doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Děkan

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Předzpracování snímků vzorků pneumatiky

Autor
Filip Pavlas
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Novák
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou optického snímku vzorku pneumatiky. Výsledný snímek je získán na základě mnoha částečných snímků otáčející se pneumatiky, pořízených maticovou kamerou. Popsány jsou metody získání snímků, identifikace pneumatiky, geometrické korekce a soulepu jednotlivých snímků. Je navržen konkrétní postup řešení, který je implementován v jazyce C# s využitím knihoven EmguCV a OpenCV.

Identifikace oblastí společného významu v naskenovaném dokumentu

Autor
František Haifler
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Jitka Rybníčková, Ph.D.
Anotace
Dokument pojednává o problému identifikace oblastí společného významu v naskenovaných dokumentech. První část rozebírá jednotlivé kroky těchto postupů včetně předzpracování obrazu. Další částí je popis zvolené metody pro řešení tohoto problému a její implementace. Závěrem jsou rozebrány výsledky naimplementované metody, případné návrhy úprav pro její vylepšení.

Analýza a popis vzorku pneumatiky

Autor
Radka Vopatová
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a popisem vzorku pneumatiky z fotografie otisku. Cílem práce je seznámit se s metodami popisu otisků používaných v současné době a návrh vlastního způsobu reprezentace vzorku. Reprezentace bude implementovaná v prostředí MATLAB a následně testována na reálných datech.

Webová aplikace pro správu úkolů

Autor
Jiří Ketner
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Anotace
Hlavním cílem této bakalářské práce je implementace webové aplikace pro správu úkolů. Byla provedena rešerše pojmu gamifikace a průzkum současných aplikací na trhu. Získané informace byly zužitkovány při tvorbě konceptu vlastní gamifikované aplikace. Ta byla po navržení databáze a vytvoření diagramu nasazení implementována pomocí volně dostupných softwarových nástrojů. Na závěr bylo provedeno několika uživateli testování funkčnosti a uživatelské přívětivosti aplikace. Součástí práce je instalační příručka.

Návrh modulu pro extrakci údajů z dokumentů

Autor
Petra Krnáčová
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Anotace
Obsahom bakalárskej práce je návrh a implementácia modulu na rozpoznávanie pomenovaných entít pomocou pravidlového prístupu. Bakalárska práca tiež ponúka prehľad využívaných prístupov a nástrojov, najmä v českom prostredí a pri extrahovaní entít z naskenovaných dokumentov, prevedných pomocou metódy optického rozpoznávania znakov.

Návrh algoritmů pro podporu tvorby posudků

Autor
Jakub Vašíček
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je navrhnout, implementovat a ověřit algoritmy, které v krocích napomohou hodnotiteli sestavit posudek na závěrečnou práci. Podpora spočívá zejména v nabízení vhodných formulací, které může uživatel začlenit do svého textu. Vhodné formulace k nabídnutí jsou identifikovány na základě hodnocení zadaného uživatelem. Nabídnuté formulace jsou seskupeny podle významu a podobné formulace je možno navzájem zaměňovat. Algoritmy pak pro ověření funkčnosti implementuji v podobě webové aplikace. Přínosem této práce je zejména zjednodušení práce hodnotitelů. Posudky často obsahují opakující se fráze a schémata, která aplikace navrhne sama a uživatel se pak může věnovat pouze samotnému hodnocení.

Detekce vad skleněných tabulí

Autor
Kristýna Tauchmanová
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Novák
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá detekováním vad skleněných tabulí. Na základě studie současných řešení je navržen algoritmus, který je schopen detekovat a klasifikovat různé typy vad. Algoritmus využívá metod zpracování obrazu, zejména detekci hran a segmentaci. Byl testován na snímcích skel pořízených řádkovou kamerou.

Forenzní analýza organizované skupiny lidí pomocí dat z elektronických komunikačních protokolů

Autor
Ondřej Nový
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Kopp
Anotace
Tato práce se pokouší vyšetřovatelům zjednodušit analýzu elektronických dat, konkrétně elektronické komunikace. Zabývá se úlohami jak najít mezi účastníky komunikace ty nejvýznamnější a jak mezi nimi najít úzce propojené skupiny. Úlohy jsou řešeny různými algoritmy pro měření centrality a detekci komunit. Algoritmy byly implementovány v programovacím jazyce Java a testovány na datech reálně použitých při vyšetřování společnosti Enron. Jak ukázalo testování, použité algoritmy jsou relativně úspěšné, nebyly ale nalezeny žádné, které by bylo možné označit jako nejlepší.

