Usnesení Akademického senátu FIT v období 2009–2012

Ve svém prvním funkčním období 2009–2012 vydal Akademický senát fakulty celkem 32 usnesení. Ta se týkala návrhů a akreditací studijních programů, jmenování proděkanů, harmonogramů, studentských anket nebo prospěchového stipendia. Akademický senát fakulty dále řešil výroční zprávy o hospodaření, zřízení nové Katedry aplikované matematiky, horizontální prostupnosti a rozdělování prostředků.

1. 11. 2012 – Usnesení z 21. zasedání
21/1: AS FIT je velmi znepokojen rozhodnutím vedení ČVUT ohledně kvót financovaných studentů. ČVUT jako celku hrozí nenaplnění přidělené kvóty a tím pádem i její další snižování. Za této situace považuje AS FIT za krajně nezodpovědné ignorovat počty zájemců o bakalářské studium, kritéria přijímacího řízení a existenci a náročnost přijímacích zkoušek a přidělit na základě jiných kritérií některým fakultám kvótu pro bakalářské studium vyšší, než jsou schopny naplnit i při přijetí všech svých přihlášených uchazečů. Důsledkem takového přidělení kvót je omezování výběrových fakult s velkým a rostoucím přebytkem zájmu studentů. AS FIT dále upozorňuje, že dalším důsledkem může být také odliv části nadanějších studentů na jiné vysoké školy, což není v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT v oblasti získávání kvalitních uchazečů o studium. Usnesení bylo schváleno elektronicky 28. 5. 2012.
29. 3. 2012 – Usnesení z 19. zasedání
19/1: AS FIT bere na vědomí záměr děkana jmenovat doc. Koláře proděkanem pro vnější vztahy.
19/2: AS FIT bere na vědomí částku 1,5 milionu Kč vyčleněnou pro výplatu prospěchových stipendií za zimní semestr 2011/2012.
19/3: AS FIT souhlasně projednal navrhovaný Statut Ceny děkana za vynikající závěrečnou práci.
16. 2. 2012 – Usnesení z 18. zasedání
18/1: AS FIT je znepokojen dlouhodobou slabou komunikací VIC ČVUT s koncovými uživateli na fakultách při plánování, vývoji a implementaci funkcí informačního systému. Například na helpdesku VIC ČVUT nejsou definovány lhůty pro řešení podnětů. Důsledkem je špatná použitelnost informačního systému, například absence elektronické identifikace studentů na studijních odděleních, obecná nepřívětivost uživatelských rozhraní a roztříštěnost jednotlivých komponent IS ČVUT.
1. 12. 2011 – Usnesení ze 17. zasedání
17/1: Akademický senát FIT zřizuje Katedru aplikované matematiky.
10. 11. 2011 – Usnesení ze 16. zasedání
16/1: AS FIT bere na vědomí částku vyčleněnou pro výplatu prospěchových stipendií za letní semestr.
16/2: AS FIT žádá děkana FIT o prozkoumání možností úprav a zútulnění interiérů FIT v NB ČVUT.
22. 9. 2011 – Usnesení z 15. zasedání
15/1: AS FIT deleguje doc. Ing. Hanu Kubátovou, CSc., jako zástupce FIT ČVUT ve sněmu Rady vysokých škol ČR.
15/2: AS FIT žádá děkana FIT, aby na úrovni ČVUT řešil nedostatek IPv4 adres přidělených FIT, v souladu se Strategií ČVUT v oblasti vzdělávání, která výslovně deklaruje podporu novým fakultám.
28. 4. 2011 – Usnesení ze 14. zasedání
14/1: AS FIT schvaluje předložený návrh rozdělení finančních prostředků.
17. 2. 2011 – Usnesení z 12. zasedání
12/1: AS FIT bere na vědomí záměr děkana fakulty prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., jmenovat do funkce proděkana pro pedagogickou činnost na Fakultě informačních technologií pana Ing. Miroslava Balíka, Ph.D.
12/2: AS FIT důrazně protestuje proti návrhu rozpisu příspěvků na hlavní činnost pro rok 2011, který nezohledňuje rozdíly ve výběrovosti přijímacích řízení na jednotlivých fakultách. Kvůli faktické neexistenci přijímacího řízení nastává na některých fakultách značný úbytek studentů po prvním semestru studia. V konečném důsledku tyto fakulty dostanou zaplaceno více studentů prvního ročníku, nežli kolik jich v současné době studuje, zatímco jiné fakulty nedostanou zaplaceny všechny skutečně studující studenty. AS FIT považuje tento stav za nemorální a v přímém rozporu se zájmem ČVUT být prestižní univerzitou.
