Vzpomínka na prof. Melichara

26. 2. 2021

V neděli 21. února nás navždy opustil prof. Ing. Bořivoj Melichar, který se podílel na založení FIT ČVUT a byl členem Katedry teoretické informatiky. Byl to vynikající vědec a pedagog, který za svůj velmi aktivní život předal své znalosti několika generacím studentů a svými myšlenkami obohatil i širokou řadu svých kolegů.

Prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc. byl jedním ze zakládajících členů Katedry počítačů FEL ČVUT, na kterou nastoupil jako asistent po absolvování studia oboru Řídicí technika na FEL v prosinci 1964. V zaměstnaneckém poměru na ČVUT strávil dlouhých 56 let, až do svých posledních dní, kdy byl na částečný úvazek zaměstnán na Katedře teoretické informatiky FIT ČVUT.

Od 60. let se intenzivně věnoval programování a studiu programovacích jazyků a byl členem týmu, který vytvořil základní programové vybavení (operační systém, asembler, překladač jazyka Fortran IV, překladač jazyka Algol 60) pro počítače Minsk 22. To znamenalo významný přínos pro uživatele těchto počítačů, které byly na počátku sedmdesátých let svým počtem více než 60 instalací nejvíce rozšířeným typem.

Jako odborný asistent a později docent pracoval v softwarovém oddělení katedry a významně se podílel na zavedení výuky základů programování do obsahu všech studijních oborů na FEL. Pro své předměty vytvořil řadu skript, s jejichž pomocí se vedle tisíců studentů učili programovat i akademičtí pracovníci ostatních kateder FEL. V průběhu osmdesátých let zavedl do výuky předměty související s návrhem programovacích jazyků a tvorbou jejich překladačů a začal se intenzivně věnovat matematické teorii formálních jazyků a automatů, teorii gramatik a překladačů.

V roce 1990 se prof. Melichar stal prvním „polistopadovým“ vedoucím Katedry počítačů a své úsilí věnoval především emancipaci a rozvoji studijního oboru Počítače v rámci FEL. Snažil se rovněž katedru co nejvíce otevřít možnostem zahraniční spolupráce zaváděním anglicky vyučovaných předmětů a rozšiřováním jejich nabídky. Byl úspěšným školitelem mnoha doktorandů, ze kterých se postupně vytvořila výzkumná skupina. Ta se pod jeho vedením věnovala teorii jazyků a automatů a postupně se specializovala na využití konečných automatů při zpracování řetězů a sekvencí.

Od roku 1996 se tato skupina nazývá The Prague Stringology Club a svými výsledky v oblasti teorie a algoritmů pro přesné a nepřesné rozpoznávání či vyhledávání v textu, zjišťování repetic, kompresi a dekompresi dat se úspěšně prosadila nejen v českém, ale také v mezinárodním kontextu. Z pravidelných mezinárodních workshopů této skupiny se stala od roku 2001 Prague Stringology Conference, která přivádí každoročně začátkem září do Prahy mezinárodní komunitu věnující se stringologii a souvisejícím tématům.

V roce 2008 se začal zabývat také teorií a praxí efektivních algoritmů pro zpracování stromových datových struktur, kdy vhodně využíval podrobné znalosti z teorie zpracování textů. Spolu s několika doktorandy založil související Arbologickou výzkumnou skupinu, o výzkumných výsledcích této skupiny měl např. v roce 2010 zvanou přednášku na prestižní mezinárodní konferenci.

Prof. Melichar se podílel na založení Fakulty informačních technologií na ČVUT v roce 2009, stal se členem její Katedry teoretické informatiky a nově vzniklou fakultu reprezentoval rovněž ve Vědecké radě ČVUT. Systematickým a úspěšným vedením doktorandů výrazně přispěl k formování kolektivu, jehož členové získali řadu ocenění a podporu svého výzkumu v grantových soutěžích. Za vynikající výsledky v pedagogické i výzkumné práci byl prof. Melichar oceněn zlatou Felberovou medailí ČVUT a v roce 2019 rovněž medailí FIT.

Katedra teoretické informatiky a celá Fakulta informačních technologií ztrácí v prof. Melicharovi mimořádnou a skutečně ikonickou osobnost, která významně ovlivnila vývoj oboru. Měli jsme tu čest poznat vynikajícího učitele a školitele doktorandů a především upřímného a čestného člověka, kamaráda, který si nepotrpěl na formality.