Detekce přítomnosti zboží v ruce zákazníka

Autor
Oliver Keruľ-Kmec
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Novák
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou tovaru v ruke zákazníka na kamerovom zázname. Záznam, ktorý sa skladá z RGB snímky a hĺbkovej mapy pochádza zo zariadenia Kinect. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať algoritmus, ktorý rozhodne o tom, či bol z regálu vybraný, prípadne či doň bol vložený tovar. V teoretickej časti práce sú zanalyzované algoritmy na získanie príznakov z obrázkov a základné techniky spracovania obrazu. Práca obsahuje aj analýzu vhodných algoritmov na klasifikáciu. Navrhnutý algoritmus využíva Gradient boosted trees klasifikátor, ktorý hodnotí snímky podľa 60 príznakov. Použitím algoritmu SIFT je možné zistiť, v akom smere sa ruka pohybuje. Na základe týchto dvoch informácii je vytvorená postupnosť, ktorá opisuje pohyb ruky. Z nej je získaných deväť príznakov, ktorými sa naučí ďalší klasifikačný model a tak rozhodne, či bol tovar vložený alebo vybraný. Tento postup dosiahol presnosť 71%. Algoritmus je implementovaný v jazyku C++ s využitím knižnice OpenCV.

Metody umělé inteligence pro motivační herní prostředí

Autor
Matěj Sochor
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Novák
Anotace
Bakalářská práce zkoumá možnosti herní umělé inteligence přizpůsobit svou strategii protivníkovi v komplexní strategické hře, která je součástí motivační úkolové aplikace Taskino, a tím zlepšit její hratelnost. Popisuje a hodnotí různé metody adaptivní umělé inteligence, z nichž pro praktické zhodnocení vybírá dynamické skriptování. Dynamické skriptování je upraveno pro použití ve zkoumané hře a do hry implementováno. Kvalita upraveného algoritmu je vyhodnocena na základě zápasů jím vytvářené adaptivní umělé inteligence a tří neměnných umělých inteligencí, reprezentujících ofenzivní, defenzivní a budovatelskou herní strategii. Z průběhu a výsledků zápasů práce vyvozuje závěry ohledně herních mechanik zkoumané hry a doporučuje jejich vylepšení určená ke zvýšení její hratelnosti.

Automatická rekonstrukce chybějících dat

Autor
David Záleský
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Anotace
Tato práce se zaměřuje na chyby vzniklé při měření chování zákazníků v prodejně obchodního řetězce. Popisuje průběh a metodiku měření, identifikuje druhy možných chyb, příčiny jejich vzniku a možná řešení. Řešení dále analyzuje z hlediska jejich použitelnosti vzhledem k poskytnutým datům. Vybraná řešení následně implementuje v programovacím jazyce Python.

Implementace modulu pro analýzu sentimentu

Autor
Danny Dočekalů
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou sentimentu česky psaných textů. Byla provedena rešerše v současnosti používaných metod pro češtinu. Na jejím základě bylo navrženo řešení využívající strojového učení a také byl navržen seznam atributů textů pro aplikaci tohoto přístupu. V implementační části jsou vytvořeny funkce v jazyce Java pro analýzu textů a detekci těchto atributů. Jejich kvalita byla otestována pomocí algoritmů strojového učení.

Extrakce razítek z naskenovaných dokumentů a jejich úprava

Autor
Jakub Šiller
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Vašata, Ph.D.
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou rozpoznávania a extrakcie farebných pečiatok z naskenovaných dokumentov. Popisuje proces segmentácie stránky dokumentu na kandidátske oblasti, výpočet ich atribútov, následnu klasifikáciu a úpravy extrahovanej pečiatky, ako je zvýšenie kontrastu, odstránenie šumu, či otočenie do základnej polohy. V práci sa nachádza súhrn doterajších prístupov, návrh vlastného riešenia a jeho implemetácia, ktorá je založená na strojovom učení s využitím algoritmu k najbližších susedov. Práca na záver obsahuje výsledky a vyhodnotenie testov.

Optimalizace metod pro předzpracování dat pro co nejlepší klasifikaci

Autor
Jan Pancíř
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá zefektivněním procesu vytěžování znalostí z dat. Zaměřuje se na optimalizaci pořadí metod pro předzpracování dat a jejich parametrů pro daný klasifikátor. Byl navržen algoritmus, který vytvoří plán jak předzpracovat vstupní data, aby naučený klasifikátor dosahoval co nejvyšší přesnosti klasifikace. Pro optimalizaci a nalezení plánu byl využit genetický algoritmus. Byla vytvořena aplikace v jazyce Java implementující tento algoritmus, která nalezne plán předzpracování dat pro libovolný numerický dataset s použitím následujících metod předzpracování dat: diskretizace, normalizace, redukce dimenzionality, odstranění odlehlých hodnot, vyvažování tříd a doplnění chybějících hodnot. Výsledky byly testovány na několika reálných datasetech. Algoritmus zlepšuje přesnost klasifikace v průměru o 4-9 %. Jedná se o nástroj, který umožňuje plně zautomatizovat proces předzpracování dat. Případně lze využít jako pomocný nástroj pro znalostního experta při tvorbě plánu předzpracování dat.

