožňuje členům nastavit oprávnění. Pro komunikaci mezi webovým klientem a serverem bylo použito GraphQL.

Technologie pro tvorbu RESTful API

Autor
Radim Janda
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá rozborem technologií pro tvorbu RESTful API aplikací. V práci jsem se zaměřil jak na rozbor samotné architektury REST, tak na důkladnou rešerši vybraných frameworků pro tvorbu RESTful API aplikací, včetně dalších podpůrných nástrojů, které mohou tento vývojový proces ulehčit. Z mnou prozkoumaných technologií je vytvořena sestava technologií a nástrojů pro maximální podporu tvorby RESTful API aplikací. Tato sestava je následně otestována v praktické části při vývoji takové aplikace. Na závěr diskutuji možnosti sjednocení těchto technologií do univerzálního nástroje. V rešeršní části často pracuji i s praktickými prvky, včetně ukázek kódu. V praktické části byly použity klasické postupy podle běžného životního cyklu vývoje software - tedy analýzy, návrhu, implementace a nasazení. Hlavním přínosem této práce je porovnání dostupných technologií a rozbor toho, jaké technologie vybrat, aby bylo dosaženo nejvyšší efektivnosti procesu vývoje RESTful API aplikací. Dalším přínosem je také vytvoření konkretního RESTful API, které aktuálně funguje na dobročinném projektu. V poslední řadě práce přináší teoretické základy pro možné sjednocení těchto technologií, které je možné v budoucnu rozvíjet.

Roadbook aplikace pro OS Android

Autor
Jakub Chlup
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom aplikácie Roadbook pre OS Android. Aplikácia slúži na vytvorenie roadbook a jeho inštrukcií, pričom ponúka dve možnosti vytvárania a to online priamo v teréne, alebo offline. Vytvorený roadbook je možné použiť k navigácii, buď s použitím GPS, alebo zariadenia ELM327 pripojeným na riadiacu jednotku vozidla.

Produktová a licenční platební brána

Autor
Lukáš Komárek
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Kusý

Trading bot pro kryptoměnu Bitcoin

Autor
Patrik Kubec
Rok
2024
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu kryptoměnového prostředí a vytvořením prototypu traidovacího bota pro kryptoměnu Bitcoin. Tato práce se dále zabývá analýzou technologie Blockchain a její využití v prostředí kryptoměn. Z hlediska finančního i investičního bude kryptobot sloužit mimo jiné i jako indikátor schopnosti predikovat vývoj ceny na burze v prostředí kryptoměn a zejména Bitcoinu. Diplomová práce a technologie kryptobota má velký potenciál v oblasti leverage traidingu ve spojení s TA (technical analysis), proto se práce zabývá i analýzou možných příležitostí a s tím souvisejících rizik, které v této oblasti vznikají.

Webová aplikace pro tvorbu a vyplňování testů

Autor
Karolína Běhalová
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Cilem prace je vytvorit webovou aplikaci, ktera bude soucasti rozsahlejsiho vzdelavaciho projektu Selftester. Prace popisuje cely proces od analyzy az po testovani a nasazeni do zkusebniho provozu. Je kladen duraz na vyvoj kvalitniho uzivatelskeho rozhrani, ktere je prubezne testovano. Soucasti prace je dale zcela oddelene API, ktere obsluhuje jak webovou, tak mobilni aplikaci Selftester, jenz v ramci sve diplomove prace vytvari Bc. Jakub Kalina. Prace take pojednava o soucasnych moznostech a pristupech na poli vyvoje webovych aplikaci.

Mobilní aplikace pro evidenci pronájmu reklamních ploch

Autor
Anna Škorupová
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Borský
Anotace
Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou Android mobilnej aplikácie, ktorá komunikuje so serverom spoločnosti zameranej na prevádzkovanie reklamných médií. Aplikácia slúži na evidenciu prenájmu reklamných plôch a zároveň na dokumentáciu inštalácie a technického servisu reklám a reklamných nosičov. Na základe analýzy potreby zákazníkov som zvolila vhodnú architektúru, technológie a vytvorila návrh používateľského rozhrania, na ktorom som realizovala testovanie použiteľnosti. Následne som aplikáciu implementovala a podrobila automatizovaným testom.

