Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Implementace serverové infrastruktury na testování korektního zobrazování www stránek v různých prohlížečích

Autor
Pavol Tanuška
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Oponenti
Ing. Jan Žďárek, Ph.D.

Testovací systém příkazů a skriptů v jazyce bash

Autor
Karel Jílek
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá kompletní tvorbou systému na kontrolu skriptů v jazyce Bash (online judge) -- od analýzy a sběru požadavků, přes návrh, implementaci prototypu, jeho testování, až po případné nasazení do produkce. Asi největším problémem, který je u takového systému potřeba vyřešit, je možnost spustit testovaný skript tak, aby nezničil žádnou součást systému. Analýza se zabývá několika možnými přístupy. Další důležitou vlastností je jednoduché a rychlé zadávání úloh, což může být občas taky poněkud komplikované. V práci je navržen a implementován jazyk, který slouží k co možná nejjednoduššímu popisu vstupních dat. Celkově by práce měla posloužit jako návod, jak podobný systém (ne)vyvíjet.

Generátor vstupních dat pro validaci Bash skriptů

Autor
Jiří Borský
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Oponenti
Ing. Jakub Průša
Anotace
Tato bakalářská práce popisuje vývoj generátoru vstupních dat pro validaci Bash skriptů. Tento generátor je součástí nově přepracovánaného projektu Learnshell, který bude sloužit ke zlepšení výuky na FIT ČVUT v Praze. V této práci je popsáno, jaké jsou nároky na takovýto generátor a jsou v ní uvedena současná volně dostupná řešení. Dále práce popisuje návrhové vzory a návrh možného zapojení generátoru do projektu. Na to navazuje implementační část, kde je popsána implementace generátoru. V závěru této práce je uvedeno, jaké existují možnosti testování a které z těchto možností byly použity k testování generátoru.

Webový portál pro správu soutěží v synchronizovaném plavání

Autor
Richard Pecha
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním webového portálu pro klub synchronizovaného plavání SK Neptun Praha. Cílem práce bylo zefektivnit proces hodnocení soutěží a jejich evidenci. Vzniklý webový portál umožňuje vytvářet a spravovat nové soutěže a administrovat jeho uživatele. Dále umožňuje rozhodčím hodnotit soutěžící, přepočítávat body dle platných pravidel a tyto výsledky v reálném čase zobrazovat na portálu moderátora. Zmíněné výsledky lze mimo jiné generovat ve formátu MS Excel z administrátorského prostředí. Při řešení tohoto projektu byl zvolen agilní přístup, který měl zajistit rychlé dodání produktu a pružnou reakci na případné změny v požadavcích. Vytvořené řešení splňuje požadavky této bakalářské práce a jeho funkčnost byla ověřena ve spolupráci s klubem SK Neptun Praha na několika mezinárodních turnajích synchronizovaného plavání.

Srovnání výkonu síťových souborových systémů SMB/CIFS a NFS v závislosti na použitém systému souborů na serveru a klientovi

Autor
Radek Bittara
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Oponenti
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.

Měření a analýza výkonu systému souborů ZettaByte

Autor
Martin Neumann
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Oponenti
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.

Monitorovací program linuxového systému

Autor
Vít Budař
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.

Systém na bezpečné a efektivní zálohování dat

Autor
Michal Kunert
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Oponenti
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému, který dokáže zabezpečit uživatelská data pomocí synchronizace těchto dat mezi klientem a serverem. Na straně serveru je využit pro ukládání dat souborový systém ZFS. Součástí serverové části bude také webové rozhraní umožňující zobrazení historických i aktuálních verzí souborů. Práce začíná analýzou, ve které jsou specifikovány požadavky na řešení, jsou zde zhodnoceny konkurenční aplikace a také obsahuje popis použitelných technologií pro implementaci. Další kapitoly se zabývají návrhem a popisem implementace. K implementaci celého systému je využit programovací jazyk Python a pro vytvoření webové aplikace je použit webový framework Django. Pro evidování historických verzí souborů jsou použity snapshoty souborového systému ZFS. V poslední části práce jsou navržena možná vylepšení.

Nástroj pro správu a monitorování systému souborů ZettaByte

Autor
Tomáš Šimáček
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Oponenti
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou administrace souborového systému Zettabyte na operačním systému Solaris. Její součástí je popis základních struktur, vnitřních principů a administračních technik ZFS. Praktická část práce je věnována návrhu a popisu implementace administrátorského nástroje, který slouží pro monitorování a správu souborového systému ZFS. Návrh klade důraz především na bezpečnost, budoucí rozšiřitelnost a integraci výsledného nástroje do operačního systému Solaris.

Zálohovací systém unixového serveru

Autor
Kamil Votava
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Oponenti
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Anotace
V bakalářské práci jsem se zaměřil na zálohování dat v unixových systémech. Součástí řešení je komprimace zálohovaných dat, šifrování zálohy, přenos na více vzdálených úložišť a grafické rozhraní pro nastavení parametrů zálohy. Přínosem této práce je možnost jednoduše vytvořit zálohy souborů, databází a obrazů diskových oddílů, zálohovaná data šifrovat bezpečnou šifrou a data přenášet na různá datová úložiště. Je možné rozdělit zálohy na několik částí, které mohou probíhat v rozdílnou dobu a s rozdílnou periodou. Řešení je psané ve skriptovacím jazyce a lze jej snadno upravovat a rozšřovat. Samotná aplikace a zdrojový kód jsou přiložené v příloze.

Informační systém poskytovatele serverových služeb

Autor
Martin Šťastný
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.

Automatická instalace linuxového serveru a základní konfigurace služeb

Autor
Jakub Sekera
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Oponenti
Ing. Jiří Smítka
Anotace
Práca je zameraná na to ako zjednodušiť a zefektívniť inštalácie a konfigurácie virtuálnych linuxových serverov postavených na distribúciach Ubuntu a Debian. Cieľom je to, aby celkový čas strávený pri inštalácií a následnej konfigurácií servera bol čo najkratší a umožnil človeku nastaviť jednotlivé parametre servera (už pred samotnou inštaláciou) bez hlbších znalostí daného systému. Jeden z vedľajších cieľov je aj ten, aby inštalované servery mali rovnakú štruktúru prostredia (konfiguračné súbory, skripty, užívateľov atď.) a človek, ktorý bude tento systém ďalej spravovať mal uľahčenú správu systému. Cieľom práce je vytvoriť nástroj, pomocou ktorého je možná automatická inštalácia virtuálneho linuxového servera a základná konfigurácia vybraných služieb.