Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.

Projekty

Klasifikace časoprostorových dat neuronovými sítěmi s komplexními vahami

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS11/098/OHK3/1T/18
Období
2011
Popis
Neuronové sítě s komplexními vahami jsou přirozeným rozšířením neuronových sítí s reálnými vahami. Uplatňují se zejména v aplikacích, kde se vyskytují data v podobě komplexních čísel, zejména při zpracování signálů (např. data po Fourierově transformaci). Předmětem projektu je vývoj nové metody klasifikace časoprostorových dat. Metoda využívá kódování časové složky dat do komplexního čísla a kombinuje neuronové sítě RBF se sítěmi s komplexními vahami. Součástí řešení projektu je otestování nové metody na umělých i reálných datech.

Laboratoř inteligentních vestavných systémů

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002533
Období
2017 - 2019
Popis
Cílem projektu je vytvořit a technicky vybavit Laboratoř inteligentních vestavných systémů. Laboratoř se bude zaměřena na vestavné systémy s integrovanými prvky umělé inteligence. Laboratoř bude studentům poskytovat technické zázemí pro předměty Základy inteligentních vestavných systémů (BI-ZIVS) v bakalářské etapě, Inteligentní vestavné systémy (MI-IVS) v magisterské etapě, bakalářské a diplomové práce. Technické vybavení laboratoře bude sledovat nejmodernější trendy v dané oblasti.

Meta-Learning a Meta-Optimalizace

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS10/199/OHK3/2T/13
Období
2010 - 2011
Popis
Cílem tohoto projektu je prozkoumat chování algoritmů pro spojitou a kombinatorickou optimalizaci. V průběhu optimalizace budou extrahovány meta-informace charakterizující řešenou instanci problému a tyto informace budou využity k navržení efektivních strategií kombinování a přepínání algoritmů za účelem zlepšení konvergence.

Modelování časových řad rekonstrukcí fázového prostoru

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS11/097/OHK3/1T/18
Období
2011
Popis
Projekt se zaměřuje na modelování a klasifikaci časových řad s chaotickou složkou metodou aproximace fázového prostoru. Časové řady jsou produktem dynamických systémů, které se jeví pro tento postup jako vhodné z toho důvodu, že libovolný stav takového systému lze popsat pomocí fázového vektoru reprezentujícího typicky souřadnice a jejich derivace. Ve vstupních datech se budou volit pomocí genetického algoritmu takové složky a jejich transformace, které zvýší úspěšnost klasifikačního systému. Tento přístup bude aplikován na umělých i experimentálních datech. Mezi experimentální data patří lidský pohyb (klasifikace typu pohybu podle senzorů umístěných na lidském těle), data naměřená u pacientů s podezřením na Parkinsonovu chorobu (kvantifikace možného pohybového problému pro podporu lékaře) a další.

Nové metody předzpracování a vytěžování informací z dat

Období
2014
Popis
Projekt se zaměřuje na perspektivní a neustále se rozšiřující oblast předzpracování dat a vytěžování informačně obsažných údajů z dat. K metodám pro získávání informací se stále více využívají vybrané metody umělé inteligence, jako např. neuronové sítě nebo evoluční algoritmy. Do popředí se dostávají i kombinované modely nebo algoritmy pro zpracovování textové informace (text mining). Perspektiva a pořebnost těchto témat je zřejmá z faktu, že každým rokem se zdvojnásobuje objem dat. Současně je zpracováváno jen 20 % dostupných dat.

Nové směry integrace evolučních výpočetních technik do data miningu

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS13/098/OHK3/1T/18
Období
2013
Popis
Tento projekt se zaměřuje na výzkum oblastí vznikajících novými způsoby použití evolučních technik v data miningu.

Pokročilé metody zpracování dat a vytěžování informací

Období
2015
Popis
Projekt se zaměřuje na perspektivní a neustále se rozšiřující oblast zpracování dat a vytěžování informačně obsažných údajů z dat. K metodám pro získávání informací se stále více využívají vybrané metody umělé inteligence, jako např. neuronové sítě nebo evoluční algoritmy. Do popředí se dostávají i kombinované modely nebo algoritmy pro zpracování textové informace (text mining). Perspektiva a potřebnost těchto témat je zřejmá z faktu, že každým rokem se zdvojnásobuje objem dat. Současně je zpracováváno jen 20 % dostupných dat.

