Zápis z 4. zasedání Akademického senátu konaného dne 28. 6. 2022

Na 4. zasedání se schvaloval fakultní rozpočet pro rok 2022, ale také nový volební a jednací řád AS FIT. Na konci zasedání rezignoval na svůj post předseda AS FIT Stanislav Jeřábek, takže proběhla volba nového představenstva.

Program schůze

 1. Schválení programu 4. zasedání AS FIT
 2. Schválení zápisů z minulých zasedání AS FIT
 3. Schválení Rozpočtu FIT
 4. Schválení Volebního řádu AS FIT
 5. Schválení Jednacího řádu AS FIT
 6. Volba předsednictva AS FIT
 7. Různé
1.

Schválení programu 4. zasedání AS FIT

Předsedající otevřel diskuzi k tomuto návrhu programu. Nikdo neměl k návrhu programu připomínky, proto předsedající diskuzi uzavřel a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schválil program 4. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT schválil program 4. zasedání AS FIT.
 • Poznámka: Senátorka Lucie Procházka přišla až po tomto hlasování.
2.

Schválení zápisů z minulých zasedání AS FIT

Předsedající otevřel diskuzi a informoval o zapracování připomínek členek a členů AS FIT do zápisů z jednotlivých zasedání. Na zasedání k zápisům nebyly další připomínky, předsedající tedy uzavřel diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schválil zápis ze 2. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT schválil zápis ze 2. zasedání AS FIT.
 • Usnesení: AS FIT schválil zápis ze 3. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT schválil zápis ze 3. zasedání AS FIT.
3.

Schválení Rozpočtu FIT

Předsedající požádal pana děkana o představení tohoto bodu. Pan děkan informoval senát, že došlo k navýšení rozpočtu ze strany ČVUT o cca 10 milionů, a to jak díky vědeckým výsledkům, tak i v rámci počtu studentů, nárůst je zhruba o 6 %. V rámci rozpočtu je rozepsána položka „serverovny“, na které by se mělo pracovat během prázdnin, v rozpočtu je to položka o hodnotě 7 milionů. Dále jsou rozepsány fakultní výdaje pro upgrady stávajících laboratoři na fakultě. Jedná se o jednorázovou položku 3 miliony, protože v současné době nejsou žádné projekty typu ERDF II. Dále je zahrnuta položka 2 miliony v rámci „Projektu nové budovy FIT“, probíhá diskuze s OVIČ o výstavbě budovy C CIIRC, jedná se o spoluúčast při tvorbě studie a příprav pro získání stavebního rozhodnutí. Rektor by rád propojil budovu se záměrem vybudování společné serverovny VŠCHT-ČVUT-CESNET.

O. Suchý se zeptal, jaká bude celková částka vypracování studie. M. Vaňko doplnil, že typická cena studie se odhaduje okolo 5 % celkové ceny projektu. Předseda S. Jeřábek přidal informace z výjezdního setkání AS ČVUT, kde se možnost výstavby budovy C CIIRC diskutovala. V současné době má ČVUT územní rozhodnutí, nemá však finanční prostředky, které naopak má VŠCHT a CESNET, navíc by to bylo výhodné pro celý kampus.

T. Nováček požádal děkana o častější informování senátu o pracích na přípravě projektu Nové budovy FIT. Děkan souhlasil, nicméně dodal, že sice je budova v plánu v rámci Generelu+, bohužel ČVUT s FIT nekomunikuje tak intenzivně, jak by bylo potřeba. Možnou alternativou je také případný přesun do budovy ČVUT Na Florenci, kde v současné době sídlí FD. L. Procházková se zeptala, jestli bude nějaké připomínkové řízení ohledně nové budovy. Bohužel v tuto chvíli není známo, jak bude řízení vypadat, jelikož žádné diskuze neprobíhají a nikdo teď neví, co bude dál. Děkan však věří v otevření diskuze, např. na půdě AS ČVUT. J. Meinlschmidt se dotázal, jestli by ze strany AS FIT nemohla přijít nějaká pomoc k iniciativě diskuze. Děkan požádal senátory o součinnost při řešení problematiky nových prostor.

