Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Nástroj pro analýzu poslaneckých projevů

Autor
Jan Horyna
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Lucie Svitáková
Anotace
Dnešní doba se označuje jako doba informační. Informace jsou velmi cenné, je jich ale tolik, že dochází k informačnímu zahlcení. V politice mají navíc různé strany a hnutí na stejnou věc různé názory, takže se množství informací ještě násobí. Tato práce má za cíl vytvořit nástroj, který občanům pomůže zorientovat se v tom, jak jednotliví poslanci a strany mluví v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, a uvést tyto projevy do kontextu projevů ostatních stran nebo i jich samých a jejich minulosti. Pro splnění tohoto úkolu byly vytvořeny tři části implementované v jazyce Java. První z nich má za cíl získat data poslaneckých projevů z webu Poslanecké sněmovny a předzpracovat je pro projekt druhý. Druhý projekt přijme poslanecké projevy, které zpracuje a zanalyzuje pomocí nástroje MorphoDiTa. Výstup pak ukládá spolu s dalšími informacemi jako jsou statistiky a podobně do databáze, která byla vytvořena pro tuto práci. Třetí projekt zodpovídá za prezentaci informací z databáze pro uživatele. Prezentace je zde realizována pomocí nástroje Vaadin, poskytující různé textové i grafové pohledy na zpracovaná data. Poslance, osoby, strany nebo i celá volební období lze porovnávat pro získání lepšího kontextu.

Generování šachových pozic pomocí neuronových sítí

Autor
Vladislav Bobko
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Jan Spěvák, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na návrh a implementaci frameworku pro trénování generativních neuronových sítí architektury GAN za účelem generování šachových pozic. Nejdříve jsou navrhnuty zakódování šachových pozic přo převod do maticové podoby. Poté jsou zvoleny základní typy neuronových sítí pro generátor i diskriminátor. Dále jsou navrženy metriky pro porovnání vstupních šachových pozic s vygenerovanými daty a samotný trénovací framework. Navržené modely byly natrénovány na předzpracovaném datasetu ze serveru Lichess.org v jazyce Python v interaktivním prostředí Jupyter Notebooku. V závěru byly provedeny experimenty a vyhodnocena kvalita navrženého přístupu. V posledním experimentu natrénovaný model zapouzdřující navržené základní typy neuronových sítí generuje až 29,7 % validních šachových pozic.

Klasifikace volebních zpráv z Twitter jako FakeNews

Autor
Alina Vigriyanova
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Anotace
Cílem této bakalářské práce je oblast analýzy dat z aplikace Twitter za účelem výběru spolehlivých zpravodajských a volebních zpráv, analýza metod detekce FakeNews a jejich výsledků, prozkoumání vlivu modelování témat (topic modeling) na výslednou klasifikaci, a implementovat nástroj umožňující klasifikaci zpráv a vyhodnocení různých přístupů. Pro zpracování textu zpráv byly využity metody zpracování přirozeného jazyka jako je rozdělení na menší jednotky (slova), převod do základního tvaru, odstranění nedůležitých slov nebo vektorizace. Pro klasifikaci zpráv a výsledné porovnání bylo použito několik metod jako je: logistická regrese, metoda podpůrných vektorů nebo rozhodovací stromy. Pro modelování témat byla vybrána metoda LDA.

Webová aplikace HashStory

Autor
Alexandr Marinko
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.
Anotace
Tato práce popisuje vývoj webové aplikace HashStory. Cílem práce je vytvořit aplikaci umožňující uživatelům sociálních sítí sestrojit prezentační timeline příběhu z vlastních příspěvků. Pozornost je věnována přístupu k datům sociálních sítí, asynchronnímu zpracování importu a návrhu aplikačního rozhraní (API) pomocí architektonického stylu REST (Representational state transfer). Výsledkem je prototyp aplikace, který poslouží k budoucímu rozvoji.

Detekce poruch v provozních datech serverů

Autor
Ostap Iudin
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření plnohodnotného nezávislého systému sledování serverů, vhodné pro použití v jakékoliv společnosti, která vlastní libovolným počtem zařízení, a využití strojového učení pro detekci anomálií v provozu technických zařízení k odstranění problémů v co nejkratším čase. V důsledku toho se mi podařilo vytvořit monitorovací systém, který dokáže sledovat stav více než 6000 zařízení a automatický systém pro detekci anomálií schopný předpovědět selhání práce 6 hodin před samotným selháním.

