Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

iOS mobilní aplikace pro správu osobních financí a rozpočtu

Autor
Hoang Anh Ngo
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací mobilní aplikace pro platformu iOS pro správu financí a rozpočtů. V práci jsou analyzovány konkurenční aplikace s důrazem na jejich uživatelské rozhraní, výhody a nevýhody. Podrobněji jsou popsány především hlavní nedostatky konkurečních řešení, které výsledná aplikace řeší. Následující kapitoly pojednávají o procesech dle klasického softwarového inženýrství (návrh, implementace a testování). Výsledkem práce je funkční mobilní aplikace, díky níž budou uživatelé schopni jednoduše spravovat své finance a rozpočty, čímž zjistí své finanční zvyky a návyky a naučí se lépe hospodařit se svými penězi.

Informační systém pro správu studijních projektů

Autor
Sergey Dunaevskiy
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou nového informačního systému pro správu a hodnocení studentských projektů. Návrh systému vychází z analýzy již existujích obdobných služeb na Fakultě informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze. V rámci práce je vytvořena specifikace systému, zdůvodněn výběr nástrojů a popsáno jejich konkrétní využití. Implementačí část obsahuje architekturu a způsoby realizace serverové a klientské části služby.

Mobilní aplikace pro matchmaking hráčů badmintonu

Autor
Patrik Benk
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Denisa Sůvová
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem mobílní aplikace pro matchmaking hráčů badmintonu. Vývoj je řízen klasickým vodopádovým modelem, přičemž i struktura práce odpovídá jeho rozdělení na jednotlivé vývojové fáze. Nejdříve je jasně určen cíl, kterého by se mělo dosáhnout a navrhnuto řešení jeho realizace, vyplívající z rozboru již existujících částečných řešení. Následně je důkladně zanalyzována daná problémová doména a tím i zpřesněn způsob realizace cíle. V návrhu jsou rozebrány a následně určeny jednotlivé algoritmy, technologie a architektury systému. Posléze přichází na řadu samotná implementace dvou serverových částí v běhovém prostředí Node.js a mobilního klienta, jak pro iOS, tak i Android, za pomocí knihovny React Native. Implementace je poté otestována. Na konci práce jsou navhrnuta další možná vylepšení, následováno konečným zhodnocením dosažení vytyčených cílů.

Rozšiřitelná mobilní herní aplikace

Autor
Eva Bartoňková
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací multiplatformní mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS pomocí frameworku React Native. Součástí práce je popis a rozbor vybraných aplikací, analýza dostupných technologií pro vývoj a také průzkum cílové skupiny. Důraz je kladen na návrh funkčního a přívětivého uživatelského prostředí. Technická část se zaměřuje na prototyp aplikace a jeho testování. Ve všech částech práce je postupováno v souladu s metodami softwarového inženýrství.

Návrh architektúry univerzálného licenčného servera

Autor
Richard Baláž
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Mgr. Matej Juračka
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou licenčného servera s dôrazom na jeho univerzálnosť, bezpečnosť a prispôsobiteľnosť. Práca popisuje problematiku licencovania softvéru, vysvetluje princípy licenčných politík a oprávňovania použitia softvéru modelom licenčného server a klienta. Nosnou časťou práce je analýza požiadaviek, návrh a následná implementácia prototypu licenčného servera pre správu licencií a vydávanie aktivačných súborov vo frameworkoch ASP.Net Core a Entity Framework. V poslednej časti práce je prototyp licenčného servera zhodnotený z hľadiska bezpečnosti a~prispôsobiteľnosti a následne je porovananý s existujúcimi riešeniami z rešerše.

Vzdálené volání funkcí v Haskell aplikacích

Autor
Martin Bednář
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Vojtěch Knaisl
Anotace
Schopnost spolehlivě monitorovat a řídit běžící aplikace je v moderním softwarovém vývoji zásadní. Tato bakalářská práce se věnuje vzdálenému řízení aplikací v programovacím jazyku Haskell. Současný stav byl prozkoumán a byly vytvořeny dva softwarové projekty, které rozšiřují možnosti vzdáleného řízení Haskell aplikací. Výsledný software se skládá ze systému pro řízení aplikací s uživatelským rozhraním a z frameworku pro vzdálené řízení aplikací, který lze také použít pro vzdálená volání funkcí.

