doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Děkan

Projekty

Analýza šifrovaného provozu pomocí síťových toků

Program
Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra
Kód
VJ02010024
Období
2022 - 2025
Popis
Projekt se zaměřuje na výzkum nových metod účinné ochrany před kybernetickými hrozbami, které zneužívají zabezpečenou komunikaci ke kompromitaci serverů a počítačů v prostředí vysokorychlostních sítí. Budou zkoumány metody strojového učení vhodné pro určování charakteristik toků šifrované komunikace a souvisejících rizik pouze z dostupných metadat. Díky využití hardwarové akcelerace pro realizaci klasifikátorů využívající strojové učení umožní systém vysokorychlostní detekci bezpečnostních incidentů a jejich reportování do SIEM nástroje. Dále bude vyvinut modul pro analýzu incidentů ve formě zásuvného modulu do systému QRadar. Výstupy projektu budou také zahrnovat referenční datové sady síťového provozu a systém pro jejich sběr a anotaci.

Detekce nemocného skotu

Program
Projekty podpořené z ČR (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Období
2018
Popis
Výzkum a vývoj systému na detekci onemocnění skotu.

Elektronické zabezpečení zbraně

Program
TREND
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
FW10010142
Období
2024 - 2026
Popis
Hlavním cílem projektu je realizace funkčního vzorku krátké ruční palné zbraně s vestavěným elektronickým zámkem.

InovaFOND

Program
GAMA: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TG02010033
Období
2016 - 2019
Popis
Hlavním cílem projektu je ověřit aplikační potenciál výsledků VaV, za pomoci aktivit proof of concept nalézt konkrétní průmyslově uplatnitelná řešení a připravit jejich následné komerční využití. Stávající podpůrné nástroje ČVUT budou doplněny o nástroj nový – fond, z něhož budou aktivity proof of concept podporovány. Dalším cílem projektu je pak nastartovat a ustálit mechanismus postupného nahrazování projektem poskytnutých prostředků prostředky vlastními, získanými z úspěšně komercializovaných výsledků a fundraisingem, a zajistit tak nejen dlouhodobou udržitelnost systému aktivní podpory uplatnění výsledků s aplikačním potenciálem, ale díky zviditelnění úspěšně komercializovaných řešení pozitivně formovat myšlení zaměstnanců a studentů ČVUT k uplatňování výsledků v praxi.

Komplexní řešení bezpečnosti zaměřené na odhalování a prevenci hrozeb kybernetické kriminality ve finančním sektoru

Program
EPSILON: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TH01010737
Období
2015 - 2016
Popis
Cílem projektu v rámci podprogram 1 - Znalostní ekonomika - je vývoj uceleného softwarového řešení v oblasti odhalování a předcházení frauduletnímu jednání ve finančním sektoru s využitím nejnovějších poznatků v oblasti datového a prediktivního modelování, analýzy komplexních grafových struktur a dynamických systémů a vytěžování znalostí z online datových zdrojů. Na řešení projektu se podílejí vynikající odborníci v oblasti modelování a algoritmizace z FIT ČVUT, společně s experty ze společnosti Profinit s mnohaletými zkušenostmi v oblasti softwarového vývoje pro finanční sektor.

