Mgr. Jan Starý, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Genetické algoritmy pro generování molekul

Autor
Jonatan Matějka
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je vytvoření programu, který bude na základě požadavku uživatele generovat odpovídající molekuly. Program za pomoci genetického algoritmu vytváří z uživatelem dodané databáze populace nových molekul, které jsou následně ohodnoceny virtuálním screeningem - softwarem pro určení vhodnosti dané molekuly podle uživatelského zadání. Byla vybrána vhodná reprezentace molekuly a navrženy příslušné genetické operátory křížení a mutace. Výsledkem je sada unixových programů provádějící jednotlivé úkony genetického algoritmu. Výsledný program umožňuje ze zadání pro virtuální screening a vstupní databáze molekul vygenerovat rozsáhlou sadu molekul odpovídající zadaným požadavkům.

Bitcoinová peněženka pro Android podporující zařízení TREZOR

Autor
Matouš Skála
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem Bitcoinové peněženky pro OS Android, která využívá zařízení TREZOR jako úložiště privátních klíčů. Navržená aplikace umožňuje zobrazit seznam transakcí, vytvořit novou transakci, podepsat ji pomocí zařízení a odeslat do sítě. Vedlejším přínosem této práce je navržení Android knihovny pro usnadnění komunikace se zařízením TREZOR.

Minimalizace normálních tvarů

Autor
Klára Červenková
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který uživateli vrátí, na základě jím zadané formule výrokové logiky, minimální disjunktivní, resp. konjunktivní normální tvary této výrokové formule. Přípravné analytické práce, které zahrnují definování pojmu minimální normální tvar výrokové formule a popis algoritmu Quine-McCluskey, který tento tvar hledá, jsou následovány návrhem formálního jazyka v rámci ASCII, aby bylo možné zachytit syntaxi výrokových formulí, a návrhem programu jako takového. Implementace syntaktického analyzátoru formule výrokové logiky, hledání disjunktivního, resp. konjunktivního normálního tvaru včetně vlastní minimalizace je provedena v programovacím jazyce C.

Mapa síťového okolí

Autor
Vojtěch Harašta
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Viktor Černý
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením jednotné aplikace, spustitelnlé na většině systémů unixového typu, která dokáže zmapovat síťové okolí za použití základních protokolů jako je ICMP, ARP a jiné. Dále aplikace nabízí základní nástroje jako je ping a traceroute. Zvolený problém práce řeší za pomocí nízkoúrovňových síťových funkcí, které jsou jednotné pro většinu unixových systémů, a tvorbou vlastních paketů. Vytvořené řešení poskytuje možnost zmapovat všechna další zařízení ve stejné síti, pingovat libovolnou adresu, sledovat cestu k libovolné adrese, zobrazit routovací tabulku a vypsat informace o konkrétním připojení, jako je lokální IP adresa, adresa sítě, defaultní brána a MAC adresa. Přínosem této práce je možnost použití aplikace na libovolném unixovém systému, bez nutnosti řešení kompatibility. V příloze práce lze nalézt zdrojové kódy aplikace a její manuálové stránky.

Opendata slovenské státní správy

Autor
Juraj Šprlák
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Témou tejto bakalárskej práce sú otvorené dáta a ich praktické využitie. Te- oretická časť práce uvádza otvorené dáta, opisuje ich hlavné atribúty, pred- stavuje svetových lídrov v otváraní dát, prezentuje niektoré z najdôležitejších inštitúcií, ktoré sa zaoberajú otvorenými dátami a otvoreným vládnutím vo svete a v Európskej únií a analyzuje situáciu na Slovensku spolu s najzauj- mavejšími a najvýznamnejšími štátnymi a neštátnymi projektmi. Praktická časť sa zameriava na ekonomické údaje mesta Prešov, ktoré poskytuje najužitočnejšie otvorené údaje na Slovensku. Analyzuje tieto údaje a opisuje implementáciu hlavného produktu tejto bakalárskej práce - webovej aplikácie postavenej na týchto údajoch, ktorá ich prezentuje a prepája s Ob- chodným registrom Slovenskej republiky.

Crypto pro FITCoin

Autor
Ihor Salov
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce popisuje principy asymetrické kryptografie a použití mechanismu digitálního podpisu k zajištění integrity dat v technologii blockchain. Získané znalosti jsou poté použity k implementaci mechanismu pro autorizaci utrácení prostředků v kryptoměně FITCoin.