Modulární webový informační systém pro volnočasový areál

Autor
Marian-Daniel Rolník
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem informačního systému, který bude podporovat klíčové činnosti volnočasového areálu. Nejprve se věnuje analýze volnočasového areálu RY:BAR. Na základě této analýzy jsou vytvořeny modely za použití konceptuálního modelování. Následně je podle těchto modelů vytvořena webová aplikace pro volnočasové areály se základními principy Normalized Systems Theory. Tato webová aplikace je napsána v PHP frameworku Symfony, který podporuje modularitu ve webových aplikacích. Vytvořené řešení poskytuje evolvabilitu při dalším vývoji, který bude následovat. Přínosem této práce je obecný webový systém, využitelný pro jakýkoliv volnočasový areál s možností zvolení potřebných modulů pro klíčové činnosti areálu. Výhodou systému jsou jeho nízké náklady, plynoucí z ekonomického zhodnocení této aplikace v areálu RY:BAR.

Analýza využití návrhových vzorů a principů v aplikaci Home Assistant pomocí metod reverzního inženýrství

Autor
Marie Chodounská
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na analýzu návrhu open-source aplikace Home Assistant. Home Assistant je systém pro správu chytrých domácnosti. Propojuje jednotlivé prvky chytré domácnosti a umožňuje jejich konfiguraci a správu. Aplikace je svým rozsahem netriviálni a je stále aktivně vyvijena. Mezi jeji hlavni výhody se řadi důraz na bezpečnost a soukromi. Systém řizeni chytré domácnosti musi být stabilni a spolehlivý, na což má vhodný návrh přimý dopad. Návrhové vzory a principy jsou šablonami kvalitniho návrhu, ověřené časem. Analýzou jejich využiti v aplikaci, lze tedy ziskat představu o kvalitě jejiho návrhu a určit, kde by návrh systému šel vylepšit. K analýze jsou využity vybrané metody reverzniho inženýrstvi. Reverzni inženýrstvi se zabývá rekonstrukci nedostupných, neexistujicich, nebo neúplných informaci, z informaci dostupných. Metody byly vybrány s ohledem na doménu Home Assistant a na skutečnost, že se jedná o open-source aplikaci. Analýza odhalila, že při návrhu aplikace byly návrhové vzory a principy brány ve velké miře v potaz. Jeji návrh lze tedy označit jako kvalitni. Existuji však i mista, terá principy porušuji, nebo která by byla vhodná k dalšimu využiti návrhových vzorů.

Aplikace pro iOS vyhodnocující data instagramových příspěvků

Autor
Martin Svoboda
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace, kterou autor pojmenoval Right Answer. Aplikace automaticky stahuje data o instagramových příspěvcích přihlášeného uživatele a poskytuje mu analýzu na základě aktuálních dat. Uživatel může v aplikaci zvolit konkrétní příspěvky a exportovat veškerá dostupná data týkající se těchto příspěvků. Autor této práce předpokládá, že aplikace najde využití především v influencer marketingu. Firmy díky Right Answer získají od všech influencerů, se kterými budou spolupracovat, výsledná data ve stejném formátu a díky výsledné konzistenci dat bude pro firmy velice snadné vyhodnocovat celkový zásah v rámci jejich marketingových kampaní. Influenceři získají možnost velice snadno exportovat data o jejich příspěvcích a zároveň získají možnost dívat se na jejich data z jiné perspektivy, než jakou jim defaultně nabízí Instagram.

Framework UN/EDIFACT pro systémy SAP

Autor
Eliška Forštová
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Předmětem této práce je vytvoření frameworku ZEDIFACT pro podporu standardu UN/EDIFACT v systémech SAP R/3. Konkrétně tedy převod standardu UN/EDIFACT na SAP IDoc standardní objekty a naopak. Návrh i implementace se opírají o analýzu standardu UN/EDIFACT a struktur standardních SAP IDoc objektů. Klíčovým požadavkem byla v návrhu i implementaci rozšiřitelnost frameworku ZEDIFACT o nové zprávy. Framework ZEDIFACT byl demonstrován na příkladech z reálného prostředí. Závěrem je zhodnocení a porovnání tohoto frameworku s jinými B2B řešeními.

Informační systém pro správu fyzických dokumentů

Autor
Matyáš Gallas
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením funkční aplikace pro správu fyzických dokumentů, které se týkají úvěrů v prostředí Komerční banky. Aplikace zjednodušuje a zefektivňuje jejich správu a přináší nové možnosti rozvoje oproti stávajícímu řešení v podobě webové aplikace. Práce obsahuje analýzu problematiky správy převážně v prostředí Komerční banky, ale i obecné správy dokumentů. Součástí analýzy je také sestavení požadavků, zhodnocení současného stavu a existujících řešení správy. Následuje část zaměřená na návrh systému společně s výběrem vhodné technologie pro implementaci. Dále práce obsahuje popis implementace a testování. Výsledkem je rozšiřitelný funkční informační systém, který je možné nasadit a využívat ke správě fyzických dokumentů.