Kvantová informatika

Program
Rozvojové programy MŠMT
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
NPO_ČVUT_16597/2022
Období
2022 - 2024
Popis
Projekt (ve specifickém cíli B) si klade za cíl vytvoření nového magisterského studijního programu Kvantová informatika s výrazným podílem informatiky. Má připravovat odborníky pro technologickou a technickou praxi spojenou s druhou kvantovou revolucí umožňující radikálně nové výpočetní a řídící postupy a komunikaci s bezprecedentní bezpečností. Absolventi budou vybaveni řadou inženýrských dovedností a budou schopni zavádět kvantové postupy na pracovištích orientovaných na pokročilé technologie. Přepokládá se zapojení čtyř fakult ČVUT, a to FEL, FIT, FS a FJFI. Jednotlivé fakulty mají komplementární kompetence potřebné k zavedení a rozvíjení studijního programu Kvantová informatika, a to na magisterském stupni. Důraz bude kladen na informatické a inženýrské aspekty kvantové informatiky. Pro jednotlivé fakulty jsou zajímavé odpovídající směry (komunikace, počítání a metrologie) s různou vahou. Předpokládá se realizace dvou laboratoří kvantové komunikace a kryptografie (FEL, FJFI) a kvantového počítání (FIT, FS, FJFI, FEL). Vybudované laboratoře budou k dispozici všem fakultám v rámci výuky. Na FITu vznikne laboratoř kvantového počítání. Z projektu vybavíme učebnu(y) simulátorem optického kvantového počítače. Fakulta bude rozvíjet kvantovou informatiku, zejména se bude zaměřovat na kvantové algoritmy pro paralelizaci výpočtů, kryptování/šifrování, bezpečnostní algoritmy, teorii složitosti, data mining (učení paralelních struktur – sítě s hlubokým učením). FEL a FJFI společně vytvoří výukovou laboratoř kvantové kryptografie a její následné napojení na národní kryptografickou síť. Projekt by měl sloužit i k přípravě studijních programů/specializací na součástech ČVUT (FJFI, FIT, FEL, FS). Dále bude snahou se aktivně zapojit do vznikajícího mezinárodního konsorcia pro kvantové technologie.

Laboratoř zpracování obrazu

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002551
Období
2017 - 2019
Popis
Cílem ERDF aktivity je HW dovybavení nově budované laboratoře zpracování obrazu na FIT ČVUT a zabezpečení jejího fungování. Laboratoř bude dovybavena kamerami, měřicími stojany, zdroji osvětlení, objektivy, filtry a nap. zdroji. Aktivita navazuje na ESF aktivitu, která má za cíl vytvoření SW nástrojů pro zpracování obrazu pro práci studentů. Výstupem těchto dvou aktivit bude HW a SW infrastruktura pro realizaci projektů v oblasti zpracování obrazu a videa a podporu související výuky.

Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ČVUT

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
EF16_027/0008465, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008465
Období
2018 - 2022
Popis
Hlavním cílem projektu je realizace mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ČVUT se zaměřením na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Dalším cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizace ČVUT prostřednictvím posílením lidských zdrojů. Projekt bude realizován pracovními pobyty výzkumných pracovníků v zahraničí v případě výjezdů z ČR nebo pracovními pobyty výzkumných pracovníků v ČR v případě příjezdů do ČR.

Mobilita ČVUT - VTA

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
EF18_053/0016980, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980
Období
2020 - 2023
Popis
Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní mobility vědeckých, technických a administrativních pracovníků (jak výjezdů, tak příjezdů) na ČVUT. ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má 8 fakult (stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a 6 ústavů. Vybrané mobility svým zaměřením pokrývají téměř všechny hlavní výzkumné směry žadatele. Cílem projektu je realizace mobilit vědeckých, technických a administrativních pracovníků ČVUT, které přispějí k rozvoji jejich dovedností, kompetencí a získání zkušeností ze zahraničních pracovišť. V rámci 6 klíčových aktivit proběhne dle předpokladu celkem 116 mobilit, které svým zaměřením pokrývají všechny hlavní výzkumné oblasti žadatele. Celková disponibilní alokace byla mezi jednotlivá výzkumná pracoviště rozdělena adekvátně dle velikosti pracovišť a podílů dle RIV tak, aby byl zajištěn rovný přístup a nediskriminace v rámci celé organizace. Rozvoj odbornosti perspektivních pracovníků pomocí stáží na mezinárodních renomovaných pracovištích v oblastech důležitých pro další rozvoj ČVUT je nezbytnou součástí kariérního vývoje vybraných pracovníků, pro vědecké pracovníky pak představuje nedílnou součást jejich profesního a odborného růstu. Součástí všech realizovaných výjezdových mobilit bude také návratová fáze, jejímž cílem je zajištění přenosu zkušeností ze zahraničí a diseminace výsledků mobility. Přilákání zahraničních vědeckých pracovníků umožní také navázání nových kontaktů se špičkovými pracovišti v zahraničí. Mezinárodní mobilita technických a administrativních pracovníků významně přispěje ke sdílení informací o spolupracujících institucích, diseminaci informací o probíhajících výzkumech a rozvíjení vzájemných kontaktů.