Hodnocení vhodnosti nemovitostí dle preferencí zájemců

Autor
Roman Zhuravskyi
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Eva Pernecká, Ph.D.
Anotace
V této práci jsme se seznámili s problematikou hodnocení rezidenčních nemovitostí, studovali jsme realitní portály s cílem identifikovat popisné charakteristiky, prováděli jsme výzkum faktorů ovlivňujících rozhodování kupujících. Také byl zkoumán vhodný zdroj informací v podobě otevřených dat nebo rozhraní k existujícím aplikacím a byl sestaven datový soubor zahrnující alespoň údaje týkající se parametrů nemovitostí a lokality. Byla provedena rešerše nejnovějších článků o různých doporučovacích enginech a poté bylo navrženo několik variant algoritmů pro skórování nemovitostí na základě dostupných charakteristik pro český realitní trh. Byly vytvořeny návrhy a testovány dva základní typy doporučovacích motorů: kolaborativní filtrování a filtrování založené na obsahu. V závěru práce byl učiněn závěr a také byly navrženy kroky pro budoucí vývoj.

Architektúra prostredia pre streamové spracovanie veľkých dát

Autor
Maroš Kramár
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivo Petr, Ph.D.
Anotace
Spracovanie veľkých dát prežíva v súčastnosti veľký rozmach vďaka internetovým službám a sociálnym médiám. Snaha urýchľovať analýzu a mať k dispozícií výsledky v čo najkratšom možnom čase prináša so sebou nové výzvy a problémy oproti dávkovému prístupu spracovania. Práca prezentuje tieto problémy a naznačuje riešenia, ktoré využívajú moderné open-source technológie pre účel spracovania dát v reálnom čase. Na základe predstavených technológií stavia návrh prostredia, ktoré umožňuje beh analytických programov. Je dôležité, aby fungovanie celého systému bolo spoľahlivé, jednoducho škálovateľné a aby poskytovalo presné výsledky. V tomto prostredí je možné použitie rôznych frameworkov určených pre implementáciu analytických aplikácií, práca sa zaoberá ich porovnaním, meraním a výberom. Na základe návrhu je v práci vytvorený prototyp, ktorý umožňuje spustenie tohto prostredia na osobnom počítači a testovanie funkcionality.

Diplomové práce

Implementace detekce anomálií v grafech

Autor
Ondřej Filip
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá problematikou detekce anomálií v grafech. Popisuje a zhodno- cuje několik existujících postupů řešící tuto poměrně novou a málo prozkouma- nou problematiku. Dále je v práci představena dvojice vlastních navržených postupů, první je rozšířením již existujícího algoritmu a druhý založený na změnách entropie grafu při jeho editaci. Výsledkem práce je implementovaná knihovna obsahující některé vybrané existující postupy společně se dvěma vlastními metodami. Veškeré implementované metody jsou vyhodnoceny a porovnány na syntetických grafech a na grafech z reálného prostředí.

Serverová aplikace pro CAPTCHA systém

Autor
Otakar Vinklář
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.
Anotace
Jeden ze způsobů, jak zabezpečit aplikaci před nežádoucími roboty je pou- žít CAPTCHu (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA má ale své problémy. Některým uživatelům může dělat potíže CAPTCHU vyřešit a také uživatele může obírat o čas. Vy- tvořili jsme takovou CAPTCHA aplikaci u které si provozovatelé webů mohou nakonfigurovat ověřovací metodu tak, aby co nejvíce vyhovovala jejich uživa- telům a tím negovala její nevýhody. Dále tito provozovatelé mohou využívat cenou lidskou výpočetní sílu, která je získávána od testovaných uživatelů. Dále naše CAPTCHA aplikace umožňuje programátorům jednoduše přidávat nové ověřovací metody. V aplicaci jsou naimplementovány dvě základní ověřovací metody, které prokazují výše zmíněné vlastnosti aplikace. Jednou z těchto me- tod je obrázková výběrová CAPTCHA, která umožňuje provozovatelům webů specifikovat jaké obrázky se jejich uživatelům budou zobrazovat a také jim umožňuje specifikovat věci, které mají testovaní uživatelé na obrázcích hledat. Navíc tito provozovatelé mohou přidávat nové obrázky, které jsou následně použity k ověřování jejich uživatelů. Kromě těchto nastavení, tato ověřovací metoda navíc využívá lidské výpočetní síli k anotování obrázků. Uživatelé tak mohou přidávat neoanotované obrázky, které po oanotování jsou použité k ověřování uživatelů. Tato aplikace je distribuovaná pod otevřenou licencí.