25. 11. 2010 – Usnesení z 11. zasedání
11/1: AS FIT žádá AS ČVUT a děkana FIT ČVUT o stanovisko k horizontální prostupnosti na ČVUT.
29. 4. 2010 – Usnesení z 8. zasedání
8/1: AS FIT na návrh děkana rozhodl o změně organizační struktury fakulty dle přílohy Změna struktury fakulty.
4. 3. 2010 – Usnesení ze 7. zasedání
7/1: AS FIT žádá vedení FIT a vyučující v 1. ročníku, aby do 12. 3. 2010 upozornili na anketu mezi studenty (přímé odkazy z webových stránek, vyvěšení inzerce v učebnách, inzerce ankety na přednáškách a cvičeních). Deadline uzavření studentské části ankety je 21. 3. 2010. Deadline pro uzavření vyjádření pedagogů je 28. 3. 2010. Výsledky ankety je potřeba zveřejnit bez zbytečného prodlení.
7/2: AS FIT bere na vědomí úmysl pana děkana jmenovat Ing. Pavla Kordíka, Ph.D., proděkanem pro rozvoj.
18. 2. 2010 – Usnesení z 5. zasedání
5/1: AS FIT schvaluje zásadu, že student má nárok na prospěchové stipendium, jestliže v rozhodném úseku tvořeným akademickým rokem:
 • získal minimálně 60 kreditů,
 • počet klasifikovaných předmětů měl větší nebo roven 8,
 • vážený studijní průměr měl menší nebo roven 1,80,
 • studoval v prezenční formě a standardní době studia podle § 41 a § 44 odst. 4 zákona.
5/2: Studentská anketa by měla být pro studenty nepovinná.
5/3: Výsledky studentské ankety je možné zveřejnit za předpokladu, že příslušný vyučující dá písemný souhlas s tímto zveřejněním.
5/4: AS FIT doporučuje AS ČVUT změnit disciplinární rád ČVUT tak, aby závěry disciplinárního řízení byly zveřejňovány.
5/5: AS FIT vyzývá děkana k předložení výroční zprávy o hospodaření ČVUT FIT za rok 2009.
10. 12. 2009 – Usnesení ze 4. zasedání
4/1: AS FIT zastává názor, že harmonogram akademického roku 2009/2010 by měl být zachován i pro akademický rok 2010/2011.
4/2: AS FIT žádá děkana FIT, aby AS informoval o stavu příprav studentských anket včetně termínů.
4/3: AS FIT podporuje přidělení místnosti v budově FIT pro senátory s přístupem na tiskárnu a Internet.
4/4: AS FIT bere na vědomí, že proděkan pro rozvoj a informační systém RNDr. Čermák mu dne 3. 12. předal rezignaci na funkci proděkana, kterou děkan přijal.
12. 11. 2009 – Usnesení ze 3. zasedání
3/1: AS FIT žádá děkana, aby prověřil možnosti ukládání nahrávek přednášek na fakultních serverech.
1. 10. 2009 – Usnesení z 2. zasedání
2/1: AS FIT nominuje prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., na funkci rektora ČVUT.
2/2: AS FIT podporuje záměr děkana jmenovat:
 • doc. Ing. Karla Müllera, CSc., proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost,
 • doc. Ing. Róberta Lórencze, CSc., proděkanem pro vědu a výzkum,
 • RNDr. Igora Čermáka, CSc., proděkanem pro rozvoj a informační systémy,
 • doc. Ing. Jana Holuba, Ph.D., proděkanem pro vnější vztahy.
2/3: AS FIT projednal souhlasně návrhy bakalářského anglického, českého a anglického magisterského, a českého a anglického doktorského studijního programu Informatika. AS FIT doporučuje zvýšit poměr volitelných předmětů v MSP.
2/4: AS FIT projednal souhlasně návrh kombinovaného českého bakalářského studijního programu Informatika.
14. 9. 2009 – Usnesení z 1. zasedání
1/1: AS FIT doporučuje vedení FIT připravit k akreditaci pro nejbližší (listopadové) zasedání Akreditační komise MŠMT ČR návrhy studijních programů:
 • MSP INFO prezenční,
 • DSP INFO prezenční,
 • BSP INFO kombinovaný,
 • BSP INFO anglický.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Šoch, Ph.D., michal.soch@fit.cvut.czPředsedající Akademického senátu FIT


Poslední změna: 15.3.2019, 11:18