Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Analýza a návrh ICT podpory pro organizaci Tichý svět

Autor
Tomáš Hlavoň
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Táto práca popisuje proces návrhu celkovej ICT podpory pre organizáciu Tichý svět od zberu a špecifikácie požiadaviek, cez zhodnotenie súčasného systému, návrh nového systému a následné testovanie a dokumentáciu finálneho návrhu. Výsledkom práce je detailný návrh nového systému vo forme klikateľného prototypu zdokumentovaný pomocou konceptuálneho modelu zakresleného v jazyku OntoUML.

Anketa ČVUT verze 3 - modul pro správu anket - uživatelské rozhraní

Autor
Jakub Jun
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Lukáš Bařinka
Anotace
Anketa ČVUT verze 3 v současné době postrádá nástroj pro snadnou správu jednotlivých fakultních anket, které by od sebe měly být odlišné, neboť každá fakulta vyžaduje specifický druh zpětné studentské vazby. Díky tomu se individuální anketní změny v systému dělají jen velmi obtížně, zdlouhavě a s vysokým rizikem výpadku celého anketního systému. Proto se tato bakalářská práce věnuje nejprve analýze současných řešení v aplikaci Anketa ČVUT verze 3 zejména z hlediska uživatelského rozhraní, v její návaznosti pak zpracovává a implementuje návrh uživatelského rozhraní nového modulu sloužícího pro uživatelsky přívětivou administraci anketního systému. Uživatelské rozhraní je dále otestováno a uvedeno do ostrého provozu. Současná řešení jsou analyzována zejména z hlediska návrhu aplikace, čitelnosti a udržitelnosti kódu a volených programů a knihoven. Výsledkem je funkční, otestované a nasazené řešení uživatelského rozhraní, které se vyvaruje chyb předchozích autorů, díky tomu je snadno udržovatelné a otevírá tedy možnosti dalšímu vývoji. Ve spojení se souběžnou bakalářskou prací Duc Thang Nguyena, zaměřenou na serverovou část aplikace, poskytuje kompletní subsystém, který je připraven zjednodušit přípravu anket pro následující běh Ankety ČVUT.

Mobilní aplikace pro sledování běžecké aktivity na platformě Android

Autor
Hana Fukalová
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace na platformě Android, která slouží k sledování běžecké aktivity uživatele. Uživatel může zaznamenat své běžecké výkony a soupeřit s ostatními uživateli o body. V analytické části jsou specifikovány funkční a nefunkční požadavky na aplikaci a jsou zde zanalyzovány konkurenční aplikace. V kapitole týkající se návrhu jsou uvedeny vhodné technologie pro implementaci, návrh architektury, databázového modelu a uživatelského rozhraní. Realizace prototypu a jeho testování je poté popsána v kapitolách implementace a testování. V závěru jsou zhodnoceny výsledky práce a návrhy na případná vylepšení.

Návrh a implementace mobilní aplikace pro studenty znakového jazyka v organizaci Tichý svět

Autor
Alžbeta Gogoláková
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Táto práca popisuje proces vývoja multiplatformovej mobilnej aplikácie od špecifikácie požiadaviek, cez návrh a testovanie užívateľského rozhrania až po výber vhodného implementačného prostredia a samotnej implementácie. Výsledkom práce je funkčná mobilná aplikácia slúžiaca na štúdium českého znakového jazyka.

Návrh a implementace analýzy datových toků úloh nástroje IBM DataStage pro projekt Manta

Autor
Vladyslav Zavirskyy
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je návrh a implementace funkčního prototypu modulu, provádějícího syntaktickou a sémantickou analýzu úloh v IBM InfoSphere DataStage. Modul se používá pro analýzu datových toků a generaci grafu, který reprezentuje datove toky. Návrh a implementace podporují bezproblémové připojení modulu k projektu Manta. Práce obsahuje důkladnou analýzu nástroje IBM InfoSphere DataStage, návrhovou dokumentaci, implementovaný prototyp modulu a také testy, které zajišťují funkcionalitu modulu.

Sociální síť pro výzkumníky Apakrychlí - backend a mobilní klient

Autor
Marek Kodr
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D.
Anotace
Výzkum Apakrychlí je velmi složitá vědecká činnost, jejíž nedílnou součástí je sdílení informací mezi výzkumníky. Existuje mnoho způsobů, jak v dnešní době sdílet informace, avšak doposud žádná sociální síť se nevěnovala této problematice. Zde přichází sociální síť APAnet. APAnet umožní snadné sdílení a prohlížení informací, obrázků i míst podezřelých z výskytu Apakrychlí, čímž urychlí šíření povědomosti o nich. Tím pomůže přilákat jak odborné, tak i amatérské publikum k tématu Apakrychlí a jejich výzkumu.