Webový editor Jinja šablon

Autor
Štěpán Štrba
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového editoru Jinja šablon s podporou zvýraznění syntaxe, našeptávání syntaxe a vykreslení napsané Jinja šablony. Nejdříve je čtenář seznámen s požadavky na aplikaci. Dále je provedeno porovnání a následný výběr používaných technologií. S ohledem na požadavky je navržena architektura a UI aplikace. V realizační části je popsána implementace funkčních požadavků a uživatelského rozhraní aplikace. Následně je představeno testování kódu aplikace a její nasazení. Webový editor Jinja šablon byl úspěšně implementován a je dostupný na adrese http://jinjaeditor.eu/.

Informační systém pro losovací soutěže

Autor
Hlib Yarovyi
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Tato bakal aˇrsk a pr ace popisuje proces n avrhu a implementace REST API pro syst em podporuj ic i losovac i soutˇeˇze. Navrˇzen a implementace pouˇz iv a archi- tekturu mikroservis a nˇekolik n avrhovy ch vzor u souvisej ic ich s mikroservisy, napˇr iklad API Gateway nebo Load Balancer. REST API je navrˇzeno pro in- tegrace s jiny mi sluˇzbami, obstar av a manipulaci dat a vyhodnocen i v itˇeze losovac i soutˇeˇze. Navˇzeny syst em je implementov an, otestov an a tak e zdoku- mentov an pomoc i OpenAPI.

Webový informační systém Elektronická třídní kniha

Autor
Martin Vaner
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou informačního systému pro správu třídních knih. Výsledkem je open-source informační systém v podobě webové aplikace, který dokáže nahradit papírové třídní knihy a pomáhá tak snižovat administrativní zátěž během dálkové výuky. Součástí práce je analýza problematiky a požadavků na systém, rešerše existujících řešení, návrh systému, implementace a testování, a zhodnocení přínosů použití aplikace a odhad nákladů. Vzniklý systém, u kterého škola platí pouze za provoz, případně údržbu, je alternativou ke komerčním projektům na trhu. Aplikace je vytvořena pomocí jazyka C# a ASP.NET Core MVC frameworku, který je postaven na platformě .NET Core. Pro přístup k datům je použit Entity Framework Core.

Analýza metod Model-Driven Development pro vytváření webových informačních systémů

Autor
Olga Zotkina
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce řeší efektivitu použití vývoje řízeného modely pro automatizaci procesu vytváření zdrojového kódu. Cílem bylo zhodnotit přínosy analyzované metody během navrhování, implementace, tvorby dokumentace a rozvojů informačního systému. Vyhodnocení probíhalo na základě tří nástrojů GenMyModel, Umbrello a Enterprise Architect pro automatické generování zdrojového kódu z modelu open source redakčního systému WordPress a výsledky ukazují, že dojde ke zrychlení vývoje a usnadnění dalšího rozvoje v budoucnu. Na základě analýzy v této práci je stanoveno doporučení použít modelem řízený vývoj pro rozsáhlé informační systémy, kde ušetří vývojářům podstatné množství času. Pro menší aplikace se ukázal vhodnější tradiční vývoj.

iOS aplikace pro simulaci analogového focení

Autor
Lucia Čahojová
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom mobilnej aplikácie pre simuláciu analógoveho fotenia pre platformu iOS, s dodržaním klasických postupov softwarového inžinierstva. Najskôr je vykonaná analýza problematiky digitálneho a analógového fotografovania a spolu s ňou rešerš konkurenčných aplikácií. Na základe analýzy sú zostavené požiadavky na aplikáciu, podľa ktorých je vytvorený návrh. Na návrh nadväzuje implementácia a testovanie aplikácie. Práca je zakončená zhodnotením výsledkov a uvedním možného rozvoja aplikácie. Výstupom práce je funkčná mobilná aplikácia, ktorá umožňuje zhotovovanie fotografií s efektom analógového filmu.

Návrh systému pro přidělování úloh v obchodních řetězcích

Autor
Alena Kužmová
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Mnoho obchodních řetězců čelí problémům spojeným se správou úloh a časovým managementem svých zaměstnanců. Právě z tohoto důvodu si tato bakalářská práce klade za cíl navrhnout softwarový nástroj, který bude takové funkce poskytovat a umožní zefektivnění práce. První část je věnována analýze aktuálního stavu v obchodním řetězci Lidl, pro který byl tento nástroj primárně vyvíjen, což následně umožnilo navrhnout požadavky týkající se funkcionality i uživatelského prostředí samotné aplikace. V dalších kapitolách je rozebírána implementace tohoto návrhu a následné vyhodnocení, ve kterém jsou shrnuty silné stránky aplikace, ale také její limitace, případně možnosti budoucího rozšíření.

