Zápis z 5. zasedání Akademického senátu konaného dne 19. 9. 2022

Na 5. zasedání se kromě sestavení volební komise pro volby do AS FIT a dílčí volební komise pro volby do AS ČVUT řešily i nové informace k novým prostorům pro FIT či výsledky Ankety.

Program schůze

 1. Schválení programu 5. zasedání AS FIT
 2. Schválení zápisu ze 4. zasedání AS FIT
 3. Sestavení Volební komise pro Volby do AS FIT ve volebním obvodu studentů a pro Volby do AS ČVUT
 4. Různé
1.

Schválení programu zasedání AS FIT

Předseda otevřel diskuzi k tomuto návrhu programu. O. Suchý nadnesl, že AS FIT může sestavit pouze dílčí volební komisi pro Volby do AS ČVUT. Na základě této připomínky byl upraven bod 3 programu na „Sestavení Volební komise pro Volby do AS FIT ve volebním obvodu studentů a dílčí volební komise pro Volby do AS ČVUT“. Žádné další návrhy k programu nebyly, proto předseda uzavřel diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schválil program 5. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • Usnesení bylo přijato.
2.

Schválení zápisu ze 4. zasedání AS FIT

Předseda otevřel diskuzi a informoval o zapracování připomínek členů a členek AS FIT do zápisu ze zasedání. Děkan měl několik připomínek k formulaci některých vět. Na základě těchto připomínek byly tyto věty pozměněny bez změny původního významu. V rámci diskuze bylo také opraveno několik překlepů. Další připomínky k zápisu nebyly, proto předseda uzavřel diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schválil zápis ze 4. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • Usnesení bylo přijato.

Děkan požádal o otevření diskuze nad tématy Nové budovy FITu. O. Suchý poté začal diskuzi na téma Ankety a Dokumentu pro zmírnění zbytečné administrativy a D. Knop poté navázal diskuzí ohledně Vyplácení cestovních nákladů. Tato témata původně byla navržena v bodu Různé, ale byla přesunuta z důvodu, že pan děkan potřeboval odejít.

Nová budova FITu

Děkan otevřel diskuzi ohledně nové budovy. V současné době probíhají diskuze s rektorátem nad cenou projektu. V předchozích diskuzích se probíraly i otázky spolupráce s VŠCHT, děkan však přiznal historicky špatné vztahy mezi VŠCHT a ČVUT v této věci. FA se snaží, aby FIT získala další prostory, aby mohli převzít současné 3. patro v Nové budově.

V rámci diskuze padl návrh na přesun některých přednášek do Studentského domu. Děkan však namítl, že primárním úkolem je vyvíjet další tlak na rektorát ČVUT, aby se nové prostory FITu začaly řešit a měly vyšší prioritu. Děkan také zmínil, že na pondělním Kolegiu rektora požádá o příspěvek pro FIT na pronájem komerčních prostor.

D. Knop navrhl, že by bylo vhodné podpořit FSv v urychlené rekonstrukci budovy B, s tím, že by se zavázali po ukončení rekonstrukce uvolnit další prostory v budově A. Děkan chce, aby byla vedena akademická debata/diskuze na téma „nové budovy“ – primárně aby se na toto téma začalo diskutovat a více se to řešilo. Dalším místem v diskuzi jsou halové laboratoře FS a FEL, které jsou dle děkana zajímavým prostorem. Halové laboratoře nestojí na příliš pevných základech, je tedy otázkou, zda-li je možnost přistavovat další patra. Děkan informoval, že je potřeba vstřícný krok ze strany rektorátu a že se pokusí o další kroky v této věci.

Anketa FIT

O. Suchý upozornil, že vyplněnost ankety, zejména té nepředmětové, je nízká. Apeloval, aby i nepředmětová část ankety měla odpovědi od vyučujících nebo vedení fakulty, protože argumenty studentů jsou takové, že nechtějí takovou anketu vyplňovat, když na ni nikdo neodpovídá. Navrhl, aby termín pro odpovědi byl stejný jako u předmětové části ankety. Děkan s tímto návrhem souhlasí. AS FIT proto apeluje, aby byly odpovědi i v nepředmětové části ankety.

L. Procházková podotkla, že by bylo dobré otázky v anketě lépe specifikovat, aby nebyly příliš široké a směřovala studenty ke konkrétnějším odpovědím. V současné době jsou dle jejího názoru otázky příliš obecné a studentům se na ně špatně odpovídá a výpovědní hodnota ankety je tedy nižší. O. Suchý současně navrhl, aby se zvětšil limit délky pro odpovědi, aby se všichni mohli v anketě lépe rozvést. Se všemi těmito návrhy děkan souhlasil, o úpravách Ankety je potřeba se domluvit s M. Valentou.

Dokument ke snížení zbytečné administrativy

O. Suchý připomněl téma Dokumentu ke snížení zbytečné administrativy. Konstatoval, že se na tomto dokumentu moc nepracuje a žádným způsobem se to nepohnulo. Požádal o urgenci práce na dokumentu, aby co nejdříve obsahoval všechny návrhy, jejich zdůvodnění a nejlépe i příklady. V současné době má dokument okolo 60 stran a zdaleka neobsahuje vše. Děkan informoval, že na dokumentu se pracuje a pokusí se tuto práci trochu uspíšit.

Vyplácení cestovních nákladů

D. Knop informoval, že dle Směrnice kvestora 122/2022 se cestovní náklady dávají s výplatou nebo v hotovosti. Bohužel však spojení s výplatou je údajně dosti problematické, například nebylo možné obdržet peníze spolu s výplatou, pokud tyto peníze měl dostat za dřívější období. D. Knop proto apeluje, aby byla preferovaná volba převodu cestovních nákladů spolu s výplatou. Ostatní členové senátu se na tomto názoru shodli, děkan reagoval, že tuto skutečnost probere s tajemníkem a bude informovat o změnách.