WebGephi - Webové rozhraní pro Gephi

Autor
Václav Čokrt
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

Hudební přehrávač a organizér s grafovou reprezentací dat

Autor
Kryštof Šplíchal
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.
Anotace
Cílem práce je vytvořit opensource webovou aplikaci pro správu a přehrávání lokální hudební knihovny s novým pohledem na data. Motivací je umožnit posluchačům hudby na základě grafové reprezentace dat zadávat vlastní vazby mezi entitami. Aplikace zároveň následuje standardy používané v tradičních hudebních přehrávačích. Grafová struktura je využita pro interaktivní vizualizace, seskupování entit a generování seznamů skladeb. Cílem těchto funkcí je usnadnit uživatelům procházení a používání rozsáhlých hudebních knihoven, tato problematika není jinde dostatečně řešena. Práce popisuje doménu přehrávačů, proces a výsledky analýzy, návrhu a implementace aplikace a testování uživatelského rozhraní. V rámci práce jsem vytvořil aplikaci sestávající ze serverové a klientské části. Pro řešení problému jsem využil grafovou databázi a různé specifické opensource knihovny pro dílčí části. Navrhnul a implementoval jsem algoritmus pro generování seznamů skladeb na základě grafové struktury. Vytvořil jsem dotazy pro agregaci metadat o skladbách z propojeného zdroje dat. Testování ověřilo funkčnost implementovaných definovaných scénářů a identifikovalo některé problematické oblasti. Projekt je řádně připraven pro další opensource vývoj v rámci komunity. Práce přináší novou metodu zpracování lokální hudební knihovny a vzniklá aplikace umožňuje komunitě vyvíjet na jejím základě další funkce pro zlepšení navigace v rozsáhlých hudebních knihovnách.

Využití strojového učení a AI pro extrakci informací z webu

Autor
Martin Macho
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá tématem extrakce strukturovaných dat z~webových stránek. Jejím cílem je vytvoření modelu pro automatizovanou extrakci informací z~produktových stránek internetových obchodů za pomoci strojového učení a datasetu vytvořeného v~rámci této práce. Teoretická část práce se věnuje úvodu do problematiky, popisuje web mining, nástroje pro extrakci informací z~webu a metody zpracování obrázků pomocí neuronových sítí. Implementační část popisuje získávání obrázků webových stránek, tvorbu datasetu a jeho využití k~natrénování modelu, který identifikuje klíčové prvky na produktové stránce a extrahuje je.

Nástroj pro sociální analýzu diskusních fór

Autor
Marek Horák
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.

Využití principů dolování datových toků v doporučovacích systémech

Autor
Tomáš Chládek
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Hlavním tématem diplomové práce je využití technik dolování dat z datových toků k doporučování novinových článků. V teoretické části jsou rozebrány principy doporučovacích systémů a jejich testování. Dále jsou popsány principy, které se v algoritmech na dolování dat z datových toků využívají. V rešerši jsou zkoumána existující řešení v doméně novinových článků a platforma, která je k experimentování použita. V části dolování dat je popsán proces získání informací a analyzována data, která jsou použita k experimentům. Proudový algoritmus implementuje různé parametrizovatelné techniky vytěžování datových toků. V experimentální části jsou zkoumány vlivy jednotlivých technik a heuristik na měřené metriky. Experimenty jsou rozděleny do kategorii dle následujích heuristik: náhodný výběr, populárnost, iterátor a nedávno navštívený článek. Testování je provedeno na platformě StreamingRec. V závěru práce je shrnutí vhodnosti technik k doporučování položek v doméně novinových článků.

Aplikace pro sběr a analýzu dat fotbalové ligy

Autor
Artyom Trushin
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Hlavním cílem této práce je realizace webové aplikace pro shromažďování a analýzu statistik fotbalové ligy. Systém bude obsahovat webovou aplikaci a server pro poskytování dat. Webová aplikace bude zodpovědná za poskytování shromážděných dat a analýzu uživatelům. Server poskytující údaje bude shromažďovat data a provádět jejich analýzu. Kromě toho bude vytvořen REST API pro předání dát mezi dvěma servery.

Webová aplikácia na správu dokumentov pre malú skupinu

Autor
Daniel Šulik
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Daněček
Anotace
Táto dimplomová práca sa zaoberá návrhom a implementovaním elektronického systému na správu dokumentov, či už pre jedincov alebo pre malé skupiny ľudí. Vytvorená aplikácia je rozdelená do štyroch častí. Tieto časti sú Frontend, Backend, OCR-API a databáza. Frontendová čast je implementovaná pomocou frameworku Angular 10. Backend a OCR-API sú napísané v jazyku Java s vystaveným REST API. Databáza využíva MongoDB technológiu. V poslednom rade, z každého komponentu tejto aplikácie je vytvorený Docker image.

Webová aplikace pro podporu práce se sémantickými daty

Autor
Michal Kopecký
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou stávajících řešení pro tvorbu sémenatických dat v redakčních systémech. Dále pak navrhuje vlastní řešení, které by mohlo proces tvorby strukturovaných dat v redakčních systémech usnadnit a zpřístupnit i širší skupině uživatelů, kteří o nich nemají takový přehled. Tato vylepšení poté implementuje formou vhodného rozšíření CMS Strapi. Do něj přidává grafický nástroj pro modelování ontologií založený na slovníku Schema.org. Zároveň v systému umožňuje sémantická data vytvářet a také publikovat. V závěrečné fázi toto rozšíření podrobuje uživatelskému testování, které ověřuje, zda-li došlo ke kýženému výsledku zjenodušení tvorby sémantických dat a nastiňuje jeho další možný rozvoj.

