doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Ontologické modelování dat pro projekt Datového inkubátoru

Autor
Šimon Matouš
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá ontologickou analýzou klíčových domén a jejich datových sad a navazující tvorbou ontologických konceptuálních modelů v jazyce OntoUML pomocí nástroje OpenPonk a dále jejich propojením s datovými sadami pomocí datových pravidel. Další částí práce je vývoj syntaktického analyzátoru pro automatickou kontrolu syntaxe datových pravidel. Syntaktický analyzátor je vyvíjen v programovacím jazyce JavaScript a rozšiřuje již existující parser, který byl vygenerován z gramatiky programem PEG.js. Celý obsah bakalářské práce je součástí projektu Nest Big Data Arena, který je realizován firmou Remmark, a. s. Přínosem této práce je vytvoření ontologických konceptuálních modelů propojených s příslušnými datovými sadami, které umožňují sémantickou interoperabilitu nejenom mezi danými datovými sadami a jejich klíčovými doménami, ale i s již existujícími datovými sadami. Dále syntaktický analyzátor na kontrolu datových pravidel umožní členům modelovacího týmu zautomatizovat syntaktickou kontrolu mapovacích pravidel a tím omezí prostor pro lidské chyby a zrychlí proces kontroly. Konceptuální modely byly přidány do Datové platformy, která je vyvíjená firmou Remmark, a. s. v rámci projektu Nest Big Data Arena. Syntaktický analyzátor je aktivně využíván členy modelovacího týmu.

Validace procesních diagramů v metodě BORM

Autor
Jaroslav Bambas
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá procesními diagramy metody BORM. Hlavním cílem je provedení syntaktické a sémantické analýzy ORD diagramů metody BORM, následné definování pravidel pro validní procesní diagram a navržení algoritmů obstarávající ex-post kontrolu dodržování těchto pravidel. Následná implementace algoritmů je provedena v jazyce Smalltalk do nástroje DynaCASE. Práce je zakončena manažerským vyhodnocením přínosů, které ex-post validace poskytují začínajícím analytikům.

Informační systém pro podporu výroby: Ekonomicko-manažerská studie

Autor
Radan Liška
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.

Procesní stroj pro metodu BORM

Autor
Alžběta Zyková
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký

Využití ontologické analýzy pro zajištění sémantické interoperability marketingových dat

Autor
Jana Martínková
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá využitím ontologické analýzy k zajištění významové propojitelnosti dat. V řešení byl využit ontologický jazyk konceptuálního modelování OntoUML a veškeré modely byly tvořeny v platformě OpenPonk. Výsledkem práce jsou konceptuální ontologické modely vybraných domén, které jsou propojené s určitými datovými sadami. Vytvoření konceptualizace domény předchází ontologická analýza, která spočívá v přesném vymezení pojmů domény. Tato činnost vyžaduje nejčastěji součinnost s doménovými experty. Provázání ontologického modelu s atributy datových sad bylo stanoveno na obecnější a přesnější úrovni, pro zajištění co nejlepší souvislosti. Celkem bylo zpracováno 8 datových sad, ze kterých vzniklo 7 ontologických modelů. Výsledky práce jsou určené pro projekt vyvíjející datovou platformu pro efektivní zpracování dat. V závěru práce je zdůrazněna dosažená sémantická interoperabilita mezi heterogenními datovými sadami.

Softwarový systém pro efektivní vytváření prezentací

Autor
Lukáš Haberzettl
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký
Anotace
Tato bakalarska prace se zabyva navrhem a implementaci systemu pro efektivni vytvareni vektorovych prezentaci. Nejprve byla provedena analyza problemu zahrnujici rozbor existujicich reseni, detailnejsi specifikaci pozadavku na system a resersi pouzitelnych technologii. Na zaklade teto analyzy byl navrhnut jednotny a efektivni proces pripravy vektorove prezentace kladouci duraz predevsim na separaci pripravy obsahove a graficke casti. Vysledkem prace je rozsireni programu Inkscape, ktere umoznuje takovy proces aplikovat a jehoz vystupem je vektorova prezentace ve forme HTML souboru spustitelna v prostredi weboveho prohlizece.

Ontologická analýza změnového řízení ICT projektu

Autor
Ondřej Král
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Náplava, Ph.D.
Anotace
Bakalářská práce seznamuje čtenáře s pojmem ontologie, jeho pojetím v informatice a představuje základy jazyka OntoUML pro ontologicky zaměřené konceptuální modelování, založené na ontologii UFO. Dále popisuje principy, proces a roli změnového řízení v rámci ICT projektů. Tyto znalosti jsou následně společně využity v praxi při realizaci konkrétního ontologického modelu změnového řízení vybrané korporátní společnosti využívající procesy ITIL. Samotný ontologický model je zpracován do interaktivní podoby, což jej činí více atraktivním. Výsledky práce jsou poskytnuty nejen zmíněné společnosti, ale také komunitnímu portálu OntoUML.

Využití ontologické analýzy pro zajištění sémantické interoperability heterogenních dat

Autor
Jan Pecka
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Obsahem této bakalářské práce je ontologická analýza a její využití pro zajištění sémantické interoperability mezi heterogenními klíčovými doménami. Práce je součástí projektu OpeNest a jeho datového inkubátoru od společnosti Remmark ,a.s., které obohacuje o datové sady se zajištěnou sémantickou interoperabilitou. Klíčové domény jsou zachycené v ontologických konceptuálních modelech vytvořených v jazyce OntoUML. Tyto modely jsou rozšířené o datové entity a mapovací pravidla dat, aby bylo možné data mezi doménami propojovat a provádět nad nimi různé operace. Došlo k vytvoření 5 modelů se 2 šablonami. Modely obsahují 554 entit a 18 datových entit s 662 mapovacími pravidly. Šablony zachycují často používanou problematiku, a napomáhají tak dalšímu modelování. Výsledkem je analýza splnění sémantické interoperability a porovnání s modely, u nichž nebyla provedena důkladná ontologická analýza.

Latex export pro Dokuwiki

Autor
Adam Kučera
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.

Turnajový manažer

Autor
Petr Pruner
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký

Implementace modulu pro podporu modelu AM ve Formetis DEMO Processor

Autor
Marek Skotnica
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.

Analýza a implementace metodiky UWE pro vývoj klientských webových aplikací

Autor
Patrik Jantošovič
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Slifka
Anotace
Tato bakalářska práce se zabýva analýzov a implementací UML-based Web Engineering metodologie. Po prozkoumání modelovacích nástrojů je metodologie realizována v programu Enterprise Architect, za použití MDG technológie jako výstupu implementace. Využití UWE demonstrujeme na případové studii webové aplikace filmové databázy pomocí implementace z této práce.

Android aplikace DayWork.cz: implementace aplikace pro pracovníky

Autor
Michal Sousedík
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou dvou modulů mobilní aplikace určené pro operační systém Android, sloužící k hledání brigád Daywork.cz. Zejména pak implementací modulu, který budou využívat zájemci hledající možnosti dočasného přivýdělku. Jedná se o zobrazení dostupných brigád, úpravy pracovníkova profilu či filtru zobrazovaných brigád. Práce taktéž obsahuje návrh a implementaci modulu sloužícího ke komunikaci a synchronizaci zpráv mezi pracovníkem a firmou. Výsledkem práce je funkční řešení obou modulů, které jsou zapracovány do aplikace vytvořené v paralelně řešené bakalářské práci.

