Usnesení Akademického senátu FIT

Akademický senát FIT přijímá usnesení. Ta jsou konečná a závazná pro celou akademickou obec. Mohou být změněna jen novým usnesením. Usnesení z jednání předává předseda Akademického senátu děkanovi.

Funkční období 2018–2021

V aktuálním funkčním období Akademický senát přijal dvě usnesení. Ta se týkala jmenování nového proděkana a udělení medaile FIT.

19. 12. 2019 – Usnesení z 8. zasedání
8/1: AS FIT schvaluje přijímací podmínky pro přijetí do BIE po zapracování následujících úprav: v článku 3 odst. 3 a 4 se datum April 17, resp. March 31, nahrazuje datem April 20, a v článku 5 odst. 4 začátek odstavce upravuje na: „The tests and interviews will take place within the period of May 4-15, 2020. Within the period of April 20-30, 2020,…“.
8/2: AS FIT schvaluje přijímací podmínky pro přijetí do MIE po zapracování následujících úprav: v článku 3 odst. 3 a 4 se datum March 31 nahrazuje datem April 20, a v článku 5 odst. 4 začátek odstavce upravuje na: „The tests and interviews will take place within the period of May 4-15, 2020. Within the period of April 20-30, 2020,…“.
8/3: AS FIT žádá děkana FIT, aby poskytl detailní informace o čerpání rozpočtu a výdajích ICT oddělení včetně informací o nově pořizovaném hmotném a nehmotném majetku (SW licence, SW podpora, atd.) a o aktuální personální politice a personálním stavu ICT oddělení.
10. 6. 2019 – Usnesení z 5. zasedání
5/1: AS FIT shledává průběh habilitačního řízení Ing. Bohdana Hejny, Ph.D., zahájeného dne 27. 4. 2018, v souladu s vnitřními a právními předpisy.
28. 3. 2019 – Usnesení z 3. zasedání
3/1: AS FIT souhlasně projednal jmenování proděkana pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Zdeňka Muzikáře, CSc.
3/2: AS FIT souhlasně projednal návrhy na medaile FIT dle předloženého seznamu s navrženým rozšířením o Ing. Miroslava Balíka, Ph.D., a Ing. Jiřího Škvora.

Předešlá funkční období

Akademický senát se usnáší od založení fakulty. První usnesení bylo vydáno při prvním zasedání Akademického senátu FIT 14. 9. 2009. Mezitím skončila již tři funkční období, během kterých bylo vydáno 49 usnesení.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Šoch, Ph.D., michal.soch@fit.cvut.czPředsedající Akademického senátu FIT


Poslední změna: 2.1.2020, 11:09