Modul pro zpracování datových toků v OBIEE od Oracle v projektu Manta

Autor
Yauheniy Buldyk
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je návrh a implementace funkčního prototypu modulu pro software Manta Flow, který dokáže zanalyzovat dokumenty reportovacího nástroje OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition) a na základě výsledků analýzy vytvořit graf popisující jejich datové toky. Výsledný graf dále slouží k vizualizaci toků dat směrem od datových zdrojů k jednotlivým položkám dokumentů. Obsahem práce je analýza reportovacího nástroje OBIEE a jeho objektů, návrh možného řešení problému, následná implementace prototypu a provedení testování jeho jednotlivých částí. Vytvořený prototyp bude zařazen do existujícího produktu Manta Flow, čímž rozšíří množinu podporovaných nástrojů softwaru.

Možnosti komerčního využití technologie blockchain - případová studie poskytnutí úvěru

Autor
Vladislav Khomchenko
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Bakalářská práce se zabývá principy technologie blockchain. V práci se provádí analýza mechanismů fungování blockchainu, analyzuje se bezpečnost a dopady na ochranu soukromí uživatelů, a možnosti využití technologie blockchain soukromými firmami, finančními a státními institucemi. V další části se práce zabývá analýzou existujících řešení a analýzou požadavků, na jejichž základě se navrhuje prototyp systému banky s využitím blockchainu pro poskytnutí bankovního úvěru.

Analýza a návrh konfiguračního nástroje pro BI analytiky v projektu Manta Tools

Autor
Gabriel Molitor
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práca sa zaoberá analýzou, návrhom a prototypovou implementáciou nástroja, ktorý uľahčuje konfiguráciu nástroja Manta Flow firmy Manta Tools s.r.o. Súčasťou práce je analýza súčasného stavu konfigurácií, ktorý vyžaduje technicky zdatnejšiu osobu. Vysvetľuje, prečo je tento stav nedostačujúci a navrhuje riešenie v podobe Java webovej aplikácie, ktorú bude môcť obsluhovať aj BI (Business Intelligence) analytik, bez významných technických znalostí. Ide teda o dynamicky generované formuláre na základe definovaných pravidiel, súčasťou ktorých sú aj validácie zadaných hodnôt,aby sa predišlo chybám na strane užívateľa. Na základe definovaných požiadaviek bola vytvorená prototypová implementácia v programovacom jazyku Java s pomocou frameworkov Spring MVC a FreeMarker. Na frontendovej časti sú použité skripty napísané v jazyku JavaScript. Pravidlá definujúce konkrétne formuláre sú zapisované v súboroch vo formáte JSON.

SQL databáze v oblasti Big Data Analytics; jejich porovnání a využití v komerčním světě

Autor
Elena Agapova
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Magda Friedjungová
Anotace
Díky rostoucím objemům dat generovaným v dnešní době, jejich vývoji a změnám, koncept velkých dat (big data) se stal objektem velkého zájmu. Tento koncept popisuje sadu technik a metod pro efektivní práci s velkými soubory dat. V moderním světě informace je jedním z nejdůležitějších prostředků, který může přispívat k optimalizaci podnikových procesů a rozhodování. Nicméně, pro získání přehledu a využití potenciálu dat je nutné je zpracovat a zjistit jaká informace se skrývá uvnitř, k čemuž slouží analýza dat. Platformy pro analýzu dat umožňují manipulovat s datami pro zjištění jejich přesného ob-sahu. Podobné systémy jsou velmi komplexní a obsahují více jednotlivých komponentů a proto jejich návrh vyžaduje rozsáhlý průzkum dostupných možností. Tato bakalářská práce má za cíl popsat jak analýza dat funguje pro velká data a jejich společné využití v praxi. Zaměřuje se na popis existujících tech-nologií a přístupů k realizaci infrastruktur pro datovou analýzu. Práce se také zabývá definicí faktorů které by měly být vzaté v úvahu při výběru ne-jvhodnějšího softwarového řešení pro konkrétní případy užití. Výzkum je proveden pomocí studia architektonických základů systémů pro zpracování velkých dat a průzkumů trhu softwaru pro analýzu dat. Výsledkem prací je zpráva porovnávající vybrané technologie a popisující jednotlivé kritéria, které byly vzaté v úvahu při porovnání. Tato zpráva může být použita jako návod k výběru vhodného softwarového řešení pro implementaci analytického systému v různých podnicích.