Jazyk Groovy jakožto alternativa pro vývoj business aplikací

Autor
Tomáš Tvrz
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký

Zavedení systému pro správu dokumentů

Autor
Jan Turoň
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Monika Součková

Analýza vhodnosti nasazení agilního způsobu vedení softwarových projektů ve vybrané firmě

Autor
Jakub Volčík
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Cílem práce je analýza současných metod a doporučení agilních metod vedení softwarových projektů pro firmu AgiTech. Řešení bylo dosaženo pomocí analýzy současného způsobu vedení projektů formou dotazníků a pohovorů s vedoucími projektů ve firmě AgiTech. Na základě pohovorů byly principy agilních metodik spárovány s možnostmi jednotlivých projektů. Na základě této analýzy byla zjištěna vhodnost nasazení agilního způsobu vedení projektů pro jednotlivé projekty v této firmě. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že všechny projekty mají problémy ať s velkým počtem reklamací nebo s nezastupitelností. Na všechny analyzované projekty jdou nasadit agilní metodiky, přímo metodika SCRUM. Práce obsahuje doporučení změny na agilní metodiku vedení softwarových projektů pro vhodné projekty. Výsledky této práce využije firma AgiTech pro zlepšení kvalit svých služeb a k lepšímu hospodářskému výsledku.

Průzkum využívání konceptuálního modelování ve firmách

Autor
Michal Kovář
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Molhanec, CSc.
Anotace
Cílem této bakalářské práce je formulovat vhodnou metodiku pro provedení průzkumu využívání konceptuálního modelování ve firemní praxi. Konceptuální modelování je používáno pro modelování podnikových procesů a firemních dat. Následně se tyto modely mimo jiné používají pro optimalizaci firemní činnosti. Jelikož průzkum cílí na nepříliš probádanou oblast, proto jsem zvolil metodiku, která směřuje na průzkum explorativní, případně v kombinaci s deskriptivním průzkumem. Pro sběr dat jsem uplatnil metodu dotazování, kde jsem jednotlivé firmy obesílal dotazníkem, který je stěžejní částí této práce. Provedený průzkum ukázal, že zvolená metodika se jeví jako správná. Dotazník byl dostatečně srozumitelný a pro firmy nepředstavoval problém ho vyplnit. Výsledná data jsem se snažil co nejvíce zobecnit pro firmy zúčastněné v průzkumu a rovněž jsem se snažil zhodnotit manažerské a ekonomické přínosy plynoucí z používání konceptuálního modelování. Na základě výsledků této práce lze provést rozsáhlejší a specifičtější průzkum, který by byl proveden pro větší průzkumný vzorek, pro který jsem v závěru této práce uvedl návrhy na opatření. V příloze práce lze nalézt vzor zasílaného dotazníku spolu s výsledky provedené průzkumné činnosti.

Využití ontologické analýzy pro zajištění sémantické interoperability heterogenních dat

Autor
Václav Šír
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá využitím ontologické analýzy k propojení dat mezi různými klíčovými doménami. Součástí práce byla ontologická analýza vybraných klíčových domén, které jsou zpracovávány v rámci projektu OpeNest. Pro vizuální zachycení analýzy byly využity ontologické konceptuální modely vytvořené v modelovacím jazyce OntoUML. Na základě konceptuálních modelů jsou poté vytvořeny datové modely, ve kterých je zachyceno mapování dat, obsažených v datové sadě klíčové domény. V rámci práce byly vytvořeny dva ontologické konceptuální modely s mapováním dat a dvě šablony pro modelování. Vypracované modely i šablony jsou součástí datové platformy, která je jednou z komponent projektu OpeNest. Závěr práce obsahuje analýzu splnění sémantické interoperability mezi vypracovanými modely a již existujícími modely.

Vektorový grafický editor s podporou geometrických pravidel ve Pharo/Bloc

Autor
Vojtěch Balík
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Při tvorbě strukturovaných kreseb jako jsou diagramy, jsou mezi objekty často zamýšlené geometrické vztahy, nebo-li omezující podmínky, které by měly platit. V této práci nejdříve shrnuji existující metody řešení omezujících podmínek v interaktivních grafických aplikacích. Posléze implementuji prototyp vektorového editoru ve Pharo Smalltalk, s podporou základních tvarů a lineárních omezujících podmínek, k čemuž využívám algoritmus Cassowary. Dále navrhuji textový jazyk, pomocí kterého se do editoru omezující podmínky zadávají.

Android aplikace DayWork.cz: základní modul

Autor
Michal Mroček
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Bakalářská práce se zabývá analýzou dostupných technologií a architektonických stylů, které lze využít při vývoji aplikace pro operační systém Android. Součástí je i analýza požadavků a návrh jádra mobilní aplikace pro portál Daywork.cz. Práce dále obsahuje definici nutných bezpečnostních standardů pro zajištění bezpečné komunikace mezi aplikací a serverem. V implementační části je poté kladen důraz na realizaci komponent stanovené architektury, příjem push zpráv a otestování.

Aplikace OntoUML pro strukturální definice expandéru normalizovaných systémů

Autor
Vincenc Kolařík
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.

Systém pro podporu samoorganizace a prezentace fakultních výzkumných a projektových kapacit

Autor
Jakub Nováček
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek

Code refactoring using Codiscent's projective technologies

Autor
Tomáš Buňata
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Ondřej Dvořák
Anotace
Tato práce se zabývá refaktoringem kódu s využitím projektivních technologií společnosti Codiscent. Teoretická část obsahuje analýzu současných přístupů k refaktoringu a nástrojů k udržování čistého kódu. Poskytuje úvod do refaktoringu a testování. Praktická část je věnována demonstraci využití projektivních technologií na konkrétních příkladech refaktoringu.

Podpora simulace a vizualizace v nástroji DynaCASE

Autor
Jan Blizničenko
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký
Anotace
Aplikace DynaCASE je nástroj pro konceptuální modelování pomocí diagramů vyvinutý na platformě Pharo. Cílem této práce je jeho rozšíření o simulace a jejich vizualizaci. Práce obsahuje analýzu diagramů a nástrojů pro jejich simulace a dále návrh takového řešení pro DynaCASE, které umožňuje volitelné využití pro rozličné metamodely. Nakonec se práce zabývá jeho implementací a rozšířením tohoto nástroje o simulovatelné Petriho sítě.

Porovnání jazyků Haskell a F# pro vývoj podnikových aplikací

Autor
Nasiha Maleškić
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Vojtěch Knaisl
Anotace
Tato práce porovnává dva funkcionální jazyky Haskell a F#. Oba jazyky jsou analyzovány na základě kritérií, které by byly použity při výběru nejvhodnějšího jazyka pro vývoj podnikové aplikace. Práce také vysvětluje event sourcing a jeho implementaci v obou jazycích. Důvodem, proč je Haskell oproti F# lepší pro event sourcing je, že je referenčně transparentní. Dále práce vysvětluje, že je jednodušší psát frontend aplikace v F# ve srovnání s Haskellem, z důvodu toho, že F# není čistě funkcionální. V závěru se v práci dospěje k tomu, že ve většině případů je F# vhodnější pro vývoj podnikových aplikací.

Návrh a implementace webové aplikace pro obsazování míst v kanceláři

Autor
Jan Dunder
Rok
2024
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Zeman
Anotace
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci webové aplikace pro efektivní obsazování míst v kancelářích, reagující na potřeby firem v éře flexibilních pracovních režimů a rostoucích nákladů na kancelářské prostory. Práce analyzuje stávající řešení a identifikuje klíčové firemní procesy, na jejichž základě stanovuje požadavky na aplikaci. Dle sepsaných požadavků je dále součástí práce návrh, implementace a testování webové aplikace v PHP Symfony. Cílem je poskytnout řešení pro zvýšení efektivity využití kancelářských prostor, snížení nákladů a zvýšení produktivity.