Implementace a integrace REST API do webového portálu na správu zásilek

Autor
Jan Nedbal
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.
Anotace
Práce dokumentuje podstatná rozhodnutí při vytváření RESTové API pro webový portál na správu zásilek. Nabízí řešení konkrétních problémů souvisejících s oblastí logistiky a začleněním do stávajícího systému. Čtenář zde nalezne informace o celkovém návrhu API, použitém škálování, OAuth 2.0 autorizaci i Bearer autentizaci. Práce by měla poskytnout ucelený náhled do problematiky při vytváření podobného systému.

Automatizace interakcí na sociální síti Facebook

Autor
Jakub Škvára
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.

Analýza chování uživatelů ve webových aplikacích

Autor
Ondřej Musil
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.

Adaptabilní systém pro doporučování obsahu

Autor
Jan Bouchner
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivo Lašek, Ph.D.

Modul pro shlukovou analýzu grafů

Autor
Jiří Křížek
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.

Extraktor informací o firmách z webových zdrojů

Autor
Tomáš Stanovčák
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Anotace
Předmětem této práce je získání a zpracování dat o firmách z jejich webových stránek. Po obeznámení se s přístupy extrakce a množinou dostupných firemních informací bude připraven datový soubor ve vhodném formátu, na kterém budou prováděny experimenty. Tato datová množina bude podrobena rozličným způsobům extrakce na principu pravidel i strojového učení. Výsledky experimentů budou vyhodnoceny a implementace jednotlivých přístupů zveřejněna jako knihovna pod volnou licencí.

Systém pro klasifikaci webových stránek

Autor
Stanislav Kusý
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá automatickou klasifikací webových stránek na základě vstupní URL adresy. Klasifikace webové stránky se skládá ze tří částí. První částí je stažení stránky na základě předložené URL adresy. Druhou částí je extrakce dat ze stažené stránky a jejich úprava pro klasifikaci. Poslední částí je samotná klasifikace pomocí strojového učení. Výsledkem práce je program, který na základě předložené URL adresy přiřadí stránce některé z předem daných kategorií.

Webová aplikace pro správu rodokmenů

Autor
Martina Plocová
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Obsahem práce je průzkum dosavadních aplikací zabývajících se tvorbou a správou rodokmenu. Byla provedena analýza požadavků budoucích uživatelů. Podle získaných poznatků byla realizována webová aplikace pro správu rodokmenů. Aplikace se skládá ze dvou částí, klientské a serverové. Jako součást serverové části bylo navrženo a implementováno REST API, umožňující přístup k datům aplikace i dalším aplikacím třetích stran. Po vytvoření aplikace proběhlo testování s vybranými uživateli, při kterém byla prověřována funkčnost a další použitelnost implementované aplikace.

Detekce podvodného chování pomocí metod detekce anomálií v grafech

Autor
Ondřej Šofr
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá problematikou detekce anomálií. Jsou zde představeny přístupy využívané v současnosti, zejména metody pracující nad grafovou reprezentací dat, u nichž je analyzována jejich schopnost využívat informaci o vztazích mezi entitami. Hlavním zaměřením práce je popis uživatelského chování a detekce podvodného jednání osob v několika doménách. Kvalita předpovědí a efektivita daných řešení je porovnána, s důrazem na použití v praktických úlohách. Práce obsahuje experimentální výsledky představených metod, testovaných na datasetu příspěvků získaných ze sociálních sítí. Úlohou je zde detekovat dezinformace a lživá tvrzení s využitím struktury navazujících diskuzních vláken. Je ukázáno, že existuje vztah mezi obecnou úlohou detekce anomálií a detekcí lživých tvrzení a také, že je možné dosáhnout kvalitních výsledků s pomocí zkoumaných přístupů.

Serverová aplikace pro plánovač týdenního jídelníčku

Autor
Pavel Baroš
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.
Anotace
Práce popisuje návrh a implementaci serverové služby pro plánování a doporučování jídelníčku z dostupné databáze receptů. V práci jsou popsány všechny fáze vývoje takového systému - od vymezení požadavků, seznámení se s teorií doporučovacích systémů, až po evaluaci vybraných algoritmů. Webová služba je implementována jako RESTful API. Doporučovací systém je hybridní, kombinuje doporučení populárních položek a content-based filtrování.