Návrh a implementace analýzy datových toků pro jazyk Pig v projektu Manta

Autor
Andrej Taňkoš
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Získavanie dátových tokov z dat je veľmi obľúbený pojem v biznis sfére. Pre manažérov a pracovníkov veľkých korporácií, ktorí pracujú s veľkým množstvom informácií príde vhodné mať nástroj, ktorý im vizualizuje dátové zmeny a závislosti dát v nimi používaných technológiách. Nástroj takéhoto typu im umožní pracovať lepšie s dátami a zlepšiť efektivitu. Tvorbou takéhoto nástroja sa zaoberá projekt Manta, ktorý pre svoji zákazníkov poskytuje nástroj Manta Flow. Tento nástroj dokáže vizualizovať dátové toky pre množstvo známych technológií, avšak v momentálnej dobe neponúka podporu pre jazyk Pig Latin. Pig Latin je jazyk, ktorý sa používa v platforme Apache Pig a slúži na vytváranie programov, ktoré analyzujú a spracovávajú dáta. Preto je cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať modul vykonávajúci analýzu a zisk dátových tokov pre Pig Latin programy, ktorý je možné integrovať do nástroja Manta Flow. Tento modul má za úlohu vykonať syntaktickú a sémantickú analýzu kódu, a z jej výsledku generovať dátové toky vo forme grafu. Modul je navrhnutý a implementovaný, tak aby spolupracoval s Manta systémom, čo umožňuje jednoduchú integráciu toho modulu do nástroja Manta Flow. Práca obsahuje popis jazyka Pig Latin, dokumentácie návrhu a implementácie výsledného modulu, a taktiež popis procesu testovania modulu.

Implementace prostředí pro experimentování s grafovými databázemi

Autor
Radka Karvánková
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Quast
Anotace
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci prostředí pro testování grafových databází. Na základě analýzy je prostředí řešeno sadou skriptů psaných v programovacím jazyce Python. Výsledek praktické části umožňuje lehce konfigurovat a spouštět jednotlivé experimenty nad grafovými databázemi. Prostředí provádí monitorování vykonaných experimentů a umožňuje grafické zobrazení naměřených hodnot. Hlavním přínosem této práce je poskytnutí prostředí pro testování a zautomatizované porovnávání různých grafových databází.

Návrh a prototypová implementace nástroje pro instalace a aktualizace webových Java aplikací

Autor
Petr Gondek
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práce popisuje návrh a prototypovou implementaci nástroje, který zjednodušuje proces instalace a aktualizace webových aplikací. Nástroj je navržen jako Java webová aplikace. Instalace a aktualizace, které tento nástroj podporuje, se provádí na jiných aplikacích běžících na stejném serveru. Součástí práce je návrh slučování konfiguračních textových souborů a řešení jejich kolize pomocí knihovny Java Diff Utils. Prototyp nástroje byl vytvořen ve spolupráci s firmou Manta Tools s.r.o. a byl otestována na jejich projektu Manta Flow. Je napsaný v programovacím jazyku Java za použití standardních knihoven pro operace se soubory a knihovny Java Diff Utils, která se používá při slučování textových souborů. Webová část je navržená s pomocí frameworků Spring MVC, Bootstrap a FreeMarker.

Nástroj pro extrakci metadat z databáze DB2

Autor
Miroslav Špak
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá analýzou metadat databáze IBM DB2, návrhem nástroje pro jejich extrakci a jeho implementací. Nejdříve se věnuje popisu struktury metadat a jejímu srovnání se dvěma zástupci konkurenčních databází. Dále řeší dostupnost a způsoby, jak tato metadata z databáze extrahovat. Na základě této analýzy následuje návrh a implementace prototypového řešení nástroje a testy ověřující jeho správnou funkčnost.

Nástroj pro extrakci metadat z databáze Netezza

Autor
Boris Laskov
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Pro statickou analýzu SQL skriptů je třeba získat detailní informaci o objektech, které jsou ve skriptech odkazováné. Této informaci říkáme metadata. Struktura metadat se v různých databázích liší. Cílem této práce je prozkoumat databázový stroj Netezza, popsat strukturu informací o objektech (metadata) a zjistit, jak je možné je získat. Postup je prakticky ověřen návrhem a implementací metadata extraktoru databázového stroje Netezza pro nástroj Manta Flow. Manta Flow slouží ke statické analýze SQL kódu a vizualizaci struktury databází a datových toků. Aplikace, která je výsledkem této práce, tedy plně funkční extraktor metadat pro db. stroj Netezza, výzmanmně přispívá k podpoře tohoto db. stroje v nástroji Manta Flow. Teoretická část práce je užitečná pro pochopení struktury metadat db. stroje Netezza.

Systém pro hodnocení pedagogického výkonu - verze 3.2

Autor
Milan Resch
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Tato bakalárská práce se venuje informacnímu systému Podpora tvorby ucitelských úvazku, který slouží pro merení pedagogického výkonu na Fakulte informacních technologií CVUT v Praze. Pri práci byly provedeno nekolik úprav tohoto systému. V práci je zdokumentována soucasná verze systému spolu s úpravami, které byly provedeny.