Webová aplikace pro návrh kolejiště modelové železnice

Autor
Martina Egrtová
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Radek Dobiáš, Ph.D., MBA
Anotace
Předmětem této práce je implementace webové aplikace, která by umožňovala interaktivní grafický návrh kolejiště modelové železnice. Hlavním cílem je usnadnit práci při návrhu částí modelu železničních drah a poskytnutí přehledu pro uživatele. Webová aplikace je určena pro uživatele se zálibou v modelových železnicích. V práci jsou popsány technologie použité k tvorbě aplikace, dostupná řešení, analýza a návrh aplikace, její implementace a testování.

Identifikace funkčního stylu dokumentu

Autor
Svetlana Ekimova
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá identifikací funkčního stylu textových dokumentů. Úloha identifikace je řešena jako úloha klasifikační: funkční styl dokumentu se určuje pomocí metod, které bývají používány pro klasifikaci textů. Pro naučení klasifikátoru jsou textové dokumenty reprezentovány jako vektor atributů a označeny hodnotou zastupující jejich funkční styl. Následně jsou předloženy metodě strojového učení s učitelem. Úspěšnost vytvořeného tímto způsobem klasifikátoru je vyhodnocena pomocí křížové validace.

Detekce phishingových zpráv

Autor
Tomáš Duda
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Kopp
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí phishingových zpráv v českém a anglickém jazyce. Popsány jsou charakteristické znaky phishingových zpráv a existující řešení, které phishing potírají. Na základě zjištěných informací je navržen algoritmus detekce phishingových e-mailů, jenž je implementován v Javě. Uvedené řešení je otestováno na česky i anglicky psaných zprávách.

Návrh kamerového systému pro snímání vzorku pneumatiky

Autor
Daniel Bohuněk
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je navrhnout kamerový systém, který snímá pneumatiky projíždějících vozidel a ze záznamu dále získává vzorky pneumatik ve standardizované podobě. Jsou prozkoumány existující systémy určené pro snímání vzorků pneumatik a je navržen nový kamerový systém, který pořizuje záznam vozidel na světelné křižovatce a vzorky jejich pneumatik rozvinuje do podoby pásu. Pro nalezení lokace pneumatiky ve snímku je využita konvoluční neuronová síť. Kamerový systém byl nasazen v reálném provozu na více světelných křižovatkách. Kamera správně nasnímá vzorek pneumatiky u 78 % vozidel. Implementované algoritmy strojového vidění naleznou vzorek pneumatiky v 89 % případů. Implementovaný kamerový systém lze využít pro sběr velkého množství vzorků pneumatik, které by jinak bylo nepraktické a nákladné získat. Využití těchto dat je například ve forenzní analýze pro spárování vzorku vozidla se zanechanou stopou.

Překladač vývojových schémat z Javy do C/C++

Autor
Marek Tornóci
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Novák
Anotace
Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie, ktorá umožní preložiť vybrané, už naimplementované bloky v jazyku Java do jazyka C++. Tieto vybrané bloky predstavujú rôzne operácie pri spracovaní obrazu, ktoré medzi sebou dokáže užívateľ ľubovoľne kombinovať v interaktívnom prostredí Surmon. Výsledkom samotnej práce je naimplementovaná aplikácia v jazyku Java integrovaná v danom prostredí.

Detekce zboží v ruce zákazníka pomocí analýzy snímků z termokamery

Autor
Lukáš Brchl
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá detekcí zboží v ruce zákazníka pomocí analýzy snímků z termokamery. Kamera je umístěna nad regálem, kde snímá oblast bezprostředního dění před ním. Snímaná data z kamery obsahují informace o teplotách jednotlivých předmětů na scéně. Pomocí teplotních dat je následně možné na snímcích segmentovat ruku a zkoumat, zda se na scéně vyskytuje zboží. Cílem práce je průzkum možných řešení této úlohy, návrh vlastního řešení a následně jeho implementace. V práci je k problému přistupováno více způsoby a je navrženo několik možných řešení. Pro snímání dat je použita termokamera FLIR A65 se sadou nástrojů eBUS SDK. Algoritmy jsou implementovány v jazyce Java s využitím knihovny OpenCV. Vyhodnocený algoritmus dynamického odčítání pozadí dosahuje celkové klasifikační přesnosti 88 %.

