Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Informační systém na rozúčtování nájemného a energií

Autor
David Šmolík
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.
Anotace
Obsahem této práce je analýza, návrh a implementace prototypu webové aplikace, která má pomoci v efektivitě chodu firem pronajímajících obytné prostory. Tato aplikace umožňuje zadávat energetické odečty, spravovat částečná data smluv, evidovat a upravovat informace o nájemcích, spravovat a upravovat převody jednotek, na základě hodnot odečtů vyhodnocovat energetickou ztrátu, a do jisté míry počítat vyúčtování. Do aplikace se uživatelé přihlašují přes uživatelské údaje. Software je psán v jazyce Python s využitím frameworku Django a architekturou MVT.

Automatický provisioning herních serverů pomocí cloudové image

Autor
Matyáš Ješina
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato práce se zabývá problematikou automatického nasazování herních serverů a jejich provozu v cloudovém prostředí. Zkoumá možnosti nasazování aplikací v cloudu za účelem nalezení nejefektivnějšího způsobu a popisuje vytvoření obrazu systému, který je pro dané využití vhodný. Tento systém je schopný podporovat množství herních serverů bez nutnosti jeho časté změny a je snadno rozšiřitelný i pro další hry v budoucnosti. Výsledkem je obraz systému určeného pro provoz herních serverů, který je bezpečný, obsahuje jen nezbytně nutné součásti a dá se jednoduše nasadit v cloudovém prostředí. Celý proces jeho sestavení a následné instalace serveru je plně automatizovaný.

Srovnání software defined storage s klasickým enterprise diskovým polem

Autor
David Šebek
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Anotace
Tato bakalářská práce porovnává dva typy datových úložišť - diskové pole SAN, reprezentováno strojem HPE 3PAR, a softwarově definované úložiště postavené pomocí software Ceph. Cílem tohoto porovnání je zjistit, zda je softwarově definované úložiště postavené z běžných serverů výkonově srovnatelné s diskovým polem SAN podobné konfigurace. Po vysvětlení konceptů obou typů úložišť a vyhledání informací k postupu měření výkonu, autor postavil malý Ceph cluster a změřil jeho latenci a datovou propustnost oproti diskovému poli 3PAR. Výsledky odhalily, že při zápisu malých 4KiB bloků dat byl 3PAR 31x rychlejší než Ceph. Při čtení velkých 16MiB bloků dat byl naopak Ceph 1.4x rychlejší. Tato práce je užitečná pro návrháře datových úložišť, kteří se rozhodují mezi těmito dvěma technologiemi datového úložiště.

Srovnání systémů privátních cloudů IaaS

Autor
Martin Klepáč
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Miroslav Prágl, MBA

Automatická konfigurace serverů a instalace OS

Autor
Petr Skružný
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Tato práce se zabývá volbou vhodného systému pro konfiguraci serverů a instalaci operačního systému na servery v prostředí datového centra v Jihlavě. Po systémech je požadováno, aby byly schopny konfigurovat síťová rozhraní serverů a jejich napájecí rozhraní. Cílem práce je vybrat z volně dostupných systémů umožňujících vzdálené a automatizované konfigurování serverů pro zjednodušení poskytování služeb datového centra pro zákazníky. Výsledkem práce bude kromě porovnání systémů také nasazení jednoho z nich v prostředí datového centra, kde pak bude dále používán v běžném provozu.

Predikce náhlého nárůstu zátěže na webovém serveru

Autor
Jan-Jakub Fleišer
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Petr Šimánek
Anotace
Tato práce prozkoumává prediktivní metody pro náhlé špičky pozorované na webových serverech zpravodajských aplikací pro účely autoškálování. Logy webových serveru zpravodajské aplikace jsou analyzovány a jednotlivé řady tvořeny zdroji v logu jsou kategorizovány dle chování. Poznatky získané z ana- lýzy jsou využity jako podklad pro predikce časové řady webových požadavků se zaměřením na náhlé špičky za účely autoškálování v cloudovém prostředí. Prozkoumané modely a jejich chování jsou analyzovány a porovnány. Na zá- věr je provedena simulace cloudového prostředí pro porovnání autoškálovacích metod. Jsou porovnány metody založené na výsledných modelech a metody s reaktivními přístupy autoškálování. Výsledky jsou vyhodnoceny a je vyznačen potenciální směr pro další práci.

