Ing. Eliška Šestáková, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Android mobilní aplikace pro osobní bezpečnost

Autor
Bich Phuong Phamová
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Eliška Šestáková
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace osobní bezpečnosti pro operační systém Android. Jsou využity nejen standardní praktiky vývojového procesu nýbrž i moderní technologické služby jako jsou Google Mapy či platforma Firebase. Výsledkem je funkční prototyp. Aplikace uživateli umožňuje přivolat okamžitou pomoc v krizové situaci. Naopak v případě, že se uživatel stane svědkem protiprávního jednání, má schopnost poslat hlášení varujíc tak své okolí. V práci je uvedena analýza současných řešení, specifikace požadavků, návrh architektury aplikace, její implementace a uživatelské testování. V poslední části jsou diskutovány možnosti budoucího vývoje.

Implementation of 2D turn-based strategy game with AI

Autor
Ivan Štěpánek
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Eliška Šestáková
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá tvorbou strategické hry a umělé inteligence, která se ji naučíhrát. Je prozkoumán žánr strategických her, ale i důležité části pro umělouinteligenci. Dále práce analyzuje několik profesionálně vytvořených her a pro-gramů hrající tahové strategie. Závěrem hodnotí kvalitu jak implementovanéumělé inteligence, tak implementované hry a navrhuje možná zlepšení.

Tower Defense AI turnaj

Autor
Martin Sedláček
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Eliška Šestáková
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá návrhem a implementací prototypu hry žánru Tower Defense. Za tímto účelem jsou prozkoumány existující Tower Defense hry a jejich herní prvky. Dále jsou popsány algoritmy pro hledání cest a hry umožňující externí napojení umělé inteligence. Vytvořený prototyp umožňuje pomocí skriptování napojení umělé inteligence, jež může hrát hru místo hráče.

Průzkum metod řešících problém indexování stromových datových struktur

Autor
Karolina Hrnčiříková
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Eliška Šestáková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Štěpán Plachý
Anotace
Stromové indexování je problém vyhledávání určitého typu dotazů v předzpracovaných datech, které mají tvar stromové struktury. Tento problém existuje v mnoha variantách. Jelikož jsme nenašli shrnutí, které by popisovalo různé varianty, v této práci jsme vypracovali jejich rešerši. V rámci ní jsme definovali čtyři kategorie, pomocí kterých lze varianty stromového indexování klasifikovat. Tyto kategorie jsou: typ indexovaného stromu, typ dotazů, co se počítá jako shoda a typ požadovaných odpovědí. Dále popisujeme tři řešení k tzv. subtree rejection problému, který se zabývá tím, zda se někde ve vstupním stromě nalézá daný podstrom. Řešení, která probíráme, jsou subtree pushdown automata, subtree oracle pushdown automata a nový algoritmus subtree finite automata. Rychlost odpovídání na dotazy se u všech tří řešení odvíjí od velikosti dotazu a nezáleží na velikosti předzpracovaného stromu. Abychom porovnali efektivitu těchto řešení v praxi, implementovali jsme je a otestovali na ohodnocených seřazených stromech s hloubkou maximálně 15. Nová indexovací technika subtree finite automata má nejlepší výsledky co se týče rychlosti postavení indexu a rychlosti odpovězení dotazu.

Cestovatelský deník - webová aplikace

Autor
Jan Truchlý
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Eliška Šestáková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Nováček
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací prototypu webové aplikace, který slouží k záznamu a organizaci zážitků z cestování. Hlavním obsahem této práce je charakterizace problému správy zážitků, analýza požadavků na aplikaci, návrh jejího prototypu a jeho následná implementace, testování a diskuze možných rozšíření. Výsledku bylo dosaženo vytvořením prototypu.

