Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Modul pro zpracování datových toků v OBIEE od Oracle v projektu Manta

Autor
Yauheniy Buldyk
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je návrh a implementace funkčního prototypu modulu pro software Manta Flow, který dokáže zanalyzovat dokumenty reportovacího nástroje OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition) a na základě výsledků analýzy vytvořit graf popisující jejich datové toky. Výsledný graf dále slouží k vizualizaci toků dat směrem od datových zdrojů k jednotlivým položkám dokumentů. Obsahem práce je analýza reportovacího nástroje OBIEE a jeho objektů, návrh možného řešení problému, následná implementace prototypu a provedení testování jeho jednotlivých částí. Vytvořený prototyp bude zařazen do existujícího produktu Manta Flow, čímž rozšíří množinu podporovaných nástrojů softwaru.

Systém pro zpracování obecných anket v prostředí ČVUT - backend

Autor
Jakub Fojtík
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Monika Součková
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací vnitřní části (backend) systému pro správu anket v prostředí ČVUT. Vnitřní část zajišťuje ukládání a vyzvedávání dat, a poskytuje aplikační rozhraní pro propojení s vnější částí systému (frontend). Práce se zabývá ověřováním identity dotazovaných, avšak s důrazem na výslednou anonymitu vyplněného anketního lístku. K ověření uživatelů využívá backend existující služby ČVUT. Výstupem práce je aplikační rozhraní ve formě webové služby dodržující pravidla architektury REST. Pro implementaci byl použit Symfony Framework a jazyk PHP.

Rozšíření aplikace pro podporu zakázkové výroby luxusních hodinek

Autor
Tomáš Pospíšil
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Vojtěch Polcar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením webové aplikace pro výrobu luxusních hodinek. Součástí je analýza předchozího řešení, návrh nového designu, návrh funkcionalit a implementace rozšíření. Společně s přepracováním částí aplikace obsahující informace o hodinkách je systém rozšířen o správu souborů a generování PDF dokumentů. Pro vývoj byly použity technologie React a Java Spring. Výsledná aplikace je připravena pro nasazení do produkčního prostředí.

Webová aplikace WeFix

Autor
Aydin Misirzade
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je vyvinout webovou aplikaci určenou k vyhledání opravárenského servisu pro jakýkoli druh elektroniky, domácích spotřebičů, vozidel včetně dalších druhů strojů a popsat celý proces jejího vývoje. Práce také popisuje proces aplikační analýzy se zkoumáním podobných řešení. Konečným výstupem práce je kromě popisu procesu vývoje také funkční webová aplikace.

Návrh a implementace frontend pro projekt Česká elektronická knihovna

Autor
Filip Hladej
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato práce se zabývá vytvořením klientské části webové aplikace pro projekt Česká elektronická knihovna Akademie věd České republiky. Jedná se o aplikaci pro správu sbírek básní, která by měla sloužit jako inovace stávajícího řešení. Práce nejprve analyzuje a srovnává vhodné technologie a přístupy. Následně se věnuje vytváření požadavků na systém pokrývající veškeré funkcionality původního řešení. Součástí je také návrh uživatelského rozhraní a jeho následná implementace. Uživatelská část je otestována a doplněna o dokumentaci.

Návrh a implementace backend projektu EBIE

Autor
David Hajčiar
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Hakala
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací backend portálu EBIE (Extended Business Intelligence Encyclopedia). V práci je portál dokumentován, je vytvořeno konceptuální datové schéma a navrženo řešení správy obsahu, transformace metadat z datového skladu a dalších backend požadavků. Správa obsahu je řešena pomocí programu Asciidoctor. Návrhy jsou ozkoušeny a implementovány.

Generátor ankety ČVUT verze 3.0 - datová transformace a informační služby o anketách

Autor
Ilya Parakhnich
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Adam Šenk
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá implementací změn exportu dat v aplikaci Generátor Ankety ČVUT a také návrhem, analýzou a implementací aplikačního rozhraní, které zprostředkovává přístup k datům pravě probíhajících anket ČVUT. Aplikační rozhraní je realizováno ve formě webové služby, postavené na architektuře REST.Vysledný systém je implementován na platformě PHP.

