Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.

Závěrečné práce

Dizertační práce

Syntéza modelů umělé inteligence a strojového učení do programovatelného hardwaru

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Umělá inteligence a strojové učení stále více uplatňuje v reálných aplikacích a tím významně proniká do oblasti vestavných a zejména kyberfyzikálních systémů. Typickým příkladem je subsystém analýzy obrazu pro samořiditelná auta nebo inteligentní senzory. Na rozdíl od oblasti big data disponují tyto systémy omezeným výpočetním výkonem a mají vysokou variabilitu v architektuře hardwaru, a navíc jsou na tyto systémy kladeny další požadavky zejména na zpracování v reálném čase, bezpečnost a spolehlivost, explainability, spotřebu a velikost čipu. Z těchto hledisek musí být výsledná implementace optimalizována tak, aby minimalizovala hardwarové zdroje při zachování funkčnosti a spolehlivosti pro splnění ekonomických cílů. Automatizovaný převod modelů strojového učení například hlubokých neuronových sítí do hardwaru ASIC a zejména pak programovatelného (FPGA) je v současné době velmi aktuálním tématem.

Předmětem navrhovaného tématu je výzkum algoritmů, postupů, metodik a nástrojů pro syntézu modelů umělé inteligence a strojového učení do programovatelného hardwaru. Aktuální je výzkum v oblasti aproximativních výpočtů, optimalizace hardware s využitím omezené přesnosti cílené dle hodnot jednotlivých parametrů včetně dalších aspektů mapování na cílovou platformu (spotřeba, velikost čipu, časování). Předmětem výzkumu nebude jen prosté mapování naučeného modelu na hardware, ale i optimalizace AI modelu s ohledem na implementaci v hardwaru, což vyžaduje těsnější provázání nástrojů pro AI s nástroji pro vysokoúrovňovou a logickou syntézu. Téma je možné rozšířit na syntézu sítí se spiking modely neuronů a o integraci učících algoritmů do hardwaru, což se v současné době neřešená nebo málo řešená problematika.

Literatura
  • [1] Shubham Raif, et al. Logic Synthesis Meets Machine Learning: Trading Exactness for Generalization. arXiv:2012.02530v2 [cs.LG] 15 Dec 2020.
  • [2] Chia-Chih Chi and Jie-Hong R. Jiang. Logic Synthesis of Binarized Neural Networks for Efficient Circuit Implementation. In IEEE/ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER-AIDED DESIGN (ICCAD ’18), November 5–8, 2018, San Diego, CA, USA. ACM, New York, NY, USA, 7 pages. https://doi.org/10.1145/3240765.3240822
  • [3] Yifan Qian, et al.: Approximate Logic Synthesis in the Loop for Designing Low-Power Neural Network Accelerator. 2021 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS) | 978-1-7281-9201-7/20/$31.00 ©2021 IEEE | DOI: 10.1109/ISCAS51556.2021.9401451

Bakalářské práce

Sledovací system pro modely aut

Autor
Jan Maček
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Pavel Hrabák, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se věnuje problému sledování pohybu aut nebo jiných modelů na podlaze laboratoře inteligentních vestavných systémů v reálném čase pomocí statické kamery. Cílem bylo kromě lokalizace modelů na základě jednoduchých značek umožnit sofistikované sledování s využitím hlubokých neuronových sítí s důrazem na rychlou adaptaci sledovacího systému na nové modely. K lokalizaci pomocí značek jsem využil ArUco Markers. K detekci objektů s využitím hlubokých neuronových sítí jsem využil model YOLO. Navrhl a implemenotval jsem způsob automatického označování dat pomocí metody odečítání pozadí, který značně urychlil adaptaci sledovacího systému na nové modely.

Integrace pokročilého sensoru Kinect do čtyřkolového robota

Autor
Jakub Josef Šimon
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Hlaváč, Ph.D.