Aplikace pro zpracování a ukládání sociálních vztahů

Autor
Jiří Mašek
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Havryluk

Webové rozhraní pro nasazování a monitorování Nomad úloh

Autor
Pavel Peroutka
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Ječmen
Anotace
Tato diplomová práce popisuje návrh a vývoj alternativního uživatelského prostředí pro HashiCorp Nomad. Toto uživatelské prostředí je zaměřeno na uživetele, kteří nemají nutně zkušenosti s IT operacemi. Výsledný softwarový produkt, nazvaný Bedouin, je webová aplikace (obsahující server a klient), která je publikována jako open-source vydaný pod MIT licencí.

Aplikace pro podporu výuky webových služeb

Autor
Tomáš Zeman
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.

Webová aplikace pro anotace a doporučení denních menu

Autor
Michal Kváček
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Anotace
Práce popisuje návrh a následnou implementaci jednoduchého doporučovaciho systému zaměřeného na denni menu. V práci je řešen problém komplexně - od ziskáni dat až po zobrazeni doporučeni ve webové aplikaci. Tato webová aplikace je naprogramována jako jednostránková aplikace založená na frameworku Vue.js. Doporučovaci systém je typu content based.

Informační systém pro podporu organizování komunit

Autor
Slavomír Krivák
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.

Učení automatických hráčů online her ve webovém prohlížeči

Autor
Jakub Melezínek
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Anotace
Strojové učení je používáno v mnoha oblastech včetně webu. V této práci je použito při implementaci učenlivých automatických hráčů hrajících webové hry přímo v prohlížeči. Jsou diskutovány rozhodovací systémy pomocí umělých neuronových sítí a rozhodovacích stromů. Nakonec je k učení využito neuroevoluce NEAT algoritmem. Výsledkem je knihovna napsaná v jazyce TypeScript a GUI Angular aplikace, která umožňuje ovládání evolučního cyklu a vizualizaci šlechtěných jedinců. Knihovnu využívají dvě implementace botů. První řeší problém vyvážení převráceného kyvadla. Druhý se pokouší hrát hru Slither.io podobnou legendárni hře Snake. Skripty jsou vkládány do hry na straně klienta a lehce upravují původní kód hry. Provedené experimenty ukazují na funkčnost knihovny.

Zajištění škálovatelnosti webových aplikací s využitím architektury mikroslužeb

Autor
Lukáš Hamrla
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Anotace
Tato práce se věnuje zajištění škálovatelnosti a vysoké dostupnosti webových aplikací, tuto problematiku řeší zejména pro části aplikací. Pro dosažení tohoto cíle je použita architektura založená na mikroslužbách a kontejnerová platforma Docker. Obě tyto technologie jsou v textu detailně popsány a rozebrány. Zároveň práce obsahuje také ukázkovou aplikaci využívající tyto a jim příbuzné a podpůrné nástroje. Kromě samotné aplikace jsou zde popsány důsledky, doporučené postupy, možné problémy a jejich řešení vyplývající z použití výše zmíněných technologií.

Aplikace pro zpracování videa za účelem měření rychlosti objektů

Autor
Daniel Šup
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Bernhauer
Anotace
Práce se zaměřuje na návrh knihovny, která detekuje objekty ve videozáznamu, změří jejich rychlost a vygeneruje anotace, REST API a webové aplikace pro zpracovávání videí a měření rychlosti objektů ve videozáznamu. Při řešení se nejdříve analyzují existující metody detekce objektů, algoritmy pro měření rychlosti detekovaných objektů a způsoby anotace videa. Následně se vyberou vhodné způsoby detekce objektů a vhodné algoritmy pro měření rychlosti a způsoby anotace videa. Poté se knihovna navrhne a implementuje v programovacím jazyce Python. Dále se navrhne a implementuje REST API, které vhodným způsobem využívá funkce knihovny a zajišťuje detekci pohybujících se objektů ve videozáznamu, měření jejich rychlosti a generování anotací. Dále se navrhne a implementuje webová aplikace, která využívá REST API. V práci je implementována knihovna, která obsahuje funkce pro detekci pohybujících se objektů, měření jejich rychlosti a generování anotací. Dále je implementováno REST API, které využívá funkce knihovny a webová aplikace, která využívá implementované REST API. Webová aplikace umožňuje nahrát video, spustit pro dané video proces, který video zpracuje, a zobrazit video s vypočtenými rychlostmi objektů zpracované daným procesem. Knihovnu i REST API je možné využít jako základ pro aplikace, které analyzují objekty na základě jejich pohybu.

Reklamační portál

Autor
Lukáš Kořán
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce pokrývá analýzu, návrh a implementaci systému pro správu reklamací. První část práce analyzuje existující řešení, procesy probíhající při vyřizování reklamací a požadavky na nový systém. Následující část se zabývá návrhem systému - datovým modelem, architekturou systému a návrhem komunikačního a uživatelského rozhraní. Také se zabývá výběrem vhodných technologií. Poslední část shrnuje samotný vývoj, testování, zhodnocení výsledků a možný budoucí vývoj. Výsledný systém sestává z RESTful webové služby a webové aplikace. API je založeno na platformě Spring, webový klient na frameworku Angular. Webová služba je vystavěna na principu cloudové služby s podporou řízení přístupu uživatelů dle jejich oprávnění. Klientská aplikace určená ke správě zákaznických reklamací nabízí uživatelům rozhraní založené na doporučeních Material Design.