SQL databáze v oblasti Big Data Analytics; jejich porovnání a využití v komerčním světě

Autor
Elena Agapova
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Magda Friedjungová
Anotace
Díky rostoucím objemům dat generovaným v dnešní době, jejich vývoji a změnám, koncept velkých dat (big data) se stal objektem velkého zájmu. Tento koncept popisuje sadu technik a metod pro efektivní práci s velkými soubory dat. V moderním světě informace je jedním z nejdůležitějších prostředků, který může přispívat k optimalizaci podnikových procesů a rozhodování. Nicméně, pro získání přehledu a využití potenciálu dat je nutné je zpracovat a zjistit jaká informace se skrývá uvnitř, k čemuž slouží analýza dat. Platformy pro analýzu dat umožňují manipulovat s datami pro zjištění jejich přesného ob-sahu. Podobné systémy jsou velmi komplexní a obsahují více jednotlivých komponentů a proto jejich návrh vyžaduje rozsáhlý průzkum dostupných možností. Tato bakalářská práce má za cíl popsat jak analýza dat funguje pro velká data a jejich společné využití v praxi. Zaměřuje se na popis existujících tech-nologií a přístupů k realizaci infrastruktur pro datovou analýzu. Práce se také zabývá definicí faktorů které by měly být vzaté v úvahu při výběru ne-jvhodnějšího softwarového řešení pro konkrétní případy užití. Výzkum je proveden pomocí studia architektonických základů systémů pro zpracování velkých dat a průzkumů trhu softwaru pro analýzu dat. Výsledkem prací je zpráva porovnávající vybrané technologie a popisující jednotlivé kritéria, které byly vzaté v úvahu při porovnání. Tato zpráva může být použita jako návod k výběru vhodného softwarového řešení pro implementaci analytického systému v různých podnicích.

Návrh a implementace služby poskytující zaměstnanci podklady pro sestavení kvalifikačních cílů

Autor
Vojtěch Rýznar
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, implementací a testováním aplikace pro poskytnutí veškerých dat o odvedené práci učitele během konkrétního semestru na jednom místě.Svého cíle dosahuje pomocí server-klient architektury. Ta umí zobrazovat data z datových zdrojů, vytvářet vlastní GraphQL dotazy nad daty a umožňuje administrátorskou správu. Dále podporuje autorizaci a autentizaci uživatelů. Výsledek práce poslouží všem zaměstnancům FIT ČVUT pro sledování odvedené práce během jednotlivých semestrů až směrem k potenciálnímu kariernímu růstu.

Mobilní aplikace pro sledování běžecké aktivity na platformě Android

Autor
Hana Fukalová
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace na platformě Android, která slouží k sledování běžecké aktivity uživatele. Uživatel může zaznamenat své běžecké výkony a soupeřit s ostatními uživateli o body. V analytické části jsou specifikovány funkční a nefunkční požadavky na aplikaci a jsou zde zanalyzovány konkurenční aplikace. V kapitole týkající se návrhu jsou uvedeny vhodné technologie pro implementaci, návrh architektury, databázového modelu a uživatelského rozhraní. Realizace prototypu a jeho testování je poté popsána v kapitolách implementace a testování. V závěru jsou zhodnoceny výsledky práce a návrhy na případná vylepšení.

Návrh a implementace webové aplikace pro gamifikaci vzdělávacího procesu

Autor
Petr Schmied
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Anotace
Práce si klade za cíl analyzovat běžně používané prvky, koncepty a postupy motivující hráče k hraní her a na jejich základě vytvořit prototyp webové aplikace pro usnadnění procesu vzdělávání jeho reprezentací v zábavné formě. Vytvořená aplikace poskytuje uživateli možnost návrhu vlastního vzdělávacího plánu v libovolném oboru poznání a jeho následného průchodu formou hry na hrdiny. Hlavním přínosem řešení je nezávislost na oboru vzdělávání a využití všech důležitých herních prvků, zejména talentových stromů, v rámci jedné aplikace. Použitelnost řešení je předvedena na konkrétních příkladech, jedním z nichž je studijní program Fakulty informačních technologií ČVUT. V příloze práce jsou k dispozici doplňující materiály k návrhu a k hotové aplikaci.