Migrace customizovaných e-shopů OpenCart 1.1

Autor
Tomáš Nováček
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Cílem této práce bylo zvolení nové platformy na tvorbu e-shopů a následná migrace e-shopů společnosti Jagu s.r.o. na tuto platformu. Byl proveden průzkum nejpopulárnějších platforem na trhu a jejich porovnání s potřebami zákazníka. Analýza se zaměřovala převážně na pokrytí požadavků na nový systém a možnosti migrace na něj. Následně byl vybrán a upraven modul na migraci databáze, při které byl kladen důraz na validaci dat, jejich čištění a převedení do nové databáze. Dále byl navržen postup implementace nových funkcí, aby úpravami platformy nebyly znemožněny její automatické aktualizace. Na základě tohoto návrhu byl vytvořen modul, který administraci PrestaShopu co nejvíce přiblížil potřebám zákazníka. V závěru práce jsou uvedena další možná vylepšení platformy, mezi kterými je nejdůležitější postupný přepis modulu do Symfony frameworku, až to bude PrestaShop umožňovat. Dále je potřeba přemigrovat funkce, které byly do původního e-shopu v posledních letech přidány.

Evidenční systém výkonů pro Farní charitu Jindřichův Hradec

Autor
David Holkup
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato práce se věnuje procesu návrhu, implementace, testování a nasazení vlastního softwarového řešení pro evidenční systém Farní charity Jindřichův Hradec.

Frontend skladového systému

Autor
Oldřich Malec
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na kompletní proces analýzy, návrhu, vývoje a testování frontendu webové aplikace - skladového systému, s důrazem na praktické použití. Nový systém staví na požadavcích již existující aplikace a klade si za cíl implementovat veškeré její funkcionality, ale také další rozšíření, která již není efektivní zapracovávat do staré verze. Návrh uživatelského rozhraní aplikace staví na projektu z předmětu MI-NUR vyučovaného na FIT ČVUT v Praze. Výsledná reálná aplikace využívá Javascriptový framework Vue.js a grafickou knihovnu Vuetify. Frontendová část aplikace, která je předmětem této práce, konzumuje REST API vytvořené v souběžné diplomové práci. V rámci práce byl vytvořen základ nového skladového systému, na kterém je možné dále stavět a rozvíjet jeho funkcionality. Z textu lze vycházet při návrhu obdobných aplikací, zejména co se týká volby použitých technologií a knihoven.

Optimalizace nákupu zboží v prostředí e-shopu

Autor
Zdeněk Pekáček
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Cílem této diplomové práce je zmapovat varianty optimálního rozložení prvků e-shopu a navrhnout jeho nejefektivnější strukturu. Práce nejprve provádí heuristickou analýzu e-shopů (Alza, Amazon, eBay, Mall) z perspektivy uživatele, vytipovává nejdůležitější prvky e-shopů (home page, kategorie, detail produktu) a rysy e-shopů, které uživatelé hodnotí (pozitivně nebo negativně). Dále zkoumá, jak jsou s těmito charakteristikami e-shopů uživatelé schopni pracovat, a to s využitím měření rychlosti nalezení příslušné informace a kvalitativního dotazníkového šetření. Na základě takto získaných poznatků je navržen prototyp kombinující nejlépe hodnocené části zkoumaných e-shopů eliminující problematické prvky. Tento prototyp je podroben stejné sadě testů jako analyzované e-shopy, jejichž výsledkem je potvrzení vyšší efektivity a doporučení dodatečných drobných úprav. Proto je vytvořena druhá verze prototypu, která problematické části naprosto eliminuje. V práci se ukazuje, že přestože existují objektivně podložené předpoklady, že některé prvky poskytují prostor pro optimalizaci, ne vždy uživatel na toto zvýšení efektivity reaguje pozitivně. Při implementaci je nutné zohlednit standardizované uživatelské chování, do něhož je vhodné nové prvky zavádět postupně, nikoli nárazově.