Vyhodnocování kvality nakreslených geometrických útvarů

Autor
Daniel Němec
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Práce se zabývá návrhem algoritmu pro vyhodnocování kvality ručně nakreslených geometrických tvarů pomocí známých metrik nebo metrik z vlastního návrhu. Pro návrh a implementaci algoritmu je použita knihovna OpenCV pro zpracování obrazu a pro vyhodnocení kvality jsou použity metriky kvality pro daný geometrický tvar. Navržené řešení je otestováno na reálných datech. Předností naimplementované aplikace je možnost efektivního porovnání jednotlivých výsledků mezi sebou, filtrování mezi nimi a zobrazení vývoje v čase. Aplikace umožňuje uživateli zdokonalovat se v kreslení geometrických tvarů. Zjistil jsem jaké jsou rozdíly v kvalitě úsečky v závislosti na jejím sklonu ve stupních.

Herní prostředí s umělou inteligencí pro motivační webovou aplikaci

Autor
Jakub Kulík
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Novák
Anotace
Bakalářská práce popisuje rozšíření motivační webové aplikace a její strategické hry o schéma inteligentního chování počítačového protivníka. Výsledná aplikace obsahuje pravidlový systém pro ovládání protivníků a multiagentní systém pro simulaci pohybu armád a interakce mezi nimi. Práce také obsahuje rozbor a implementaci generátoru náhodných ostrovů. Vzhledem k cílové skupině je aplikace časově nenáročná a zbytečně netrestá neaktivní členy týmu. V případě potřeby je umělá inteligence omezována nebo zcela neaktivní.

Detekce a sledování pohybu osob na základě záznamu z kamerového systému

Autor
Petr Wudi
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce popisuje algoritmus, který dokáže v kamerovém záznamu detekovat jednotlivé osoby a ty dále sledovat. Omezuje se přitom na případ kamery umístěné nad hlavami těchto osob. Cílem práce je porovnat různé postupy, které se k řešení podobných problémů používají a navrhnout co možná nejpřesnější algoritmus, který by byl schopen běhu v reálném čase.

Detekce a sledování pohybu osob v kamerových záznamech

Autor
Sultan Ongarbayev
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Hlavním cílem teto práce je navrhnout a implementovat softwarovou aplikaci, která umožní detekovat a následně sledovat osoby v kamerových záznamech z několika kamer. Uživatel této aplikace bude mít možnost nahrát videa z kamer do souboru, zpracovat je a získat strukturované výsledky. V teto práci provádím rozbor možných řešení, jaké jsem zvolil a popsal jsem implementační detaily. Také jsou prezentovany výsledky práce a popis zvoleného přístupu testování.

Softwarová aplikace pro řízení projektů s využitím gamifikačních prvků

Autor
Jan Slifka
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na prozkoumání gamifikace a gamifikačních prvků a mechanismů. Úkolem je analyzovat současné využití gamifikace v praxi jako podpůrného nástroje pro motivaci lidí při plnění zadaných seriózních úkolů. Cílem práce je na základě analýzy navrhnout vlastní aplikaci zaměřenou na řízení projektů, zejména na zadávání úkolů, kontrolu pracovníků a jejich motivaci k práci.

Aplikace pro monitorování a správu aukcí na portálu eBay

Autor
Tomáš Polačok
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Vojtěch Jirkovský
Anotace
Táto bakalárska práca popisuje tvorbu softvérovej aplikácie slúžiacej na prácu s aukčným portálom eBay. Zahŕňa analýzu súčasného stavu vyhľadávania a monitorovania položiek na danom portáli, a taktiež analýzu požiadaviek kladených na výslednú aplikáciu. Následne obsahuje návrh vlastného riešenia vytvoreného na základe tejto analýzy a s ním súvisiaci výber vhodných technológií. Nakoniec popisuje implementáciu a vyhodnotenie výsledkov vytvorenej aplikácie.

Algoritmy pro podporu sémantické analýzy

Autor
Jakub Švehla
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Hanousek

Automatizované zkracování textu

Autor
Ivo Sklenář
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je prozkoumat a implementovat některé metody pro automatizované zkracování textu. Práce důkladně zkoumá čtyři takové algoritmy a kromě algoritmů pro zkracování textu se také zabývá podpůrnými metodami pro zpracování přirozeného jazyka. V závěru byly jednotlivé algoritmy mezi sebou porovnány pro český a anglický jazyk a byly identifikovány nejlepší způsoby zkracování textů pro každý jazyk.

Diplomové práce

Aplikace pro podporu výuky matematiky na základních školách

Autor
Petr Zavadil
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce obsahuje návrh tabletové aplikace s rozšířenou realitou, která je ovládána interakcí s fyzickými objekty v okolí tabletu. Predevším se pak práce věnuje problematice zpracování obrazu z kamery tabletového zařízení za účelem rozpoznávání a klasifikace fyzických objektu v obraze, které slouží pro ovládání navržené aplikace. Výstupem práce je funkční posloupnost algoritmu zpracování obrazu, která nalezne a klasifikuje dané objekty v obraze. SW část práce je implementovaná v prostředí Matlab. Část práce věnující se zpracování obrazu je zhotovena dle metodiky CRISP-DM.