Mobility ČVUT MSCA-F-CZ-I

Program
Operační program Jan Amos Komenský
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, CZ.02.01.01/00/22_010/0003405
Období
2023 - 2025
Popis
V souladu s výzvou projekt umožní mezinárodní mobilitu výzkumným pracovníkům, kterým byl v minulých letech schválen projekt z akce Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa, ovšem z důvodů nedostatku financí byl zařazen do kategorie "no-money" projektů. Projekt bude realizován pracovními pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v ČR. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi a rozvoje komunikace a spolupráce.

Mobility ČVUT MSCA-F-CZ-II

Program
Operační program Jan Amos Komenský
Poskytovatel
Evropská komise
Pracoviště
Kód
, CZ.02.01.01/00/22_010/0005725
Období
2023 - 2026
Popis
V souladu s výzvou projekt umožní mezinárodní mobilitu výzkumným pracovníkům, kterým byl v minulých letech schválen projekt v programu Marie Sklodowska-Curie Action Postdoctoral Fellowships, ovšem z důvodů nedostatku finančních prostředků byl zařazen do kategorie tzv. no-money projektů. Projekt bude realizován pracovními pobyty na ČVUT a v zahraničí. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi a rozvoje spolupráce.

Moderní data-miningové metody pro pokročilé vytěžování informací z dat

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS17/210/OHK3/3T/18
Období
2017 - 2019
Popis
Projekt se zaměřuje na perspektivní a neustále se rozšiřující oblast zpracování dat a vytěžování informačně obsažných údajů z dat. K metodám pro získávání informací se stále více využívají vybrané metody umělé inteligence, jako např. neuronové sítě nebo evoluční algoritmy. Do popředí se dostávají i kombinované modely nebo algoritmy pro zpracování textové informace (text mining). Perspektiva a potřebnost těchto témat je zřejmá z faktu, že každým rokem se zdvojnásobuje objem dat. Současně je zpracováváno jen 20 % dostupných dat.

Nové metody předzpracování a vytěžování informací z dat

Období
2014
Popis
Projekt se zaměřuje na perspektivní a neustále se rozšiřující oblast předzpracování dat a vytěžování informačně obsažných údajů z dat. K metodám pro získávání informací se stále více využívají vybrané metody umělé inteligence, jako např. neuronové sítě nebo evoluční algoritmy. Do popředí se dostávají i kombinované modely nebo algoritmy pro zpracovování textové informace (text mining). Perspektiva a pořebnost těchto témat je zřejmá z faktu, že každým rokem se zdvojnásobuje objem dat. Současně je zpracováváno jen 20 % dostupných dat.

Objevování znalostí v datech o aktivitách člověka založené na fúzi

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA18-18080S
Období
2018 - 2021
Popis
One of the key tasks faced by the rapidly developing area of knowledge discovery in multimedia data, especially from video data, is detecting various human activities. The project will have two objectives, both belonging to basic research: On the one hand, it will contribute to further development of methods for the discovery of different kinds of knowledge in video data recording human activities, such as knowledge concerning shape, motion, color, background, scene, person-object interactions, or thermal infrared images making use of the available experimental environment at the Image Processing Laboratory at FIT CTU. On the other hand, it will perform research into different ways of fusion of multiple classification or regression models in such knowledge discovery tasks. In connection with that objective, the project will rely on the previous experience of its team members from research into combining classifiers and aggregating regression models.