V rámci rozpočtu byly odprezentovány příjmy a výdaje fakulty, v současnosti jsou dominantními příjmy fakulty příspěvky za studenty. V rámci ČVUT začíná být problém s vědeckou a publikační činností a je proto potřeba snažit se o zlepšení v této oblasti pro získání dalších finančních prostředků. Rozpočet děkana byl zvětšen na 4.5 milionu. Katedry mají přerozdělené peníze podle počtu osob, dále získávají peníze pro udržitelnost laboratoří a také převody z roku 2021 jako neinvestiční prostředky. Případný převod do investičních prostředků lze po dohodě s tajemníkem. Do tabulky byl přidán nový sloupec jako účelová investiční podpora na rozvoj laboratoří kateder.

O. Suchý byl po dotazu informován, že poslední sloupec v tabulce je součet bez této podpory. Celofakultní náklady jsou téměř srovnatelné s loňským rokem. Fond odměn bude nově naplněn 5 miliony z fondu provozních prostředků, aby bylo možné vyplácet i jiné prostředky (např. kvůli inflaci). Tajemník doplnil, že některé položky v tabulce jsou vyšší, než nakonec reálně bývají. Jedná se pojistku, aby bylo možné vyplatit např. odměny v obdobné výší jako vloni. Rozpočet PR oddělení je přibližně stejný jako v předchozím roce. Studijní oddělení má navýšení rozpočtu z důvodu opětovného fungování některých činností (např. promoce, tisk diplomů, atd.). ICT oddělení má rozpočet stejný jako v minulém roce, serverovna je oddělena do samostatné tabulky, jelikož se předpokládá dokončení v tomto roce a pro příští rok již tato položka nebude. Tajemník ještě doplnil, že fondy fungují na základě směrnice kvestora ČVUT (vytváření, převody peněz aj.).

O. Suchý se dotázal, z jakého důvodu se o rozpočtu fakulty na aktuální rok jedná až v jeho polovině. Tajemník informoval, že příprava rozpočtu podléhá schválení rozpočtu státu, sepsání metodiky rozdělení financí ze strany MŠMT a metodiky rozdělení financí ze strany ČVUT na jednotlivé fakulty. Děkan doplnil, že v první polovině roku se pracuje s tzv. provizoriem, dokud nejsou všechny podklady k sestavení rozpočtu. Děkan s tajemníkem následně navrhly, že mohou předložit „hrubý odhad“ rozpočtu již na lednovém zasedání, avšak výsledná čísla se mohou poté výrazně změnit. Děkan však připomněl, že schválení finálního rozpočtu je možné až po získání všech rozpisů a také rozpočet ČVUT je možné schválit až po schválení rozpočtů jednotlivých součástí. Tajemník ubezpečil, že katedry na této situaci nejsou nijak ochuzeny, pouze administrativní zpracování je zdlouhavé. Dále proběhla diskuze o předložení návrhu rozpočtu na lednovém zasedání AS FIT. Děkan s tajemníkem dále přislíbili opravení chyb, které budou zaslány O. Suchým.

O. Suchý se ještě zeptal, jak vznikla v rozpočtu položka pro FIKS. Děkan reagoval, že částka byla stanovena odhadem po jednání na kolegiu, jedná se o 50% příspěvek, druhou část doplňuje KTI. T. Valla informoval senát, že v rámci FIKS byla vypracována důkladná finanční rozvaha. Dále probíhala diskuze nad společným financováním FIKS ze strany KTI a fakulty.

Další poznámky nebyly, proto předsedající ukončil diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schválil Rozpočet FIT.
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT schválil Rozpočet FIT.
4.

Schválení Volebního řádu AS FIT

Před diskuzí ohledně Volebního řádu AS FIT předseda S. Jeřábek informoval senátory, že z důvodu hybridního jednání bude pro účely tajného hlasování použita hlasovací aplikace. Dále informoval a instruoval senátory ohledně práce s hlasovací aplikací.

Senátoři diskutovali nad změnami Volebního řádu AS FIT, ke kterým se dopředu vyjadřovali ve sdíleném dokumentu. Jedná se primárně o technické úpravy řádu (specifikace časových údajů, průběh a vypořádání námitek a jiné), aby se neopakovaly problémy z minulých voleb.

Další připomínky nebyly, proto předsedající uzavřel diskuzi a požádal senátory o tajné hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schválil Volební řád AS FIT po zapracování připomínek osvojených panem děkanem.
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT schválil Volební řád AS FIT po zapracování připomínek osvojených panem děkanem.
5.

