Webové inženýrství

Závěrečné práce

Diplomové práce

Softwarový nástroj pro urychlení vývoje a nasazení nových průmyslových aplikací preparativní chromatografie

Autor
Adam Svoboda
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Svatopluk Henke, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Modelově prediktivní řízení je důležitým nástrojem průmyslovích systémů, vyžaduje však velké množství dat a výpočetní síly. V této práci vytvoříme softwarové nástroje pro identifikaci matematického modelu chromatografie a implementaci modelového prediktivního řízení pro chromatografický proces za pomoci Siemens Industrial Edge, řešení pro edge computing od společnosti Siemens. Diskutujeme základy chromatografie, matematické modelování, inverzní problém, jeho řešení za pomoci optimalizačních algoritmů a průmyslové řídící systémy.

Algoritmy kolaborativního filtrování pro doporučení míst zájmů

Autor
Guzel Samigullina
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.
Anotace
S dostupností obrovského množství uživatelů a geolokačních sociálních sítí získal v posledních letech problém doporučení míst zájmu značnou pozornost výzkumu. Zatímco předchozí práce zabývající se doporučením míst zájmu se většinou zaměřovaly na zkoumání prostorového, časového a sociálního vlivu, použití dodatečných obsahových informací nebylo cíleně studováno. Tyto dodatečné informace mohou nejen zlepšit kvalitu doporučení, ale také překonat i problém tzv. studeného startu. V této práci navrhuji algoritmus pro doporučení míst zájmu založený na faktorizaci matice s přidanou obsahovou informací -- atributy a kategorie míst zájmu. Navrhuji dvě varianty algoritmu, které mohou pracovat s explicitní a implicitní zpětnou vazbou. Informace o atributech a kategoriích jsou získány z existujících datových sad a použity k měření podobnosti mezi dvěma místy. Experimentální výsledky ukazují, že navrhovaná metoda zlepšuje kvalitu doporučení, překonává většinu populárních algoritmů kolaborativního filtrováni a dokáže efektivně zvládnout problém studeného startu.

Simulace 3D zvuku pomocí techniky binaurálního audia a doporučovacích systémů

Autor
David Bernhauer
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Baier
Anotace
Cílem této práce je navrhnout metodu efektivního získávání HRTF z databáze již existujících profilů. Práce analyzuje možnosti využití doporučovacích systémů pro nalezení vhodného HRTF, které by mohly nahradit nejčastěji používané přístupy. Pomocí webové aplikace, implementované technologiemi WebGL a WebAudio, jsme ověřili efektivitu kolaborativního filtrování. Uživatelské testování prokázalo zlepšení přesnosti oproti nepersonalizovanému HRTF profilu průměrně o 10°. Přínosem této práce je nalezení rychlé metody pro relativně přesnou simulaci audio virtuální reality.

Systém pro sběr a zobrazení sférických panoramat

Autor
Josef Rypáček
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petr Pulc
Oponenti
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá implementací sytému pro sběr, indexaci a zobrazování sférických panoramat. Pojednává o metodách získávání, ověřování a analyzování fotografií z internetu. V práci jsou použity metody pro text mining a zpracování obrazu k získání atributů vhodných k vyhledávání a shlukování panoramat.

Webový portál pro vizualizaci dat z družicového přístroje SATRAM/Timepix

Autor
Herbert Waage
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
MSc. Benedikt Ludwig Bergmann, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem, a implementací webové aplikace na zobrazování dat získaných SATRAM/Timepix detektorem umístěném na družici ESA Proba-V. Výsledkem je aplikace vizualizující pixelové matice (snímky), hladiny radiace, a pozice satelitu na orbitu. Vizualizase umožňuje také různé filtrování zobrazený dat.

Indexování struktur v grafovém DB stroji neo4j I

Autor
Martin Troup
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
V této práci je představena nová metoda pro indexování grafových vzorů v grafové databázi. Metoda je navržena a implementována pro grafovou databázi Neo4j. Metoda umožňuje vytváření, používání a aktualizování indexů, které jsou použity k urychlení při vyhledávání vzorů v databázi. Práce dále nabízí strovnání dotazů bez použití a s použitím indexů. V práci je navíc uvedeno srovnání s konkurenční metodou, která je představena v souběžné magisterské práci.

Systém na doporučování reklam

Autor
Tomáš Trepka
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Oponenti
prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.

Framework pro evaluaci NER nástrojů

Autor
Marek Kužel
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.

Nástroj pro vytváření HTML5 prezentací s možnostmi interakce uživatelů v reálném čase

Autor
Petr Mikota
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.