Nástroj pro monitoring na sociálních sítích

Autor
Vojtěch Svoboda
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.

Cache server pro cloudová úložiště

Autor
Tomáš Plešek
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Cloudový bot na hru Metin2

Autor
Daniel Jankech
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Anotace
Táto diplomová práca navrhuje a realizuje vývoj cloudového bota pre online hru Metin2, ktorý bude určený na vykonávanie úloh, ako je napríklad farmárčenie v hre a získavanie herných zdrojov. Bot bude umiestnený v cloude, čo zabezpečí horizontálnu škálovateľnosť a spoľahlivosť. Vývoj bota pre Metin2 v cloude však predstavuje niekoľko výziev, vrátane návrhu bota, ktorý bude komunikovať s herným klientom nezistiteľne, pokúsi sa pohybovať v prostredí hry na nerozoznanie od ľudského správania a zabezpečí škálovateľnosť a spoľahlivosť v prostredí cloudu. Táto práca skúma technológie a postupy, ktoré možno použiť na vývoj takéhoto bota, a navrhuje riešenia na prekonanie týchto výziev. Navrhovaný cloudový bot pre hru Metin2 má za cieľ zlepšiť herný zážitok hráčov tým, že im umožní efektívnejší postup v hre.

Optimalizace vyhledávání v judikatuře vrcholných soudů České republiky

Autor
David Záleský
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zaměřuje na efektivitu vyhledávání v databázích rozhodnutí vrcholných soudů České republiky. Popisuje současná existující řešení a jejich nedostatky a předestírá způsoby, jak zajistit, aby významná rozhodnutí v jednotlivých právních otázkách byla snadněji dostupná. A to jak samotným soudům, tak i široké veřejnosti. Vybraná řešení následně implementuje v programovacím jazyce Python.

Testování RESTful API v rámci continuous integration

Autor
Martin Štekl
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marcel Hlopko

Aplikace pro doporučování novinových zpráv v reálném čase

Autor
Christián Golian
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Anotace
Táto práca sa zaoberá odporúčaním novinových správ a návrhom a implementáciou odporúčacieho systému. Program, ktorý sa zúčastnil výzvy CLEF NewsREEL využíva na odporúčanie asociačné pravidlá. Teoretická časť práce definuje pojmy súvisiace s odporúčacími systémami a popisuje špecifiká odporúčania novinových správ. Praktická časť sa venuje návrhu a implementácii programu rule-recommender. Experimentálna časť práce sa snaží vyvodiť závery z prevedených meraní.

Open-source doporučovací systém pro české veřejné zakázky

Autor
Milan Vancl
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Sušický
Anotace
V této práci se zabývám návrhem a implementací open-source doporučovacího systému pro české veřejné zakázky. Provádím průzkum a hodnocení současných systémů týkajících se veřejných zakázek. Pro doporučovací algoritmus vybírám vlastnosti zakázek, pro které navrhuji a implementuji jejich získávání či extrakci. Za hlavní vlastnost určuji předmět plnění zakázek, ze kterého extrahuji sémantickou informaci pomocí embeddingu. Doporučovací algoritmus demonstruji v jednoduché webové aplikaci.

Generátor křížovek s využitím dat na webu

Autor
Adam Benda
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
V práci byl vyvinut software ke generování křížovek, který z propojených dat projektu Wikidata získává slova s legendami a sématickou kategorizací. Je implementována heuristika konstruující křížovky s modifikací, jenž umožňuje upřednostňovat slova z kategorií, které si zvolil uživatel. V práci je také vytvořeno jednoduché webové uživatelské rozhraní a všechny části procesu výroby křížovky jsou propojeny.

XML2API - univerzální REST API pro XML dokumenty

Autor
Tomáš Špidlen
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Sušický
Anotace
Cílem této práce je navrhnout a implementovat softwarové řešení umožňující ke statickým datům v podobě XML souborů přistupovat prostřednictvím dynamického webového API. Návrh a implementace probíhaly na základě požadavků stanovených zadavatelem, z nichž nejdůležitějším je podpora vyhledávání na základě definovaných parametrů. Pro účely implementace byla zvolena skupina současných webových technologií označovaných jako MEAN stack. Výsledkem práce je funkční prototyp webové aplikace otestovaný na vzorku reálných dat poskytnutých zadavatelem.