Google Contacts klient pro Linux

Autor
Firuz Ibragimov
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Anotace
Google Kontakty je nástroj pro správu kontaktů od Google, který je k dispozici v jeho bezplatném e-mailovém klientovi Gmail jako samostatná služba a jako součást obchodně orientované sady webových aplikací Google Apps. Cílem práce je analýza, návrh a implementace desktopovýho klienta Google Kontakty pro operační system Linux. Aplikace čerpá data přes Google API. Hlavními vlastnostmi výsledné aplikace jsou: - Synchronizace kontaktů s Google - Úpravy kontaktů - Offline režim - Postupné vyhledávání - Uživatelské rozhraní - Příkazový řádek - Import/export kontaktů - Klávesové zkratky pro snazší ovládání Aplikace implementováná v programovacím jazyce Java pomocí frameworku JavaFX pro uživatelské rozhraní a databáze H2.

Automatizovaná transformace DEMO modelů do BPMN

Autor
Štěpán Tužil
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Skotnica
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá automatickým převodem DEMO modelů do BPMN modelů. V práci se nachází popis obou těchto modelovacích technik. Dále jsou v teoretické části zhodnoceny nástroje pro tvorbu těchto modelů a sumarizace jejich hlavní kladů a záporů. Hlavní nástroj vytvořený pro tuto práci, sloužící pro převod DEMO modelů do BPMN modelů, je založen na Mrázově metodě. Tento nástroj byl úspěšně vytvořen ve skriptovacím jazyce Python. U vytvořených modelů, pomocí tohoto nástroje, je posouzena kvalita převodu, schopnost zachycení vlastností DEMO notace v BPMN notaci a je zhodnocena jejich použitelnost v praxi.

Cloud Services Design

Autor
Vassiliy Zhovner
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký

Desktopový MacOS klient pro systém RTM

Autor
David Ungurean
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Bc. Ivan Ryant
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem klientské Mac OS X aplikace pro systém Remember the Milk, který poskytuje služby spojené se správou úkolů. Teoretická část práce obsahuje rešerši nejlepší praxe návrhu a implementace architektury a grafického rozhraní OS X aplikací. Část praktická se věnuje vývoji za použití technologií, které maximalizují efektivitu ovládání.

Analýza jazyka Haskell pro vývoj podnikových softwarových aplikací

Autor
Tomáš Patro
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Slifka
Anotace
Bakalárska práca oboznamuje čitateľa so základnými princípmi funkcionálneho programovania a so špecifikami typového systému jazyka Haskell. Práca sa ďalej venuje základným konceptom softvérových návrhových vzorov, s prihliadnutím na rozdiely medzi objektovo-orientovaným a funkcionálnym prístupom k riešeniu programovacích problémov. V práci sú tieto rozdiely demonštrované na konkrétnych príkladoch návrhových vzorov a je porovnaný prístup jazyka C++ a jazyka Haskell k ich riešeniu. Práca taktiež zahŕňa analýzu požiadaviek kladených na vývoj softvérových aplikácií v podnikovom prostredí. Tieto požiadavky sú vytvorené vo vzťahu k aktuálnym možnostiam jazyka Haskell. Tieto možnosti sú reflektované analýzou reálnych technológií jazyka Haskell, ktoré spĺňajú dané požiadavky podnikových aplikácií. Konkrétny výber technológií je opretý o metodiku, ktorá analyzuje zdravie projektov otvoreného softvéru.

Vývoj aplikace pro poznámky na platformě Android

Autor
Jiří Groh
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá vytvářením aplikace na zapisování poznámek pro zákazníka, který má představu o tom, jak by aplikace měla fungovat a vypadat. Práce se zabývá sběrem a analýzou požadavků, výběrem vhodných technologií, návrhem struktury aplikace a obrazovek, zpracováním UML modelů a nakonec samotnou implementací a testováním. Vývoj je realizován pro platformu Android v jazycích Kotlin a Java.

Porovnání konceptualizace datových typů a šablon v C++ a algebraických datových typů

Autor
Ondřej Šťastný
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký
Anotace
Tato bakalárká práce se zameruje na celkové predstavení algebraických datových typu (ADT) a komplexní pohled na typový systém programovacího jazyka C++. Jádrem práce je poté vymezení problému vhodných pro rešení práve pomocí ADT, zadání konkrétního vzorového problému, implementace rešení tohoto problému v jazyce C++ a ve dvou jazycích, které pracují s ADT a následné objasnení možností, výhod a nevýhod ADT na základe porovnání techto programu.

Portál pro optimalizaci BORM procesů

Autor
Michal Balda
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký

Podpora standardu BPMN na platformě OpenPonk

Autor
Boris Anisimov
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký
Anotace
Jedním z problémů při kreslení procesních diagramů je, že autor špatně spojí nebo chybně využije elementy. Tím způsobí nejasnosti a další práce s tímto diagramem ho může přivést ke špatnému výsledku. Tento problém se snaží vyřešit tato práce. Literární rešerše se zabývá analýzou využití procesních diagramů při řízení podniku. Analýzou nastroje, který umožňuje kreslit takové diagramy. Dále analyzuje pravidla, pomoci kterých se nakreslené diagramy dají verifikovat. Praktická část navázána na implementaci modulu pro platformu OpenPonk, který umožňuje kreslit procesní diagramy a ověřovat jejich správnost.

Využití platformy OpenPonk pro orchestraci webových služeb pomocí BPMN

Autor
David Primus
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Platforma OpenPonk je nástroj pro konceptuální modelování vyvíjený v systému Pharo. Cílem této práce je rozšíření platformy o prototyp modeláře pro BPMN modelování. Dalším cílem je zajistit potřebná rozšíření pro orchestraci webových služeb pomocí jazyka BPMN, v této práci je toho docíleno vytvořením exportu do spustitelného XML formátu. Nakonec je výsledek demonstrován na modelové studii. Přínosem této práce je nezávislost konceptuálního modelu orchestrace na implementaci procesního stroje.

OpenPonk: implementace parseru a interpretu OCL

Autor
Jakub Svoboda
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací syntaktické analýzy a interpreta OCL jazyka pro OpenPonk modelovací platformu v prostředí Pharo. Nejdříve se v práci popisuje OCL jazyk, algoritmy syntaktické analýzy, nástroje pro syntaktickou analýzu, které jsou dostupné ve Pharo prostředí (PetitParser, SmaCC). Dále se práce zabývá analýzou problémů a řešení, které vedly k výsledné implementaci OCL interpreta. Nakonec se funkčnost OCL interpreta ukáže na dodržování OntoUML modelových omezení.

Android aplikace DayWork.cz: návrh UI a aplikace pro firmy

Autor
Kryštof Novotný
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
První část mojí práce se zabývá návrhem UI pro Android aplikaci Daywork.cz a obecnými návrhovými doporučeními pro system Android. V další části mé práce se zabývám vývojem aplikace Daywork.cz pro firemní klienty. Zde krátce pojednávám o vývoji pro Android a seznámím čtenáře se zvolenou architekturou kterou využívá implementační část mé práce.

Informační systém pro podporu výroby: Moduly Manager, Operátorka, Mistr

Autor
Jiří Fajman
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Bc. Ivan Ryant

Webová aplikace s použitím funkcionálního přístupu

Autor
Jaroslav Ševčík
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký

Verifikace OntoUML modelů na platformě OpenPonk

Autor
Marek Bělohoubek
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Tato práce se zaměřuje na vytvoření nového frameworku, který bude použit pro verifikaci OntoUML modelů na platformě OpenPonk. Pro to je nutné nejdříve popsat a analyzovat jazyk OntoUML a platformu OpenPonk. Na základě této analýzy jsou následně vytvořeny dva návrhy verifikačního frameworku. Dle lepšího z nich je framework následně implementován. Veškerý nový kód je zdokumentovván a jsou pro něj vytvořeny testy. Na závěr je celý framework demonstrován na referenčním modelu.