Síťová komunikace aplikací v Kubernetes s externími zařízeními v privátní síti

Autor
Jan Troják
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Fesl, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá možnostmi síťování v systému Kubernetes. Cílem práce bylo rozšířit Kubernetes o možnost adresace a komunikace cloudu se zařízeními v privátních sítích. Známá řešení poskytují pouze komunikaci pomocí vysokoúrovňových protokolů. Cílem bylo nalézt řešení, které by podporovalo protokoly nižších vrstev ISO/OSI. Práce představuje možnost rozšíření systému Kubernetes o zmíněnou funkcionality síťové komunikace. Tento způsob umožňuje komunikaci pomocí TCP a UDP protokolů se zařízeními v privátních sítích. Představené řešení nabízí flexibilitu použití a nepředstavuje žádná omezení pro standardní použití systému Kubernetes. Řešení je realizováno pomocí zavedených standardů pro rozšiřování systému. Výsledky této práce poskytují širší možnosti pro použití systému Kubernetes. Díky tomuto rozšíření je možné lépe využít systém Kubernetes v oblastech testování, smart cities a dalších oblastech pracujících se zařízeními v privátních sítích.

Vývoj video přehrávače pro cestovatelského průvodce americantravelshow.com

Autor
Petr Hasman
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou video přehrávače formou doplňku pro redakční systém WordPress. Doplněk je vyvinut pro americkou neziskovou organizaci CATV Herald a její webovou aplikaci American Travel Show. Přehrávač podporuje přehrávání ucelených seznamů videí, funkcionalitu Google Cast pro přehrávání video obsahu na vzdálené obrazovce, a kromě přehrávání videí ve formátu MP4 a WebM, také přehrávání videí z platformy YouTube. V První části práce je popsán postup při volbě vhodného JavaScriptového přehrávače, a poté možnosti rozšíření zvoleného přehrávače o další funkce tak, aby plně vyhovoval požadavkům zadavatele. V další části práce jsou popsány základní principy redakčního systému WordPress a především systém reprezentace a persistence dat. Dále je v práci popsána implementace administrační části doplňku, a to zejména systému pro nahrávání videí, vkládání videí jakožto odkazů na platformu YouTube, tvorbu a úpravu seznamů videí a systému pro notifikace administrátora stránky na změnu dostupnosti video obsahu z platformy YouTube. Dále je v práci detailněji přiblížena implementace rozšíření zvoleného přehrávače o funkce potřebné pro splnění požadavků zadavatele. Zejména se jedná o implementaci rozhraní pro přehrávání ucelených seznamů videí a implementaci funkcionality Google Cast. V závěru práce je popsán průběh a výsledky testování přehrávače. Testování funkčnosti přehrávače proběhlo v rámci několika nejpoužívanějších prohlížečů. Uživatelské testování bylo provedeno za účelem otestování administračního rozhraní doplňku a proběhlo za pomoci několika přispěvatelů do projektů American Travel Show a Czech American TV USA.

Vývoj nové správy rádiových stanic pro Czech-American TV

Autor
Karel Vrabec
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Lukáš Bařinka
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou pluginu do redakčního systému WordPress. Zadavatelem je nezisková organizace Czech-American TV, která propaguje Českou republiku v USA. Webové stránky této organizace svým návštěvníkům nabízí dvě on-line rádia s českou vážnou a folklorní hudbou. Údržba těchto rádií je však složitá a velmi obtížná. Pomocí moderních webových technologií je navrhnuto a vytvořeno zcela nové řešení. Výsledkem práce je plugin do systému WordPress, který dodává novou jednoduchou správu pro řízení zmíněných rádiových stanic a jejich playlistů dle požadavků zadavatele.

Metriky procesu vývoje softwaru

Autor
Basel Samy Mohamed Kamaleldin Elshanawany
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je analyzovat metriky pracovního toku vývoje softwaru a vytvořit webovou aplikaci, která pomáhá vývojářům softwaru vizualizovat a sledovat jejich produktivitu. Analýza vedla ke shromažďování dat z určitých koncových bodů rozhraní API GitHubu prostřednictvím zprostředkovatele zpráv hostovaného na Heroku a k vytvoření fronty úloh pro asynchronní volání a ukládání dat z API mimo hlavního cyklu žádost-odpověď webové aplikace. Strana serveru byla vyvinuta v Pythonu s webovým frameworkem Django, klientská strana komunikuje s REST API Django a integruje se s Plotly Dash, což umožňuje vytváření interaktivních vizualizací