Sledování telemetrických dat robotů pomocí holografických brýlí

Autor
Pavel Chytrý
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Kohlík, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zaměřuje na praktické využití holografických brýlí HoloLens první generace a vývoj aplikace schopné zobrazit telemetrická data (např. výstupy z čidel, PWM signály do motorů a serv, nebo i jakékoliv proměnné kódu) z připo\-jených robotů tak, že je možné zároveň sledovat roboty a i jejich data. HoloLens k funkci nepotřebují žádné kabelové spojení, čímž zaručují absolutní volnost pohybu uživatelů. Aplikace je na doporučení firmy Microsoft Corporation vyvíjena v herním enginu Unity 3D, dále exportována do vývojového prostředí Visual Studio a následně nahrána jako UWP C\# aplikace do HoloLens. Komunikace mezi HoloLens a roboty (auta Sunfounder Smart Video Car a Hexapodu) je zprostřed\-kována pomocí Wi-Fi spojení s možností budoucího rozšíření o technologii Bluetooth. Práce klade minimální požadavky na roboty, u kterých vyžaduje jen podporu TCP/IP socketů a serializace JSON. Přijatá data se zobrazují na plavoucích panelech sledujících vytisknutý marker, který je fyzicky připevněný k cílenému robotovi. Panely se zobrazují ve dvou konfiguracích. Jeden panel uprostřed obsahující až tři datové záznamy, nebo dva panely symetricky rozložené okolo markeru, kde je každý schopnen zobrazit až pět záznamů.

Výkonnostní analýza algoritmů neuronových sítí na různých počítačových systémech

Autor
Alan Dragomirecký
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Borovička
Anotace
Tato práce pojednává o návrhu a implementaci systému pro automatizované testování výkonnosti algoritmů umělých neuronových sítí. Testování je zaměřeno hlavně na vestavěné systémy. K dosažení tohoto cíle byla vyvinuta aplikace pro generování implementací umělých neuronových sítí, systémy pro jejich automatické testování a měření výkonnosti.

Navigace robota hlasovými povely

Autor
Matěj Jirka
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Zahradník

Modul pro zpracování dat z inkrementálních čidel čtyřkolového robota

Autor
Martin Kopecký
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.

Výukový přípravek s Peltiérovým článkem

Autor
Karel Hynek
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Dr.-Ing. Martin Novotný
Anotace
Bakalářská práce se zabývá tvorbou výukového přípravku s Pelitérovým článkem. Tento přípravek dokáže ochladit i ohřát kapalinu na požadovanou teplotu pomocí termoelektrického chlazení a ohřevu. Cíle bylo dosaženo pomocí číslicového regulátoru, který ovládá Peltiérův článek pulzně šířkovou modulací. Práce se v první řadě zabývá konstrukcí přípravku a návrhem chlazení teplé strany Peltiérova článku s ohledem na funkčnost a velikost celého zařízení. Dále řeší návrh elektrického schématu, plošného spoje a výběr součástek. V poslední řadě se práce zabývá implementací nezbytných knihoven pro čtení senzorů, regulátoru a ukázkové aplikace. Vytvořený přípravek byl úspěšně otestován a měl by sloužit jako výuková pomůcka na ČVUT v Praze.

Rozpoznávání objektů hlubokou sítí pro robota NAO

Autor
Martin Kostelanský
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
MSc. Juan Pablo Maldonado Lopez, Ph.D.
Anotace
V mojej práci skúmam strojové videnie a možnosti rozpoznávania objektov. Používam najmodernejšie hlboké konvolučné neurónové siete vo frameworku Keras. Skúmal som ich architektúru a možnosti dotrénovania. V rámci expe- rimentov som vytvoril novú sieť kombináciou dvoch typov sietí a ukázalo sa, že takto vytvorená sieť je úspešnejšia v klasifikácii ako tie, z ktorých bola vytvorená. Vybrané siete som vytrénoval na rozpoznávanie priestorov Fakulty informačných technológií ČVUT v Prahe. Najvhodnejšie z nich som imple- mentoval v aplikácií pre robota NAO, pomocou ktorej dokáže určiť v akom priestore sa nachádza na fakulte s presnosťou 93, 48% a s presnosťou 76, 09% dokáže určiť, v ktorej z budov sa práve stojí.