Využití ontologické analýzy pro zajištění sémantické interoperability heterogenních dat

Autor
Artěmij Danilov
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zaměřuje na použití ontologické analýzy k zajištění sémantické propojitelnosti heterogenních dat v rámci různých klíčových domén. Součástí práce je ontologická analýza domén a datových sad v rámci modelovacího týmu projektu Nest Big Data Arena, následná tvorba konceptuálních modelů těchto domén a pak propojení dat z uvedených datových sád s vytvořenými modely pomocí mapování. Pro tvorbu modelů byl využit modelovací jazyk OntoUML a platforma OpenPonk. Celkem během práce byly vytvořeny dva konceptuální modely s dokončeným mapováním dat a jedna šablona sloužící ke zlepšení následné analýzy a práce se stejnou doménou. V rámci těchto modelů je kladen důraz na jasnou definici využitých pojmů, znázornění jejích vzájemných vztahů uvnitř domény a dosažení interoperability vzniklých modelů mezi všemi heteregonními datovými sadami v rámci projektů Nest Big Data Arena.

Automatizovaný vyhledávač pirátských kopií

Autor
David Vondraš
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout a implementovat aplikaci sloužící na vyhledávání nelegálních kopií děl na internetu. Součástí práce je zjištění konkrétních požadavků zadavatele, dle kterých je proveden návrh a implementace aplikace. Hlavním cílem práce je navrhnout vhodnou architekturu aplikace a dále vybrat vhodné technologie, pomocí kterých bude aplikace realizována.

Prototyp systému pro analýzu vysokoškolských právních předpisů

Autor
Mykhailo Leskiv
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá implementací prototypu právního informačního systému pro správu právních předpisů na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. K dosažení tohoto cíle je v práci provedena analýza právních předpisů na vysokých školách v České republice a analýza struktury právních předpisů. Na základě těchto analýz jsou získány požadavky na vývoj systému, který byl následně implementován a otestován. Práce obsahuje dokumentaci výsledného řešení. Výsledný prototyp je vybaven omezeným počtem veřejných právních předpisů pro účely testování. Tento právní informační systém přináší řešení pro efektivní správu právních předpisů na fakultě a může být rozšířen i pro další instituce v rámci České republiky.

Diskrétní simulace pro metodu BORM v nástroji OpenCABE

Autor
Veronika Larionova
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Molhanec, CSc.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním možností, jak rozšířit procesní modely Object Relation Diagram (ORD) v metodě BORM o schopnost simulace. Zároveň poskytuje návrh, jak lze propojit modelovací nástroj OpenCABE s knihovnou pro diskrétní simulaci. V textu je rozebrána jak samotná technika diskrétní simulace, tak i knihovny, které ji implementují v programovacím jazyce Java. Kromě toho je krátce představená metoda BORM. Práce hledá řešení rozšíření ORD ve verzi vyvinuté v CCM (Centre for Conceptual Modelling) FIT o prvky a parametry pro podporu diskrétní simulace. Na základě navržených rozšíření a poznatků z rešeršní části bakalářské práce je představen návrh začlenění knihovny pro diskrétní simulaci do nástroje OpenCABE. Ve výsledku vznikly dva návrhy. První pokrývá rozšíření procesních modelů ORD o konstrukty umožňující diskrétní simulaci. Druhý návrh obsahuje popis způsobu začlenění knihovny Desmo-J do nástroje OpenCABE. Součásti řešení jsou též doporučení pro následnou implementaci.

Využití ontologické analýzy pro zajištění sémantické interoperability heterogenních dat

Autor
Ondřej Hampejs
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zaobírá využitím ontologické analýzy pro zajištění sémantické interoperability heterogenních dat. Práce spočívala v ontologické analýze klíčových domén a vybraných datových sad, ve vytvoření konceptuálních modelů těchto domén v modelovacím jazyce OntoUML a v následném namapování samotných dat na takto vzniklé modely. Během tvorby byl kladen veliký důraz na zajištění sémantické interoperability nově vzniklých, ale i již existujících modelů. U modelů bylo kromě sémantické interoperability dbáno na přesnost a rozšiřitelnost, což umožnilo jejich následné využití nejen v projektu OpeNest, ale i jako podklad analýzy datové sady, či jako dokumentace k samotným datům. K tvorbě konceptuálních modelů a mapování dat byla využita platforma OpenPonk. Pomocí ní bylo vytvořeno šest konceptuálních modelů včetně datového mapování a jedna šablona. Zmíněné modely a šablona jsou již dnes součástí datové platformy, která je podstatnou částí projektu OpeNest.

Funkcionální programování pro web frontend

Autor
Jan Luxemburk
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Lukáš Janeček
Anotace
Tato práce se věnuje novému programovacímu jazyku Elm. Elm je důkladně prozkoumán. Na teoretické úrovni, v kontextu konceptů functionálního programovaní jako jsou "pure" funkce, "side" efekty nebo perzistentní datové struktury. Z praktického pohledu se věnuji dostupným vývojářským nástrojům a knihovnám. Součástí práce je i ukázková Elm aplikace.

Software pro výuku jazyka Prolog

Autor
Jakub Marko
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Qt desktopový klient Google Contacts

Autor
Taras Petrychkovych
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Daněček
Anotace
Cílem této bakalářské práce je navrhnout, implementovat a otestovat multiplatformní program pro operační systémy Windows a Linux. Daný program, prostřednictvím Google Apps servisu, umožňuje uživateli pracovat s \uv{Google Contacts} v on-line/off-line režimu a také podporuje synchronizaci s Google databází kontaktů uživatele. Aplikace je vytvořena pomocí multiplatformní knihovny Qt a je napsána v jazyce C++.

Návrh systému pro sledování změn v sylabech předmětů

Autor
Samuel Händl
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Bakalářská práce se zabývá návrhem systému, který je schopný sledovat změny v sylabech studijních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. V řešení je využit konceptuální model, vytvořen v jazyce OntoUML, zabývající se systémem učiva na vysoké škole a teorie Normalizovaných systémů, která se převážně věnuje evolvabilitě systému. Tvorbě konceptuálního modelu předchází analýza dané domény, která byla zhotovena ve spolupráci s odborníkem na danou doménu a měla za cíl identifikovat všechny důležité pojmy a vztahy mezi nimi, které vytvářejí základní strukturu popisované oblasti. Výsledkem je návrh systému a způsob technické databázové reprezentace opírající se o diagram tříd jazyka UML a následná ukázková studie, která blíže ukazuje, jak se systém chová při změně sylabu nějakého ze studijních předmětů.

Transformace OntoUML do Smalltalku

Autor
Matúš Vološin
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Anotace
Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať prevod konceptuálneho diagramu OntoUML na implementačný UML diagram v jazyku Smalltalk a systéme Pharo, aby bolo následne možné vygenerovať celú štruktúru modelu. Návrh výslednej aplikácie vychádza z podrobnej analýzy konceptuálneho jazyka OntoUML a spôsobov prevodu do UML.