Projekt BestPartyToday - optimalizace databáze

Autor
Jaroslav Ramba
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška

Anketa ČVUT - refaktoring a rozšíření

Autor
Jan Stadler
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D.

Architektura GraphQL - případová studie

Autor
Oleksandr Yakunin
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Karel Richta, CSc.
Anotace
Tato práce má několik cílů: popsat základní koncepty GraphQL Federace a demonstrovat je v praxi, analyzovat její připravenost k produkci a zkoumat její potenciální přínosy pro univerzitu. Pro dosažení těchto cílů poskytuje první část práce nezbytné teoretické pozadí, zatímco druhá část se zaměřuje na skutečnou implementaci prototypu v jazyce Java s použitím frameworku Netflix DGS, který ukazuje širokou škálu funkcionalit potřebných pro vytvoření projektu založeného na konceptu GraphQL Federace. Výsledky této práce naznačují, že i když GraphQL Federace nabízí významné výhody, existují určité aspekty, které by měly být pečlivě zvažovány před rozhodnutím použít technologii GraphQL Federace. Pro mnoho projektů může být příliš složité. Namísto toho může chytrá kombinace GraphQL a technologií založených na koncových bodech také přinést významné vylepšení při menším úsilí.

Návrh a implementace klientské části systému EBIE

Autor
Michal Kopecký
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací zobrazování datových sestav z datového skladu CVUT do webového portálu EBIE. Pro jednotlivé datové sestavy jsou navrženy vhodné formy jejich prezentace v reportech. Ty jsou navrženy tak, aby pokryly uživatelské cíle, které vzešly z analýzy uživatelských potreb. Reporty obsahují vizualizaci dat jednak v tabulkové, tak hlavne v grafické forme. Podle struktury dat jsou použity vhodné typy grafu, které nejlépe odráží vztahy mezi daty. Samotná vizualizace je realizovaná za pomocí knihovny D3.js. Výsledkem jsou interaktivní grafy ve formátu SVG. Prínosem mojí práce je snadnejší prezentace dat z datového skladu CVUT a rozšírení portálu EBIE o tuto funkcionalitu. V príloze práce lze nalézt ukázky výsledných prototypu nad testovacími datovými sestavami a zdrojové kódy programu.

Nástroj pro extrakci metadat z databáze DB2

Autor
Miroslav Špak
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá analýzou metadat databáze IBM DB2, návrhem nástroje pro jejich extrakci a jeho implementací. Nejdříve se věnuje popisu struktury metadat a jejímu srovnání se dvěma zástupci konkurenčních databází. Dále řeší dostupnost a způsoby, jak tato metadata z databáze extrahovat. Na základě této analýzy následuje návrh a implementace prototypového řešení nástroje a testy ověřující jeho správnou funkčnost.

Návrh a implementace analýzy datových toků pro jazyk Pig v projektu Manta

Autor
Andrej Taňkoš
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Získavanie dátových tokov z dat je veľmi obľúbený pojem v biznis sfére. Pre manažérov a pracovníkov veľkých korporácií, ktorí pracujú s veľkým množstvom informácií príde vhodné mať nástroj, ktorý im vizualizuje dátové zmeny a závislosti dát v nimi používaných technológiách. Nástroj takéhoto typu im umožní pracovať lepšie s dátami a zlepšiť efektivitu. Tvorbou takéhoto nástroja sa zaoberá projekt Manta, ktorý pre svoji zákazníkov poskytuje nástroj Manta Flow. Tento nástroj dokáže vizualizovať dátové toky pre množstvo známych technológií, avšak v momentálnej dobe neponúka podporu pre jazyk Pig Latin. Pig Latin je jazyk, ktorý sa používa v platforme Apache Pig a slúži na vytváranie programov, ktoré analyzujú a spracovávajú dáta. Preto je cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať modul vykonávajúci analýzu a zisk dátových tokov pre Pig Latin programy, ktorý je možné integrovať do nástroja Manta Flow. Tento modul má za úlohu vykonať syntaktickú a sémantickú analýzu kódu, a z jej výsledku generovať dátové toky vo forme grafu. Modul je navrhnutý a implementovaný, tak aby spolupracoval s Manta systémom, čo umožňuje jednoduchú integráciu toho modulu do nástroja Manta Flow. Práca obsahuje popis jazyka Pig Latin, dokumentácie návrhu a implementácie výsledného modulu, a taktiež popis procesu testovania modulu.