Metody výběru příznaků pro klasifikační a regresní úlohy

Autor
Pavel Verner
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce se zabývá analýzou metod selekce příznaků a následně porovnáním jejich výkonnosti. V první části jsou metody rozděleny do jednotlivých kategorií, obsahující společné znaky a vlastnosti. Dále rozebírá jejich matematický základ a princip fungování algoritmu k objasnění jejich použití. Realizační část se věnuje porovnání vybraných metod za použití vybraného vzorku datových souboru. Metody jsou porovnány z hlediska úspěšnosti na různých klasifikátorech, délky trvání selekce či ohodnocení a vztahu k datovému souboru. Na konci jsou uvedena doporučení, která reflektují vypozorované skutečnosti.

Automatické pojmenovávání skupin slov

Autor
Jan Effenberger
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Tato práce řeší vývoj aplikace pro automatické pojmenovávání skupin slov za pomoci externích databází znalostí. V práci analyzuji možnosti popisování a běžně používané metody pro popisování. Pro návrh aplikace jsem využil praktické zkušenosti se zaměřením na další rozšiřitelnost a rozvoj. Jako externí databáze jsem v práci využil WordNet a Microsoft Concept Graph a jako programovací jazyk jsem použil jazyk Java. Podařilo se mi vytvořit takovou aplikaci, která umožňuje snadnou změnu popisovacího algoritmu a jiných částí, což je hlavním přínosem práce, a zároveň jsem sestavil dva popisovací algoritmy -- každý pro jednu databázi znalostí. Výsledky popisování se v rámci funkčního testování vzhledem ke kvalitě vstupních dat ukázaly jako adekvátní a uspokojivé.

Extrakce razítek z naskenovaných dokumentů a jejich úprava

Autor
Peter Šourek
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním algoritmu pro de- tekci a extrakci razítek z naskenovaných dokumentů. Navržený algoritmus využívá algoritmy strojového učení pro klasifikaci razítek na základě množiny atributů rovněž navržené v rámci této diplomové práce. Nakonec je provedeno testování algoritmu na reálných datech z portálu justice.cz a na základě tohoto testování je pak doporučen vhodný algoritmus strojového učení.

Měření kvality kvantitativních zdrojů pro automatizovaný forecasting nových technologií

Autor
Michal Režnický
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá měřením kvality kvantitativních zdrojů pro automatizovaný forecasting nových technologií. Analytická část práce pokrývá různé typy forecastingu jak po technické, tak po ekonomické stránce. Stěžejní částí práce je návrh vlastních metrik pro měření kvality kvantitativních zdrojů pro automatizovaný forecasting nových technologií. Návrh je proveden na základě analýzy měření kvality zdrojů v jiných oborech. Dle navržených metrik jsou zdroje ohodnoceny. Nakonec jsou metrikám přiděleny váhy důležitosti a vypočteny kvality konkrétních zdrojů.

Automatická sumarizace textu

Autor
Šimon Hlaváč
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Anotace
V této práci jsou představeny základní metody využívané v automatické sumarizaci textu a genetických algoritmech. Dále je zde navržen systém automatické sumarizace založený na grafových strukturách a Markovských řetězcích, který byl rovněž implementován a řádně otestován. Práce se dále zabývá učením správného nastavení vah důležitosti jednotlivých metod používaných v sumarizaci pomocí naivního přístupu a genetických algoritmů, které byly rovněž naimplementovány, včetně možnosti paralelního zpracovávání a využití cache pro zrychlení systému, a řádně otestovány.

Webové interaktivní rozhraní pro návrh blokových schémat

Autor
Jan Tesařík
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Novák
Anotace
Cílem této práce je navrhnout a implementovat vhodné webové rozhraní, tedy front-end webové aplikace, pro v současné době vznikající back-end projektu, který je znám pod jménem Surmon. Smyslem projektu je umožňit uživatelům vytvářet algoritmy pomocí grafického rozhraní pro sestavování blokových schémat. To jsou v podstatě diagramy znázorňující požadovaný tok dat přes bloky schématu, na kterých jsou data zpracovávána a měněna. Některé bloky pak slouží jako vstup do algoritmu a některé jako výstup. V této práci se budu zabývat návrhem a implementací tvorby těchto schémat ve webovém rozhraní, komunikací front-endu s back-endem, ale nikoliv funkcionalitou jednotlivých bloků, která je implementována v back-endu. Touto funkcionalitou může být například zpracovávání obrázků, matematické funkce a mnoho dalších.