Systém pro doplňování kódu v systému Pharo

Autor
Lukáš Komárek
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Automatické doplňování kódu je funkce, v rámci které se program snaží před-povědět, co uživatel chce napsat, a poskytuje tomuto uživateli schopnost nechat program doplnit části kódu za něj. Automatické doplňování kódu je jednou z těch funkcí ve Pharu, které potřebují zásadním způsobem vylepšit. Současná implementace automatického doplňování kódu je velice naivní a z tohoto důvodu není moc nápomocná uživateli. V této práci bych chtěl zanalyzovat jak automatické doplňování kódu funguje obecně a jak vypadá a funguje v jiných integrovaných vývojových prostředí. Dalším krokem bude zjistit, jak Pharo pracuje s automatickým doplňováním kódu a pokusit se tuto funkci nějak vylepšit, což by mohlo vést ke tvoření kompromisů mezi rychlostí a přesností návrhů, které funkce bude nabízet na libovolný vstup. Řešení, ke kterému jsem se dopracoval je napsat nové automatické doplňování kódu ve Pharu. Bohužel jsem neměl dostatek času k implementaci více než velice ořezaného základu či kostry toho, jak si představuji, že by mělo automatické doplňování kódu ve Pharu fungovat. Vynasnažil jsem se napsat tuto práci takovým způsobem, aby každý s alespoň základními dovednostmi v programování mohl pokračovat v tomto projektu i bez hlubších znalostí o tom jak funguje Pharo.

Vyhledávání v konceptuálních modelech -- UML diagramy Package a Activity

Autor
František Štěpánek
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Hlavním cílem práce je implementovat moduly parseru pro UML diagramy balíčků a aktivit. Moduly musí být implementovány tak, aby byly integrovatelné do projektu na indexování a vyhledávání v konceptuálních modelech, který je součástí aplikace Repocribro. Součástí práce je také seznámení s UML diagramy a s elementy, které se v nich vyskytují. Výsledkem práce je rozšíření stávajícího projektu o moduly parseru vybraných diagramů. Funkčnost implementovaných modulů parseru je demonstrována na případové studii.

Studie nasazení ClojureScript technologie ve vývojářské firmě

Autor
Ondřej Altman
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký
Anotace
Tato práce se zaměřuje na shrnutí programovacího jazyka ClojureScript a jeho přínosu pro programování klientské části webových aplikací. Shrnutí je vytvořeno s ohledem na programovací jazyk JavaScript, který se na tento úkol používá nyní. Důležitou částí této práce je zhodnocení, zda firmy mohou profitovat z přechodu na ClojureScript z jazyka JavaScript.

Informační systém pro podporu výroby: technická infrastruktura a modul THP

Autor
Matěj Kunte
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Bc. Ivan Ryant

Konceptualizace kompetencí studia na FIT ČVUT

Autor
Martina Chomyšinová
Rok
2024
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato práce je součástí snahy vytvořit interaktivní mapu studia na FIT ČVUT. Jejím cílem je vytvořit konceptuální model průchodu studiem, který spojuje vyučované předměty, kompetence a povolání. Ten bude sloužit jako podklad pro interaktivní mapu.

Čistě objektový Web Content Management System

Autor
Zuzana Kramosilová
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
doc.Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

Grafické rozvrhování diagramů v nástroji DynaCASE

Autor
Peter Uhnák
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký
Anotace
V této práci se věnujeme problematice automatického grafického rozvrhování diagramů běžných v softwarovém a business inženýrství, specificky UML diagramům tříd a BORM OR diagramům. Představujeme nejmodernější techniky rozvrhování UML diagramů tříd, které ačkoliv jsou často studovány, tak stále představují značnou výzvu. Pro BORM OR diagramy analyzujeme rozvrhové potřeby BORM notace a představujeme jednoduchý algoritmus pro rozvrhování. V rámci této práce implementujeme obě diagramové notace spolu s vhodným automatickým rozvrhovačem jako součást DynaCASE modelovací platformy. Protože implementace plně automatických rozvrhovacích algoritmů před\-stavuje složitou problematiku, zaměřujeme se a implementujeme rovněž sadu polo-automatických a interaktivních řešení, které zjednoduší ruční rozvrhování. Nakonec zhodnocujeme dosažené výsledky a komentujeme budoucí plány jak DynaCASE platformy, tak i automatického rozvrhování.

Správa a generování CV

Autor
Rudolf Rovňák
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Táto práca sa zameriava na problém efektívnej správy a generovania životopisov v podnikovom prostredí. Text sa zaoberá implementáciou modulárneho systému pre ukladanie životopisov za použitia technológie PostgreSQL a backend aplikácie v technológii Pharo. V práci sa takisto venujem implementácii klienta pre správu dát a generovanie dokumentov za použitia knižnice Pillar a Mustache.

Diplomové práce

Model-Driven Engineering přístup pro OntoUML

Autor
Dan Homola
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Anotace
V této práci je představeno OntoUML a možnosti jeho využití v Model-Driven Engineering přístupu. Je popsán sled transformací, které vedou od konceptuálního OntoUML modelu ke zdrojovému kódu objektově orientovaného jazyka a je pro něj vytvořena aplikační infrastruktura. Její vhodnost je následně demonstrována implementací transformace OntoUML modelu ze zvolené vstupní formy do zdrojových kódů v jazyce C#.

Aplikace projektivních technologií pro objektově-orientovaný návrh webového uživatelského rozhraní

Autor
Jakub Červenka
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Ondřej Dvořák
Anotace
Tato práce se věnuje analýze, návrhu a implementaci webové aplikace pro vývoj objektově orientovaného webového uživatelského rozhraní. Ukazuje také potenciál využití projektivních technologií a generování kódu v této oblasti.

Vývoj mobilní aplikace pro Android obsahující program na posílení stres managementu

Autor
Ondřej John
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce popisuje proces vzniku Android aplikace určené pro usnadnění zvládání stresu. Práce nejprve uvede čtenáře do problematiky stresu, technik jeho zvládání a posléze analyzuje konkurenční, již existující řešení. Klíčovou částí je popis samotného návrhu a implementace této aplikace. Práce je zakončená výsledky testování a vydáním výsledného řešení ke stažení. Výstupem je funkční mobilní aplikace, jejíž účinnost bude následně ověřena v pilotním výzkumu studie zkoumající reálný přínos podobných aplikací.

Ontologie faktů a pravidel pro diskrétní systémy

Autor
Marek Skotnica
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Současné systémy pro modelování podnikových systémů (BPMS) jsou založeny na metodice BPMN. Enterprise engineering (EE) je inženýrská disciplína, která věří, že by tyto systémy měly být založeny na kvalitních formálních vědeckých základech. Proto navrhuje metodiku pro modelování podnikových procesů DEMO, která by mohla nahradit BPMN. DEMO metodika je v současné době používaná pouze pro spolupráci mezi klíčovými osobami v podniku a specialistou na podnikové modelování. Je třeba navrhnout formální ontologické základy abychom mohli vytvořit BPMS založený na metodice DEMO. V této diplomové práci je navržena ontologie faktů a pravidel pro akční a faktový model. Na základě této ontologie je dále navržen 1. hypotetický výpočetní stroj podobný Turingovu stroji pojmenovaný DEMO Machine, pomocí kterého můžeme simulovat DEMO modely a 2. DEMO Engine jako BPMS založený na metodice DEMO. Pro ověření reálné proveditelnosti navržených konceptů je vypracována ukázková implementace DEMO-BPMS. Tato implementace je pak demonstrována na jednoduchém příkladu.

Data-Flow programování podnikových pravidel nad databázemi

Autor
Aliaksandr Maksimau
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce by měla přispět ke zlepšení situace v databázovém světě v rámci projektu Manta Checker, který řeší kontrolu kvality za pomoci aplikace podnikových pravidel nad databázovými skripty. Cílem práce je implementace modulu vyhodnocení podnikových pravidel a integrace do systému Manta Checker. Aplikace najde praktické uplatnění v průmyslu, protože pomůže snížit náklady při vývoji a údržbě datových skladů.