SOS II - Studentsky odevzdavaci system

Autor
Tomáš Pavlůsek
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Studentský odevzdávací systém (SOS) je webová aplikace sloužící ke správě týmových i individuálních semestrálních prací v předmětech vyučovaných na Fakultně informačních technologií (FIT) Českého vysokého učení technického v Praze a ročníkových prací na Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského. Tato diplomová práce se zabývá rozšířením funkcionalit aplikace pro využití v dalších předmětech vyučovaných na FIT. Práce popisuje analýzu počátečního stavu aplikace, provedenou analýzu požadavků, návrh a implementaci potřebných úprav a rozšíření a proces nasazování nových verzí do provozu. Jedním z realizovaných rozšíření byla i integrace se systémy KOS a FIT Klasifikace, které jsou na FIT používány k zaznamenávání studijních výsledků. Práce se také zabývá stabilizací celého projektu zavedením potřebné infrastruktury a zapojením studentů FIT do vývoje. Výsledkem práce je jednak plně funkční software, který je využíván při výuce několika předmětů na FIT, ale zároveň i stabilizovaný projekt se zavedenou infrastrukturou, který mohou studenti FIT dále efektivně vyvíjet a rozvíjet.

Optimalizace nabídky zboží v internetovém obchodě

Autor
Roman Gordienko
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.

CMS pro nevidomé a slabozraké administrátory webových stránek

Autor
Petr Mačejovský
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Turnajový správce pro Ultimate Frisbee

Autor
Marek Dostál
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jakub Průša
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a realizací webové aplikace umožňující správu turnajů v Ultimate Frisbee. Podstatou řešení je vývoj aplikace v programovacím jazyce Python a její nasazení do provozu pomocí technologie Docker. Při návrhu byl kladen důraz na uživatelské rozhraní a jeho testování. Výsledkem je funkční webová aplikace.

Frontend administrace e-shopu

Autor
Iuliia Evseenko
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Cílem této práce je analýza stávající aplikace pro správu e-shopů, pochopení business domény a procesů. Dalším cílem je návrh low-fidelity prototypu a jeho následná konzultace se zaměstnanci e-shopů. Dále následuje implementace prototypu aplikace s použitím knihovny React. Výstupem této diplomové práce je funkční a důkladně otestovaný prototyp, splňující požadavky, jež vznikly během analýzy.

Systém pro správu rodokmenu

Autor
David Vaníček
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro zpracování rodokmenu, která je zároveň i vodítkem pro jeho tvůrce a omezuje duplikování informací. Nejedná se tedy pouze o prezentační nástroj, ale zároveň i o pomocníka při hledání. Funkcionality aplikace vycházejí z rakousko-uherského (úřednického) dědictví, ale zároveň jsou dostatečně variabilní, aby byly použitelné pro tvorbu rodokmenu v jakékoli geografické oblasti. Pro zrychlení zadávání údajů přichází systém s konceptem vzorů (různé seznamy položek + výchozí hodnoty). Výsledkem práce je webová aplikace rozdělená na komunitní a privátní část.

Aplikace pro chovatele psů

Autor
Tomáš Grofek
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Marek Erben
Anotace
Práce se zabývá kompletním vývojem webové aplikace, která podporuje chovatele psů, zejména se zaměřuje na propojení poptávky a nabídky štěňat s průkazem původu. Aplikace se skládá ze serverové části poskytující REST API implementované v PHP a klientské části implementované v Javascriptu. Práce zahrnuje analýzu současných řešení a uživatelských požadavků, návrh aplikace, popis implementace a ověření správnosti implementace a návrhu. Výstupem je funkční prototyp webové aplikace.

Evidenční systém výkonů pro Farní charitu Jindřichův Hradec II

Autor
Jan Horyna
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
V dnešní době se často setkáváme s tím, že naši práci narušuje přehnaná byrokracie. V rámci práce zaměstnance charity to znamená, že zaměstnanec může mnoho času trávit vyplňováním všemožných tabulek a formulářů a na pomoc klientům mu tak zbývá méně času. Tento problém zažívají také zaměstnanci Farní charity Jindřichův Hradec, kterým by vhodný informační systém mohl usnadnit práci. Tato práce se tedy věnuje analýze, návrhu, implementaci, testování a nasazení takového systému.