Schválení Jednacího řádu AS FIT

Předseda S. Jeřábek jako předkladatel představil stěžejní změny v Jednacím řádu AS FIT, aby tento předpis více reflektoval současnou práci senátu. Zásadními změnami v řádu jsou přejmenování členů předsednictva tak, aby názvy odrážely dlouholetou praxi a také nově zavedeného externího zapisovatele a prodloužení funkčního období předsednictva na jeden rok včetně synchronizace s funkčními obdobími senátorů.

AS FIT požádal pana děkana o stanovisko k těmto změnám. Pan děkan udělil změnám tohoto řádu souhlasné stanovisko.

Další připomínky nebyly, proto předsedající uzavřel diskuzi a požádal senátory 
o tajné hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schválil Jednací řád AS FIT po zapracování připomínek ze zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT schválil Jednací řád AS FIT po zapracování připomínek ze zasedání AS FIT.
 • Poznámka: Po tomto hlasování odešel senátor Lukáš Bařinka.
6.

Volba předsednictva AS FIT

Předseda S. Jeřábek k půlnoci 28. 6. rezignoval na pozici předsedy AS FIT 
a navrhl jako kandidáta na předsedu dosavadního předsedajícího, Tomáše Nováčka. T. Nováček poděkoval za důvěru a s kandidaturou souhlasil. S. Jeřábek také navrhl, aby nové předsednictvo bylo zvoleno do následujícího ustavujícího zasedání s novými členy senátu po 14. 12. 2022. Žádní další kandidáti nebyli navrženi, předsedající tedy požádal o tajné hlasování.

 • Usnesení: AS FIT zvolil jako předsedu AS FIT do ustavujícího zasedání AS FIT s novými členy po 14. 12. 2022 Ing. Tomáše Nováčka.
 • Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT zvolil jako předsedu AS FIT do ustavujícího zasedání AS FIT s novými členy po 14.12.2022 Ing. Tomáše Nováčka.

Předsedající T. Nováček navrhl na pozici předsedajícího AS FIT Vojtěcha Miškovského. Ten s kandidaturou souhlasil. Žádní další kandidáti nebyli navrženi, proto předsedající požádal senátory o tajné hlasování.

 • Usnesení: AS FIT zvolil jako předsedajícího AS FIT do ustavujícího zasedání AS FIT s novými členy po 14. 12. 2022 Ing. Vojtěcha Miškovského, Ph.D.
 • Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT zvolil jako předsedajícího AS FIT do ustavujícího zasedání AS FIT s novými členy po 14. 12. 2022 Ing. Vojtěcha Miškovského, Ph.D.

Předseda S. Jeřábek navrhl na pozici tajemníka AS FIT stávajícího tajemníka Dušana Knopa. Ten po komunikaci řekl, že s kandidaturou souhlasí. Žádní další kandidáti nebyli navrženi, proto předsedající požádal senátory o tajné hlasování.

 • Usnesení: AS FIT zvolil jako tajemníka AS FIT do ustavujícího zasedání AS FIT s novými členy po 14. 12. 2022 doc. RNDr. Dušana Knopa, Ph.D.
 • Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • AS FIT zvolil jako tajemníka AS FIT do ustavujícího zasedání AS FIT s novými členy po 14. 12. 2022 doc. RNDr. Dušana Knopa, Ph.D.
7.

Různé

Předseda S. Jeřábek informoval AS FIT ohledně zdražování kolejného, které bude projednáváno na zasedání AS ČVUT dne 29. 6. 2022. Zdražení má proběhnout z důvodů inflace, rostoucích cen energií a dalších požadavků. Na pondělním jednání Komise pro Správu účelových zařízení AS ČVUT se i přes zdražování došlo k názoru, že ČVUT bude mít jedno z nejlevnějších ubytování v Praze, možná i v celé republice. Dále informoval o příslibu vyjádření děkanů fakult k možnosti příspěvků na ubytování pro postižené studenty, aby nemuseli vinou vysokého kolejného zanechat studia. Dále proběhla diskuze nad tématem rekonstrukcí kolejí.

J. Meinlschmidt znovu požádal o součinnost s otevřením diskuze ohledně nové budovy pro fakultu ze strany celého AS FIT a přislíbil, že připraví prvotní kroky pro zahájení této diskuze.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Tomáš Nováček