Implementace BPMN modeláře na platformě OpenPonk

Autor
David Primus
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Platforma OpenPonk je nástroj pro konceptuální modelování vyvíjený v systému Pharo. Cílem této práce je rozšíření platformy o BPMN 2.0 modelář, který zahrnuje také možnost validace BPMN 2.0 diagramů. V práci je navržena vlastní sada pravidel pro validaci založená na kombinaci pravidel z populárních nástrojů. Přínosem této práce je integrace BPMN 2.0 modeláře do sady podporovaných notací platformy OpenPonk a možnost použití nejen ve výuce.

Vizualizace diagramů DEMO pro manažery

Autor
Adam Žďára
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Krejčí
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem alternativní vizualizace metodiky DEMO s ohledem na snadnou pochopitelnost manažery organizací a podniků. Práce v úvodní části stručně popisuje metodiku DEMO. Další část je věnována rešerši existujících nástrojů, jejich vizualizacím a způsobům interaktivní simulace podnikových procesů. V následující analytické části jsou jednotlivé diagramy mezi sebou a s jejich staršími verzemi porovnány a je vyhodnoceno jejich vzájemné provázání a informace, které prezentují. V další části jsou na základě rešerše a analýzy specifikovány požadavky na vytvářenou interaktivní vizualizaci. Další část se zabývá návrhem jednotlivých pohledů vizualizace, tak aby splňovaly specifikované požadavky. Poslední část se věnuje testování úspěšnosti vytvořených vizualizací a závěrečnému vyhodnocení.

Analýza a optimalizace procesů životního pojištění

Autor
Miroslav Šiagi
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Dôležitý aspekt procesov v organizáciách, ktorému sa práca venuje, je uvedomenie si ich podstaty. Vzhľadom na veľké množstvo modelovacích prístupov, problémovosť vstupného riešenia BPM (Business Process Management) systémom, zložité a dynamické procesy vo firmách, sa vynára potreba vhodnej teórie. Nastolíme preto disciplínu Enterprise Engineering a metódu DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations) postavenú na jej teóriách. Cieľom práce je aplikovanie danej metódy na vybrané procesy životného poistenia, následne vyhodnotenie dôsledkov aplikácie, porovnanie prístupov metódy DEMO s BPM riešením a podanie návrhov. Vyhodnotenie ukázalo, že BPM riešenie nie je vhodné, čo vychádza z podstaty BPM a vo veľkej miere tomu prispieva komplexita procesov. Aplikovanie metódy DEMO nás naviedlo na správne vnímanie procesov spolu s účastníckymi rolami. Okrem iného metóda poukázala na možnosti implementácie. Vďaka jej prístupom bude ďalej možné spracovanie i zložitých funkcionalít.

Nástroj pro migraci znalostního modelu Data Stewardship

Autor
Vojtěch Knaisl
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Tato práce navazuje na již existují projekt portálu pro správu dat, který je vyvíjen ve spolupráci s organizací ELIXIR-CZ. Práce stručně shrnuje, co bylo na projektu již vytvořeno. Dále popisuje, proč byla nutnost vytvořit migrační nástroj pro aktuální znalostní model (rozšiřitelná datová struktura, která je nositelem znalostí a vyvíjí se spolu s časem) a proč bylo nakonec rozhodnuto, že spolu s tímto nástrojem bude realizován i základ portálové aplikace. Migrační nástroj a portál je následně zanalyzován. Součástí práce je i návrh migračního nástroje s možnostmi variant jeho realizace. Tyto možnosti jsou diskutovány a jedna z variant je posléze implementována. Výsledkem práce je tedy požadovaný plně funkční migrační nástroj a základ portálové aplikace.

Rozvoj systému Manta Checker DFP

Autor
Adam Kučera
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Manta Checker je nástroj pro automatickou kontrolu kódu ve velkých datových skladech. Modul datových toků této aplikace využívá paradigmatu programování pomocí datových toků (DFP), díky němuž mohou aplikaci využívat i uživatelé s menšími technickými znalostmi. Povaha datových toků uvnitř modulu umožňuje jednoduchou vizualizaci jednotlivých pravidel, podle nichž se dělá kontrola kódu, a také jejich vylepšování. Tato práce dále rozšiřuje zmíněný modul datových toků o vylepšený typový systém, dále implementuje logování do interpretu datových toků a umožňuje zobrazení těchto logů přímo na grafu těchto toků, což je nový přístup v debugování DFP aplikací.

Vyhledávání ve strukturálních konceptuálních modelech (Onto)UML

Autor
Richard Husár
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Práca sa zaoberá reprezentáciou konceptuálnych modelov v XMI formáte a spôsobom ako v nich jednoducho vyhľadávať potrebné informácie. Súčasťou riešenia tohto problému je správne zvolenie prostriedkov, ako výber dátového uložiska, ktoré bude vyhovovať vyhľadávaniu informácií z XMI formátu. Ďalším kritériom je transformácia XMI modelov do dátového úložiska a to tak, aby boli informácie čo najčitateľnejšie pre užívateľa. Najlepším riešením sa zdá byť použitie grafových databáz, konkrétne Neo4j, pretože reprezentácia konceptuálnych modelov je ľahko transformovateľná do grafov. Na transformovanie modelov z XMI formátu je použitý Python parser, ktorý je spolu s grafovou databázou zakomponovaný do aplikácie Repocribro. Tá slúži ako platforma pre spomínané vyhľadávanie a reprezentovanie výsledkov pre užívateľov.

Aplikace pro posílání zpráv a správu úkolů založená na teorii PSI

Autor
Roman Lanský
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
PSI teorie tvoří jednu ze stěžejních částí oblasti Enterprise Engineering. Pokrývá společenské a komunikační aspekty organizací, které jsou považovány za záklaní stavební kameny podniků. Tato teorie má kořeny v sociologii, především v Habermasově teorii komunikativního jednání. Cílem práce je představit uplatnění této teorie v praxi v podobě aplikace pro posílání zpráv a správu úkolů vhodné pro každodenní využívání. Jedním z hlavním záměrů práce je zprostředkování této teorie široké veřejnosti. Tato práce zkoumá hlavní teorie a pod ně spadající axiomy, podle nichž jsou určeny funkční požadavky a na jejich základě je navržena webová aplikace vycházející z PSI teorie komunikace, jenž umožňuje správu požadavků a slibů mezi uživateli. Průběh vývoje prokázal, že tato teorie je pro podobné využití vhodná a vysoce užitečná, jelikož vytváří pevný základ pro funkční logiku aplikace.

Využití knihovny komponent při vývoji BPM aplikací

Autor
Jaroslav Fibichr
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Náplava, Ph.D.

Ontologická analýza datového skladu ČVUT

Autor
Ladislav Moravec
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
V rámci této diplomové práce jsou ontologicky analyzovány dvě agendy ČVUT pomocí DEMO metodologie. Tyto agendy jsou Anketa ČVUT a systém závěrečných prací. Cílem této práce je analyzovat tyto dvě agendy na ontologické, infologické a datalogické úrovni a tím přinést větší datovou čistotu do procesů ČVUT a přispět tak ke zlepšení datového skladu. Nejdříve je vysvětlena DEMO metodologie a jakým způsobem se provádí analýza až na datalogickou úroveň. Následně je zvolen optimální nástroj pro modelování výsledných diagramů, kde byly, jako klíčové zvoleny OCD a PSD diagramy společně s TPT tabulkami. Následně je provedena anylýza a modelování. Tato analýza je posléze vyhodnocena a jsou stanoveny závěry.

