RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.

Proděkanka pro vnější vztahy

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Výuková aplikace simulující různé metody útoku na RSA

Autor
Tomáš Mahr
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.
Oponenti
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Mobilní aplikace pro vyhledávání tras v Pražském MHD

Autor
Artem Kandaurov
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato práce se zabývá problémem nejkratších cest v časově závislém váženém multigrafu. Příkladem takového grafu je síť veřejné dopravy postavená s GTFS daty. Cílem práce je navrhnout strukturu dat a algoritmus pro vyhledávání tras v dopravních sítích a optimalizaci pro zrychlení procesu vyhledávání tras. Výsledkem je offline mobilní aplikace pro vyhledávání tras hromadné dopravy v Praze.

Implementace násobení na neasociativních (nekomutativních) algebrách

Autor
Matyáš Hollmann
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Tato prace uvede ctenare do problematiky neasociativnich algeber a superalgeber, coz jsou matematicke struktury (mnoziny s nejakymi operacemi na nich). Predstavi take koncept volnych (super)algeber, ktere definuji identity a superidentity variet. Pote se soustredi na jednu volnou alternativni niln super-algebru s jednim lichym generatorem, pro kterou byla v teto praci vyvinuta interaktivni aplikace pro pocitani s prvky baze teto superalgebry. Aplikace take umi v teto superalgebre vyhodnotit niln superidentitu pro pevne stanovene n. Aplikace podporuje vystup ve formatu Wolfram Mathematica a pro pohodli uzivatele i vystup ve formatu LaTeX.

Návrh komprimace výstupů z digitální evoluce SVET

Autor
Vladislav Jásek
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Anotace
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a naimplementovat optimální kom- presi z výstupu systému digitální evoluce SVET. Navrhl jsem kompresi šitou na míru digitální evoluci SVET, výsledkem je program, který komprimuje původní textový výstup do vlastního formátu, ze kterého lze snadno získat informace o průběhu evoluce, jako je rodokmen, preparace jednotlivých orga- nismů, či výpis určitého časového úseku evoluce.

Vytvoření uživatelského rozhraní k aplikaci pro studium digitální evoluce

Autor
Martin Plávek
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce bylo zanalyzovat, navrhnout a implementovat grafické uživatelské rozhraní pro aplikaci Svet, který slouží k pochopení základů biologické evoluce. Byla provedena počátecní analýza původního řešení - aplikace Svet napsané v programovacím jazyce C. Vzhled uživatelského rozhraní byl navrhnut pomocí technologie Swing a nová verze aplikace Svet 2.3.14 byla implementována v programovacím jazyce Java. Nové řešení umožnuje práci s aplikací Svet bez nutnosti úpravy zdrojového kódu a čtení výstupu bez nutnosti otevírání textových souborů.

Řešení pro správu a vizualizaci komplexních vyhledávacích dotazů

Autor
Daniel Chabr
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá možnostmi usnadnění procesu vytváření komplexních vyhledávacích dotazů pro podnikové vyhledávací platformy. Analytická část práce objevila společné rysy současných vyhledávacích jazyků. Tyto společné rysy byly poté použity k návrhu řešení pro vizualizaci dotazů v přehlédné stromové struktuře a pro správu vyhledávacích dotazů. Poté byl implementován a otestován prototyp navrhnutého řešení. Implementovaný prototyp úspěšně demonstroval možné řešení zadaného problému.

Rekurzivně konstruovatelné grafy

Autor
Anežka Štěpánková
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je představit rekurentní grafy definované v BI-GRA a příslušné lineární rekurentní rovnice k těmto grafům. Dále seznámit se s třídami rekurzivně konstruovatelných grafů a podobně jako u BI-GRA grafů pro některé třídy rekurzivně konstruovatelných grafů najít odpovídající rovnice pro počet uzlů a hran. Vybrali jsme sedm tříd - stromy, sériově-paralelní grafy, k-stromy, parciální k-stromy, Halinovi grafy, kografy a treewidth-k grafy. Výsledkem práce je představení vybraných tříd, přehled rekurzivních konstrukcí, ukázky vybraných grafů a příslušné rekurentní rovnice.

Diplomové práce

Informační systém pro organizaci INEX Slovakia

Autor
Filip Sakala
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie informačného systému pre neziskovú organizáciu INEX Slovakia, ktorá sa zaoberá dobrovoľníckymi a vzdelávacími aktivitami na Slovensku a v zahraničí v spolupráci s partnerskými organizáciami. Po dôkladnom mapovaní procesov týkajúcich sa agendy zamestnancov (a tiež ich požiadaviek) bol navrhnutý a implementovaný IS vo frameworku Ruby on Rails s databázou MySQL. Výsledný IS bol ďalej testovaný automaticky a s užívateľmi. Ďalej bol nasadený pomocou nástroja Phusion Passenger v cloudovom riešení Microsoft Azure. Vytvorený IS v budúcnosti ušetrí zamestnancom veľké množstvo práce, ktorú dnes vykonávajú manuálne.