Autoscaling v Cloud Foundry

Autor
Maroš Špak
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Cloud Foundry je open-source cloud typu PaaS (platforma ako služba) pre jednoduché a rýchle nasadenie, správu a škálovanie aplikácií. V súčasnosti Cloud Foundry umožňuje iba manuálne škálovanie aplikácií prostredníctvom konzolového nástroja alebo HTTP API. V Cloud Foundry chýba implementácia pre trvalé ukladanie dát z monitorovania záťaže aplikácií, čo predstavuje problém pre realizáciu automatického škálovania. Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou chýbajúcej automatizácie škálovania, vrátane získavania a ukladania dát z monitorovania záťaže a vyhodnotením potreby škálovania. Výsledkom práce je aplikácia napísaná v jazyku Python, ktorá monitoruje využitie pridelených systémových prostriedkov pre jednotlivé inštancie aplikácií bežiacich v Cloud Foundry. Získané údaje ukladá do databázy InfluxDB a s pomocou definovaných pravidiel vyhodnocuje potrebu škálovania. Algoritmy použité na vyhodnotenie zozbieraných dát je možné meniť vo forme pluginov. Konfigurácia škálovania, vrátane definície škálovacích pravidiel je uložená v databázovom systéme MongoDB. Pre obsluhu konfigurácie škálovania má aplikácia implementované jednoduché HTTP API. Samotné škálovanie sa realizuje prostredníctvom Cloud Foundry API zvýšením alebo znížením počtu inštancií danej aplikácie, zmenou veľkosti prideleného miesta na disku a množstvom dostupnej operačnej pamäte pre inštanciu aplikácie.

Tvorba mobilní iOS aplikace pro neziskovou TV

Autor
David Lenský
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro mobilní zařízení se systémem iOS pro projekt CATVUSA. Jedná se o projekt propagující Českou republiku v USA, převážně formou videí o ČR. Účelem práce je zprostředkovat obsah webového portálu projektu uživatelům s prostředím iOS. Práci tvoří analýza podobných projektů, návrh, implementace a testování aplikace.

Interaktivní HTML5 video přehrávač s playlistem

Autor
David Věžník
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Vojtěch Jirkovský
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením fungující webové prezentace, která uživatelům poskytuje informace o státech USA, o přehrávač videí. Přehrávač byl vybrán na základě analýzy existujících přehrávačů a následně doplněn o některé funkce tak, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům zadavatele. Dále práce zajišťuje administraci videí, která představuje základní operace s videi jako je přidávání, upravování, mazání a některé další možnosti. Práce také obsluhuje požadavky přicházející ze související mobilní aplikace. Nakonec je provedeno testování přehrávače v různých prohlížečích a na různých zařízeních.

Diplomové práce

Včasné varování před problémy infrastruktury informačního systému

Autor
Martin Beránek
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Šabata
Anotace
Tato práce se zabývá tématy spojenými s předpovědmi dat a analýzou příčiny závad v informačních systémech. Používá statistické metody a metody strojového učení, které mohou být použity pro předpověď závad. Tyto předpovědi administátor může použít pro nápravu situace předtím, než dojde k poruše. Pomocí statistických metod je vytvořena analýza příčin. Ta může dopomoci k rychlějšímu odhalení zdroje problému a celkově opravy systému v kratším čase.

Srovnání open-source systémů cloudů PaaS

Autor
Pavel Pulec
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.

Vývoj aplikace na chytré televize Samsung pro neziskovou TV

Autor
Matúš Viščor
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.
Anotace
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie pre smart televízory značky Samsung. Hlavným cieľom práce je navrhnúť a vytvoriť aplikáciu, ktorá bude užívateľsky prívetivá a zároveň bude schopná ponúknuť dostatočný počet funkcií a možností pre užívateľa. V práci sa podrobne opisujú technické aspekty ako napríklad vývoj vo vývojovom prostredí pre operačný systém Tizen. Využívajú sa aj webové technoĺogie a knižnica CAPH. Aplikácia sa vytvára pre projekt CATVUSA. CATVUSA je nezisková televízia propagujúca Českú republiku v USA. Ponúka tri internetové televízne kanály (cestovateľský, jazykovedný a kuchársky) a dve rozhlasové stanice.

Vizualizace monitoringu virtuálních serverů pro OpenStack

Autor
Martin Pavelek
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Viktor Černý
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá problémem monitorování a vizualizace využití prostředků virtuálních serverů pod správou cloud softwaru OpenStack. Autor v úvodu nastiňuje aktuální situaci ve světě cloud computingu a platformě OpenStack. Zmiňuje také, že uživatelé nyní nemají žádnou vizualizaci k dispozici a proč by je dlouhodobé využití prostředků mělo zajímat. V analýze se věnuje průzkumu technologií pro monitorování, úskalí jednotlivých částí a možnostmi vizualizace dat. Po důkladné analýze byla navržena komponenta a její zasazení do funkčního prostředí. Výstupem práce je webová komponenta a popis nasazení navazujících projektů, které celkovou funkčnost umožňují. V závěru se autor věnuje vyhodnocení naplnění cílů a možnostem jak řešení dále rozšířit.

