Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Počítačové sítě a Internet

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Podpora pro filtrování SSL/TLS komunikace v Privoxy

Autor
Václav Švec
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Kokeš
Oponenti
Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D.
Anotace
Práce se věnuje problematice proxy serverů ve vztahu k HTTP a HTTPS protokolům, a také popisuje způsoby filtrování HTTPS komunikace. Představeny jsou zde jednotlivé způsoby filtrování HTTPS komunikace, možnosti těchto filtrů a postupy proxy serveru při obsluze HTTP/HTTPS spojení. Součástí práce je také návrh a implementace rozšíření programu Privoxy. Implementované rozšíření umožňuje filtrovat HTTPS komunikaci s využitím řady filtrovacích možností původního programu. Dosažené výsledky jsou zhodnoceny a doplněny o další možná vylepšení.

Automatizace konfigurace síťových prvků

Autor
Dominik Soukup
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Viktor Černý
Oponenti
Ing. Jiří Smítka
Anotace
Cílem této bakalářské práce je navrhnout, implementovat a otestovat nástroj pro univerzální automatizovanou konfiguraci síťových přepínačů. V analytické části je čtenář seznámen s možnostmi konfigurace síťových prvků a způsoby serializace dat. Dále je navržena architektura nástroje tak, aby bylo možné snadné rozšíření o další síťová zařízení a konfigurační metody. Zároveň je umožněn jednotný přístup k nastavovacím příkazům využitím jazyka pro serializaci dat. Za návrhem následuje popis implementace, na který navazuje testování výsledného programu. Výstupem této práce je sada skriptů a konfiguračních souborů, které jsou schopné automatizovat a sjednotit proces nastavování přepínačů od společností Cisco a 3Com pomocí CLI (Command-line interface), SNMP (Simple network management protocol) a NETCONF (Network configuration protocol). Nástroj je vytvořený v jazyce Python verze 3.4 a konfigurační soubory jsou zapsány v jazyce YAML (YAML ain't markup language).

Analýza a testování protokolů pro spolehlivý multicast

Autor
Uladzislau Maher
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D.
Oponenti
Ing. Viktor Černý
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou protokolů sloužícím ke spolehlivému přenosu dat od odesílatele k více příjemcům, neboli spolehlivý multicast. Cílem práce je prozkoumat a porovnat existující protokoly řešící tento problém, najít z nich vhodné implementace nebo další programy pro spolehlivý přenos souborů pomocí multicastu. Dalším cílem je navrhnout a realizovat testovací prostředí vhodné pro vyzkoušení a následující srovnání těchto programů. Výsledkem analýzy protokolů je rozdělení probraných protokolů do skupin dle metody zajištění spolehlivosti přenosu. Závěrem testování programů je srovnání programů podle efektivity při využití v sítích se shodnými parametry s testovacím prostředím.

Správa IP adres ve středně velké síti

Autor
Vít Pekárek
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Kubr, Ph.D.
Oponenti
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D.
Anotace
Síť bez DHCP a DNS serverů nemůže v podstatě fungovat. Jedná se o klíčové nástroje výrazně usnadňující konfiguraci a používání sítě. Tato práce analyzuje nabídku těchto softwarů, vybírá z nich vhodné kandidáty a ukazuje jejich instalaci, konfiguraci a testování.

Monitor síťového provozu v protokolu PTP

Autor
Vlastimil Lhotecký
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Dostál, Ph.D.
Anotace
V této práci se zabývám návrhem a implementací programu pro monitorování síťového provozu v protokolu PTP v rámci lokální sítě v reálném čase. Důležitou informací je hlavně přesnost synchronizace času mezi monitorovanými stroji a časovým serverem a případné chyby v komunikaci. Během práce jsem provedl analýzu protokolu a zhodnotil, zda by pro daný účel nestačilo použít některý z univerzálních nástrojů pro monitorování sítí, jako je např. Wireshark. Dále jsem navrhl vlastní nástroj a ten následně implementoval v jazyce C++ s použitím knihovny PCap a OS Linux.

Analýza mechanizmů kontroly rychlosti datového toku na transportní vrstvě

Autor
Jan Rubín
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Viktor Černý
Oponenti
Ing. Jiří Smítka
Anotace
Obsahem této bakalářské práce je analýza mechanizmů kontroly rychlosti datového toku na transportní vrstvě. Řada mechanizmů, které řeší problém zahlcení sítě, je již v protokolu TCP implementována. Některá řešení ale nejsou efektivní a stále na nich probíhá výzkum. Tato práce jednotlivé mechanizmy studuje, popisuje jejich funkcionalitu a principy, které napomáhají předcházet či řešit zahlcení sítě. Rozebírá také silné a slabé stránky konkrétních implementací, které jsou ukázány ve vyvinutém testovacím prostředí. Součástí práce je i navržení dvou hybridních implementací, které kombinují vlastnosti již existujících řešení a přinášejí i nové funkce, jak kontrolovat datový tok.