Analýza a revize business procesů aplikace Anketa ČVUT

Autor
David Knap
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu a návrh optimalizace aplikace Anketa ČVUT. Ta slouží ke sběru zpětné vazby na výuku od studentů v určitých obměnách na všech fakultách Českého vysokého učení technického v Praze. V rámci práce jsou zmapovány klíčové procesy sběru zpětné vazby na Fakultě informačních technologií (FIT) v současné podobě, které rozšiřují a doplňují aktuální dokumentaci systému. Součástí práce jsou také výsledky průzkumu používání aplikace mezi studenty, vyučujícími a pracovníky vedení Fakulty informačních technologií. Na základě zpracovaných modelů současného stavu a výsledků průzkumu pak byla identifikována slabá místa a problémy, navrženy úpravy procesů a další doporučení, která tyto problémy odstraňují. Výsledkem práce je sada procesních modelů v jednotné a snadno uchopitelné notaci BPMN, která dokumentuje současný stav na FIT a doporučuje úpravu procesů i samotné aplikace pro budoucí sjednocení sběru zpětné vazby na celé univerzitě.

Návrh a implementace webové aplikace pro gamifikaci vzdělávacího procesu

Autor
Petr Schmied
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Anotace
Práce si klade za cíl analyzovat běžně používané prvky, koncepty a postupy motivující hráče k hraní her a na jejich základě vytvořit prototyp webové aplikace pro usnadnění procesu vzdělávání jeho reprezentací v zábavné formě. Vytvořená aplikace poskytuje uživateli možnost návrhu vlastního vzdělávacího plánu v libovolném oboru poznání a jeho následného průchodu formou hry na hrdiny. Hlavním přínosem řešení je nezávislost na oboru vzdělávání a využití všech důležitých herních prvků, zejména talentových stromů, v rámci jedné aplikace. Použitelnost řešení je předvedena na konkrétních příkladech, jedním z nichž je studijní program Fakulty informačních technologií ČVUT. V příloze práce jsou k dispozici doplňující materiály k návrhu a k hotové aplikaci.

Návrh a implementace integrace služeb do projektu EBIE

Autor
Cyril Černý
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Hakala
Anotace
Práce se zabývá řešením integrace nově vznikajícího portálu EBIE s poskytovatelem identit a ticketovacím systémem. K přihlašování je využit autentizační server Zuul. K ntegraci s ticketovacím systémem se používá JIRA REST API. Výsledkem je demo aplikace demonstrující navrhované řešení.

Návrh a implementace klientské části systému EBIE

Autor
Michal Kopecký
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací zobrazování datových sestav z datového skladu CVUT do webového portálu EBIE. Pro jednotlivé datové sestavy jsou navrženy vhodné formy jejich prezentace v reportech. Ty jsou navrženy tak, aby pokryly uživatelské cíle, které vzešly z analýzy uživatelských potreb. Reporty obsahují vizualizaci dat jednak v tabulkové, tak hlavne v grafické forme. Podle struktury dat jsou použity vhodné typy grafu, které nejlépe odráží vztahy mezi daty. Samotná vizualizace je realizovaná za pomocí knihovny D3.js. Výsledkem jsou interaktivní grafy ve formátu SVG. Prínosem mojí práce je snadnejší prezentace dat z datového skladu CVUT a rozšírení portálu EBIE o tuto funkcionalitu. V príloze práce lze nalézt ukázky výsledných prototypu nad testovacími datovými sestavami a zdrojové kódy programu.

Návrh a implementace backend projektu EBIE

Autor
David Hajčiar
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Hakala
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací backend portálu EBIE (Extended Business Intelligence Encyclopedia). V práci je portál dokumentován, je vytvořeno konceptuální datové schéma a navrženo řešení správy obsahu, transformace metadat z datového skladu a dalších backend požadavků. Správa obsahu je řešena pomocí programu Asciidoctor. Návrhy jsou ozkoušeny a implementovány.

Systém pro zpracování obecných anket v prostředí ČVUT - backend

Autor
Jakub Fojtík
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Monika Součková
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací vnitřní části (backend) systému pro správu anket v prostředí ČVUT. Vnitřní část zajišťuje ukládání a vyzvedávání dat, a poskytuje aplikační rozhraní pro propojení s vnější částí systému (frontend). Práce se zabývá ověřováním identity dotazovaných, avšak s důrazem na výslednou anonymitu vyplněného anketního lístku. K ověření uživatelů využívá backend existující služby ČVUT. Výstupem práce je aplikační rozhraní ve formě webové služby dodržující pravidla architektury REST. Pro implementaci byl použit Symfony Framework a jazyk PHP.