Detekce, sledování a extrakce biometrických údajů pomocí kamery pro využití v maloobchodě

Autor
Lukáš Brchl
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem frameworku, který slouží k analýze video sekvencí z RGB kamery. Framework využívá technik sledování osob a následné extrakce biometrických dat. Biometrická data jsou sbírána za účelem využití v malobochodním prostředí. Navržený framework lze rozdělit do třech menších komponent, tj. detektor osob, sledovač osob a extraktor biometrických dat. Navržený detektor osob využívá různé architektury sítí hlubokého učení k určení polohy osob. Řešení pro sledování osob se řídí známým postupem \uv{online tracking-by-detection} a je navrženo tak, aby bylo robustní vůči zalidněným scénám. Toho je dosaženo začleněním dvou metrik týkající se vzhledu a stavu objektu v asociační fázi. Kromě výpočtu těchto deskriptorů, jsme schopni získat další informace o jednotlivcích jako je věk, pohlaví, emoce, výška a trajektorie. Návržené řešení je ověřeno na datasetu, který je vytvořen speciálně pro tuto úlohu.

Aplikace pro podporu psaní vědeckých článků

Autor
David Vondraš
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Anotace
Cílem této diplomové práce je navržení webové aplikace, která bude uživatelům usnadňovat vytváření vědeckých článků nabízením předpřipravených vět a textových bloků v závislosti na zvoleném tématu. Aplikace obsahuje funkce potřebné pro našeptávání vět a pro vytvoření kompletního článku včetně vkládání příloh a generování citací. Práce obsahuje popis návrhu, implementace a testování aplikace.

Neuronové sítě s pamětí

Autor
Ondřej Kužela
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Anotace
Neuronové sítě s pamětí jsou rodinou neuronových sítí, které kromě klasické paměti ve formě vah, sloužících pro dlouhodobé závislosti, obsahují také jinou formu paměti. Ta slouží pro uchovávání střednědobých, občas také nazývaných dlouho-krátkodobých, závislostí. Taková paměť může být buď interní nebo externí. V rámci této práce poskytuji souhrnný náhled na rodinu neuronových sítí s pamětí. Na základě analýzy existujících modelů také navrhuji nový model, který nazývám Recurrent Neural Modules with External Memory. Tento model nabízí nový a inovativní přístup k použití externí paměti v rámci neuronových sítí, jelikož nasazuje externí paměť na úrovni částí sítě a tudíž obsahuje několik externích pamětí v rámci jedné sítě. Výkonnost nově navrženého modelu byla testována na Air Travel Information System (ATIS) datasetu.

Extrakce informací o osobách ve snímcích z kamery

Autor
Vojtěch Haur
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Novák
Anotace
Obrazová data zákazníků v supermarketu nesou podstatnou informaci, kterou může využít vedení supermarketu k přijímání obchodních rozhodnutí. Úkolem této práce je zpracovat sebraná obrazová data tohoto typu a prozkoumat možnosti automatizovaného vytěžování informací z nich. Postupem práce je příprava anotace dat, řešerše metod používaných v podobných případech, jejich implementace a vyhodnocení jak jsou vhodná pro tato data. Cílem je vytvoření základů, na kterých mohou stavět další práce.

Motivační webová aplikace s využitím gamifikačních prvků

Autor
Michal Kvasnička
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Novák
Anotace
Diplomová práce popisuje proces návrhu a implementace motivační webové aplikace pro plnění úkolů z reálného světa, která si klade za cíl být užitečným pomocníkem při organizaci týmové práce. Výsledná aplikace rozšiřuje proces projektového řízení o gamifikační prvky, čímž tento proces zatraktivňuje a motivuje uživatele k větší aktivitě. Při návrhu byl kladen velký důraz na intuitivnost a rychlost, z toho důvodu je aplikace implementována pomocí velmi zajímavých moderních webových technologií. Práce mimo jiné popisuje různé druhy projektového řízení a prezentuje nejpoužívanější způsoby gamifikace.

Analýza a predikce chování uživatelů na aukčních webech

Autor
Lukáš Kratochvíl
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce bylo analyzovat chování uživatelů na aukčních webech a predikovat konečnou cenu aukcí. Použitá data byla stažena ze stránek Aukro.cz pomocí nástroje TextMiningSuite. Návrh předzpracování dat, množin atributů (při kterých koncová cena dosahuje požadované hranice závislosti) a učících algoritmů byl následován implementační částí realizující zmíněný postup. Na konci práce byla určena množina atributů nejvíce ovliňující uživatele při příhozech. Dále byl nalezen nejlepší algoritmus (a jeho nastavení) predikující koncovou cenu aukce. Následovalo navržení možných kroků vedoucích ke zlepšení výsledků predikce.