Extrakce metadat z nátroje Kafka

Autor
Michaela Weberová
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Košvanec
Anotace
Cílem této práce je implementovat modul sloužící pro extrakci metadat z nástroje Apache Kafka, který bude integrovaný do softwaru Manta. Práce začíná obecnou analýzou Kafky a jejími základními objekty. Poté pokračuje analýzou různých přístupů pro extrakci metadat. Druhá polovina práce se pak už věnuje designu a implementaci funkčního prototypu na základě zkoumaných metod. V poslední kapitole je otestováno a vyhodnoceno použité řešení.

Systém pro hodnocení pedagogického výkonu - verze 3.0 - rozhraní pro úvazkáře a učitele

Autor
Jakub Štefan
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.

Anketa ČVUT - nový generátor výsledků

Autor
Lukáš Pikora
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Jendele

Automatizace administrátorských procesů databáze aplikace Anketa ČVUT

Autor
Alice Kopalová
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Anketa ČVUT je webová aplikace, pomocí které České vysoké učení technické v Praze získává zpětnou vazbu od studentů. V současné době aplikaci chybí nástroj pro spouštění administrátorských činností, jako je aktualizace dat v databázi před spuštěním ankety a vyhodnocení ankety po jejím ukončení. Tyto procesy jsou realizovány spouštěním skriptů, které je nutné ručně upravit pro každý běh ankety a spustit přímo v databázi aplikace. Náplní této práce je analýza a dokumentace administrátorských procesů v aplikaci Anketa ČVUT, návrh řešení, jak administrátorské procesy spouštět z backendu aplikace, a jeho implementace. Výstupem práce je rozšíření Oracle databáze, kterou aplikace používá, o spustitelné procedury, které administrátorské procesy zprostředkovávají. Aplikaci tak bude v budoucnu možné rozšířit o nástroj s uživatelským rozhraním, ze kterého bude možné administrátorské procesy spouštět. Dalším přínosem této práce je pak dokumentace některých dosud nepopsaných schémat v databázi aplikace Anketa ČVUT.

Systém pro hodnocení pedagogického výkonu - verze 3.2

Autor
Milan Resch
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Tato bakalárská práce se venuje informacnímu systému Podpora tvorby ucitelských úvazku, který slouží pro merení pedagogického výkonu na Fakulte informacních technologií CVUT v Praze. Pri práci byly provedeno nekolik úprav tohoto systému. V práci je zdokumentována soucasná verze systému spolu s úpravami, které byly provedeny.

Generátor výsledků Ankety ČVUT - verze 3.0 - nové WWW rozhraní

Autor
Karolína Běhalová
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.

Paralelizace ETL procesů DW ČVUT - případová studie

Autor
Kristina Zolochevskaia
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Karol
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá paralelizaci procesů Extract, Transform, Load (ETL) v rámci datového skladu Českého vysokého učeni technického (DW ČVUT) s cilem zlepšit výkon. Stávajici řešeni, které se opirá o sekvenčni přistup, je časově náročné a omezuje efektivitu systému. Hlavnim cilem této studie je navrhnout nový paralelni přistup a implementovat důkaz konceptu (POC) pomoci odlišné technologie jako alternativu k současnému nástroji Pen- taho Data Integration (PDI). Byl proveden důkladný přehled literatury, aby byly identifikovány po- tenciálni řešeni, přičemž Apache Airflow se ukázal jako moderni a spoleh- livá možnost. Implementace se skládá ze dvou hlavnich komponent: ručně kódovaných ETL procesů v Pythonu a Apache Airflow, který orchestruje, monitoruje, organizuje a plánuje paralelni prováděni úkolů ETL. Nové řešeni úspěšně snižilo čas načitáni na polovinu, což dokazuje jeho účinnost při zlepšo- váni výkonu DW ČVUT. Hlavnim přinosem této práce je vývoj efektivnějšiho paralelniho ETL řešeni, které snižuje zatiženi serverů Výpočetniho a informačniho centra (VIC) a uvolňuje prostředky pro ostatni procesy.