Indexování XML dokumentů pomocí automatů: implementace a experimentální vyhodnocení

Autor
Lukáš Renc
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Eliška Šestáková
Oponenti
Ing. Jan Trávníček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá implementací a experimentálním vyhodnocením metod pro indexování XML dokumentů. Konkrétně se jedná o metody Tree String Path Automaton (TSPA), Tree String Path Subsequence Automaton (TSPSA) a Tree Path Automaton (TPA). Tyto metody jsou založeny na teorii konečných automatů a umožňují nalezení odpovědi pro omezenou podmnožinu XPath dotazů (obsahující pouze ${/,//}$ přechody a jejich kombinaci) v lineárním čase délky dotazu. Jednotlivé metody jsou v této práci implementovány jako Java knihovna. K předzpracování XML dokumentu je použita knihovna SAX. Hlavní část práce se venuje popisu, implementaci a podmínkám behu experimentu. V práci jsou prezentovány provedené experimenty. Tyto experimenty zkoumají, jak závisí vlastnosti indexu na velikosti (hloubce, šírce) vstupního XML souboru. Při tvorbě indexu měříme spotřebu RAM a čas. Proto XML dokumenty použity pro experimenty tvoří set s navzájem různými klíčovými parametry (např. průměrná hloubka, maximální hloubka, velikost, počet listů). V závěru práce jsou graficky prezentovány výsledky experimentů. Ve výsledné knihovně je zabudována podpora pro spuštění výše zmíněného experimentálního prostředí.

Systém pro podporu přímého prodeje

Autor
Tereza Živnůstková
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Eliška Šestáková
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký
Anotace
Tato práce se zaměřuje na tvorbu podpůrného systému pro přímé prodejce. Jedná se o systém, ve kterém si prodejci mohou uchovávat informace o zákaznících, objednávkách, schůzkách, apod. Součástí práce je analýza existujících řešení a analýza požadavků, na jejichž základě byl navrhnut a implementován prototyp výše zmíněného systému. Prototyp byl vytvořen v jazyce Java a JavaFX jako desktopová aplikace.

Indexování XML dokumentů pomocí automatů: výběr neznámých uzlů

Autor
Maria Karzhenkova
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Eliška Šestáková
Oponenti
Ing. Tomáš Pecka
Anotace
Tato práce je součástí projektu "Indexování XML dokumentů pomocí automatů". Popisuje existující metody pro indexování XML dokumentů, které jsou založeny na teorii automatů, a jejich rozšíření, za účelem umožnění efektivního zpracování XPath dotazů skládajících se z libovolné kombinace child (/), descendant-or-self (//) os a asterisk (*) a nodename node testů, sloužících k navigaci v XML dokumentu. Ke konstrukci indexu pro daný XML dokument D s n elementy je využít odpovídající XML stromový model T. Zpracování dotazu Q o velikosti m proběhne v čase O(m) nezávislém na n. Tato práce obsahuje též diskuzi ohledně časové a paměťové složitosti pro každou z navržených metod. Všechny nově popsané algoritmy jsou implementovány a otestovány na reálních datech.

Diplomové práce

Přibližné vyhledávání ve stromech pomocí automatů

Autor
Lukáš Renc
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Eliška Šestáková
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá přibližným vyhledáváním ve stromech pomocí zásobníkového automatu. Využívá edit operace pro stromy, které byly definovány Selkowem. Práce v návaznosti na studium metod pro přibližné vyhledávání ve stromech představuje návrh nové metody pro vyhledávaní výskytů vzorového stromu uvnitř vstupního stromu s maximálně k chybami při použití zásobníkového automatu jako výpočetního modelu. Metoda nejdříve na vstupu dostane vzorový strom, jehož výskyt chceme vyhledávat. Dle něj sestaví zásobníkový automat. Poté pomocí nově vzniklého zásobníkového automatu zpracuje vstupní strom, uvnitř kterého se vyhledají výskyty vzorového stromu. Tato práce obsahuje popis stávajících metod a přístupů, návrh nové metody, implementaci nové metody a její otestování pro funkčnost a rychlost. Metoda je implementována v jazyce Java. Součástí práce jsou experimenty, na kterých jde vidět citlivost metody na vnitřní strukturu obou vstupních stromů.