Knihovna pro řízení šestinohého robota

Autor
Jitka Seménková
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivo Háleček
Anotace
Cílem práce je vytvořit programové vybavení pro šestinohého robota v podobě knihovny. Knihovna je určena pro model hexapodu A-Pod od firmy Lynxmotion, který je ovládán pomocí počítače Raspberry Pi a servo kontroleru SSC-32u od stejné firmy, jako je robot. Vytvořená knihovna podporuje chůzi robota po rovině i v terénu pomocí dotykových senzorů. Při plánování pohybu je použita inverzní kinematika. Výsledky této práce umožní dalším studentům na FIT ČVUT v Praze vytvářet složitější aplikace pro šestinohého robota. V příloze práce lze nalézt uživatelskou příručku a na přiloženém CD se nachází videa zachycující chůzi robota.

Aplikace pro robota Pepper pro mobilního operátora

Autor
Adam Švehla
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Buk, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro humanoidního robota Pepper, která má za úkol podporovat péči o zákazníky na pobočce mobilního operátora. Práce analyzuje dostupné technologie pro potřeby aplikace a zároveň se snaží vyvarovat nedostatků a chyb podobných řešení. Cílem práce je vytvořit interaktivní aplikaci, která bude informovat i bavit zákazníky. Výsledkem je robustní řešení, využívající moderní cloudové technologie pro rozpoznávání řeči a umělou inteligenci pro lokalizaci a detekci záměru z přepisu hlasového vstupu, které obstojí v komunikaci, uživatelské přívětivosti a prožitku.

Parkování modelu autonomního vozidla

Autor
Ondřej Gössel
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Daňhel, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem programového vybavení pro autonomní parkování modelů vozidel v Laboratoři inteligentních vestavných systémů na FIT ČVUT. V rámci práce byla provedena rešerše algoritmů pro autonomní parkování a bylo zanalyzováno současné hardwarové a programové vybavení modelů. Na základě rešerše a analýzy byl navržen algoritmus pro přesné řízení modelů vozidel při parkování, který byl implementován v jazyce Python. Pro snadnější práci s modely byl implementován terminál, který obsahuje příkazy pro různé funkcionality, například ovládání modelu či jeho kalibraci. Pro snadné testování byl v enginu Godot vytvořen simulátor replikující reálný model vozidla. Navržený systém řízení a parkovací algoritmus byly implementovány a následně systematicky otestovány v simulaci a poté na hardwarovém modelu. Testování parkování bylo prováděno do obdélníkových parkovacích míst různých délek z různých výchozích pozic. V simulaci byla úspěšnost parkování vysoká, kvůli hardwarovým nepřesnostem a nedostatkům byla na hardwarových modelech o něco nižší. Hlavním přínosem této práce je celkové rozšíření programové výbavy modelů, které s nimi do budoucna usnadní práci.

Přenos dat ze senzoru srdečního tepu do mobilního zařízení

Autor
Andrej Fedorov
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.

Teremin pro robota NAO

Autor
Michal Majerčík
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jaroslav Borecký, Ph.D.
Anotace
Práca rieši návrh a zostrojenie elektronického hudobného nástroja teremin, na ktorom dokáže hrať človek, ale aj robot. Zámerom práce je vyvinutie digitálnej podoby tohoto nástroja, ktorá má dva módy. Analógový mód, v ktorom sa teremin správa ako jeho analógová predloha, a mód hybridný. V tomto móde nedochádza k plynulej zmene vydávanej frekvencie v závislosti na vzdialenosti hudobníkovej ruky, ale sú tu diskrétne definované tóny chromatickej stupnice. Obvod tereminu bol postavený na univerzálnu dosku plošného spoja. Dve antény vyrobené z medených trubiek sú uchytené na krabičke vytlačenej na 3D tlačiarni. Funkčnosť tereminu bola otestovaná ako človekom tak robotom Nao.