Extrakce a zpracování hlasu z VOIP paketů

Autor
Josef Kučera
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Viktor Černý
Anotace
Cílem této práce je srovnat možnosti nahrávání VoIP hovorů a implementovat aplikaci pro systém UNIX, která z uložených metainformací v databázi a VoIP paketů extrahuje a sestaví audio data hovorů. Práce též obsahuje programátorskou dokumentaci, manuálovou stránku a popis testování.

FITCOIN: peněženka pro Android

Autor
Minh Trieu Quang
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký
Anotace
FITcoin je kryptoměna, která je paralelně vyvíjena dalšími studenty FIT ČVUT. Jedná se o triviální verzi Bitcoinu, která slouží ke studijním účelům pochopit její náležitosti a technologie, které tvoří základ každé kryptoměny. Cílem této práce je popsat, jak obecně fungují mobilní peněženky, jakým způsobem získávají a ověřují transakce. Na základě této analýzy navrhnout a vytvořit mobilní peněženku v operačním systému Android a popsat komunikaci kryptoměny FITcoin. Zvolený problém byl vyřešený za pomocí Bloom filteru a metod kryptografie na bázi eliptických křivek. Výsledný prototyp je zdokumentovaný a otestovaný. V příloze práce lze nalézt aplikační balíček výsledného prototypu a snímky z jejího používání.

Algoritmy pro jazyk výrokové logiky

Autor
Ondřej Šmíd
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D.

Detekce pomalých útoků hrubou silou

Autor
Libor Šlechta
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Smítka
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace pro detekci skrytých útoků na SSH servery hrubou silou. Výsledná aplikace se skládá ze sady skriptů napsaných v jazyce Python, které jsou spolu schopny spolupracovat. Získané záznamy jsou skladovány pomocí SQLite3 databáze. Vytvořené řešení je schopno v simulovaném provozu detekovat více než polovinu skrytých útočníků. Aplikace je vhodná pro další výzkum zvolené metody detekce a může sloužit jako základ pro volně dostupný detektor skrytých útoků. V závěru práce jsou pak navrženy další kroky nezbytné pro reálné nasazení takového detektoru.

Správa blockchainu pro FITCOIN

Autor
Andrea Zábojníková
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Anotace
Bakalářská práce popisuje návrh a implementaci blockchainu pro kryptoměnu. Kryptoměny využívají blockchain pro uložení transakcí, tedy blockchain plní roli distribuované účetní knihy. V teoretické části popisuji potřebné koncepty používané v kryptoměnách a z těchto poznatků je pak odvozena implementace pro kryptoměnu Fitcoin. Praktickou částí je pak implementace v jazyce C.

FITCOIN: transakce

Autor
Jan Tománek
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá fungováním a vnitřní strukturou transakcí v kryptoměnách Bitcoin a Ethereum. Současně vysvětluje kryptografické metody, které jsou v oblasti kryptoměn využívány. Práce je součástí projektu FITCOIN, který si klade za cíl vybudovat co možná nejjednodušší kryptoměnu. Práce do projektu přispívá návrhem struktury transakcí, jejich zabezpečením a validací. Součástí práce je i implementace navržených transakcí včetně jednoduché peněženky, která umí nové transakce vytvářet.

FITCOIN: struktura peněženky

Autor
Lukáš Dang
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá strukturou peněženky používanou pro kryptoměnu Bitcoin. Současně popisuje kryptografické metody, které jsou v kryptoměnách využívány. Práce je součástí projektu FITCOIN, který si klade za cíl vybudovat co možná nejjednodušší kryptoměnu. Práce do projektu přispívá návrhem a implementací nové struktury peněženky, která je únosná i pro větší počet klíčů. Pro tento účel práce analyzuje databáze dostupné pro UNIXové systémy a diskutuje, které z nich jsou k tomuto účelu vhodné.

Extrakce VOIP dat ze síťového provozu

Autor
Filip Šuster
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Viktor Černý
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá implementací aplikace, která v lokální počítačové síti odposlouchává hlasové hovory přenášené IP protokolem (VoIP telefonie). Aplikace naslouchá na síťovém rozhraní a detekuje hovory signalizované SIP protokolem podle zadaných kritérií. Následně extrahuje samotné audio pakety do souborů a ukládá metainformace o hovorech v databázi. Audio pakety jsou poté zpracovány do zvukového formátu, metainformace jsou uživateli přístupné skrze webové rozhraní. Konverze hrubých audio dat do zvukových formátů a tvorba webového rozhraní není cílem této práce, spolu s pracemi kolegů však tvoří komplexní celek. Součástí práce je programátorská a uživatelská dokumentace.