Znalostní systém pro podporu výuky BI-ZNS

Autor
Jan Horáček
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Nováček
Anotace
Cílem této práce bylo vytvorení nového frameworku pro výuku znalostních systému v predmetu Znalostní systémy (BI-ZNS) na Fakulte informacních technologií CVUT. V první fázi byla provedena analýza problematiky znalostních systému. Analýza se prevážne zabývala definicí požadavku a omezení na cílovou doménu problému, který budou uživatelé mít za úkol rešit pomocí znalostního systému. Na základe analýzy vznikl základní model pocítacové hry žánru vežová obrana, která bude sloužit jako problémová doména pro znalostní systémy. Následne byl proveden dukladní návrh veškerých herních principu, které se budou vyskytovat ve hre. Na základe principu a požadavku na celý systém byl vytvoren návrh modulárního frameworku a jeho komponent. Na základe analýzy a návrhu byl naprogramován Python framework, který obsahuje samostatne hratelnou pocítacovou hru. Zároven framework obsahuje pomocné moduly a základní kostru pro vytvárení znalostních systému. V záveru se práce zabývá možností rozšírení frameworku o další funkcionalitu nebo prípadné vytvorení nové hry s využitím modulu znalostního systému. Pro umožnení snadného rozšírení a bezproblémové využití frameworku pri výuce se poslední cást práce zabývá testováním veškeré funkcionality frameworku.

Identifikace emočních stavů člověka na základě posloupnosti snímků jeho obličeje

Autor
Martin Endršt
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc.
Anotace
Důležitou součástí komunikace mezi lidmi je i exprese emoce. Pochopení emocionálního rozpoložení jedince pomáhá porozumět řečnickým formám jako je ironie, pochopit vážnost popisované situace a vnímat další informace, které často nejsou obsahem verbální komunikace. Vzhledem k rostoucí popularitě integrovaných rozhraní mezi člověkem a strojem má automatizované rozpoznání emoce potenciál zlepšit způsob jakým se stroji interagujeme. Díky přítomnosti kamerových senzorů téměř ve všech zařízeních je rozpoznání emoce na základě výrazu obličeje nejpřijatelnější formou vhodnou k masovému využití. V rámci této práce bylo navrženo a implementováno několik modelů rozpoznávajících emoci na základě sekvence obrázků obličeje v čelním pohledu. Jelikož je emoce dynamický psychický stav, byly prozkoumány a porovnány tři druhy časového kontextu. Pro zajištění využitelnosti vytvořených modelů s obrazovými toky v reálném čase byl vytvořen framework zapouzdřující funkcionalitu klasifikátoru. Zapouzdřenému celku jsou snímky předávány po jednom. Klasifikátory založené na metodách hlubokého učení i klasifikátory bežného typu byly využity v implementaci. Nejúspěšnější implementovaný model dosáhl přesnosti 95.1% na datové sadě CK+.

Optimalizace rozmístění obrazů pomocí evolučních technik

Autor
Martin Šafránek
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
prof. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Anotace
Tato práce navrhuje genetický algoritmus s novou reprezentací chromozomu a novou implementací křížení pro řešení NP těžkého problému umístění obdélníkových obrazů na dvoudimenzionální mřížku. Chromozom je reprezentován jako několik stochastických vektorů (vektor obsahující nezáporné prvky, které se sčítají na jedničku). Křížení je implementováno jako sčítání vektorů následované normalizací zpět na stochastický vektor. Navržené řešení je testováno na vygenerovaném datasetu.

Motivační aplikace pro správu projektů s využitím gamifikačních prvků

Autor
David Kulík
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Detekce pozice poznávací značky z kamerových záznamů jedoucích aut

Autor
Vladislav Jásek
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá problémem detekce registračních značek z kamery jedoucího auta. Některé stávající přístupy k problematice jsou v této práci shrnuty. Dále je představeno několik state-of-the-art algoritmů pro detekci a tracking objektů. Je navržen, implementován a otestován detekční framework řešící daný problém.

Detekce vazeb na základě fonetické podobnosti slov

Autor
Václav Tarantík
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá studií algoritmů porovnávajících slova na základě fonetické podobnosti a implementací těchto algoritmů do prostředí SVAT. Součástí práce je rovněž návrh nového algoritmu pro rozlišování shod, založeného na algoritmu Metaphone a zaměřeného především na typické vlastnosti českého jazyka, a jeho následné porovnání s algoritmy existujícími. Výstupem práce je aplikace, napsaná v programovacím jazyce Java SE, použitelná jako plugin do vývojového prostředí Netbeans a také srovnání všech implementovaných metod včetně popisu výsledků měření a grafů.