Periferie pro výuku vývoje ovladačů na desce ZYBO

Autor
Jaroslav Beran
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Kubalík, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací jednoduchých periferií v FPGA systému na čipu Xilinx Zynq na desce Digilent ZYBO. V této práci jsou na- vrženy, zdokumentovány, implementovány a otestovány celkem čtyři periferie. Obsahují řídící a stavové registry viditelné přes AXI sběrnici dvěma ARMo- vým jádrům, na kterých běží Linux. První periferie pouze generuje přerušení od tlačítek nebo přepínačů a umožňuje zapisovat na LED diody. Ostatní rea- lizují kromě přerušení také DMA přenosy. Jednotlivé periferie popořadě před- stavují jednoduchou transformační funkci, disk s podporou scatter/gather a konfigurovatelnou kameru.

Rozpoznávání souvislé řeči s využitím neuronových sítí

Autor
Adam Zvada
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářska práce se zaměřuje na oblast rozpoznávání řeči s pomocí neuronových sítí a klade si za cíl implementovat "end-to-end" rozpoznávač řeči jako hlasové uživatelské rozhraní pro robota NAO. Uvažovaná architektura rozpoznávače řeči je složena ze tří důležitých částí: extrakce příznaků signálu řeči za použtí metody mel-frekvenčních kepstrálních koeficientů, rozpoznávače v podobě rekurentní neuronové sítě s "long-short- term-memory" buňkami a algoritmu "connection temporal classification" k získání finalního převedeného textu. Výsledkem této práce je "end-to-end" rozpoznávač řeči, natrénovaný na VCTK korpusu a implementovaný v programovacím jazyce Python s využitím knihovny hlubokého učení TensorFlow.

Robot NAO jako rozhraní do internetových zdrojů informací

Autor
Eliška Kuběnová
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Simulátor kolového robota

Autor
Tomáš Balihar
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu kolového robota, pro účely počítačové simulace. Model v simulátoru je použit pro testování, bez potřeby reálného robota. K realizaci celé simulace je použit simulátor jménem Gazebo, který je společně s operačním systémem Linux nutností pro spuštění celé simulace. Dále je pro realizaci simulace využit framework Robot Operating System, který vytváří komunikační vrstvu mezi modelem a softwarem robota. Díky této práci se urychlí vývoj pro robota a zároveň může práce posloužit i jako návod pro převedení reálného robota do simulátoru.

Inteligentní monitorovací systém

Autor
Michal Žůrek
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Daňhel, Ph.D.
Anotace
Cílem práce bylo vyvinout bezpečný monitorovací systém, který snímá prostředí kamerou a obrazová data zasílá přes internet do cloudu, kde dochází k jejich zpracování. Práce se orientuje na bezpečnostní aspekty řešení. V práci jsou popsány možnosti vývoje monitorovacího systému na různých platformách a vlastnosti, které z výběru platformy vyplývají. Je zde popsán návrh IoT zařízení založeného na platformě Azure Sphere připojeného ke cloudu Microsoft Azure, cloudová aplikace založená na službách cloudu Azure vyvinutá podle konceptu PaaS a uživatelské aplikace zobrazující výstupy z monitorovacího systému uživateli. V práci jsou také popsány problémy spojené s vývojem na platformě Azure Sphere a možnosti jejich řešení.

Scénáře pro čtyřkolového robota

Autor
Karel Kovářík
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Dr.Ing. Tomáš Macek

Webová aplikace pro správu robotů - frontend

Autor
Erik Zatloukal
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Bernhauer
Anotace
Tato bakalářská práce je věnována analýze, návrhu a implementaci designu uživatelského webové rozhraní a jeho propojení s jádrem souběžně vyvíjeného informačního systému pro Laboratoř inteligentních vestavných systémů. Nejprve se práce zabývá analýzou vztahu dat, procesů a požadavků na systém s designem a návrhem webového rozhraní. Dále práce navazuje návrhem rozhraní, technologiemi a vhodnou implementací (s jádrem systému). V implementační/realizační části práce se bere důraz na flexibilitu rozhraní a budoucí rozšiřitelnost, pro případné očekávané změny, jak z pohledu využívání celého systému, tak z pohledu designového.