Pokročilé percepcepční metody pro robotickou platformu

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS12/096/OHK3/1T/18
Období
2012
Popis
Cílem projektu je vývoj pokročilých metod z oblati neuronových sítí s komplexními vahami, zpracování obrazu, rozpoznávání a agentních systémů zaměřením na aplikace v robotice. Projekt integruje vědecké aktivity čtyř doktorandů za účelem využití jejich vědeckých výsledků pro rozšíření funkcionality robotické platformy, která vzniká v rámci studentských projektů. Zejména rozpoznávání předmětů a určování jejich polohy, zpacování audia pro identifikaci polohy řečníka a využití těchto informací pro navigaci. Výsledkem budou programové komponenty, metody nebo postupy, které budou použitelné v bakalářských a magisterských projektech pro tvorbu robotických aplikací

Rozšíření modulu pro předzpracování dat v projektu FAKE GAME

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS10/198/OHK3/2T/13
Období
2010 - 2011
Popis
Cílem projektu je rozšířit již existující část pro předzpracování dat v projektu FAKE GAME. V rámci projektu budeme hledat a implementovat metody pro předzpracování dat a to zejména v oblasti text miningu českého textu, časových signálů a extrakce nových atributů (feature extraction). Dále budeme implementovat metody pro vyhodnocování významnoti jednotlivých atributů. Jednak budeme implementovat již známé algoritmy, dále budeme hledat nové, lepší, algoritmy pro vyhodnocování významnosti a selekci významných atributů (feature selection a feature ranking). Vybrané metody pro předzpracování dat přeneseme do dalších nástrojů pro data mining (IBM SPSS Modeler a Kettle) a budeme porovnávat výsledky našich metod s metodami v těchto nástrojích. V rámci rozšíření části pro předzpracování dat budeme také rozšiřovat algoritmus pro automatické předzpracování dat, který pomocí genetického algoritmu vybírá metody pro předzpracování dat, tak aby výsledný model byl co možná nejpřesnější. Díky využití

The 3rd Prague Embedded Systems Workshop - PESW

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 50/15/F8
Období
2015
Popis
Prague Embedded Systems Workshop (PESW, http://pesw2015.fit.cvut.cz/) je již třetím ročníkem akce přednostně určené pro studenty (doktorandy i magisterské studenty), aby prezentovali a diskutovali o svých zajímavých výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifikaci, syntéze, testovatelnosti i zajímavým aplikacím. Původní myšlenka vznikla na základě spolupráce mezi pražským FITem a kolegy z Tel Aviv University, tedy přímočarým cílem byla spolupráce s pracovištěm mimo EU. První ročník (ESW 2013) probíhal ve velmi neformální atmosféře ve středisku Temešvár v Jižních Čechách (http://esw2013.fit.cvut.cz/) a protože ohlasy byly jednoznačně kladné, uspořádali jsme druhý a nyní připravujeme již třetí ročník PESW 2015 opět v hotelu Academic v Roztokách u Prahy, který nás zcela uspokojil jednak svou polohou a jednak službami. Hlavními organizátory je katedra číslicového návrhu FITu a hlavně výzkumná skupina "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/). Podařilo se opět rozšířit programový výbor a máme přislíbenou účast doktorandů, jejich školitelů a dalších aktivních účastníků nejen z universit z Tel Avivu (Izrael), Zelené Gory (Polsko), Západočeské university, firmy EaToN, FELu a FITu jako v roce 2014, ale navíc ještě ze Slovenska, z USA a z Itálie. Vzhledem k mezinárodní účasti probíhá workshop v angličtině. SCOPE: The workshop PESW 2015 addresses emerging issues, hot problems, new solution methods, and their hardware and software implementations in the fields of digital and mixed-signal system design. It is especially focused on dependable and low power design, and testing methods related to the SoC technology and modern embedded applications. The workshop topics include (but are not limited to): Programmable/re-configurable/adaptable architectures SoC and NoC design and testing Digital design optimization methods Architectures and hardw

The 4th Prague Embedded Systems Workshop - PESW

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 58/16/F8
Období
2016
Popis
Prague Embedded Systems Workshop (PESW 2016, http://pesw.fit.cvut.cz/2016/) je již čtvrtým ročníkem akce přednostně určené pro studenty (doktorandy i magisterské studenty) nejen z České republiky. Hlavní náplní a cílem jsou ústní prezentace a poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o zajímavých výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifikaci, syntéze, testovatelnosti i zajímavým aplikacím. Ohlasy minulých třech ročníků byly jednoznačně kladné, proto připravujeme již čtvrtý ročník PESW 2016 opět v hotelu Academic v Roztokách u Prahy, který nás zcela uspokojil jednak svou polohou a jednak službami. Hlavním organizátorem je katedra číslicového návrhu FITu, zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/). Od minulého ročníku se opět podařilo rozšířit mezinárodní programový výbor, máme přislíbenou účast doktorandů, jejich školitelů a dalších aktivních účastníků z universit z Tel Avivu (Izrael), University of Leicester (UK), University di Pavia (Itálie), Zelené Gory a Varšavy (Polsko), FIIT z Bratislavy, Západočeské university, firmy EaToN, FELu a FITu i z Brněnského VUT. CfP rozesíláme i na další pracoviště. Vzhledem k mezinárodní účasti probíhá workshop celý v angličtině. SCOPE: The workshop PESW 2015 addresses emerging issues, hot problems, new solution methods, and their hardware and software implementations in the fields of digital and mixed-signal system design. It is especially focused on dependable and low power design, and testing methods related to the SoC technology and modern embedded applications. The workshop topics include (but are not limited to): Programmable/re-configurable/adaptable architectures SoC and NoC design and testing Digital design optimization methods Architectures and hardware for security applications On-line and off-line error detection and correction Fault-tolerant control systems design me