Dotazovací jazyk pro vztahy MBI objektů

Autor
Ondřej Batík
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem práce je analýza uživatelských požadavků pro dotazování se na vztahy mezi objekty informační báze MBI (Management Byznys Informatiky), návrh nového dotazovacího jazyka nad těmito objekty a návrh implementace. Na základě analýzy, která se zaměřuje především na potřeby dotazování uživatelů a současný stav MBI, je definováno nové schéma datového úložiště. Nad ním je následně navržen dotazovací jazyk, vycházející také z výše zmiňované analýzy. Výsledný jazyk je dále porovnáván s jiným doménově specifickým dotazovacím jazykem. Realizovatelnost řešení je prokázána formou "proof-of-concept". Práce mimo jiné stručně pojednává o MBI, grafové databázi Neo4j a bakalářské práci Bc. Vojtěcha Stránského, na kterou volně navazuje. Výsledkem je tedy sepsaná analýza, komplexní popis nového schématu datového úložiště a návrh řešení dotazovacího jazyka spolu s implementačním návrhem. Uživateli by měla být poskytnuta alternativní možnost pro získávání dat z MBI objektů.

Diplomové práce

Systém pro zpracování datových toků v reálném čase

Autor
Vitalij Kozlov
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Anotace
Zpracování velkých dat se v posledních několika letech stalo velmi žádaným oborem, navzdory tomu, že přináší celou řadu výzev. Je při něm třeba shromažďovat, ukládat a zpracovávat data v různých objemech a formátech. Aby bylo možné řešit povahu velkých dat, musí být datové systémy navrženy spolehlivě, škálovatelně a zároveň tak, aby se daly snadno udržovat. V posledních několika letech se požadavky staly ještě náročnějšími, protože data je třeba zpracovávat nejen ve velkém objemu, ale také v reálném čase. Cílem této práce je navržení systému, který pracuje s velkými daty a který se zaměřuje na vysokou dostupnost, nízkou latenci a horizontální škálovatelnost. Tato práce zkoumá hlavní teorie a pro praktickou část se inspiruje osvědčenou Lambda architekturou, do které promítá vybrané technologické trendy - jmenovitě model veřejného cloud computingu a technologii kontejnerů. Práce dále popisuje implementaci prototypu cloudového systému, který byl vytvořen jako součást projektu, a diskutuje jeho výsledky.

IS pro podporu společnosti zabývající se výrobou luxusních hodinek

Autor
Vojtěch Polcar
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací informačního systému pro malou českou společnost zabývající se výrobou luxusních hodinek. Implementovaný informační systém je zároveň nasazen v prostředí společnosti. Podporována je správa výroby, objednávek od zákazníků a kontrola úkolů a činností spojených s objednávkami. Informační systém je implementován jako responzivní webová aplikace fungující na desktopovém i mobilním zařízení.

Orchestrace a monitoring procesů v nástroji Manta Flow

Autor
Petr Gondek
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce popisuje problematiku spouštění mnoha dlouhotrvajících procesů. Zabývá se možnostmi orchestrace takových procesů v kontextu firmy MANTA a část práce je věnována také jejich plánování s využitím možností paralelizace. V neposlední řadě popisuje možnost monitorování a sledování průběhu spuštěného plánu a scénářů.

Efektivní navigace ve znalostní bázi MBI

Autor
Marek Neumann
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je analyzovat existující přístupy k navigaci v bázi MBI (Management Byznys Informatiky), navrhnout nový, intuitivní způsob navigace a ověřit tento návrh na prototypu. Na základě analýzy současného stavu MBI a dosavadních přístupů k navigaci je navržen grafický dotazovací jazyk pro navigaci v MBI. Tento jazyk je poté porovnán s předchozím způsobem navigace z práce Ondřeje Batíka, a je navržena jeho možná implementace. Nakonec je proveden návrh a implementace prototypu aplikace pomocí frameworku Angular a knihoven D3.js a popoto.js s úložištěm dat v grafové databázi Neo4j. Tento prototyp demonstruje princip dotazování v navrženém dotazovacím jazyce. Výsledkem práce je tedy analýza a návrh řešení grafického dotazovacího jazyka spolu s návrhem implementace, a prototypem aplikace, který demonstruje princip dotazování v tomto jazyce. Uživateli je tak nabídnuta alternativní možnost pro získávání informací z MBI interaktivně a bez složitých uživatelských rozhraní.

Anketa ČVUT - verze 3.0 - vyplňování anketních lístků

Autor
Vojtěch Štecha
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato diplomová práce popisuje vývoj nové aplikace Anketa ČVUT. Analyzuje dostupné požadavky z předchozí práce kolegy Knapa, uvádí a porovnává možné návrhy realizace. Autor popisuje dostupné klient-server technologie a vývojové nástroje. Vybrané technologie a nástroje jsou použity při implementaci. Klient využívá technologie React a pro server byla použita Java s frameworkem Spring Boot. Vývoj probíhal agilním způsobem, kdy výsledky testů jednotlivých iterací byly ihned použity pro další verzi. Implementace byla též podrobena testování vybranými koncovými uživateli. Zdrojový kód je v příloze.