Následně pan děkan poděkoval za diskuzi a opustil zasedání.

3.

Sestavení Volební komise pro Volby do AS FIT ve volebním obvodu studentů a dílčí volební komise pro Volby do AS ČVUT

Předseda otevřel tento bod informací, že je potřeba sestavit dvě volební komise – volební komisi pro Volby do AS FIT ve volebním obvodu studentů a dílčí volební komisi pro Volby do AS ČVUT. Současně navrhl, aby obě tyto komise byly ve stejném složení. Požádal ostatní senátory o nominace do těchto komisí.

O. Suchý navrhl Ivo Petra, T. Nováček však podotkl, že s Ivo Petrem již komunikoval a ten svoji nominaci do komise odmítl. Zároveň Ivo Petr přislíbil, že jako člen volební komise minulých voleb bude nápomocen při přípravě, nechce však být součástí volební komise jako takové. Dále O. Suchý navrhl Michala Oplera a Radka Huška z řad akademických pracovníků. Oba zmínění kandidáti s nominací souhlasili. L. Procházková navrhla z řad studentů Ladislava Louku a Damiána Baraníka. Oba studenti s nominací souhlasili.

Dále se diskutovalo, že by bylo vhodné, aby u organizace voleb byl i někdo, kdo již roli člena volební komise zastával, dále se řešil počet členů, kteří jsou potřeba do volební komise. Dle Volebního řádu FIT jsou potřeba ve volební komisi alespoň tři kandidáti, snaha byla získat alespoň pět kandidátů. Jako další člen byl navrhnut Jiří Hunka, který s nominací souhlasil pouze v případě, že by se nenašel jiný kandidát. Nakonec se senátoři dohodli, že se bude hlasovat o volební komisi se 4 kandidáty – 2 z řad akademických pracovníků, 2 z řad studentů.

L. Procházková apelovala, že je potřeba volby propagovat hlavně mezi studenty.

Předseda navrhl, aby se o členech volební komise hlasovalo veřejně, což je v souladu s Jednacím řádem AS FIT. Senátoři s tímto návrhem souhlasili.

 • Usnesení: AS FIT schválil Volební komisi pro volby do AS FIT a dílčí volební komisi pro volby do AS ČVUT v následujícím složení: za zaměstnance Michal Opler, Radek Hušek, za studenty Damian Baraník, Ladislav Louka.
 • Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • Usnesení bylo přijato.
4.

Různé

Předseda opět otevřel téma Ankety. Již dříve byl vypracován návrh na modul zaměstnanecké ankety a hodnocení vedoucích závěrečných prací. Předseda dále informoval, že se domluvil s M. Valentou, který je připraven na schůzku ohledně Ankety. Domluva bude probíhat zároveň se zástupci FELu, kteří mají vlastní návrhy na zlepšení. D. Knop navrhl, že by bylo vhodné rozdělit zaměstnaneckou anketu na akademické a neakademické pracovníky. L. Procházková zmínila, že mluvila s D. Bernhauerem a mají společně další návrhy na vylepšení Ankety, které sepíše a případně je nasdílí M. Valentovi před schůzkou. Předseda požádal ostatní senátory, aby přidali další návrhy k Anketě a na základě toho se poté připraví podklady pro schůzku. P. Šťastný přislíbil sepsání svých návrhů na vylepšení.

Předseda dále nadnesl problematiku zápisu předmětů pro studenty magisterského studia – není prý jednoduché si předměty zapsat, pokud nejsou v rámci jejich studijního programu, ačkoliv se jedná o volitelné předměty. Snahou tedy je, aby tento zápis byl dostupnější. J. Meinlschmidt ostatní informoval o schůzce se Z. Muzikářem, kde společně řešili problematiku zápisu bakalářských předmětů pro studenty magisterských oborů ale i právě zmíněného kombinovaného studia. V současné době existuje tabulka s předměty, které si student může sám v KOSu zapsat. Pro ostatní předměty, které nejsou v této tabulce uvedené, může proděkan udělit výjimku. Z. Muzikář uvedl, že nemá problém tyto výjimky udělovat, potřebuje však pro tuto výjimku nějaké odůvodnění. Student tedy musí uvést důvod této žádosti, jinak je tato žádost na Studijním oddělení zamítnuta. Z. Muzikář navrhl aktualizaci tohoto seznamu předmětů. Největší úskalí vidí v tom, že je potřeba pokrýt problém dvojího zápisu – aby si student nezapsal během bakalářského i magisterského studia stejný předmět znovu). Dále podotkl, že jsou problémy s kapacitou předmětů, kdy studenti daných oborů/specializací mají při zápisu přednost. Předseda navrhl zorganizování schůzky se Z. Muzikářem a další diskuzi nad touto problematikou a problematikou kombinovaného studia.

Dále proběhla diskuze o zápisech předmětů na Studijním oddělení a nad tématem zápisu předmětů nad limit 40 kreditů. J. Meinlschmidt připomněl, že schůzku se Z. Muzikářem domlouvá, je však zatím stále v procesu domluvy.

Předseda požádal členy zvolené volební komise, aby začali postupně pracovat na volbách – organizací první schůzky a zvolením předsedy a místopředsedů volební komise ze svých řad.

Předseda AS FIT poděkoval všem senátorům, členům vedení a hostům za účast a ukončil 5. zasedání AS FIT v 15:58.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Tomáš Nováček