Resoluce pro predikátovou logiku

Autor
Michal Dvořák
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
doc. RNDr. Dušan Knop, Ph.D.
Anotace
Výroková logika je rozhodnutelná – existuje algoritmus, který pro zadanou výrokovou formuli rozhodne, zda je splnitelná. Predikátová logika rozhodnutelná není – žádný algoritmus, který by v plné obecnosti rozhodoval o splnitelnosti predikátových formulí, neexistuje. Existují však procedury, které umí otázku splnitelnosti predikátové formule částečně řešit. Jednou takovou je právě resoluční metoda. Rozšířením myšlenek této metody lze získat odvozovací systém známý jako resoluční kalkul. Popíšeme teoretické základy nutné pro pochopení problematiky a následně implementujeme resoluční metodu v jazyce C++.

FITCOIN: webový náhled na blockchain

Autor
Rostislav Kaufman
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá technologií blockchainu, jejím využitím při implementaci kryptoměny a možnostmi takový blockchain za běhu kryptoměny sledovat a procházet. Součástí práce je soupis možných řešení a přístupů použitelných pro zisk dat z blockchainu, zmínky o jejich výhodách a nevýhodách, a nakonec volba přístupu vhodného pro nasazení na kryptoměnu Fitcoin, vznikající souběžně. Výstupem práce je návrh v tuto chvíli použitelného systému a jeho částečná implementace ve formě dvou aplikací v jazyce Ruby, webové aplikace postavené na frameworku Rails a běžné Ruby aplikace pro komunikaci se sítí Fitcoin.

Arbitrážní příležitosti kryptoměn

Autor
Kamil Kader Agha
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Anotace
Práce zkoumá arbitrážní příležitosti na kryptosměnárně s přihlédnutím do hloubky trhu a počítá základní statistiky arbitrážních výskytů. Práce je rozdělena na část teoretickou a technickou. V první části je definována problematika arbitráží a její atributy, dále jsou popsány základní vlastnosti kryptoměn a analyzovány tři kryptosměnárny. Jsou zjištěny způsoby, jak lze tato data získávat v reálném čase, a také udělán průzkum jiných prací tímto tématem se zabývající. Výsledkem technické části je návrh a implementace softwaru, který stahuje aktuální data ze směnárny o trojúhelnících, uloží je, vyhodnotí a zobrazí uživateli.

Signalizace a nahrávání VOIP hovorů

Autor
Matěj Polák
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Smítka
Anotace
VoIP provoz na síti lze monitorovat, signalizované VoIP hovory zachytávat, a ze zachycených packetů sestavovat audio soubory. V předchozích pracích vznikla síťová aplikace, která nahrává VoIP hovory signalizované protokolem SIP. Cílem této práce je rozšířit stávající aplikaci o podporu proprietárního signalizačního protokolu Skinny Client Control Protocol firmy Cisco.

Implementace algoritmů ověřování splnitelnosti

Autor
Martin Zavadil
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D.

Implementace důkazového systému pro výrokovou logiku

Autor
Jan Švajcr
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D.

blockchain pro FITCOIN

Autor
Mikuláš Dvořák
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Anotace
lem této bakalářské práce je zahrnout technologii blockchain do školní kryptoměny FITCOIN. Blockchain je decentralizovaná databáze, do které se dají přidávat pouze nové záznamy. V teoretické části práce je zanalyzovaná technologie blockchainu v kryptoměnách Bitcoin a Ethereum. Dále jsou v práci navrženy struktura blockchainu pro školní kryptoměnu FITCOIN a způsob na přidávání nových bloků do blockchainu. V praktické části je pak v jazyce C++ implementované řešení, které je zahrnuto ve výsledném projektu FITCOIN.

Technika ostrovů při generování molekul

Autor
Daniel Šulik
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Cieľom tejto práce je rozšíriť už existujúci program, ktorý slúži na generovanie molekúl podľa počiatočných parametrov a molekulárnej databázy poskytnutej užívateľom. Spomínaný program bude rozšírený o dalšie evolučné techniky z bežného života. Výsledky generované rozšíreným programom budú zanalýzované a porovnané s výsledkami pôvod- ného programu. Výsledkom je sada unixovských programov vykonávajúcich jednotlivé úkony genetických algoritmov. Prínosom tejto práce je poukázanie na využitie výpočtovej techniky a evolučných algoritmov na časovo náročné problémy, známe aj pod názvom NP problémy.

Peněženka pro FitCoin

Autor
Jiří Havrusevič
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.
Anotace
Tato práce analyzuje jednotlivé prvky kryptoměn týkající se zejména kryptografie, případně efektivity. Dále je popsán model obecné peněženky, který splňuje podmínky vyplívající z předchozí analýzy. Tento model byl použit při implementaci peněženky pro měnu Fitcoin vznikající jako projekt v rámci nějkolika bakalářských prací. Hlavní předlohou projektu i práce byla známá měna Bitcoin.