Aplikace teorie normalizovaných softwarových systémů na řízení efektivity rozvodné sítě s větším množstvím zdrojů

Autor
Wanaka Mannaert
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
This master's thesis in design science research aims to address the evolvability of the electricity grid by investigating mechanisms to minimize ripple effects resulting from the increased integration of renewable Distributed Energy Resources (DERs). The thesis identifies design challenges related to the physical structure, economics, and intelligence of the grid through interviews with practitioners and a comprehensive literature review. It explores technologies such as Digital Twin Technology (DTT) and Virtual Power Plant (VPP), balancing mechanisms, and pricing mechanisms to tackle these challenges. Through the application of the reasoning behind Normalized Systems Theory (NST), a novel perspective on the design of the electricity grid is presented. Additionally, the proposed mechanisms are evaluated by a practical implementation, through the design and implementation of an analytical tool for assessing the influence of dynamic pricing paradigm on electricity grid stability. The thesis concludes by highlighting its contributions in terms of applying NST to the grid, as well as to software development, and providing a general approach for achieving an evolvable grid design. Furthermore, the developed analytical tool contributes in the critical analysis of popular paradigms in the current electricity market. Overall, the thesis contributes to resolving the challenges associated with integrating DERs into the electricity grid, aiming for a more sustainable and efficient energy future.

Aplikování teorie Normalizovaných systémů pro architekturu mikroslužeb

Autor
Vincenc Kolařík
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Skotnica
Anotace
Práce se zabývá schopností evolvability aplikací postavených na architektuře mikroslužeb. Aplikuje pravidla definovaná teorií Normalizovaných systémů a diskutuje jejich dopad. Práce zevrubně zkoumá doménu architektury mikroslužeb a identifikuje klíčové architektonické aspekty. Aspekty jsou dále zkoumány pomocí teorie Normalizovaných systémů a výsledkem je soubor pravidel pro dosažení evolvability aplikací využívajících mikroslužeb. Navrhovaná pravidla jsou poté diskutována.

Optimalizace výrobních procesů ve firmě

Autor
Jaroslav Žmolík
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Ondřej Dvořák
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou výrobního procesu v reálné firmě působícím v automobilovém průmyslu a optimalizací tohoto procesu. Analýza je provedena metodou DEMO s důrazem na ontologickou, infologickou a datalogickou podporu. Tato práce vznikla jako základní stavební kámen pro dlouhodobější optimalizaci výrobního procesu.

Systém pro párování nabídek a poptávek postavený na čistém objektovém paradigma

Autor
Michal Balda
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Bc. Ivan Ryant
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a otestováním portálu, který zjednoduší proces hledání a přihlašování pracovníků na krátkodobé práce. K vývoji používá čistě objektovou platformu Pharo Smalltalk a webový framework Seaside, důraz je kladen zejména na kvalitu objektového návrhu. Verifikace návrhu je provedena pomocí sady testů. Nezanedbatelnou roli u webových aplikací hraje také bezpečnost a výkonnost, i tyto aspekty jsou prověřeny. Čistě objektový přístup nepředstavuje jediný způsob vývoje, použitá platforma je v závěru porovnána s procesním přístupem platformy Liferay.

Podpora konceptuálního modelování pro jazyk Haskell

Autor
Marek Suchánek
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce se zabývá problematikou provázanosti konceptuálního modelování s implementací informačních systémů a navrhuje řešení pro reprezentaci konceptuálních modelů přímo v programovacím jazyce Haskell včetně jejich vizualizace a postupů validace a verifikace. V rámci práce jsou rozebrány základní pojmy a významné přístupy v oblasti konceptuálního modelování a formální specifikace modelů, stejně jako nástroje pro jejich podporu. Dále jsou v práci analyzovány vybrané vlastnosti programovacích jazyků a možnosti jejich využití pro konceptuální modelování, požadavky na reprezentaci konceptuálních modelů a vlastní expresivita jazyka Haskell. Systém, navržený na základě analýzy a rešerše, ve formě implementovaného prototypu v jazyce Haskell je demonstrován na případové studii a jsou diskutovány jeho výhody a nevýhody z hlediska výsledného SW produktu i projektového řízení. Výsledkem práce je zdokumentovaný open-source prototyp systému včetně metodiky jeho užití pro tvorbu, verifikaci a validaci konceptuálních modelů v jazyce Haskell. Práce také obsahuje návrh budoucího vývoje a rozvoje systému i další možnosti výzkumu v této oblasti.

Vývoj nástroje pro konceptuální modelování Normalizovaných systémů

Autor
Peter Uhnák
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
prof. Jan Verelst
Anotace
Tato práce se zaměřuje na tvorbu modelovacího a diagramovacího nástroje v platformě OpenPonk pro potřeby Normalizovaných Systémů a meta-systému Prime Radiant. Stručně je představena teorie Normalizovaných Systémů, platformy OpenPonk a dalších nástrojů použitých při tvorbě modeláře. Pro potřebu integrace mezi systémem Prime Radiant a implementovaným modelářem jsou analyzovány soubory XML obsahující deskripce Normalizovaných Systémů. Z analýzy je následně zkonstruován vhodný metamodel. Jak proces analýzy, tak i výstupný metamodel je detailně rozebrán. Současná notace používaná pro Normalizované Systémy je obohacena, a mimo jiné čerpá z myšlenek notací jako je diagram databází, UML diagramy tříd či stavových strojů. Jsou probrány různé možnosti, návrhy a přístupy k diagramové tvorbě modelů Normalizovaných Systémů. Dále je představena série validačních pravidel pro modely Normalizovaných Systémů. Téma samotného popisu takových pravidel je probrána, stejně jako i aktuální způsob implementace. Neboť tato práce popisuje softwarový projekt, je modelář zanalyzován a zhodnocen z hlediska testování a testovatelnosti, stejně jako i dlouhodobé údřzby. Na závěr jsou shrunty přínosy této a práce a je navřžena série kroků vhodných k budoucímu prozkoumání.

Reverzní inženýrství kódu pro expandéry Normalizovaných systémů

Autor
Veronika Larionova
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
prof. Jan Verelst
Anotace
Daná práce se zabýva průzkumem možností, jak lze z legacy kódu získat vstupy pro NS expandery, za účelem jeho modernizace a reimplementace do normalizované podoby. Práce zkouma existující přístupy reverzního inženýrsví pro oblast extrakce byznys pravidel z již existujicích systému. Následně se evaluují možnosti použití existujicích nástrojů pro experimentální ověření, zda lze docílit generické automatizace extrakce dat z kódu. Na základě této fáze se formulují závěry a možná doporučení pro následné kroky.

Kolaborace týmů na textových dokumentech v heterogenním technickém prostředí

Autor
Jan Vyvadil
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.

Návrh konceptu a vývoj prototypu univerzálního uživatelského rozhraní

Autor
Rostislav Novák
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Anotace
Každá dnešní aplikace obsahuje uživatelské rozhraní. Také je dnes často oblíbené používat tenké klienty a data mít centrálně uložená serveru. Tato práce se zabývá možností vytvoření univerzálního uživatelského rozhraní, které by bylo platformě a i implementačně nezávislé. Dále popisuje pro vytvořené UUI architekturu klient-server, kde server poskytuje klientu uživatelské rozhraní a klient přijímá uživatelské rozhraní, které následně generuje pro danou platformu s jejími možnostmi.

Modelování a simulace business procesů: DEMO, BORM a BPMN

Autor
Zuzana Vejražková
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Náplava, Ph.D.