Informační systém pro realizaci obchodně-technických nabídek strojů

Autor
Filip Měšťánek
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Monika Součková

Trackman - sledovací služba platformy Integromat

Autor
Dominik Kadera
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Malimánek
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a realizací služby Trackman, která je klíčovou komponentou v rámci interního monitoringu platformy Integromat a následné distribuce nashromážděných dat k další analýze. Cílem bylo za prvé navrhnout architekturu celé aplikace, což zahrnovalo především databázový model a architekturu aplikační vrstvy v jazyce JavaScript, ovšem také návrh samotné komunikace se třetími stranami a to s důrazem na využití již existujících integrací, které platforma Integromat nabízí, a za druhé pak navržené řešení implementovat. Databázová vrstva je založena na databázovém stroji PostgreSQL a využívá přístupu uložených procedur na straně databázového serveru. Aplikační vrstva je napsána v jazyce JavaScript a díky využití interních knihoven Integromatu nabízí vysokou abstrakci pohledu na data a široké možnosti jejich transformace. Trackman je v době dokončování práce nasazen v produkčním prostředí platformy a průměrně zpracuje zhruba půl milionu požadavků denně.

Návrh a prototypová implementace nástroje pro instalace a aktualizace webových Java aplikací

Autor
Petr Gondek
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práce popisuje návrh a prototypovou implementaci nástroje, který zjednodušuje proces instalace a aktualizace webových aplikací. Nástroj je navržen jako Java webová aplikace. Instalace a aktualizace, které tento nástroj podporuje, se provádí na jiných aplikacích běžících na stejném serveru. Součástí práce je návrh slučování konfiguračních textových souborů a řešení jejich kolize pomocí knihovny Java Diff Utils. Prototyp nástroje byl vytvořen ve spolupráci s firmou Manta Tools s.r.o. a byl otestována na jejich projektu Manta Flow. Je napsaný v programovacím jazyku Java za použití standardních knihoven pro operace se soubory a knihovny Java Diff Utils, která se používá při slučování textových souborů. Webová část je navržená s pomocí frameworků Spring MVC, Bootstrap a FreeMarker.

Analýza a návrh konfiguračního nástroje pro BI analytiky v projektu Manta Tools

Autor
Gabriel Molitor
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práca sa zaoberá analýzou, návrhom a prototypovou implementáciou nástroja, ktorý uľahčuje konfiguráciu nástroja Manta Flow firmy Manta Tools s.r.o. Súčasťou práce je analýza súčasného stavu konfigurácií, ktorý vyžaduje technicky zdatnejšiu osobu. Vysvetľuje, prečo je tento stav nedostačujúci a navrhuje riešenie v podobe Java webovej aplikácie, ktorú bude môcť obsluhovať aj BI (Business Intelligence) analytik, bez významných technických znalostí. Ide teda o dynamicky generované formuláre na základe definovaných pravidiel, súčasťou ktorých sú aj validácie zadaných hodnôt,aby sa predišlo chybám na strane užívateľa. Na základe definovaných požiadaviek bola vytvorená prototypová implementácia v programovacom jazyku Java s pomocou frameworkov Spring MVC a FreeMarker. Na frontendovej časti sú použité skripty napísané v jazyku JavaScript. Pravidlá definujúce konkrétne formuláre sú zapisované v súboroch vo formáte JSON.