Webová aplikace pro přehled osobních výdajů

Autor
Vladyslav Volodin
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc.
Anotace
Tato práce je věnovana návrhu a implementaci webové aplikace pro přehled a analýzu osobních výdajů. Implementace je provedená v jazycích Java s použitím nástroje Spring Framework pro serverovou a JavaScript s ReactJS pro prezentační části. Výstupem práce je prototyp aplikace, která poskytuje uživateli přehled o osobních výdajích, a udává možnost jejích snadného plánování.

Webová aplikace pro navigaci v budovách pomocí OSM

Autor
Matyáš Richter
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Jirka
Anotace
Cílem této bakalářeké práce byl návrh a implementace webové aplikace pro navigaci ve vnitřních prostorách na základě dat z projektu OpenStreetMap. V první kapitole je shrnuta rešerše existu- jících řešení pro navigaci ve vnitřních prostorách a čtenáři je představen projekt OpenStreetMap a jeho specifika. V další části práce je provedena analýza požadavků na aplikaci, a poté popsány klíčové body implementace. Aplikace byla úspěšně implementována, a možnosti jejího budoucího rozvoje jsou rozebrány v závěrečné kapitole.

Security Analysis of Data Stewardship Wizard Project

Autor
Konstantin Shadakh
Rok
2024
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Polák
Anotace
Tato práce přináší hloubkovou bezpečnostní analýzu Data Stewardship Wizard (DSW), open-source nástroje určeného pro efektivní plánování správy dat. Hlavním cílem této studie bylo určit a posoudit potenciální bezpečnostní zranitelnosti v nástroji DSW a také posoudit robustnost jeho současných bezpečnostních protokolů. Prostřednictvím kombinace ručního zkoumání, penetračního testování a technik skenování zranitelností byla odhalena řada bezpečnostních problémů. Patří mezi ně zranitelnosti související se slabými zásadami přihlašovacích údajů, zranitelnost systému vůči útokům hrubou silou a rizika spojená s injekcí šablon na straně serveru. Výsledky výzkumu zdůrazňují potřebu zlepšit bezpečnostní opatření v rámci systému DSW, zejména pokud jde o správu hesel, procesy ověřování uživatelů a důsledné ověřování vstupů. K řešení těchto problémů práce poskytuje soubor cílených doporučení zaměřených na zlepšení bezpečnostního rámce systému DSW. Tyto návrhy mají nejen posílit obranu společnosti DSW, ale také nabídnout cenné poznatky pro širší oblast kybernetické bezpečnosti v rámci platforem pro správu dat. Tato práce tak slouží jako významný příspěvek k probíhajícímu úsilí o posílení bezpečnosti nástrojů pro správu dat, jako je DSW.

iOS aplikace k výuce hry na kytaru

Autor
Petr Šmejkal
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce ukazuje celý proces vývoje aplikace určené k výuce hry na kytaru pro platformu iOS podle standardních postupů softwarového inženýrství. Na úvod je provedena analýza způsobu výuky na kytaru a konkurenčních aplikací. Na základě této analýzy jsou sestaveny požadavky. Z předchozích poznatků jsou vybrány vhodné technologie a vytvořen návrh aplikace s následnou implementací a testováním. Práce je zakončena zhodnocením výsledků a nastíněním dalšího možného rozvoje. Výsledkem je funkční aplikace připravená k budoucímu rozšíření.

Porovnání Apache JSP a React při implementaci online čtečky knih/komiksů

Autor
Kyrylo Ponomarov
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Tato práce popisuje a porovnává dva přístupy pro vývoj klientských webových aplikací: renderování na straně klienta a na straně serveru. Pro reprezentaci každého z uvedených přístupů byly zvoleny technologie React a Struts2 s JSP (Java Server Pages) a pro srovnání byly definovány naše vlastní metriky. Porovnání je založeno na ukázce systému pro online čtení knih/komiksů, jehož implementace mají v obou technologiích stejný vzhled a funkcionalitu. Výsledkem této práce je implementace serverové aplikace s API v Java, dvou klientských aplikací v React a Struts2 s JSP, a následné porovnání zvolených přístupů pro vývoj klientských aplikací.

Systém pro podporu gild ve hře Deep Town

Autor
Daniel Hampl
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
Ing. Miroslav Hrončok
Anotace
Tato bakalářská práce popisuje management gild v mobilní hře Deep Town a analyzuje nynější způsoby sběru dat o hráčích z této hry. Následně je navrhnut efektivnější způsob sběru dat, který je poté využit pro tvorbu modulárního systému, který sbírá, ukládá a dodává zmíněná data uživatelům. Nakonec je tento systém otestován pomocí unit a integračních testů pro zajištění jeho stability.