Generátor modelu neuronové sítě do VHDL

Autor
Jan Medek
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací generátoru hardwarového popisu v jazyce VHDL ze softwarového modelu neuronové sítě, popsaného v Keras API. Důraz je také kladen na konfiguraci datových typů parametrů sítě a jejich export. Práce analyzuje Keras API a existující řešení generování VHDL ze softwarových modelů. V rámci práce bylo navrženo řešení, pomocí kterého lze generovat VHDL přímo z Keras modelu bez dalších mezistupňů. Výsledkem práce je funkční aplikace implementovaná v jazyce Python, která je schopná z modelu, popsaného v Kerasu, a předložených VHDL stavebních bloků vygenerovat syntetizovatelné VHDL a exportovat parametry sítě konvertované do datových typů specifikovaných konfigurací.

Webové rozhraní pro konfiguraci, diagnostiku a ovládání kolového robota

Autor
Vojtěch Řehák
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc.
Anotace
Předmětem této bakalářské práce je vývoj aplikace, která poskytuje webové rozhraní pro ovládání, konfiguraci a diagnostiku čtyřkolového robota. Aplikace běží na linuxové platformě na desce RoBoard s WiFi rozhraním, přes které komunikuje s klientem pomocí asynchronních dotazů přes HTTP protokol. Protože aplikace běží na méně výkonném vestavném systému, je kladen důraz na nízkou hardwarovou náročnost.

Výukový přípravek s tlakovými senzory

Autor
Pavel Bezstarosti
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Miroslav Prágl, MBA
Anotace
Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu výukového přípravku pro práci s IoT technologiemi. Přípravek umožňuje studentům si vyzkoušet napojeni předpřipravených programů, nebo vlastních programu na protokoly MQTT a HTTP. Pomoci těchto protokolu je možné přípravek také vzdáleně ovládat. Pro tyto účely je přípravek dále osazen jednoduchými senzory v podobě potenciometrů, tlakových snímačů, tlačítek a fotorezistoru. Aktory zde zastupují LED diody. Tyto komponenty umožňují interakci s uživatelem. Důležitou součástí je dotyková plocha sestavená z tlakových senzorů, která umožňuje demonstraci využití více senzorů pro výpočet umístění břemene na ploše. Výpočetní část přípravku je postavena na výukové platformě Raspberry Pi, které byl přidán rozšiřující modul obsahující zmíněné senzory a A/D převodník, který v Raspberry Pi chybí. Pro zjednodušení přístupu k datům ze senzorů byl napsán ovladač pro rozšiřující modul ve formě modulu do jádra systému, který zpřístupní data ve formě souborů. To umožňuje čtení pomocí libovolného programovacího či skriptovacího jazyka bez potřebných znalostí senzorů. Výsledky a použité technologie v této práci jsou popsány v následujícím textu.

Webová aplikace pro správu robotů - backend

Autor
Dan Zatloukal
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Bernhauer
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou jádra webového informačního systému pro správu robotů využívaných v laboratořích inteligentních vestavných systémů. Jádro systému bude tvořeno databází zařízení, sadou knihoven v PHP pro zobrazení a editaci dat ve webových stránkách a rozhraním pro napojení na výkonné funkce správy zařízení jako je např. jejich konfigurace, přenos souborů, aplikací a zobrazování stavu. Práce se nejprve věnuje analýze dostupných technologií a uživatelských požadavků. Poté, na základě této analýzy, se dále práce zaměřuje na výběr technologií a implementaci systému samotného. Zhotovený informační systém usnadní výuku spojenou s roboty a vestavnými systémy využívanými ve výše zmíněných laboratořích. V příloze práce jsou k dispozici zdrojové kódy, vygenerovaná kódová dokumentace, návod pro integraci a také galerie obrázků zhotoveného systému.