Webová aplikace pro návrh modulární modelové železnice

Autor
Martina Egrtová
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Předmětem této diplomové práce je rozšířit stávající webovou aplikaci, která vychází z mé bakalářské práce. Jedná se o aplikaci, která umožňuje interaktivní grafický návrh rozložení kolejiště v rámci modulů pro modelovou železnici. Rozšíření spočívá v implementaci komplexního návrhu kolejiště z již složených návrhů modulů a možnosti navrhovat dvojúrovňové kolejiště. Dalším rozšířením je vylepšení uživatelského rozhraní a implementaci dalších funkcionalit, které modeláři usnadní návrh a umožní jeho práci sdílet s komunitou. Práce se věnuje popisu analýzy a návrhu rozšiřujících funkcionalit, implementace zásadních částí aplikace a uživatelského testování.

Optimalizace optického biosenzoru s pomocí evolučních technik

Autor
Jan Horký
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá optickou komponentou biosenzoru. Její model byl pou- žit k určení, jak který parametr této komponenty ovlivňuje její účinnost při koncentrování rozptýlených paprsků do optického kabelu. Pomocí genetického algoritmu se pak snaží najít co nejvhodnější kombinaci těchto parametrů.

Grafické uživatelské rozhraní pro tvorbu vizualizačního prvku

Autor
David Klingenberg
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Štěpán
Anotace
Cílem této práce je vytvořit nástroj pro tvorbu plánku prodejny a aplikaci pro vizualizaci teplotní mapy na vytvořeném plánku. Vizualizační aplikace bude zobrazovat teplotní mapu na základe vstupních dat. Obě aplikace jsou naprogramovány v JavaScriptu a běží v prostředí webového prohlížeče. Dalším cílem této práce je integrovat zobrazovací aplikaci do reportovacího nástroje Sureport.

Detekce materiálových vad na izolačních deskách z napěněného skla

Autor
Tomáš Duda
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá automatizovanou detekcí materiálových vad na deskách z pěnového skla prostřednictvím analýzy snímků materiálu. Popsán je proces výroby pěnového skla a současný způsob kontroly kvality pracovníkem výroby. Je vysvětlen princip fungování instalované techniky pro snímání desek. Součástí práce je rešerše systémů pro detekci materiálových vad a analýza metod pro popis textur. Dále je proveden konceptuální návrh detekčního systému. Je navržen proces předzpracování snímků a aplikace pro anotaci snímků desek. Metody uvedené v rešerši jsou otestovány na reálných datech a na základě výsledků je sestaven detekční algoritmus pokrývající jednotlivé typy vad. Navržený algoritmus je implementován, ověřen na reálných datech a výsledky měření jsou diskutovány. Práce nakonec navrhuje několik způsobů, kterými by šel systém dále rozvíjet v budoucnosti. Vyvinutá aplikace byla úspěšně nasazena do produkčního prostředí.

Detekce a sledování pohybu osob v kamerových záznamech

Autor
Jan Kozák
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Analytická část této práce nabízí úvod do oblasti detekce a sledování osob. Nejčastěji využívané metody pracující s jednou a více statickými kamerami jsou kategorizovány a popsány. V části Návrh a Implementace je představena více-kamerová metoda detekce osob, která využívá geometrických vlastností scény k omezení vlivu částečných a úplných okluzí na úspěšnost detekce. Pomocí maďarského algoritmu jsou detekce přiřazovány k trajektoriím, jejichž stav je predikován Kalmanovým filtrem.

Využití umělé inteligence pro analýzu úniku osob z hořící místnosti

Autor
Jiří Kukačka
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je probádat možnosti využití algoritmů umělé inteligence a strojového učení v odvětví požární optimalizace budov, a položit tak základy pro samočinnou kontrolu návrhů budov.

Detekce a sledování pohybu osob na základě záznamu z kamerového systému

Autor
Michal Řapek
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Anotace
Úkolem této práce je implementace knihovny funkcí pro detekci a sledování osob v supermarketu. Za tímto účelem práce obsahuje souhrn nejpoužívanějších metod v podobných případech, tedy pro detekci osob v hloubkové mapě při pohledu shora. V druhé části obsahuje práce popis implementace a výsledky testování.

Analýza bankovních dat

Autor
Evgeniya Nenenko
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce bylo analyzovat bankovní transakční data za účelem získání vzorců chování zákazníků. Osnovu této práce tvoří data mining periodických vzorců v databázích časových řad. Pro návrh vhodného analytického rámce byl proveden výzkum dostupných řešení s pozdější adaptací vhodných algoritmů tak, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům zadání. Poté bylo provedeno vyhodnocení výsledků a nabídnuta doporučení týkající se nastavení tohoto rámce, budoucího vývoje a využití výsledků.

Využití smartphonu pro měření pohybových charakteristik pacientů

Autor
Jan Sedláček
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Borovička