Počítačové systémy a sítě

Závěrečné práce

Diplomové práce

Efektivní fuzz testování webových služeb

Autor
Matúš Ferech
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Oponenti
Pierre Donat-Bouillud, Ph.D.
Anotace
V tejto práci predstavíme inteligentný generatívny black-box fuzzer, ktorý využíva OpenAPI špecifikáciu na odhalenie zraniteľností webových služieb. Jedným z hlavných prínosov fuzzera je podpora minimalizácie vstupov, ktoré spôsobujú chyby v programoch. Vďaka minimalizácií je jednoduché najsť chybu, ktorá zapríčinila problémové správanie programu. Fuzzer bol testovaný na niekoľkých relevantných webových službách, ako napríklad Kubernetes, Hashicorp Vault či Gitea, v ktorých našiel mnoho chýb. Z porovnania s inými najmodernejšími fuzzermi sme zistili, že openapi-fuzzer nájde viac chýb za kratší čas akoiné fuzzery. Dalšou funkcionalitou openapi-fuzzera je analýza výkonu na detekciu endpointov náchylných na útoky DOS.

Efektivní paralelní vícecestný Quicksort algoritmus

Autor
Ondřej Voronecký
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Langr, Ph.D.
Anotace
V této diplomové práci je představena nová verze paralelniho in-place Quicksort algoritmu MPQ- sort pro řazeni poli, s využitim OpenMP pro paralelizaci. Dosavadni implementace využivaji pro rozdělováni pouze jednoho pivota. MPQsort implementuje paralelni vicecestné rozdělováni a jedná se o prvni algoritmus svého druhu. V práci jsou diskutována sekvenčni vicecestná rozdělováni, následně paralelni dvoucestná rozdělováni a na jejich základě navržena a imple- mentována paralelni vicecestná varianta. Poté je provedeno experimentálni vyhodnoceni efek- tivity algoritmu a porovnáni s existujicimi implementacemi. V experimentech MPQsort dosa- huje dobrých výsledků a z uvažovaných algoritmů se umistil na druhém mistě v oblasti řazeni náhodných čisel. Naopak v připadě jiných typů uspořádáni dat dosahuje i nejlepšich výsledků.

Paralelní video transkóding pomocí GPU akcelerace

Autor
Daniel Sedlák
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Kvasnička
Oponenti
Ing. Jan Fesl, Ph.D.
Anotace
V současné době získává živé vysílání na popularitě, a stává se tak standardní službou, která je integrována do sociálních sítí, jako jsou Facebook, TikTok a Twitch. Nicméně, současné implementace služeb pro transcoding videa, jako jsou Wowza, Flussonic, Elemental, nebo cloudová řešení poskytovaná např. společností Amazon mají buď suboptimální latenci mezi koncovými stanicemi, nejsou optimalizovány pro škálování nebo jsou poměrně drahé. Většina těchto řešení je navíc postavena na knihovnách FFmpeg, které není snadné používat. Kromě toho jsou napsána v jazyce C, neposkytují žádné paměťově bezpečné funkce, a proto je nelze použít a často přinášejí nové chyby v důsledku přidání nových funkcí. Cílem této práce je implementace paralelní služby překódování videa akcelerované pomocí GPU, která řeší některé z těchto problémů.

Systém pro behaviorální autentizaci

Autor
Jan Pešek
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je vytvořit Proof of Concept autentizačního systému pro ověření identity uživatele na základě jeho chování v mobilní aplikaci. Systém využívá data ze senzorů a dotykové obrazovky chytrého telefonu k ověření chování. Výsledkem je plně funkční behaviorální autentizační systém, jehož funkčnost je demonstrována v simulované aplikaci mobilního bankovnictví.

Multimodální navigace a její nasazení v škálovatelné architektuře

Autor
Jan Sokol
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Fesl, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem plánovače cest v geoprostorových grafech, konkrétně s omezením na cesty ve městě. Plánovač nabízí různé způsoby dopravy a v určitých kombinacích také využívá vícera možností prostředků najednou. Plánovací služba je navržena dle principů tzv. mikroslužeb (microservices). K plánovací službě je přístup navržen pomocí REST API. Technologií jako Docker a Kubernetes je využito k nasazení aplikace do distribuovaného a škálovaného systému v druhé části práce. Při nasazení do Kubernetes je brán důraz na zabezpečení aplikace. Část práce je věnována možnostem škálování aplikace v distribuovaném systému Kubernetes. Je brán důraz na vysokou dostupnost aplikace jak při běžném provozu, tak při častém nasazování.