Stereo kalibrace kamer pro čtyřkolového robota

Autor
Pavel Šimek
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Daňhel, Ph.D.

Zabezpečené USB zařízení

Autor
Lukáš Solil
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.

Robot NAO matematikem

Autor
Richard Stanko
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. František Štampach, Ph.D.
Anotace
Cielom práce je navrhnút aplikáciu na rozpoznávanie a výpocet matematických príkladov, ktorá beží na humanoidnom robotovi NAO od firmy Softbank Robotics. Práca je rozdelená do troch celkov. Prvý predstavuje robota NAO, jeho technickú a programovú výbavu. Dalej poskytuje strucnú históriu technológie OCR, oboznamuje so samotnou technológiou a princípmi, ktoré používa. Popísané sú aj jednotlivé použité funkcie knižnice OpenCV a matematického aparátu, ktorý sa za nimi ukrýva. Uvedený je aj zoznam použitých nástrojov a podmienky, ktoré musia byt splnené, aby aplikácia fungovala. V závere prvej casti je vyobrazený a popísaný vývojový diagram návrhu aplikácie. Druhý celok je venovaný podrobnému popisu programu, ktorý je vyvinutý v grafickom prostredí Choregraphe a v jazyku Python. Hlavné bloky kódu sú podrobne popísané a vysvetlené sú aj vstavané funkcie a balícky jazyka Python. Robot dokáže rozpoznat a vypocítat príklady od rovníc až po limity a integrály. Posledný celok je venovaný testovaniu a výsledkom. Aplikácia je riadená a ukoncená slovnými príkazmi, teda nemusí byt opätovne spuštaná. Projekt je možné využit na riešenie príkladov z tabule, papiera alebo na kontrolu správnosti. Do budúcnosti je možné rozšírenie na vysvetlenie konkrétnej problematiky, generovanie náhodných príkladov alebo použitie OCR casti na cítanie dokumentov, kníh a textov.

Propojení herního volantu se sběrnicí CAN

Autor
Pavel Zajíc
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Daňhel, Ph.D.
Anotace
Tato bakalárská práce se zabývá propojením herního volantu se sbernicí CAN. V rešení problému je využito analýzy dat tlacítek, polohy volantu a pedálu herního volantu, ze kterých je vytvorena zpráva pro sbernici CAN. Následne je tato zpráva odeslána do modulu s rozhraním této sbernice pripojených na vývojovou desku Digilent ZYBO. Programové vybavení je doplneno o možnost sledování prenosu na sbernici CAN a výpis zpráv v textové podobe na terminál nebo do souboru. Výsledkem návrhu a implementace je konzolová aplikace v jazyce C pro operacní systém Linux. V príloze práce lze nalézt zdrojové kódy aplikace.

Brána sběrnice CAN do počítačové sítě pro simulátor automobilu

Autor
Tomáš Čermák
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Miroslav Prágl, MBA
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením brány sběrnice CAN do počítačové sítě. Dále úpravou automobilového simulátoru Speed Dreams umožňující ovládání ze sběrnice CAN pomocí vytvořené brány a běhu několika instancí s různými pohledy do scény synchronizovaných po síti. K vytvoření brány je využito převodníku USB2CAN od firmy CANLAB s. r. o. a vývojové desky Digilent ZYBO. Ovládání simulátoru přes sběrnici CAN je řešeno pomocí naprogramovaného řidiče v simulátoru, který reaguje na příchozí zprávy z brány. Pro běh s různými pohledy je potřeba upravit již existující grafický modul simulátoru. Výsledkem návrhu a implementace je aplikace brány v jazyce C pro operační systém Linux a patch pro simulátor umožňující zmíněné možnosti. V příloze práce lze nalézt zdrojové kódy aplikace, simulátor a patch pro simulátor.