Timer2Ticket II

Autor
Martin Paul
Rok
2024
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá rozšířením, respektive úpravami nástroje Tiemr2Ticet, který synchronizuje časové záznamy mezi projektovými systémy a aplikacemi na sledování času. Práce navazuje na dvě stávající závěrečné práce. Nejprve je analyzován současný stav nástroje Timer2Ticket s detailním popisem již vyvinutých komponent a částí nástroje. Analyzovány byly i požadavky zadavatele na budoucí funkcionality nástroje. Z analýzy poté vzejde seznam požadavků. Pro požadavky s nejvyšší prioritou bude proveden návrh, který bude upravovat a rozšiřovat současnou verzi nástroje. Následně dojde k realizaci tak, aby výsledná implementace mohla být nasazena v produkčním prostředí. Implementovaný systém byl podroben testům, které byly vybrány s důrazem na bezproblémové budoucí nasazení a provoz služby. V závěru práce je popsáno další možné rozšíření aplikace a její budoucí směřování.

Backend a CI administrace e-shopu

Autor
Tomáš Hojek
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato diplomová práce má za cíl vytvořit novou serverovou aplikaci (backend) pro administraci e-shopů. Na začátku je popsán současný systém od společnosti Jagu, s. r. o. Následně je popsán návrh, který byl vytvořen na základě provedené analýzy. Největším omezením pro nově navrhovaný systém je již existující databáze, kterou je nutno respektovat a neměnit příliš její strukturu, neboť současná administrace nesmí být změnami negativně ovlivněna. Návrh byl implementován v jazyce PHP a frameworku Symfony. Implementované části systému byly řádně otestovány. V rámci této práce nebyl navržen a vytvořen kompletní systém, který by nahradil současné řešení pro administraci. Hlavním cílem bylo položit základy a implementovat některé z podstatných funkcionalit budoucího systému pro administraci e-shopů.

Synchronizační middleware mezi projektovým systémem a aplikací na sledování času stráveného na projektech

Autor
Vít Štefan
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému, který má za úkol synchronizovat data mezi projektovými systémy a aplikacemi na sledování času stráveného na projektech. Rešeršní část se věnuje návrhu takového řešení, které je dostatečně obecné, ale přesto jednoduché pro uživatele. V části je provedeno nastínění situace, analýza existujících podobných řešení, ale také sběr požadavků od potenciálních uživatelů. Na základě toho je navržena architektura systému a databázové struktury. Praktická část pak navazuje popisem implementace serveru i frontendové webové aplikace včetně krátkého popisu nasazení systému. Dále je předložen průběh testování systému společně se zpětnou vazbou od uživatelů. Na závěr jsou uvedena možná rozšíření a vylepšení celé aplikace.

dbs.fit.cvut.cz - testy

Autor
Radoslav Hašek
Rok
2024
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Andrii Plyskach
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou backendové části testového modulu nového portálu dbs.fit.cvut.cz, který je vyvíjen již delší dobu. Konkrétně řeší systém pro tvorbu testových šablon, systém pro průběh testu a část ohledně posílání notifikací. Kromě toho popisuje i integraci těchto součástí s ostatními nově vznikajícími částmi testového modulu a s celým DBS portálem. Práce pokrývá celý vývojový cyklus softwaru včetně analýzy současného testového modulu, identifikování požadavků, vytvoření návrhu s ohledem na dříve zavedenou architekturu mikroslužeb, popisu samotné implementace až po testování a zkušební nasazení. Mezi použité technologie patří programovací jazyk PHP a framework Symfony, které jsou stanoveny jako standard pro celý portál. Na konci je nastíněn možný budoucí vývoj a jsou shrnuty dosažené výsledky.

Aplikace na podporu diagnostiky a léčby symptomů dolních cest močových (UROsoft)

Autor
Petr Pikaus
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Dysfunkce dolních cest močových trápí velkou část populace. Tato diplomová práce se zaobírá analýzou, návrhem, implementací a testováním aplikace pro podporu diagnostiky a léčby těchto obtíží. Jejím hlavním cílem je zlepšit aktuální stav sběru dat od pacientů pomocí elektronizace tohoto procesu. Rozebírá přínosy vybraného řešení. Návrh a implementace dbají na budoucí rozvoj. Výstupem praktické části je pacientská mobilní aplikace pro platformy Android a iOS, která slouží k diagnostice symptomů dolních cest močových, propojuje pacienty a lékaře a v neposlední řadě zpřesněním dat zlepšuje kvalitu poskytnuté péče.