Pokročilé metody zpracování dat a vytěžování informací

Období
2015
Popis
Projekt se zaměřuje na perspektivní a neustále se rozšiřující oblast zpracování dat a vytěžování informačně obsažných údajů z dat. K metodám pro získávání informací se stále více využívají vybrané metody umělé inteligence, jako např. neuronové sítě nebo evoluční algoritmy. Do popředí se dostávají i kombinované modely nebo algoritmy pro zpracování textové informace (text mining). Perspektiva a potřebnost těchto témat je zřejmá z faktu, že každým rokem se zdvojnásobuje objem dat. Současně je zpracováváno jen 20 % dostupných dat.

POSTER 2014

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 20/14/F3
Období
2014
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2014 bude již osmmnáctým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Anglický jazyk je jazykem jednacím. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývý pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v loňském roce a de facto bude takto pořádána i letos, i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje. Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference.

POSTER 2015

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 28/15/F3
Období
2015
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2015 bude již devatenáctým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Anglický jazyk je jazykem jednacím. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference.

POSTER 2016

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 23/16/F3
Období
2016
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2016 bude jubilejním dvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Anglický jazyk je jazykem jednacím. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference.

POSTER 2017

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 21/17/F3
Období
2017
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2017 je jednadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Anglický jazyk je jazykem jednacím. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference.

Projekt ČVUT ESF II.

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243
Období
2019 - 2022
Popis
Celoškolský projekt, do kterého je zapojeno 6 součástí, bude ČVUT realizovat s cílem takového zajištění podpory vysoké školy, díky které bude dosaženo: zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zavádění praxí do studijních programů, podpora distančního vzdělávání, podpora nových metod výuky, rozvoje mezinárodní spolupráce a rovněž internacionalizace vysokoškolského prostředí. Mezi zapojené součásti ČVUT patří: FEL, FJFI, FD, FBMI, FIT, MÚVS. V projektu bude realizováno 5 aktivit, v rámci kterých bude realizováno cca 40 dílčích podaktivit. Tyto jsou v souladu se Strategií ČVUT a Dlouhodobým záměrem ČVUT pro roky 2016 - 2020.

Systém pro detekci defektů materiálů

Program
Projekty MPO nezahrnuté do CEP
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kód
0010430
Období
2017
Popis
Předmětem služby inovačního voucheru pro společnost HS Project, spol. s r.o., je optimalizace kontrolních procesů, vývoj a výzkum dílčích prvků softwaru a hardwaru pro automatizovanou vizuální kontrolu defektů izolačních desek na výrobní lince.

Vytěžování informací z nestrukturovaných dat

Období
2016
Popis
Projekt je zaměřen na vytěžování (data-mining) nestrukturovaných data z obsáhlých zdrojů. Jedná se zejména o obrazová a textová data. Pro zpracování těchto nestrukturovaných dat budou využity vybrané metody umělé inteligence (zejména neuronové sítě/deep learning, evoluční techniky a metody zpracování obrazu) a pokročilé metody z oblasti data-miningu (metody text-miningu a strojového učení). Perspektiva a potřebnost těchto témat je zřejmá z faktu, že každým rokem se zdvojnásobuje objem dat. V současnosti je zpracováváno jen 20 % dostupných dat.

Vytvoření bezpečného systému pro dopravu

Program
Projekty MPO nezahrnuté do CEP
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kód
0010967
Období
2017
Popis
Cílem projektu je návrh a realizace prototypu bezpečného systému pro dopravu, zamřeného na detekci bezpečného rozestupu mezi vozidly.

Zařízení pro detekci vad transparentních materiálů

Program
GAMA: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TG02010033
Období
2017 - 2018
Popis
Zařízení pro detekci vad transparentních materiálů