Rozpoznávání pohlaví, emocí a stáří osob z obrázků obličejů pro robota NAO

Autor
Eliška Vondráčková
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zameruje na rozpoznání pohlaví, veku a emocí podle obliceje snímaného robotem NAO. V první cásti se zamerím na rešerši metod rozpoznání obliceje. V cásti druhé potom na existující rešení tohoto problému a výber jednoho vhodného z nich. Dále analizuji možnosti a prostredky pro práci s robotem NAO. V poslední cásti potom vybrané rešení upravím pro robota a provedu testování.

Řízení robotů myšlenkou na bázi EEG signálu

Autor
Michal Veljačik
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Anotace
V rámci této práce bylo vytvořeno experimentální BCI na bázi jednokanálového EEG signálu. Hlavním přínosem práce je implementace aplikace umožňující nahrávat a experimentovat se stopami mentálních úkolů a testovat tak jejich užitečnost pro nasazení v BCI. Zároveň bylo implementováno experimentální ovládání drona myšlenkou. Bylo zjištěno, že přesnost klasifikace EEG vln s časem výrazně degraduje.

Systém pro hromadnou správu programového vybavení robotů

Autor
Petr Kolář
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Robert Hülle
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením systému pro správu robotů NAO, linuxových zařízení a vývojových desek Arduino. Navržený systém je schopný spouštět aplikace na zařízeních, vytvářet zálohy zařízení, restart zařízení, detekovat online zařízení a další funkce. Literární rešerše se zabývá analýzou možností identifikace jednotlivých zařízení, otázkou bezpečného spojení se zařízením a efektivního přenosu souborů mezi zařízením a uživatelem. Umožňuje také napojení na webový portál, který obsluhuje systém. Systém obsahuje možnost přidělení jména Arduino zařízení, tato možnost není běžná u podobných systémů. Příloha práce obsahuje uživatelskou příručku systému.

Aplikace pro navigaci minidronu

Autor
Jan Filip
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Khun
Anotace
Tato práce je zaměřena na možnosti ovládání minidronů Parrot Mambo. Cílem práce je vytvořit aplikaci schopnou dron samostatně navádět dle informací z jeho senzorů a kamer. Vyhýbání se dronu překážkám je dosaženo za pomocí upraveného Bug algoritmu. Získání informací z obrazu je zajištěno především za použití knihovny OpenCV a neuronové sítě Detectron2.

Navigace robota na základě lokalizace zdroje zvuku

Autor
Tomáš Klinský
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Zahradník

Robotická ruka

Autor
Ilia Popov
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Socha
Anotace
Cílem této práce bylo prozkoumat model robotické ruky od společnosti YouBionic a následně navrhnout a implementovat programové vybavení pro ovládání. V práci je podrobně popsán původní produkt, který byl pak modernizován jak hardwarově tak i softwarově. Pro ovládání modelu pohybem paže uživatele byla vytvořena rukavice se senzory ohybu. Také bylo v práci implementováno programové řešení pro řídící jednotku robotické ruky a vytvořena PC aplikace v jazyce C pro ovládání a demonstraci možností modelu.

Manager síťových připojení jako modul pro robota NAO

Autor
Tomáš Jelínek
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Dostál, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá návrhem a implementací modulu pro robota NAO, který umožňuje management síťových připojení. Navržený modul je schopen automatické obnovy zvoleného WiFi připojení při jeho náhlém výpadku, volit různé WiFi sítě a hlasově informovat o stavu sítí. Hlasový výstup podporuje jak český, tak anglický jazyk. Práce také řeší otázky počítačové bezpečnosti, zejména zabezpečení síťového provozu přes Wifi pomocí firewallu. Funkčnost výsledného modulu implementovaného v jazyce c++ byla otestována přímo na robotovi NAO.