Modulární webová aplikace jako osobní znalostní báze

Autor
Hynek Uhlíř
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Havryluk

Nástroj pro detekci a extrakci informací z HTML

Autor
Jakub Kottnauer
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.
Anotace
Těžení dat z webu je, společně s tím jak se množství dat na internetu neustálezvětšuje, stále důležitějším oborem informačních technologií. Hlavním cílem práce je vytvoření nástroje schopného automatické extrakce zajímavých dat z webových stránek a experimentální ověření jeho efektivity. Nástroj byl vytvořen v JavaScriptu a bylo ověřeno, že v případě přítomnosti sémantických anotací na webových stránkách je nástroj schopen spolehlivě extrahovat informace, v ostatních případech je kvalita extrakce nižší. Výstup práce bude možné využít jak sám o sobě, tak při vývoji dalších nástrojů pracujících s webem, jako jsou crawlery či scrapery.

Nástroj pro analýzu článků z českých zpravodajských serverů

Autor
Markéta Filipová
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Anotace
V dnešní době, kdy množství informací na internetu stále narůstá, se automatické zpracování a třídění dat stalo velmi oblíbeným oborem iformačních technologií. Jednou z oblastí, kde se nachází množství různých, ale i podobných informací, je internetové zpravodajství. Cílem této práce bylo vytvořit nástroj pro analýzu článků z českých zpravodajských serverů, který by zjednodušil orientaci v obsahu, jenž je těmito servery každý den generován. Pro splnění tohoto cíle bylo vytvořeno několik Node.js modulů, kde se každý z nich zabývá určitou částí v procesu získání zajímavých dat. První z nich je crawler, díky kterému je možné stáhnout články k analýze ze zpravodajských webů. V druhé části je ze stažených HTML stránek extrahován relevantní obsah článků a jejich další atributy. Třetí částí je pak textová analýza, kde byly vytvořeny moduly pro extrakci pojmenovaných entit a pro analýzu sentimentu českého textu. V závěru práce pak byly vytvořeny dva CLI programy, kterými je možné pohodlně stáhnout a analyzovat články, jejichž výstupem jsou atributy článku, jeho obsah, sentiment a seznam entit a jejich výskytů v textu. Tyto články pak byly nahrány do databáze Apache Solr, pro kterou bylo vytvořeno několik dotazů a provedeny experimenty.

Webová aplikace pro doporučování míst zájmů

Autor
Maryna Kryvosheienko
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Anotace
Hlavním cílem této práce je návrh, implementace a vyhodnocení webové aplikace, která funguje jako doporučující systém míst zájmů. Práce se zaměřuje na zkoumání metod, které mohou být využité pro vývoj doporučujícího systému, navrhování hybridního algoritmu na základě provedeného výzkumu, návrh a implementace webové aplikace, která využívá navrhovaný hybridní přístup. Součástí práce je také zhodnocení výsledků použité metody a výsledků testování vyvinuté webové aplikace.

Framework pro distribuované výpočty v prostředí webu

Autor
Jakub Šiller
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Bernhauer
Anotace
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou frameworku, ktorý prostredníctvom webových prehliadačov využíva počítače návštevníkov webovej stránky ako výpočtové uzly. V práci sa nachádza analýza prostredia webu, súhrn doterajších prístupov a projektov, návrh vlastného riešenia a jeho implementácia. Práca popisuje riešenie pri výpadku výpočtového uzla, reakciu na pomalý výpočtový uzol, možnosti regulovania záťaže počítača návštevníka stránky frameworkom, možnosti využitia webových technológií asm.js a WebAssembly, ako aj stratégie distribúcie práce a bezpečnostné opatrenia frameworku. Na záver práca obsahuje vyhodnotenie experimentov a návrhy na zlepšenie frameworku.

Systém pro vyhledávání obrázků v rozšířené realitě

Autor
Petr Chmelař
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Anotace
Práce se věnuje problematice počítačového vidění, konkrétně analýze obrazových dat, vyhledávání obrázků na základě jejich obsahu a možnostmi využití v aplikacích pracujících s konceptem rozšířené reality. Hlavním cílem je vytvoření prototypu systému, který umožní vývojářům mobilních aplikací definování obrázků prostřednictvím webového rozhraní a jejich následné vyhledávání v prostředí rozšířené reality na platformě iOS. Jednotlivé kapitoly práce se postupně věnují analýze požadavků, návrhům řešení hlavních částí systému, samotné implementaci a následnému testování. Hotový prototyp systému byl nasazen v testovacím módu a nic nebrání následnému oficiálnímu spuštění.

Automatizace testování výkonnosti prostředí JavaScript

Autor
Petr Kubín
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Štěpán
Anotace
Existuje mnoho operačních systémů, prohlížečů a prostředí umožňující běh programů v jazyce JavaScript. Cílem práce je navrhnout webovou aplikaci umožňující zvolit prostředí (např. operační systém a webový prohlížeč) a testovanou úlohu (např. konkrétní JS kód). Aplikace otestuje celkovou výkonnost daného prostředí pro danou úlohu (zahrnující počet operací proveditelných za určitý časový úsek).