Systém pro sledování zásilek v reálném čase

Autor
Anton Korolov
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato bakalařská práce se zabývá analýzou existujících doručovacích systémů, návrhem a implementací nového řešení, jež umožňuje sledovat doručování zásilky v reálném čase. V práci se postupuje v souladu s metodou "Vodopád" softwarového inženýrství. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že z existujících řešení jenom jedno má možnost sledování v reálném čase, z tohoto důvodu bylo v práci implementováno vlastní řešení, v němž je tato možnost realizována. Vytvořené řešení poskytuje možnost zadávat plán cesty kurýra, sledovat aktuální počet adres v reálném čase a zanechávat zpětnou vazbu o kurýrovi, který tuto zásilku doručoval. Na závěr práce je uvedeno zhodnocení výsledného řešení a porovnání s již existujícími.

Informační systém pro jednoduché řízení podnikových vztahů

Autor
Martin Janáček
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je navrhnout webový informační systém, který umožní organizacím spravovat své komunikace. Problematika je analyzována a znázorněna modelem v jazyce OntoUML. Jsou analyzovány tři CRM systémy částečně řešící danou problematiku. Požadavky na vytvářenou webovou aplikaci jsou popsány a je navrženo řešení, které je bude plnit. Součástí je i vytvoření prototypu sytému ve frameworku Symfony a vyhodnocení dopadu této práce na podnikovou praxi. Navržené řešení umožní společnostem efektivně spravovat podnikové vztahy uvnitř i vně firmy a ušetří jim tak čas a potažmo i finance.

Metodika vedení projektu implementace SAP HCM

Autor
Michaela Tauchmanová
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Obsahem této bakalářské práce je vytvoření metodiky pro vedení projektů, které se týkají systému SAP, konkrétně jeho modulu Human Capital Management. Nová metodika je vytvořena na základě rešerše standardů a metodik pro vedení ICT projektů, které již existují. Vytvořená metodika je v této práci popsána a demonstrována na ukázce netriviálního modelového příkladu, ve kterém je znázorněn průběh projektu nasazení SAP systému do provozovny podniku. Modelový příklad je komplikovaný tím, že vyžaduje hodně součinností jak od více projektových týmů při implementaci dalšího SAP modulu, tak i zákazníka nebo třetích stran, které figurují v současném stavu podniku - zde se konkrétně jedná o finance podniku a personalistiku. Další komplikací v příkladu je náhlá změna rozhodnutí ohledně nastavení zásadního procesu v podniku. Použitelnost a výhody vytvořené metodiky byly na tomto modelovém příkladu projektu úspěšně ukázány a kladně vyhodnoceny se zaměřením na provedenou analýzu s cílem minimalizace hrozeb, posílení slabých stránek současného stavu vedení projektů a využití jeho silných stránek.

Analýza domény Data Management Planning a souvisejících nástrojů

Autor
Tereza Machačová
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Plánování správy dat je důležitou součástí různých vědeckých i komerčních projektů. Je potřeba rozhodnout, jaká data budou vytvořena a jak s nimi bude nakládáno. Jak a jestli vůbec budou sdílena, kdo k nim bude mít přístup a jak všechny tyto požadavky zajistit. Práce se zabývá vysvětlením základních pojmů a souvislostí v této doméně, a především detailní analýzou nástrojů. Jedná se o online nástroje sloužící k tvorbě plánů správy dat. Nástroje jsou v práci popsány a zhodnoceny.

Multiplatformní mobilní aplikace pro rozvrh na FIT ČVUT v Praze

Autor
Oleksandr Petrov
Rok
2024
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem multiplatformní mobilní aplikace pro správu rozvrhu na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Cílem práce byla analýza a implementace mobilní aplikace, která usnadní a zpříjemní studentům a zaměstnancům přístup k jejich rozvrhům. Pro dosažení těchto cílů byly použity moderní vývojové metody a frameworky, včetně multiplatformní technologie Kotlin Multiplatform Mobile. Výsledkem je uživatelsky přívětivá mobilní aplikace s ohledem na potřeby uživatelů identifikované během analýzy stávajícího systému. Aplikace nabízí velký prostor pro budoucí vývoj a snadné rozšíření.

Systém pro sledování osobního rozvoje

Autor
Quang Vu Tran
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu, návrh a implementaci webové aplikace s využitím frameworku Django a postupů softwarového inženýrství. Aplikace podporuje osobní rozvoj, konkrétně vytvoření nebo zbavení se zvyků. Hlavním stavebním kamenem této aplikace je metoda habit tracking, která je obohacena prvky gamifikace a statistikami. Součástí této práce je také testování použitelnosti, vyhodnocení výsledné aplikace a návrhy dalšího rozvoje.