Analýza datových toků v reportovacích nástrojích

Autor
Petr Košvanec
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Podstatou této práce je proniknutí do datových struktur v reportovacích nástrojích, které jsou kritickou součástí strategického rozhodování jakékoliv větší firmy. Znalost datových toků pomáhá udržovat kvalitu firemních dat, redukovat dopady změn infrastruktury nebo například dodržovat právní předpisy. Na základě analýzy několika velkých hráčů na poli reportovacího software je v rámci díla vytvořen model reprezentující objekty datových toků. Hlavním cílem implementace bylo vytvořit na základě tohoto modelu prototyp modulu pro software Manta Flow, který se zabývá vizualizací datových toků v širokém spektru technologií. Tento modul, označovaný také jako "konektor", byl úspěšně vytvořen pro nástroj IBM Cognos a kromě toho, že produkt brzy čeká reálné nasazení, může tato práce sloužit i jako inspirace pro další podobné moduly pro jiné reportovací nástroje.

Analýza datových toků v Excelu

Autor
Daniel Míček
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je analyzovat způsob ukládání dat v souborech Microsoft Excel a navrhnout datový model vhodně popisující strukturu objektů, které se v sešitech Excelu mohou objevit. Dále je nutné navrhnout a implementovat rozšíření produktu Manta Flow zpracovávající Excelovské soubory. Výsledkem zpracování je graf, kde jednotlivé uzly reprezentují objekty Excelovského sešitu a hrany reprezentují datové toky mezi nimi.

Analýza dotazů v distribuované grafové databázi

Autor
Lucie Svitáková
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Přestože dnes existuje několik produktů grafových databází určených pro distribuovaná prostředí, jsou v nich obvykle data distribuována na jednotlivé fyzické uzly náhodně, bez pozdější revize zatížení a možné reorganizace dat. Tato práce analyzuje současné praktiky ukládání dat v distribuovaných grafových databázích. Podle této analýzy práce navrhuje a implementuje nový modul pro grafový výpočetní framework TinkerPop, který loguje provoz vygenerovaný dotazy uživatelů. Je rovněž naimplementována samostatná aplikace pro ukládání takovýchto logovaných dat do databáze JanusGraph. Tento program rovněž spouští redistribuční algoritmus navrhující efektivnější uložení dat v clusteru. Existující algoritmus od Vaquera a spol., kompatibilní se systémem Pregel, je aplikován s podstatnými rozšířeními. Výsledkem je návrh reorganizace dat s 70-80% zlepšením komunikace mezi uzly clusteru. Takovýto výsledek je porovnatelný s jinou známou metodou Ja-be-Ja, která však vyžaduje výrazně vyšší výpočetní prostředky. Na druhou stranu metoda v této práci zavádí malou disbalanci na uzlech clusteru. Nakonec tato práce uvádí doporučení pro možná budoucí rozšíření a vylepšení.

Inkrementální update úložiště pro data lineage v grafové databázi

Autor
Jan Sýkora
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je analýza a implementace inkrementálních aktualizací úložiště data lineage v softwarovém nástroji Manta Flow. Obsahem této práce je studium současného úložiště data lineage v Manta Flow, zkoumání existujících řešení inkrementálních atualizací v systémech řízení verzí, zkoumání inkrementálního zálohování v databázích, analýza a návrh nového řešení inkrementálních aktualizací v Manta Flow a následná imlementace prototypu a provedení výkonnostního testování. Výsledný prototyp je možné nasadit do existujícího produktu Manta Flow, a tím řádově snížit časovou složitost aktualizací v úložišti data lineage.

Gamifikace studia na FIT ČVUT

Autor
Petr Schmied
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.
Anotace
Práce si klade za cíl ukázat možnosti gamifikace studia na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Jejím výsledkem je prototyp webové aplikace umožňující definici a průchod studijního plánu v gamifikované podobě s využitím webových služeb provozovaných ČVUT. Součástí práce je popis užití gamifikačních prvků v doméně studia na FIT ČVUT, analýza dostupných zdrojů dat, rozbor legislativního kontextu nezbytného k legálnímu provozu aplikace a testování použitelnosti. Hlavním přínosem je podrobný popis specifického řešení gamifikace vzhledem k potřebám FIT ČVUT a ukázka jeho možné implementace. Výsledný prototyp je vhodným základem pro navazující práce. V příloze práce jsou k dispozici doplňující materiály k návrhu a ukázky aplikace.

Datový sklad ČVUT - řízení přístupu k datům

Autor
Cyril Černý
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Radek Holý, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá řízením přístupu k REST API poskytující data z datového skladu. Je diskutována podoba nové technické role a řízení přístupu na jejím základě. Výsledkem práce je funkční autorizační vrstva pro existující aplikaci.