Portování programového vybavení pro 3D vidění na vestavnou Linuxovou platformu

Autor
Robert David
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Rudolf Marek

Odrazům odolný mikrofonní vstup pro rozpoznávání řečových povelů robota

Autor
Tomáš Kolárik
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Bělohoubek
Anotace
Práce se zabývá zvýšením funkcnosti rozpoznávace hlasových povelu, který je používán ve fakultním ctyrkolovém ROBOTovi FIT. Systém dosud trpel problémy s rozpoznáním povelu vyslovených z vetších vzdáleností. Duvodem techto potíží jsou dozvuky, tj. odrazy zvuku, ke kterým dochází v akustických prostredích a degradují výsledný signál na prijímaci. Úkolem je rušivé dozvuky maximálne redukovat. Konkrétních rešení je celá rada, více ci méne robustních, s ruznými nároky na hardware. Pro naše úcely byl zvolen algoritmus slepého krácení impulsní odezvy, který má obecne nízké nároky, a presto dosahuje snížení vlivu odražených signálu, konkrétne prvotních odrazu. Pro robota je interakce s okolím klícová a možnost s ním komunikovat zvukem i na dálku výrazne zvyšuje jeho použitelnost. V tom byl ucinen krok vpred, protože použitá implementace zlepšuje úspešnost rozpoznávání približne trojnásobne a chybovost vetšiny príkazu redukovala na cca 5 %. Výstupem práce je systém knihoven a aplikací, který integruje externí soustavou nástroju pro zlepšení vzdáleného rozpoznání reci (DSR) do programového vybavení robota, a je navržen tak, aby bylo snadné jej v budoucnu rozšírit a testovat.

Model přístrojové desky automobilu

Autor
Petr Socha
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Vaňát, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je vytvořit fyzický model automobilové přístrojové desky, zobrazující pomocí ručičkových i světelných ukazatelů informace o stavu vozidla. Pro komunikaci s ostatními komponentami využívá v automobilech hojně rozšířené sběrnice CAN. Práce by měla sloužit jako výuková pomůcka na Fakultě informačních technologií na ČVUT v Praze.

Diplomové práce

Řízení modelů autonomních vozidel

Autor
Petr Kolář
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá řízením modelu autonomního vozidla, založeného na minipočítači Raspberry Pi. Model vozidla byl doplněn o senzory pro měření vzdálenosti a inkrementální čidla pro měření ujeté vzdálenosti, směru a rychlosti. Mimo to bylo vozidlo vylepšeno o několik dalších součástí zlepšující jízdní vlastnosti a zjednodušující používání modelu. Pro připojení senzorů byly vytvořené desky plošných spojů. Upraven byl rovněž software ovládající vozidlo. Pro vozidlo byl vytvořen komplexní systém řízení zahrnující dráhu s dopravním značením, ultrazvukovou lokalizaci vozidla a programy pro rozpoznávání dráhy. Rozpoznávání je prováděno jak tradičními přístupy (openCV), tak i za použití neuronových sítí. Systém řízení a upravený model byl vyzkoušen na několika modelových drahách.

Spolupráce průmyslového kooperativního robota s pracovníkem s holografickými brýlemi

Autor
Adam Podroužek
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Kohlík, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce má za cíl seznámit čtenáře s problematikou vývoje řídícího softwaru pro kooperativního robota, který ke spolupráci s člověkem využívá rozhraní holografických brýlí. Rešeršní část práce se zabývá analýzou a popisem vývoje pro robota YuMi v prostředí RobotStudio a vývojem aplikace pro holografické brýle HoloLens. Praktická část práce se zaměřuje na vývoj jednoduché aplikace, která demonstruje možnosti komunikace mezi robotem YuMi a holografickými brýlemi HoloLens. Z této práce může těžit především laboratoř inteligentních vestavných systémů na FIT ČVUT, která se bude se studenty zabývat vývojem aplikací na robota YuMi. Zároveň může práce posloužit jako výchozí bod pro případné zájemce o implementaci podobného kooperativního systému v průmyslu.

Robot NAO jako přednášející

Autor
Gabriela Turcajová
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Cílem práce je vytvoření programového vybavení pro robota NAO, které umožní robotovi vést přednášku. Obsahem této práce je návrh a realizace aplikace pro zadání jednotlivých textů ke slajdům, které má robot předčítat, a následné spuštění aplikace vedené robotem.