Kooperativní mobilní multiplatformní hra

Autor
Jan Bittner
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
Ing. David Bernhauer
Anotace
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací kooperativní mobilní hry pro mobilní operační systémy Android a iOS za pomoci multiplatformního frameworku Flutter. Důraz je kladen na rešerši a výběr frameworku, knihovny pro správu stavů, databáze, senzorů, architektury a testování. Dále je v práci na základě poznatků z rešerše provedena analýza, návrh a implementace herních principů, uživatelského rozhraní a architektury aplikace. Výsledkem práce je open-source mobilní hra, ve které hráči vzájemnou komunikací plní cíle misí hry.

Specializovaná webová aplikace pro výuku hry na ukulele

Autor
Dan Balarin
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace podporující výuku hraní na ukulele. Aplikace je vyvíjena v souladu s metodami softwarového inženýrství. Práce zkoumá existující řešení, dostupné technologie a cílovou skupinu. Na základě těchto poznatků je vytvořena funkční specifikace a jsou vybrané vhodné technologie. Za pomoci těchto technologií je následně provedena implementace, testování a automatické nasazování. Výsledkem je funkční aplikace umožňující výuku hraní na ukulele, která je díky zvolené architektuře snadno rozšiřitelná.

Modulární webový rezervační systém pro ordinaci

Autor
Jakub Hamza
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Cieľom tejto práce je analýza, návrh a implementácia aplikácie, ktorá bude slúžiť ako rezervačný systém na objednávanie pacientov. Aplikácia využíva trojvrstvovú architektúru a je rozdelená do nezávislých modulov podľa funkčnosti. Výstupom je web, ktorý umožňuje užívateľovi rýchlo a efektívne vyhľadať svojho lekára, prípadne ambulanciu a objednať sa na vyšetrenie. Táto aplikácia je napísaná v jazyku C# s využitím ASP.NET MVC Frameworku. Na prácu s databázou je použitý Entity Framework, ktorý je podobne ako ASP.NET produktom firmy Microsoft.

Systém pro tvorbu a správu evolvabilních dokumentů

Autor
Tomáš Starý
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Anotace
Práce se zabývá vytvářením dokumentů. Cílem práce je analyzovat tvorbu dokumentů a na základě analýzy vytvořit návrh řešení pro tvorbu modulárních dokumentů. Na základě tohoto návrhu je následně vytvořena aplikace. Jedná se o webovou aplikaci, která má oddělené grafické a datové prostředí. V rámci aplikace je možné vytvářet moduly vně repozitářů, ze kterých je poté možné generovat celé dokumenty, dokumenty i jednotlivé moduly podporují verzování a je možné získat i dokument starší verze ve správném znění. Vše je poté otestováno, následuje zhodnocení přínosů systému a porovnání se závěry analýzy, také se podíváme na možnosti jak aplikaci dále rozšiřovat.

Modulární webový informační systém pro drobné podnikatele

Autor
Michal Junek
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá tvorbou modulárního systému pro drobné podnikatele s jednoduchou správou a možností rozšíření o další funkce. Řešení je realizováno pomocí webového frameworku Laravel postaveném na programovacím jazyku PHP, spolu s HTML, CSS a JavaScriptem. Výsledkem práce je zdarma dostupný open-source systém, který lze jednoduše nastavit či rozšířit k osobním potřebám. Bude sloužit hlavně drobným podnikatelům pro lepší prezentaci sama sebe na internetu.

Diplomové práce

Normalized Systems Expanders pro Spring Boot aplikace

Autor
Artem Kravchenko
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá vytvořením expandérů pro Java framework Spring. Je vysvětlen teoretický základ práce jak z pohledu normalizovaných systému, tak frameworku Spring. Nastíní se proces návrhu a vývoje expandéru a je zhodnocen jejich přínos v momentální podobě spolu s možným dalším postupem vývoje. Vytvořené expandéry mohou momentálně pomoci s vytvořením nového projektu, ovšem nepodporují celou škálu dalších benefitů, které mohou normalizované systémy přinést, a jsou spíše proof of concept pro další vývoj a ocenění user experience vytváření expandérů pro technologie, nikoliv jen konkrétní aplikace i širší veřejností, což může být cenná zpětná vazba pro NSX.

Optimalizace zřetězených událostí v nástroji DSW

Autor
Michaela Zimmermannová
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Jirka
Anotace
Tato práce se zabývá optimalizací implementace nástroje Data Stewardship Wizard. Nejdříve byla provedena analýza aktuální implementace a to hlavně zpracování architektonického vzoru Event Sourcing a jeho stávající optimalizace. Následně byly navrženy optimalizace s cílem urychlit kompilaci znalostních modelů ze sekvence událostí. Proběhla implementace optimalizací a měření jejich účinnosti. Nakonec byl navržen postup pro jejich reálné nasazení.