Dotazovací jazyk pro vztahy MBI objektů

Autor
Ondřej Batík
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Jan Pour, CSc.
Anotace
Cílem práce je analýza uživatelských požadavků pro dotazování se na vztahy mezi objekty informační báze MBI (Management Byznys Informatiky), návrh nového dotazovacího jazyka nad těmito objekty a návrh implementace. Na základě analýzy, která se zaměřuje především na potřeby dotazování uživatelů a současný stav MBI, je definováno nové schéma datového úložiště. Nad ním je následně navržen dotazovací jazyk, vycházející také z výše zmiňované analýzy. Výsledný jazyk je dále porovnáván s jiným doménově specifickým dotazovacím jazykem. Realizovatelnost řešení je prokázána formou "proof-of-concept". Práce mimo jiné stručně pojednává o MBI, grafové databázi Neo4j a bakalářské práci Bc. Vojtěcha Stránského, na kterou volně navazuje. Výsledkem je tedy sepsaná analýza, komplexní popis nového schématu datového úložiště a návrh řešení dotazovacího jazyka spolu s implementačním návrhem. Uživateli by měla být poskytnuta alternativní možnost pro získávání dat z MBI objektů.

Sociální síť pro výzkumníky Apakrychlí - backend a mobilní klient

Autor
Marek Kodr
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D.
Anotace
Výzkum Apakrychlí je velmi složitá vědecká činnost, jejíž nedílnou součástí je sdílení informací mezi výzkumníky. Existuje mnoho způsobů, jak v dnešní době sdílet informace, avšak doposud žádná sociální síť se nevěnovala této problematice. Zde přichází sociální síť APAnet. APAnet umožní snadné sdílení a prohlížení informací, obrázků i míst podezřelých z výskytu Apakrychlí, čímž urychlí šíření povědomosti o nich. Tím pomůže přilákat jak odborné, tak i amatérské publikum k tématu Apakrychlí a jejich výzkumu.

Podpora pro nasazení APEX aplikací ve vývojovém a produkčním prostředí

Autor
Daniel Zámečník
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Návrh a implementace konektoru cloudového nástroje do systému manta

Autor
Michal Podrábský
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Košvanec
Anotace
Bakalářská práce se zaměřuje na implementaci prototypu skeneru, který je začleněn do softwaru Manta. Prototyp skeneru se specializuje na analýzu transformací dat uložených v databázích, které s nimi nástroj Fivetran vykonává. K tomu prototyp využívá metadata poskytnutá nástrojem Fivetran. Skener metadata zpracovává a načítá do interního datového modelu, který následně využije pro sestavení grafu reprezentujícího tok dat skrze nástroj Fivetran. Graf je využit softwarem Manta, který z něj vytvoří vizualizaci datového toku. Součástí práce je i analýza nástrojů Fivetran a Looker, ve které jsou popsány veškeré transformace, které s daty nástroje vykonávají.

Nástroj pro extrakci metadat z databáze Netezza

Autor
Boris Laskov
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Pro statickou analýzu SQL skriptů je třeba získat detailní informaci o objektech, které jsou ve skriptech odkazováné. Této informaci říkáme metadata. Struktura metadat se v různých databázích liší. Cílem této práce je prozkoumat databázový stroj Netezza, popsat strukturu informací o objektech (metadata) a zjistit, jak je možné je získat. Postup je prakticky ověřen návrhem a implementací metadata extraktoru databázového stroje Netezza pro nástroj Manta Flow. Manta Flow slouží ke statické analýze SQL kódu a vizualizaci struktury databází a datových toků. Aplikace, která je výsledkem této práce, tedy plně funkční extraktor metadat pro db. stroj Netezza, výzmanmně přispívá k podpoře tohoto db. stroje v nástroji Manta Flow. Teoretická část práce je užitečná pro pochopení struktury metadat db. stroje Netezza.

Revize a optimalizace datového schématu aplikace Anketa ČVUT

Autor
Vít Koška
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška

Anketa ČVUT - redesign vyplňovacího modulu

Autor
Nam Nguyen Hai
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Táto práca sa venuje redesignu vyplňovacieho modulu Anketa ČVUT, ktorá slúži na zber spätnej väzby od študentov na univerzite. Pretože pôvodný modul obsahuje chyby a nedostatky, tím Anketa ČVUT sa ho rozhodol prepísať do nového frameworku Vue.js. Pri návrhu a implementácie sa riešia základné problémy ako smerovanie, prepínanie jazyka, rôzne UX/UI návrhy užívateľského rozhrania a redesign nového vyplňovacieho modulu vo frameworku Vue.js. Výsledok tejto práce je funkčná, otestovaná aplikácia, ktorú budú používať v budúcnosti študenti z univerzity. Ďalším prínosom práce je zjednodušenie práce pre tím Anketa ČVUT pri ďalšom vývoji a udržateľnost systému vďaka kompletnej dokumentácii nového modulu. Spolu s vývojovým tímom Anketa ČVUT sa predpokladá integrácia a nasadenie nového modulu do produkčného používania do konca roku 2021.