Dokumentace datových toků v datovém skladu ČVUT

Autor
David Hajčiar
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Magda Friedjungová
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou datových toků v datovém skladu ČVUT a návrhem vhodných způsobů jejich dokumentace za využití souvisejícího portálu EBIE (Extended Business Intelligence Encyclopedia). Pro navržené oblasti dokumentace jsou v jazyce Ruby implementovány a otestovány podpůrné generátory vytvářející nový obsah a aktualizující obsah stávající.

Návrh a implementace software pro interaktivní práci s objekty MBI pomocí jazyka MBIQL

Autor
Vojtěch Stránský
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat software, který umožní interaktivní procházení a dotazování objektů MBI (Management Byznys Informatiky) pomocí jazyka MBIQL. Na základě analýzy a návrhu je vytvořena webová aplikace využívající javascriptový framework AngularJS, knihovnu D3.js a jako uložiště dat grafovou databázi Neo4j. Pomocí těchto technologií je v aplikaci naimplementován grafický dotazovací jazyk MBIQL, který je překládán do jazyka databáze Neo4j. Výsledky dotazu jsou zobrazeny knihovnou D3 v podobě grafu. Výsledkem diplomové práce je tedy softwarový systém, který využívá jazyka MBIQL a umožňuje uživateli nejenom dotazovaní a procházení objektů MBI, ale i ukládání a třídění vzniklých dotazů. Uživateli je nabídnuta alternativní možnost pro získávání informací z MBI a to interaktivním způsobem pomocí nového dotazovacího jazyka a databáze Neo4j.

Benchmark grafových databází pro potřeby data lineage

Autor
Milan Kovář
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je zanalyzovat momentální situaci na poli grafových databází a určit vhodnost jednotlivých možných řešení pro data lineage nástroj projektu Manta.

Anketa ČVUT v 4.0 - Datové schéma a byznys vrstva v databázi

Autor
Ilya Parakhnich
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá kompletním refaktorováním databázové vrstvy aplikace Anketa ČVUT a také návrhem systematické správy jejích zdrojových kódů. Dále se věnuje řešením dodatečných požadavků a rovněž analýze a úpravě dalších modulů navazujících na databázovou vrstvu.

Návrh a prototypová implementace aplikační vrstvy nad metadatovým úložištěm projektu Manta

Autor
Ondrej Bernát
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Quast
Anotace
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a prototypovou implementáciou aplikačnej vrstvy nad metadatovým úložiskom. Metadatové úložisko je implementované formou grafovej databázy so značne zložitým a neprehľadným dátovým modelom. Cieľom tejto práce je navrhnúť aplikačnú vrstvu tak, aby odstienila užívateľa od zložitých technických detailov a umožnila jednoduché používanie. Aplikačná vrstva musí poskytnúť rozhranie s atomickými operáciami a umožniť import a export serializovaného grafu. Povinnou súčasťou riešenia je aj doménovo špecifický jazyk, ktorý umožní implementáciu zložitých analýz nad metadatovým úložiskom.

Portál EBIE - nasazení pilotní verze v prostředí ČVUT

Autor
Ondřej Batík
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá sestavením komplexního plánu obsahujícího plán nasazení pilotního portálu EBIE (Extended Business Intelligence Encyclopedia) a plán integrace, který se skládá z výstupů prací definovaných v zadání. Tento plán je následně realizován autorem práce v roli projektového manažera. Druhým a hlavním úkolem, který je v práci řešen, je analyzování a namodelování procesů pro údržbu, plnění a rozšiřování obsahu portálu EBIE. Pro modelování procesů je použita metodika DEMO a u některých procesů také notace BPMN. Základní principy těchto modelovacích technik jsou v práci představeny. Práce mimo jiné stručně pojednává o datové čistotě, datovém skladu a portálu EBIE. Výsledkem práce je souhrnný plán nasazení a integrace, jeho vyhodnocení a především analyzované a namodelované procesy. Na konci samotné práce je provedena simulace procesu pro publikování obsahu na portál EBIE. Výsledné procesy by měly najít patřičné využití.

Nástroj pro verzování APEX aplikací

Autor
Daniel Zámečník
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Táto diplomová práca sa zaoberá problémom malej podpory Oracle-u pri nasadzovaní APEX aplikácií medzi rôznymi prostrediami a verzovaním aplikácií. Taktiež popisuje aj prostredie APEX, jeho rozdiely medzi verziami 4.2 a 5.1 a spôsob rýchleho vývoja aplikácií pomocou tohto nástroja.