Zařízení pro testování bezpečnosti Wi-Fi

Autor
Petr Heřmánek
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Kokeš, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.
Anotace
Narušení bezpečnosti bezdrátových sítí představuje závažné ohrožení soukromí, integrity a autentičnosti komunikace. Globálně rozšířené protokoly obsahují mnoho slabin, od nedostatků původního návrhu až po kritická pochybení programátorů. Cílem této práce je analýza opakujících se hrozeb za účelem vytvoření ucelené klasifikace a obranných direktiv. Na základě těchto znalostí jsme zkonstruovali přenosné demonstrační zařízení, které je určené k plně automatizovanému spuštění útoku Evil Twin, s možností využít další moderní nástroje pro testování zabezpečení.

Detekce a fyzická lokalizace útočníků v sítích WiFi

Autor
Jakub Samek
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem a implementací distribuovaného systému pro ochranu WiFi sítí před útoky a porušováním uživatelských politik. Práce obsahuje analýzu existujících metod a dostupných nástrojů pro detekci, fyzickou lokalizaci a blokování vybraných bezdrátových zařízení v rámci ochrany WiFi sítí. Součástí práce je návrh a implementace distribuovaného systému, který pomocí běžných komerčně dostupných WiFi zařízení umožňuje detekovat nepovolená zařízení ve WiFi síti, fyzicky je lokalizovat a blokovat, včetně nepovolených přístupových bodů. Systém byl úspěšně otestován ve vlastní síti.

Optimalizace paralelního zpracování cyklické fronty

Autor
Josef Kučera
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Kašpar
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je představit a porovnat varianty implementace cyklické fronty CQ v jazyce C pro více písařů a čtenářů s paralelním přístupem pomocí zámků a atomických operací na architektuře x86-64. Následně navrhnout sadu optimalizací pro vkládání a vybírání zpráv z cyklické fronty a otestovat jejich výkonnostní přínos na základě různých parametrů, jako jsou délka fronty, velikost zprávy, způsob zpracování zpráv, počty písařů a čtenářů a jejich rozestavení na jádra procesorů.

Pojítko Skywire - řídící modul

Autor
Jiří Cidlina
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Melnikov
Anotace
Práce se zabývá vzdáleným řízením zařízení s OS Linux. Postupně řeší možnosti implementace vzdáleného ovládání síťových prvků pomocí webového rozhraní a SNMP. Blíže se zaměřuje na libmicrohttpd a NetSNMP, s jejichž pomocí je řešena technologie. Ta je vztažena k zařízení na tvorbu mikrovlnných spojů, založených na platformě SH4. Realizace začíná s prostředím, které bylo používáno pro tvorbu jeho firmwaru a postupně jej upravuje a doplňuje. Původně požadované rozšíření řídícího modulu o podporu SNMP a vylepšený sběr dat postupně přechází až k jeho nové realizaci. Požadavky na jednotlivé části modulu jsou znovu analyzovány a upraveny pro splnění nových potřeb. Výsledkem práce je funkční řešení řídícího modulu pro zařízení s OS Linux. Modul byl znovu vytvořen s použitím jazyka C++ s důrazem na jeho rozšiřitelnost a počítá s možným nasazením na dalších podobných zařízení.

Simulace hierarchie sdílených pamětí cache

Autor
Jindřich Čapek
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Kašpar
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato práce obsahuje implementaci hierarchie sdílených pametí cache s koherencním protokolem MOESI v simulátoru GEM5. Práce obsahuje krátký popis simulátoru GEM5 a jeho pametového systému, popis koherencního protokolu MOESI, popis implementace a propojení jednotlivých cache pametí. Výstupem této práce je simulace systému, který obsahuje dva osmijádrové procesory s tríúrovnovou hierarchií pametí cache. Overení správnosti implementace jsme provedli pomocí testu obsažených v simulátoru GEM5. Dále jsme simulovali beh vybraných benchmarku ze sad benchmarku PARSEC a SPLASH-2 a výsledky porovnali s behem na reálném systému.

Nasazení IPTV do počítačové sítě

Autor
Jakub Láznička
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D.
Oponenti
Ing. Viktor Černý

Monitorování síťových útoků pomocí systémů honeypot

Autor
Tomáš Herout
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Bílý

Software pro vzájemné sdílení polohy

Autor
Ondřej Kunc
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.