Open-source komunikační platforma založená na microservices

Autor
Vladyslav Volodin
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Tato práce je věnována návrhu a implementaci Instant Messaging platformy, která podporuje škálovatelnost a rozšíření pomocí architektury mikroslužeb. Implementace je provedena v programovacím jazyce Go pro backendové služby a JavaScript pro frontend. Výstupem této práce je prototyp poskytující základní funkce IM a podporující end-to-end šifrované zprávy mezi dvěma účastníky.

Multiplatformní nástroj pro správu souborových úložišť

Autor
Jan Zvěřina
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Práce je zaměřena na návrh a implementaci programu, který by umožňoval evidenci souborů v paměťových zařízeních. Program musí implementovat také vyhledávání, a to i v případě, kdy je paměťové zařízení odpojeno od počítače. Práce obsahuje analýzu existujících programů a průzkum s potenciálními uživateli. Na základě výstupů rešerše byly vytvořeny požadavky na program a případy užití. Návrh programu obsahuje drátový model, architekturu a relační databázový model. Z návrhu vychází volba použitých technologií pro implementaci programu. Implementace věrně dodržela návrh. Program je napsán v programovacím jazyce Java a jedná se o desktopovou aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním. Finální program byl podroben uživatelskému testování, ze kterého vzešel seznam potřebných změn a úprav. Program splňuje všechny cíle stanovené zadáním a všechny funkční a nefunkční požadavky.

Workflow: Webová aplikace implementující podnikové procesy pomocí stavových automatů

Autor
Petr Svoboda
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Beran
Anotace
Podnikové procesy velkých firem jsou často komplikované. Složitost těchto procesů může mít více příčin: interakce vícera externích systémů v jejich rámci, neznalost účastníků celého jejich průběhu nebo setkání procesu s událostmi, které mohou způsobit nedefinované chování. Tato práce řeší zmíněné problémy vymodelováním podnikových procesů jako stavových automatů, konkrétně procesů tvorby žádostí různých typů (jako je například nákup nebo nepřítomnost). Dále tyto procesy digitalizuje a vylepšuje formou webové aplikace, která využívá vymodelovaných stavových automatů k jejich simulaci. Výsledné řešení je schopné výrazně urychlit čas, za který se žádost dokončí, a navíc poskytuje kompletní dohledatelnost akcí, které účastníci procesu provedli.

Webová aplikace pro interaktivní procházky s využitím QR kódů

Autor
Štěpán Štrba
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Jirka
Anotace
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace k tvorbě interaktivních procházek s využitím QR kódů. Čtenář je nejdříve seznámen s principy fungování QR kódů, současnou realizací interaktivních procházek a možnostmi jejich gamifikace. Dále jsou sestaveny požadavky na aplikaci, které jsou rozřazeny do kategorií podle metody MoSCoW. Podle požadavků je vytvořen návrh architektury a UI aplikace a dle návrhu je aplikace implementována a následně otestována. Webová aplikace je implementována pomocí Javascriptového frameworku Nuxt.js, PHP frameworku Laravel a několika balíčků.

Webový portál pro integraci DSW ve firemním prostřední

Autor
Tomáš Pospíšil
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Jirka
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením webové aplikace sloužící jako proxy služba pro nástroj Data Stewardship Wizard (DSW) zaměřující se na tvorbu Data Management Plan (DMP). Implementovaná aplikace slouží k usnadnění tvorby a správy integrací mezi DSW a externími systémy a službami. Tato práce se primárně zaměřuje na komunikaci aplikace s databázovými servery a na práci se soubory. Výsledný produkt je připravený k nasazení do produkčního prostředí. Dále jsou v práci navrženy možnosti případného rozšíření aplikace.

Ontologický model pro RDF export z nástroje Data Stewardship Wizard

Autor
Jana Martínková
Rok
2024
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se věnuje návrhu ontologie a exportní šablony dat nástroje Data Stewardship Wizard do RDF reprezentace. V práci je popsán průběh návrhu ontologie struktur tohoto nástroje, zapsaná ve formátu Turtle, která využívá 24 konceptů z existujících ontologií. Dále práce obsahuje návrh RDF reprezentace dat ze zodpovězených dotazníků dle navržené ontologie, taktéž ve formátu Turtle, a popis implementace šablony pro export dat do navržené RDF reprezentace v jazyce Jinja2. V práci jsou představeny použité technologie jako RDF a jeho formáty, jazyky RDFS, OWL a nástroje užívané pro tvorbu a validaci ontologií i jazyk pro tvorbu šablon Jinja2. V závěru práce je zhodnocení přínosů výsledné RDF reprezentace a posouzení možností tvorby exportních šablon pro nástroj DSW.