Optimalizace rozhraní a přiřazování zásilek v kurýrní společnosti

Autor
Jakub Lacný
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Vojtěch Jirkovský
Anotace
Cílem práce je zanalyzovat interní procesy v kurýrní společnosti MESSENGER a na jejich základě navrhnout, implementovat a otestovat serverovou část modulu, který bude optimalizovat proces přiřazování objednávek kurýrům. Výsledkem je otestovaný optimalizační modul připravený na postupné zařazení do produkčního prostředí a návrhy možného začlenění daných optimalizací do již existujícího uživatelského rozhraní. K optimalizaci přiřazování jsou využity analýzy míst vyzvednutí a doručení, umístění kurýrů a aktuální zatížení kurýrů. Implementace probíhá v programovacím jazyku Java s použitím frameworků Spring a Hibernate. Využita je databáze MSSQL a fulltextový vyhledávač Elasticsearch.

Nástroj pro zpracování EEG a využití při interakci s aplikacemi

Autor
Filip Munzar
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací knihovny umožňující spolupráci s neuroheadsetem Emotiv EPOC a dvou dalších aplikací, které tuto knihovnu budou využívat. Emotiv EPOC je náhlavní souprava umožňující monitorování mozkové aktivity. Práce poskytne stručný úvod do problematiky ovládání počítače pomocí lidských myšlenek. Je zde popsána metoda elekroencefalografie, dále je zde popis Brain-Computer Interface zařízení, tedy zařízení sloužící pro propojení mozku s počítačem a čtenář zde nalezne i charakteristiku přístroje Emotiv EPOC. Hlavní náplní práce je návrh, implementace a testování knihovny, aplikace pro záznam dat získaných z neuroheadsetu a nástroje, který bude určen pro jednoduché ovládání externích aplikací pomocí Emotiv EPOC. Práce je doplněna i o instalační a uživatelskou příručku.

Modul pro identifikaci klíčových hráčů v sociálních sítích

Autor
Kristýna Streitová
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.

Nástroj pro analýzu použití webových technologií

Autor
Martin Babický
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.

Zpracování toků krátkých textů v reálném čase

Autor
Jakub Hynek
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Anotace
Práce se zabývá zpracováním komentářů u on-line živých vysílání pro usnadnění interakce. Je cílem formou experimentu prozkoumat a vyzkoušet současné možnosti shlukování proudů textu. Byla provedena rešerše existujících algortimů a implementací a na ní navazující řešení, kde předzpracování textů je realizováno v jazyce python za použití knihoven Gensim a NLTK a shlukování textů realizované v javovém frameworku pro strojové učení nad toky dat MOA.

Nástroj na zmenu a simuláciu užívateľského kontextu na internete

Autor
Marek Király
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kříž
Anotace
Cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať nástroj, umožňujúci zmenu prehliadacieho kontextu, ktorý so sebou nesie dáta, umožňujúce určovať konkrétne údaje o užívateľoch na internete. Nástroj je implementovaný vo forme rozšírenia určeného pre prehliadač Google Chrome a pri tvorbe návrhu bolo potrebné zohľadniť technické možnosti a bariéry, ktoré sú pre rozšírenia prehliadačom určené. Po implementácií bolo vykonané užívateľské testovanie, ktoré ukázalo, že aplikácia funguje správne a je využiteľná pri prehliadaní internetového obsahu.

Algoritmy kolaborativního filtrování pro doporučení míst zájmů

Autor
Guzel Samigullina
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.
Anotace
S dostupností obrovského množství uživatelů a geolokačních sociálních sítí získal v posledních letech problém doporučení míst zájmu značnou pozornost výzkumu. Zatímco předchozí práce zabývající se doporučením míst zájmu se většinou zaměřovaly na zkoumání prostorového, časového a sociálního vlivu, použití dodatečných obsahových informací nebylo cíleně studováno. Tyto dodatečné informace mohou nejen zlepšit kvalitu doporučení, ale také překonat i problém tzv. studeného startu. V této práci navrhuji algoritmus pro doporučení míst zájmu založený na faktorizaci matice s přidanou obsahovou informací -- atributy a kategorie míst zájmu. Navrhuji dvě varianty algoritmu, které mohou pracovat s explicitní a implicitní zpětnou vazbou. Informace o atributech a kategoriích jsou získány z existujících datových sad a použity k měření podobnosti mezi dvěma místy. Experimentální výsledky ukazují, že navrhovaná metoda zlepšuje kvalitu doporučení, překonává většinu populárních algoritmů kolaborativního filtrováni a dokáže efektivně zvládnout problém studeného startu.