Backend skladového systému

Autor
Pavel Kovář
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá kompletním vývojem nového backendu skladového systému. Nejprve se práce zabývá analýzou již existujících řešení, jenž zahrnuje analýzu současného řešení od společnosti Jagu s. r. o. a dalších konkurenčních řešení. Na základě provedené analýzy je vytvořen vhodný návrh, který je následně implementován v jazyce PHP. Práce se dále zabývá také testováním a automatizovaným nasazením vytvořeného systému do produkčního prostředí. V práci je zmíněn mimo jiné také vývoj několika doplňkových komponent, a to autorizačního serveru s využitím protokolu OAuth 2.0 a mobilní aplikace pro mobilní zařízení Zebra s operačním systémem Android.

Optilynx - Informační systém pro optiky

Autor
Filip Glazar
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá kompletním návrhem a vývojem informačního systému pro oční optiky. Cílem této práce je provést analýzu podle požadavků reálných provozoven a zaměstnanců očních optik. Na základě této analýzy navrhnout a implementovat vhodný informační systém. Dále práce popisuje nasazení systému do provozoven několika očních optik a problémy s tím spojené. Detailně rozebírá tyto skutečnosti a navrhuje jejich řešení. Důraz byl kladen především na kvalitní návrh a implementaci projektu. Aplikace se skládá ze dvou stěžejních částí, které jsou obě navrženy v této práci. Práce se zabývá především implementací backendové části. Tento software je napsán v programovacím jazyce PHP s použitím frameworku Laravel. Při realizaci byly použity moderní a populární technologie, které práce popisuje. Součástí realizace je celý vývojový cyklus komplexního informačního systému. Tento systém jsem uvedl do reálného provozu a pevně věřím, že plní všechny požadavky ze světa očních optik.

iOS aplikace bezpečného cestování

Autor
Matyáš Procházka
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro bezpečné cestování. I v dnešní době stále dochází k mnoha rizikovým situacím a velká část lidí se necítí bezpečně při pohybu mimo domov. Práce se zaměřuje na analýzu, návrh a následnou realizaci aplikace pro iOS. Implemetovány byly tři hlavní funkcionality - SOS tlačítko, žádost o checkin a sdílení cesty. Aplikace poté byla podrobena uživatelskému testování, na jehož základě byly navrženy úpravy stávajících funkcionalit a nástin plánu budoucího vývoje.

Mojeskolka.info - tvorba uzavřené komunitní sítě pro školky

Autor
Jan Bradáč
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a následným testováním informačního systému mojeskolka.info. Tento projekt realizuje softwarové řešení uzavřené komunitní sítě, která je určená pro školky a pro rodiče dětí, které tam dochází. Výsledný produkt má vyřešit obousměrnou komunikaci mezi rodiči a školkou a usnadnit předávání informací mezi oběma stranami.

Uživatelské rozhraní webové aplikace podporující mobilitu studentů

Autor
Vratislav Bartoníček
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Cílem této diplomové práce je návrh uživatelského rozhraní nové webové aplikace Mobility ČVUT se zaměřením na uživatelskou použitelnost. Návrh je vytvořen přístupem zaměřeným na potřeby uživatelů a vychází z provedených analýz. Na základě návrhu je vytvořen nízkoúrovňový prototyp, který je následně otestován skutečnými uživateli. Finálním produktem této práce je funkční prototyp implementovaný pomocí technologií budoucí aplikace a jeho uživatelská použitelnost je následně opět otestována skutečnými uživateli budoucí aplikace.

Optilynx frontend - Informační systém pro optiky

Autor
Jaroslav Hrách
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit frontend informačního systému pro středně velkou oční optiku. Nejprve je provedena analýza současného stavu. Na základě analýzy jsou zvoleny vhodné technologie pro implementaci a tvorbu uživatelského rozhraní. Poté je detailně popsán vývoj aplikace společně s popisem uživatelského rozhraní využívajícího principů Material Design. Závěrem je provedeno uživatelské testování se skutečnými uživateli přímo v očních optikách.