Použití technologií RDF pro zefektivnění využití konceptuálních modelů v OntoUML

Autor
Tereza Machačová
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Práce se věnuje modelovacímu jazyku OntoUML a především možnostem jeho využití ve spojení s technologiemi RDF. Jazyk OntoUML se zaměřuje na reprezentaci reality a je vhodný převážně k pochopení a přehledu modelované domény. Kvalitu modelu lze měřit dle různých metrik, které lze automatizovat pomocí dotazovacích a validačních jazyků. Tyto jazyky operují nad daty v jazyce pro popis zdrojů RDF, ve kterém lze s pomocí dalších ontologických jazyků zachytit informace OntoUML modelu. V práci jsou představeny všechny zmíněné technologie a na vytvořených modelech jsou provedeny měření kvality dle různých kritérií. Dotazy, validace i měření kvality jsou přizpůsobeny konceptům OntoUML modelů, které, narozdíl od například ER modelů, obsahují stereotypy s mnoha pravidly. I kritéria měření kvality jsou tak pro ně v některých ohledech odlišná. Součástí práce je i návrh exportu do technologií RDF pro nástroj OpenPonk, vyvíjený na FIT ČVUT v Praze, ve kterém lze vytvářet OntoUML modely. Návrh poukazuje na nedostatky současné podoby gUFO, a popisuje úpravy, jejichž začleněním by se rozšířily možnosti využití RDF technologií pro OntoUML modely.

Informační systém pro podporu vědecké spolupráce

Autor
Petr Jirásko
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Cílem mé diplomové práce je navržení a implementace aplikace, která bude usnadňovat vědeckou spolupráci při psaní publikací. Práce obsahuje popis vytváření vědeckých článků, návrh systému, jeho implementaci a testování.

Adaptabilní vyhodnocování nákladů

Autor
Tomáš Patro
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Funkcionálne programovanie je paradigma, ktoré za posledných pár rokov narástlo na svojej popularite. Veľa aspektov tohto programovacieho štýlu z neho robí vhodnú voľbu pre softvérové projekty a webový vývoj. Diplomová práca aplikuje funkcionálne programovanie pri vývoji novej webovej aplikácie, ktorá umožňuje užívateľom adaptabilným spôsobom tvoriť vlastné výpočty, ukladať výsledky a zdieľať ich s kolegami v organizáciách. Práca analyzuje existujúce riešenia a metódy danej problematiky, a získava, a vyhodnocuje spätnú väzbu od užívateľov aplikácie Storage Costs Evaluator. Taktiež poukazuje na problémy, ktoré má implementácia tejto aplikácie a navrhuje nový dizajn, ktorý by bol viac flexibilný, udržateľný a ktorý by riešil dané problémy. Implementácia novej aplikácie je do detailu opísaná vrátane použitých technológií, metód a využitia funkcionálnych jazykov. Práca nakoniec diskutuje výhody nového dizajnu a implementácie a podáva návrh na budúci vývoj aplikácie.

Python SDK pro Data Stewardship Wizard

Autor
Jakub Drahoš
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Vojtěch Knaisl
Anotace
Tato práce se zabývá tvorbou SDK v~jazyce Python pro webovou aplikaci Data Stewardship Wizard. Architektura a návrh knihovny nachází inspiraci v~nejrozšířenějších Pythonních SDK současnosti, jejichž rešerše pomohla stanovit řešení určitých problémů. Zároveň zohledňuje zavedené postupy a aspekty pro posuzování kvality softwaru. Je tak kladen důraz na vysokou kvalitu kódu, rozšiřitelnost s~ohledem na měnící se API a snadnou použitelnost. SDK bylo úspěšně navrženo, implementováno, otestováno a distribuováno na softwarový repozitář PyPI. V~rámci popisu implementace se nachází také jednoduché představení klíčové funkcionality. Práce zároveň poskytuje čtenáři letmý úvod k~nástroji Data Stewardship Wizard.

Aplikace pro chytrý monitoring Docker kontejnerů

Autor
Matyáš Gallas
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout snadno nasaditelné a konfigurovatelné řešení umožňující monitorování metrik Docker kontejnerů a vše co s monitorováním souvisí. Bude se postupovat dle tradičních metod vývoje softwaru. Nejprve tato práce seznámí čtenáře s problematikou sledování kontejnerů, nastíní jejich fungování a činnosti platformy Docker. Následně se v analýze zaměří na to jakým způsobem lze nejlépe kontejnery sledovat. Dále v návrhu vyřeší výběr vhodných technologií pro zajištění výkonosti v kontrastu s nízkými nároky na zdroje. Na analýzu a návrh navazuje praktická část, která se zabývá vývojem samotného systému, který umožní monitorování. Výsledkem je funkční systém, který lze jednoduše nasadit a dále rozšiřovat dle potřeb.