Arbitrážní příležitosti kryptoměn

Autor
Čeněk Žid
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou arbitrážních příležitostí. Rešeršní část práce se zaměřuje na problematiku Bitcoinu, jeho historii, technologie a základní principy. Dále práce popisuje rozdíly mezi několika kryptoměnovými burzami a rozebírá různé druhy arbitrážních příležitostí. Praktická část práce pokračuje výběrem nejvhodnější burzy, problematikou dostupností a sběru dat a jejich následným zpracováním. Analytická část se s pomocí tabulek a grafů, vytvořených z reálných dat, zabývá základními statistikami výskytu a výnosnosti trojúhelníkových arbitrážních příležitostí. Statistiky jsou následně vyhodnoceny a jsou vybrány nejvýnosnější trojúhelníky.

Webové rozhraní k VOIP hovorům

Autor
Viktor Robejšek
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Viktor Černý
Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o části projektu zaměřeného na zachytávání a zpracování hovorů vedených pomocí internetové telefonie. Konkrétně pojednává o databázi PostgreSQL a webovém rozhraní psaném pomocí jazyka PHP, a to o návrhu, implementaci i testování. V úvodní kapitole je popsán projekt jako celek, i jeho jednotlivé části. V návrhu jsou popsány požadavky a případy užití. Kapitola implementace popisuje specifické databázové funkce i funkce rozhraní a výsledné databázové schéma. Také popisuje bezpečnostní prvky aplikace. Testování popisuje kompatibilitu a dokazuje funkčnost kódu. Výsledkem práce jsou zdrojové kódy webového rozhraní a skript vytvářející databázové tabulky a funkce.

Distribuovaná infrastruktura pro virtuální screening molekul

Autor
Štěpán Sršeň
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá distribuovanými výpočty pro virtuální screening molekul. Cílem je vytvoření software, který bude paralelně operovat nad kvantovým výpočetním programem a bude filtrovat molekuly podle jejich vlastností. Program musí být přenositelný mezi unixovými systémy, přičemž cíleným hardware jsou výpočetní klastry. První část práce je věnována rešerši souvisejících témat, na jejichž základě jsou poté v další části voleny vhodné technologie pro implementaci programu. Dále následuje samotná implementace a v závěru je program podroben extenzivnímu testování.

Miner pro FITCOIN

Autor
Filip Volf
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Anotace
Bitcoin je digitálni měna, která se snaži řešit problémy stávajiciho finančniho systému. Ačkoliv původni návrh Bitcoinu byl jednoduchý, složitost této kryptoměny neustále roste. Tato práce se zabývá základnimi myšlenkami kryptoměny a implementuje software nazývaný miner, který umožňuje decentralizaci. Práce je součásti projektu Fitcoin, jehož cilem je vyvinout kryptoměnu oproštěnou od nadbytečných funkci, která je přenositelná mezi unixovými operačnimi systémy a různým hardwarem. Software jsem implementoval v programovacim jazyce C s použitim LibreSSL knihovny kryptografických funkci. Kryptoměnu Fitcoin se začleněným minerem jsem otestoval na různých operačnich systémech a různém hardwaru, také jsem prověřil funkčnost vybraných části pomoci unit testů.

Diplomové práce

Obchody na kapitálové burze a jejich databázový backend

Autor
Ondřej Fremunt
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Kapitálové burzy, na kterých dochází k uzavírání obchodu s cennými papíry, umožnují podnikum získat potrebný kapitál a investorum zhodnotit vložené financní prostredky. Hodnotu cenných papíru pritom urcuje trh; závisí pouze na nabídce a poptávce. Na obchodech s cennými papíry je možné hodne získat i hodne ztratit. Tato práce má za úkol navrhnout a vytvorit dve klícové soucásti kapitálové burzy - databázové schéma této burzy a nástroj pro výpocet aukcní ceny a párování objednávek.

Simulátor akciové burzy

Autor
Jan Jůna
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Smítka

Detekce a záznam konferenčních VOIP hovorů

Autor
Matěj Polák
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Oponenti
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá implementací programu v jazyku C pro detekcí a záznam hovorů signalizovaných proprietárním signalizačním protokolem Skinny Client Control Protocol firmy Cisco. Jedná se hlavně o rozšíření předchozí práce o podporu konferenčních hovorů a tím spojený návrh nové architektury s možností rozšíření i pro další protokoly.