IS pro akreditační materiály - verze 3.0 - úpravy a rozšíření

Autor
Jakub Hout
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Rozšíření projektu SoundPi o aspekty sociálních sítí a integraci výstupů strojového účení

Autor
Egemen Erogul
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá rozšířením webové aplikace AuxBox o další funkce, které přináší nové případy užití aplikace, poskytují lepší navigaci, interaktivnější prostředí a zavádí do aplikace prvky sociálních sítí. Dále se věnuje přípravě doporučovacího systému pro výběr písní založeného na informacích o uživatelích v systémech AuxBox a Spotify

Vizualizace vztahů v informační bázi MBI

Autor
Vojtěch Stránský
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Jan Pour, CSc.

Mobilní aplikace pro výuku hry na brumle

Autor
Xuan Tam Trinh
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací multiplatformní mobilní aplikace s pomocí technologie Flutter. V práci je proveden výzkum konkurenčního trhu a poskytuje stručný popis využitých technologií. V jednotlivých částí práce jsou představeny fáze klasického vývoje software — analýza požadavků, návrh řešení, implementace a testování. Výstupem je funkční mobilní aplikace, která slouží pro výuku hry na brumle poskytováním výukových materiálů ve formě videí a doprovodných textů.

Návrh a implementace analýzy datových toků úloh nástroje IBM DataStage pro projekt Manta

Autor
Vladyslav Zavirskyy
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je návrh a implementace funkčního prototypu modulu, provádějícího syntaktickou a sémantickou analýzu úloh v IBM InfoSphere DataStage. Modul se používá pro analýzu datových toků a generaci grafu, který reprezentuje datove toky. Návrh a implementace podporují bezproblémové připojení modulu k projektu Manta. Práce obsahuje důkladnou analýzu nástroje IBM InfoSphere DataStage, návrhovou dokumentaci, implementovaný prototyp modulu a také testy, které zajišťují funkcionalitu modulu.

Možnosti komerčního využití technologie blockchain - případová studie poskytnutí úvěru

Autor
Vladislav Khomchenko
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Bakalářská práce se zabývá principy technologie blockchain. V práci se provádí analýza mechanismů fungování blockchainu, analyzuje se bezpečnost a dopady na ochranu soukromí uživatelů, a možnosti využití technologie blockchain soukromými firmami, finančními a státními institucemi. V další části se práce zabývá analýzou existujících řešení a analýzou požadavků, na jejichž základě se navrhuje prototyp systému banky s využitím blockchainu pro poskytnutí bankovního úvěru.

Paralelizácia ETL procesov DW ČVUT s využitím nástroja Pentaho

Autor
Adam Marhefka
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Karol
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá paralelizáciou ETL procesov Dátového skladu ČVUT. Cieľom je analyzovať možnosti aktuálne používaného nástroja Pentaho Data Integration z pohľadu splnenia požiadaviek a v prípade potreby rozšíriť prostriedky nástroja pomocou vlastnej aplikácie. Požiadavky sú definované spolu so súbežnou bakalárskou prácou, ktorá skúma riešenie pomocou iných nástrojov. V praktickej časti sa na základe analýzy využívajú vhodné funkcionality aktuálneho nástroja na dátovú paralelizáciu a taktiež správu logovania. Pre implementáciu úlohovej paralelizácie a ostatných požiadaviek je vytvorená aplikácia v jazyku Java s využitím Kettle Java API. Aplikácia ukladá komponenty potrebné k nahrávaniu vo forme orientovaného acyklického grafu, čím zaručuje správne poradie vykonávania ETL procesov. Na uloženie potrebných závislostí a informácií o komponentách či na správu metadát o nahrávaniach sú použité databázové tabuľky. Na interakciu s aplikáciou je poskytnuté API rozhranie. V závere práce je zhodnotený prínos realizovaného riešenia z pohľadu budúceho využitia pre správu ETL procesov Dátového skladu ČVUT.