Webová aplikace pro pořádání chrtích dostihů Dog-Go

Autor
David Fencl
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Hlavním cílem této práce je vytvořit kompletní webovou aplikaci, která pořadatelům podstatně zjednoduší organizaci psích závodů. Zároveň majitelům psů usnadní přihlašování svých jedinců do závodů a nabídne jim přehled o nadcházejících akcích. V současnosti neexistuje v České republice žádný obdobný systém. Při volbě použitých technologií jsem kladl důraz především na programátorský komfort - chtěl jsem použít technologie, které jsou moderní, ale zároveň již prověřené časem. Klientská část aplikace je napsaná za pomoci knihovny React. Se servrovou částí aplikace psanou v modulárním frameworku NestJs komunikuje pomocí HTTP/2. Datová vrstva se opírá o databázi MongoDB a sdílenou cache Redis. V závěru této práce popisuji zkušenosti s provozem této aplikace na několika testovacích závodech a shrnuji, co aplikaci čeká v budoucnu.

Aplikace v OS Android pro tvorbu a vyplňování testů

Autor
Jakub Kalina
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce je součástí projektu Selftester, jehož cílem je usnadnit přípravu na testy z různých oborů. V jejím rámci byla vytvořena mobilní aplikace pro OS Android umožňující opakované vyplňování a vyhodnocování znalostních testů vytvořených v diplomové práci Bc. Karolíny Běhalové. V diplomové práci jsou rozebrány stávající konkurenční aplikace, výběr vývojové metodiky a její realizace.

Mobilní aplikace a backend pro vyhledání nejbližší toalety

Autor
Vladimír Mlázovský
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a následným testováním aplikace ToiletMafia. Tento projekt realizuje softwarevé řešení pro vyhledání veřejné toalety a správu databáze míst veřejných toalet. Produkt cílí na mladé uživatele chytrých mobilních telefonů.

Redesign administračního webového rozhraní pro routery

Autor
Bogdan Bodnar
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Štěpán
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá přepracováním administračního rozhraní pro Turris routery vyvinuté sdružením CZ.NIC. Hlavním úkolem práce je návrh, implementace a testování nového administračního rozhraní s důrazem na rozšiřitelnost a za pomoci moderních přístupů a technologií. Veškerá implementace je vyvinuta na základě znalostí získaných z analytické části práce. Tato práce obsahuje analýzu stávajícího rozhraní Foris a konkurenčních řešení. Práce také popisuje návrh architektury a design uživatelského rozhraní zvoleného řešení. Výstupem této práce je samotný zdrojový kód administrátorského rozhraní, včetně automatických testů, a výsledky uživatelského testování.

Webová aplikace pro správu domácností

Autor
Jan Parma
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá problematikou sdílených domácností. Kon-krétně problémy vzniklé rozdělením domácích prací, správou nákupního seznamu, vzájemných dluhů a podobně. Tyto problémy jsou zanalyzovány a na základě výsledků je navržena a implementována aplikace, která by tyto problémy mohla pomoci řešit. Výsledná aplikace by měla být přínosná všem, kdo bydlí ve sdílených domácnostech. Aplikace umožňuje vytvářet a přiřazovat lidem domácí práce, správu sdíleného nákupního seznamu a zaznamenávání vzájemných dluhů.

Software pro podporu studia cizích jazyků pracující s frekvencí výskytu slov ve studijních materiálech

Autor
Tomáš Bohuňovský
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato práce řeší aplikaci doslovných překladů textu pro účely výuky cizích jazyků. Jejím cílem je tvorba prototypu, který postupně skrývá překlady jednotlivých slov. Algoritmus vychází z principu prokládaného opakování.

Webová komponenta na kreslení ER diagramů II

Autor
Tomáš Fedor
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Táto práca rozoberá vývoj webového nástroja na tvorbu Entity-Relationship diagramov, ktorý slúži na podporu edukačného procesu predmetu Databázové systémy Fakulty Informačných Technológií Českého Vysokého Učení Technického. Práca sa zaoberá všetkými časťami vývojového procesu: analýzou, ktorá slúži ako základ pre návrh a implementáciu; návrhom užívateľského prostredia a princípmi, ktorých sa návrh držal; implementáciou s ohľadom na ďalší vývoj; teoretickým aj praktickým testovaním výsledného nástroja.