Strojově zpracovatelný popis uživatelského rozhraní pro expandéry kódu Normalizovaných systémů

Autor
Patrik Jantošovič
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Slifka
Anotace
Modelovací jazyky pro uživatelské rozhraní, jako například Interaction Flow Modeling Language, poskytují nástroje pro všechny účastníky procesu vývoje softwaru, díky kterým mají možnost lépe komunikovat a navrhovat uživatelské rozhraní aplikace. Normalized Systems Theory, navíc popisuje jak takové aplikace vytvářet a upravovat tak, aby byly udržatelné a snadno rozšířitelné. To je možné pomoci definovaných princípů a struktur, které jsou generovatelné z elementů za pomoci expanderů kódu. V téhle diplomové práci jsou prozkoumané možnosti transformace modelů z Interaction Flow Modeling Language do elementů definovaných v Normalized Systems Theory a to za pomoci přechodné ontologie nazvané Normalized Systems Gateway Ontology for Conceptual Models.

Rozšíření platformy DynaCASE pro potřeby Enterprise Engeneering

Autor
Jan Turoň
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce bylo rozšířit existující platformu DynaCASE o podporu enterprise engineering metodiky DEMO. Text práce popisuje zpracování výsledného řešení od fáze rešerše přes analýzu, návrh až po implementaci a zhodnocení. Závěrečnou částí práce je studie uplatnění řešení v komunitě Ciao! Network. Výsledné řešení je prvním open-source vyvíjeným nástrojem pro metodiku DEMO, které má ambice předčit konkurenci nejen v oblasti podpory modelování, ale i v oblasti podpory dalšího rozvoje a výzkum této metodiky. Tato práce tak přispívá k výzkumným aktivitám centra excelence CCMi na FIT ČVUT v Praze.

Interaktivní mapa průchodu studiem na FIT ČVUT

Autor
Klára Matoušková
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Pešek
Anotace
Projekt Interaktivní mapy průchodu studia na FIT ČVUT klade za cíl přehodnocení sylabů předmětů, programů, specializací a celkové prezentace struktury studia na FIT ČVUT. Tato práce se zabývá web front-end částí aplikace, ve které jsou realizovány interaktivní vizualizace z několika pohledů sylabu. Součástí práce je rešerše existujících způsobů vizualizace se zaměřením na síťové a hierarchické vizualizace. Na základě analýzy je navrženo uživatelské rozhraní aplikace s vizualizacemi. Výsledkem práce je prototyp aplikace implementovaný pomocí vizualizační knihovny D3.js, která je v aplikaci integrována s knihovnou React.

Porovnání datových anotací s mělkým a hlubokým významem

Autor
Lukáš Bicek
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Tato práce se zaměřuje na porovnání datových anotací za pomocí mělkých a hlubokých sémantik. Na začátku práce jsou položené teoretické podklady pro tuto práci. Praktická část práce se zaměřuje na porovnání těchto datových anotací za pomoci praktického případu. Diskuze je provedena nad transformací modelu v mělké sémantice (přesněji OWL) na model v hluboké sémantice, konkrétně v jazyku OntoUML. Tato transformace podpořila hypotézy stanovené v práci, když donutila autora porozumět lépe doméně. Hotový model je více explicitní a pokládá základy pro více jednotnou interpretaci modelu.

Vizualizace instancí OntoUML modelů

Autor
Matúš Vološin
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Anotace
Práca si kladie za cieľ implementáciu dvoch nových editorov na modelovanie OntoUML diagramov a OntoUML inštančných diagramov. Riešenie bude postavené na frameworku DynaCASE, ktorý je implementovaný v jazyku Smalltalk a virtuálnom stroji Pharo. Editory budú schopné vytvorené diagramy zobrazovať a validovať. OntoUML diagram bude validovaný podľa platných syntaktických pravidiel a inštancný diagram podľa napojeného OntoUML diagramu. Implementovaná bude aj podpora overovania integritných obmedzení na úrovní inštancií. Validácia a niektoré ďalšie dôležité funkcie budú demonštrované na príkladoch vytvorených priamo vo virtuálnom stroji Pharo.

Migrace plánů pro správu dat v nástroji DS Wizard

Autor
Josef Doležal
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Vojtěch Knaisl
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro migraci plánů řízení dat. Na základě požadavků a výstupů analýzy byl navržen modul aplikace integrovatelný do existujícího systému Data Stewardship Wizard. Práce reflektuje standardní postup návrhu software a obsahuje tak analýzu, návrh, realizaci a testování. Výstupem implementační části jsou moduly pro serverovou a klientskou část aplikace, umožňující migrovat existující plány na novější verze Knowledge Modelu.

Rozšíření možností modelování v OntoUML na platformě OpenPonk

Autor
Marek Bělohoubek
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Tato práce se zaměřuje na rozšíření možností pro vytváření OntoUML modelů na platformě OpenPonk. Toto rozšíření je rozděleno do čtyř částí. Prvním rozšířením je grafické uživatelské rozhraní pro zobrazování výsledků verifikačního frameworku. Druhá část je prezenotvána novým frameworkem, sloužícím k automatické aktualizaci OunoUML verifikací. Třetím rozšířením je automatická detekce OntoUML anit-patternů. Poslední část se sestává z vybudování nové sekce portálu ontouml.org, obsahující dokumentaci k jednotlivým anti-patternům. V závěru práce je detekce anti-patternů demostrována na referenčním modelu.

Vývoj mobilní aplikace pro iOS obsahující program na posílení stres managementu

Autor
Jan Ševela
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace podporující metody pro řízení stresu. Vznikla ve spolupráci s dalšími diplomovými pracemi, z nichž jedna je zaměřena na vývoj aplikace pro Android zařízení a druhá přímo na psychologickou teorii řízení stresu. Aplikace je řešena pro iOS zařízení a tvořena za pomoci programovacího jazyka Swift, doplněna moderní sadou nástrojů SwiftUI pro tvorbu uživatelského rozhraní, dále sadou vývojových nástrojů AppAuth pro nativní aplikace k ověřování a autorizaci koncových uživatelů, sadou vývojových nástrojů Foundation pro nativní aplikace ke komunikaci s REST API rozhraním. Práce řeší požadavky, které vzešly od autorky diplomové práce, jež se zaměřuje právě na psychologickou teorii řízení stresu. Tyto požadavky jsou důležité pro nalezení způsobu spojení mobilní aplikace scproblematikou řízení stresu. Velký důraz je kladen na přehlednost a jednoduchost uživatelského rozhraní, běžné zvyky uživatelů iOS zařízení, ale zároveň také na nevelké rozdíly s aplikací pro Android zařízení, aby celý projekt působil jednotně. Práce má podpořit pilotní projekt, jeho další rozvoj a budoucí přínos mobilních aplikací při řízení stresu v každodenním životě. Dále je doplněna o doporučení, jakým způsobem aplikaci rozvíjet v budoucnu.

Data Stewardship Portal: Webový Frontend

Autor
Jan Slifka
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Práce popisuje proces návrhu, vývoje, testování a nasazení webového frontendu pro Data Stewardship Portal, který je součástí Interoperability platformy v ELIXIR CZ projektu. Portál zahrnuje rozsáhlý editor knowledge modelů a modul pro migrace. Pro webový vývoj je použito řešení založené na Haskellu.

Živé vizualizace epidemiologických modelů

Autor
Jan Blizničenko
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Práce s modulárními modely, kde může jakýkoliv model sestávat z jiných modelů, by se usnadnila možností vizuálního modelování, při kterém by byly výsledky změn provedených na modelu okamžitě zobrazovány uživateli, a to ať už by se jednalo změny na samotném modelu nebo jakémkoli jeho modulu. Epidemiologie, která je v této práci použita pro případovou studii, však ukázala, že žádné současné nástroje dostatečnou možnost práce s takovými modulárními modely s živou vizualizací neposkytují. Tato práce nabízí řešení pomocí vytváření modelů s notacemi založenými na diagramech, které jsou transformovány do a z modelů externích back-endových systémů. Nástroj, který vznikl jako případová studie, je založen na platformě OpenPonk a je využit pro epidemiologický modelovací systém Kendrick.