Hloubkové porovnání CI/CD systémů

Autor
Mikuláš Dítě
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.
Anotace
Tato prace obsahuje porovnani vybranych nastroju pro prubeznou integraci (continuous integration, CI) a prubezne nasazovani (continuous deployment, CD). Byla pripravena metodika a podle ni zhodnoceny nastroje GitLab, Jenkins, GoCD, Drone, Concourse, CircleCI, Travis CI a Semaphore CI. Kazdy z techto systemu byl pouzit pro nasazeni tri rozdilnych webovych aplikaci: staticka, komplexni s externimi zavislostmi a kontejnerizovana. V porovnani byl kladen duraz na funkcionalitu, dostupnost, bezpecnost a rozsiritelnost. V zaveru prace je zdokumentovan vyber GitLab jako nejvhodnejsiho nastroje a nasledne nasazeni CI/CD ve firme manGoweb.

Plánovací algoritmy ve frontách úloh

Autor
Jakub Tkadleček
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

Mobilní Android aplikace pro turistický portál

Autor
Vojtěch Paločko
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Monika Součková
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nativní Android aplikace pro turistický portál American Travel Show. Ten poskytuje krátká naučná videa o jednotlivých státech a regionech v USA. Skládá se z analýzy založené na srovnání s podobnými existujícími aplikacemi, technického návrhu a popisu implementace. Závěrečná část se věnuje testování vytvořeného softwaru, celkovému zhodnocení díla a poukazuje na další možná rozšíření či vylepšení.

Alternativní síťové vrstvy v OpenStacku

Autor
Pragya Sharma
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D.
Anotace
Cloud computing zskv rostouc popularitu dky vy klovatelnosti, vt exibilitu a snadnj dostupnost svch slueb. Cloud Computing umouje poskytovatelm slueb vytvet velk mnostv zdroj zkaznkm, aby mli uivatel k dispozici zdroje na podn. Na tento el poskytovatel slueb cloud computingu pouvaj virtualizaci, protoe to dv schopnost efektivn sdlet zdroje mezi uivateli. OpenStack, relativn nov open source cloud computing platforma, se zamuje na poskytovn st jako slubu (NaaS) vyuvajc virtualizan technologii. OpenStack slibuje rozshl klovateln cloudov infrastruktury. Bt nov, zstv prozkoumat, jak tyto schopnosti pin, a co pesn fungovn jeho vnitnch detail. Clem tohoto projektu je studium intern sov vkon OpenStack zaloenho na implementaci Neutron nebo jinch sovch plugins jako Calico. Parametry vkonu st, jako je propustnost, ztrta paket a paket zpodn bude vyhodnoceno v rmci provozu TCP a UDP pomoc benchmarkingu IPERF nstroj. eten o modelu toku st potvrzuje, e VM na tomt sov komunikace ve vrstv 2 a komunikace v rznch stch ve vrstv 3 bez ohledu na umstn hostitele. Vsledky ze st vkonnostn experimenty ukzaly, e OpenStack zaruuje vkon s prakticky dnou sovou propustnost. Navc, vsledky ukazuj, e umstn stroj z hlediska hostitele a sov adresa ovlivuje vkon st, nicmn Calico je silnm konkurentem pro Neutron, pokud jde o vkon pedevm pro TCP..

Automatické nasazení aplikací v cloudu řízené modelem výkonnosti

Autor
Tomáš Kábrt
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat soucasný stav cloudových technologií IaaS (Infrastructure as a Service), zhodnotit možnosti automatického nasazení pomocí nástroje Chef a nasazení dvouvrstvé aplikace ve složení phpMyAdmin a Percona Cluster na vybraném cloudu. Na této aplikaci byly provedeny zátežové testy a sestaven model výkonnosti, na jehož základe byl vypocten pomocí programu PDQ ideální pocet uzlu pro zadané zatížení. V rámci práce byla vytvorena webová aplikace ADT, která nabídne uživatelum jednoduchou cestu k automatickému nasazení uzlu s požadovanou softwarovou výbavou v cloudu.

Aplikace pro mobily a chytré televize pro neziskovou TV

Autor
Michael Drdlíček
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikací pro mobilní zařízení a TV s operačním systémem android pro projekt CATVUSA. Tento projekt propaguje ČR v USA, zejména pomocí videí o ČR. Aplikace zprostředkovávají webovou část projektu uživatelům s OS android. Práce se skládá z analýzy podobných aplikací, návrhu aplikací, jejich implementace a otestování.