Katedra číslicového návrhu

Katedra číslicového návrhu se zaměřuje na návrh vestavných systémů s ohledem na jejich bezpečnost, spolehlivost, velikost či spotřebu. Zabývá se rovněž i výzkumem modelů použitelných pro tento hardware/software codesign a jeho verifikaci. Studenti jsou seznámeni s návrhem a implementací hardwaru i softwaru pro vestavné aplikace a programovatelná zařízení. V případě zájmu se mohou zapojit do výzkumných projektů a experimentů v laboratořích.

Výzkumná činnost

Výzkum katedry se zaměřuje na číslicový návrh, odolnost systémů proti poruchám i útokům a využití FPGA obvodů. Pro výzkum má katedra k dispozici několik moderních laboratoří. Katedra je zapojena do řady projektů a rovněž se podílí na organizaci mezinárodních konferencí.

Výzkumná činnost lze shrnout do několika oblastí:

  • Návrh procesorů, vestavných řídících počítačů a počítačových komunikačních systémů
  • Využití neuronových sítí pro učení humanoidních robotů
  • Vývoj algoritmů pro logickou syntézu
  • Vývoj spolehlivých systémů na bázi programovatelných obvodů (FPGA) a systémů na čipu (SoC)
  • Diagnostika, on-line i off-line testování a optimalizace vestavných systémů
  • Zabezpečení vestavných systémů
  • Embedded security
  • Monitorování síťového provozu (on-line, realizace hardwarová i softwarová)
  • Útoky postranními kanály
  • Vývoj modelů pro výpočty spolehlivostních parametrů a vhodných modelů zohledňujících další architekturní omezení (spotřebu, velikost, bezpečnost apod.)

Tyto oblasti jsou předmětem výzkumné práce v několika projektech, skupinách či laboratořích. Katedra je v současnosti zapojena do projektů v rámci fondu CELSA a Grantové agentury ČR. Pod katedru spadají i následující výzkumné skupiny a laboratoře:

Nejnovější trendy z oblasti vestavných systémů jsou prezentovány a diskutovány na mezinárodních setkáních. Tým katedry se podílí na organizaci těchto konferencí a workshopů:

Pedagogická činnost

Katedra číslicového návrhu zaštiťuje předměty z oblasti číslicového návrhu pro všechny druhy studijních programů. Pro doktorandy nabízí školitele a témata dizertačních prací. Všechny předměty vyučované katedrou najdete v Bílé knize.

Bakalářské studium

V rámci bakalářského studijního programu Informatika katedra garantuje obor Počítačové inženýrství. Katedra vyučuje praktické a teoretické základy návrhu, realizace a programování softwaru i hardwaru.

Kromě povinně oborových předmětů oboru BI-PI garantuje katedra i další předměty. Patří mezi ně například povinné předměty všech bakalářských studentů Číslicové a analogové obvody (BI-CAO)Struktura a architektura počítačů (BI-SAP). Nabízí také oblíbený volitelný předmět Interaktivní aplikace s Arduinem (BI-ARD).

Magisterské studium

V rámci magisterského studijního programu Informatika katedra garantuje obor Návrh a programování vestavných systémů. Výuka je zaměřena na návrh, modelování a verifikaci čı́slicových systémů s důrazem na vestavné systémy a systémy na čipu. Obor je otvírán i v angličtině a předměty jsou nabízeny studentům v rámci programu Erasmus.

Katedra garantuje povinné předměty magisterského programu Kombinatorická optimalizace (MI-KOP)Problémy a algoritmy (MI-PAA). Kromě těchto předmětů pod katedru spadají další povinně volitelné a volitelné předměty, například:

Doktorské studium

Doktorský studijní program se nečlení na obory. V případě zájmu je možné oslovit školitele s nápadem na téma dizertační práce z oblasti výzkumné činnosti této katedry. Seznam všech vypsaných témat dizertačních prací je dostupný na samostatné stránce. Katedra také zajišťuje několik doktorských předmětů:

Kontakt

Katedra číslicového návrhu sídlí v 10. patře Budovy A – Thákurova 7, Praha 6. Vedoucí katedry je doc. Hana Kubátová a sekretářkou Ivana Holíková. Seznam všech zaměstnanců katedry je dostupný buď na stránce Zaměstnanci, nebo v systému UserMap.

Hana Kubátová - profile

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Vedoucí Katedry číslicového návrhu

Docentka na Katedře číslicového návrhu

Ivana Holíková - profile

Ivana Holíková

Sekretářka Katedry číslicového návrhu

Miroslav Skrbek - profile

Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.

Zástupce vedoucí Katedry číslicového návrhu

Odborný asistent na Katedře číslicového návrhu

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., hana.kubatova@fit.cvut.czVedoucí Katedry číslicového návrhu


Poslední změna: 27.3.2019, 11:59