Návrh platformy pro testování hotelových sítí

Autor
Tomáš Pokorný
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Projekt si klade za cíl navrhnout a vytvořit prototyp platformy, která umožní automatizovat procedury spojené s testováním nově vytvářené sítě. Hlavním funkcí této platformy bude testování konfigurace sítě pomocí virtualizovaných počítačů, které mezi sebou budou komunikovat přes testovanou síť. V úvodu práce se budu zabývat platformou z konceptuálního pohledu. Dále prozkoumám možnosti virtualizace počítačů a síťových prvků. Třetí kapitola bude věnována realizaci platformy pomocí vybraných technologií. V poslední kapitole představím vytvořenou platformu z uživatelského hlediska a vytvořím ukázkové testy.

Analýza a vizualizace závislostí uživatelských rolí v IDM ČVUT

Autor
Jan Matys
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Scherks
Anotace
Tato práce obsahuje analýzu rolí IDM ČVUT. Dále popisuje návrh, implementaci, nasazení a testování aplikace pro vizualizaci a kontrolu rolí, která byla úspěšně nasazena ve Výpočetním informačním centru ČVUT.

Indexování struktur v grafovém DB stroji neo4j I

Autor
Martin Troup
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
V této práci je představena nová metoda pro indexování grafových vzorů v grafové databázi. Metoda je navržena a implementována pro grafovou databázi Neo4j. Metoda umožňuje vytváření, používání a aktualizování indexů, které jsou použity k urychlení při vyhledávání vzorů v databázi. Práce dále nabízí strovnání dotazů bez použití a s použitím indexů. V práci je navíc uvedeno srovnání s konkurenční metodou, která je představena v souběžné magisterské práci.

Optimální struktura a indexy modelu metadatového úložiště v grafové databázi

Autor
Michal Peroutka
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá optimálním uložením různých hierarchií dat do grafové databáze. Zkoumá se zde definice ekvivalentních uzlů a jejich hledání v datech.

Definice a kontrola integritních omezení ve (schema free) grafové databázi I

Autor
Jiří Kovačič
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Adam Šenk
Anotace
V této práci jsou představeny možné druhy integritních omezení, které mohou být implementovány do grafové databáze Neo4j. Práce je rozdělena ve větší míře na teoretickou a v menší míře na praktickou část. Cílem teoretické části je vyvodit různá omezení týkající se integritních omezení a podložit tato odůvodnění samotnou použitelností i mimo jiné ve formě časové složitosti. Dále se v práci zabýváme návrhem nové syntaxe jazyka Cypher pro definování nových integritních omezení. V implementační části je navržen prototyp rozhraní, které má na starosti spouštět kontrolu dat v grafové databázi Neo4j na základě nadefinovaných integritních omezení.

Systém Akrmat verze 3

Autor
Jakub Štefan
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá rozšířením funkcionality systému AKRMAT pro tvorbu a správu akreditačních materiálů na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. V rámci práce je provedena analýza stávající verze systému a jsou identifikovány jeho nedostatky. Na základě získaných informací je proveden návrh a implementace vylepšení systému, včetně nového uživatelského rozhraní. Výsledkem práce je nová, plně funkční verze systému AKRMAT, která je výrazně lepším nástrojem pro správu akreditačních materiálů než jeho předchozí verze.

Konceptuální analýza datových domén Studium a Hodnocení kvality výuky s ohledem na datovou čistotu

Autor
Václav Jirovský
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá zlepšením datové čistoty v datovém skladu organizace pomocí procesní a datové analýzy. Práce popisuje problematiku datové čistoty a základy metod DEMO a OntoUML. Dále se zabývá konceptuální a procesní analýzou organizace a navrhuje doporučení na konceptuální a procesní úrovni, která povedou k vyšší míře datové čistoty v organizaci.

Temporální data v grafové databázi v projektu Manta

Autor
Petr Holeček
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je analýza možností zavedení temporality do projektu Manta, který se zabývá analýzou datových toků. Předmětem práce je rešerše existujících řešení zavedení časových složek v relačních databázích, návrh možných řešení v grafových databázích, zhodnocení efektivity, výběr nejoptimálnějšího řešení pro projekt Manta a následná implementace a testování.

Studie volby databázové platformy pro realizaci normalizovaných softwarových systémů

Autor
Lukáš Janeček
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Na začátku práce jsou popsány NoSQL databáze a některé jejich vlastnosti spojené zejména s CAP teorémem. Další kapitola se věnuje teorii NS podle knihy Normalized Systems [15] a jsou zde nejen přesné definice, ale také její intuitivní chápání. Stěžejní částí práce je rozbor jednotlivých NoSQL databází z pohledu jejich vhodnosti pro použití s NS a je zde popsáno existující řešení postavené na technologii EJB.

Indexování struktur v grafovém DB stroji neo4j II

Autor
Jaroslav Ramba
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce se v první části zabývá analýzou možností indexování grafových vzorů v grafových databázích. Z provedené analýzy se navrhne a implementuje prototyp indexu pro grafové vzory nad zvolenou grafovou databází. Na konci práce bude realizováno kompletní výkonnostní testování několika typických vzorů na vhodných vzorových datech.