Systém pro hodnocení pedagogického výkonu - verze 3.0 - metodika, datové struktury a datové zdroje

Autor
Josef Němeček
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Bc. Ivan Ryant

Analýza a návrh ICT podpory pro organizaci Tichý svět

Autor
Tomáš Hlavoň
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Táto práca popisuje proces návrhu celkovej ICT podpory pre organizáciu Tichý svět od zberu a špecifikácie požiadaviek, cez zhodnotenie súčasného systému, návrh nového systému a následné testovanie a dokumentáciu finálneho návrhu. Výsledkom práce je detailný návrh nového systému vo forme klikateľného prototypu zdokumentovaný pomocou konceptuálneho modelu zakresleného v jazyku OntoUML.

Implementace prostředí pro experimentování s grafovými databázemi

Autor
Radka Karvánková
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Quast
Anotace
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci prostředí pro testování grafových databází. Na základě analýzy je prostředí řešeno sadou skriptů psaných v programovacím jazyce Python. Výsledek praktické části umožňuje lehce konfigurovat a spouštět jednotlivé experimenty nad grafovými databázemi. Prostředí provádí monitorování vykonaných experimentů a umožňuje grafické zobrazení naměřených hodnot. Hlavním přínosem této práce je poskytnutí prostředí pro testování a zautomatizované porovnávání různých grafových databází.

Anketa ČVUT verze 3 - modul pro správu anket - uživatelské rozhraní

Autor
Jakub Jun
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Lukáš Bařinka
Anotace
Anketa ČVUT verze 3 v současné době postrádá nástroj pro snadnou správu jednotlivých fakultních anket, které by od sebe měly být odlišné, neboť každá fakulta vyžaduje specifický druh zpětné studentské vazby. Díky tomu se individuální anketní změny v systému dělají jen velmi obtížně, zdlouhavě a s vysokým rizikem výpadku celého anketního systému. Proto se tato bakalářská práce věnuje nejprve analýze současných řešení v aplikaci Anketa ČVUT verze 3 zejména z hlediska uživatelského rozhraní, v její návaznosti pak zpracovává a implementuje návrh uživatelského rozhraní nového modulu sloužícího pro uživatelsky přívětivou administraci anketního systému. Uživatelské rozhraní je dále otestováno a uvedeno do ostrého provozu. Současná řešení jsou analyzována zejména z hlediska návrhu aplikace, čitelnosti a udržitelnosti kódu a volených programů a knihoven. Výsledkem je funkční, otestované a nasazené řešení uživatelského rozhraní, které se vyvaruje chyb předchozích autorů, díky tomu je snadno udržovatelné a otevírá tedy možnosti dalšímu vývoji. Ve spojení se souběžnou bakalářskou prací Duc Thang Nguyena, zaměřenou na serverovou část aplikace, poskytuje kompletní subsystém, který je připraven zjednodušit přípravu anket pro následující běh Ankety ČVUT.

Návrh a implementace specializovaného nabídkového systému

Autor
Tomáš Neubauer
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá kompletním objednávkovým software, který prezentuje libovolný výrobní sortiment ve 3D zobrazení pomocí technologie DirectX 11. Rozebírá prezentační i aplikační vrstvu, popisuje architekturu aplikace i pomocný software vytvořený pro potřeby vývoje. Dále popisuje uvedení teorie softwarového inženýrství do praxe, včetně všech úskalí a ostatních alternativ.

Návrh a implementace mobilní aplikace pro studenty znakového jazyka v organizaci Tichý svět

Autor
Alžbeta Gogoláková
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Táto práca popisuje proces vývoja multiplatformovej mobilnej aplikácie od špecifikácie požiadaviek, cez návrh a testovanie užívateľského rozhrania až po výber vhodného implementačného prostredia a samotnej implementácie. Výsledkom práce je funkčná mobilná aplikácia slúžiaca na štúdium českého znakového jazyka.

Aplikace pro správu studentského účtu v organizaci

Autor
Mark Awad
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je návrh a implementace webové aplikace pro malou organizaci spravující studentské účty podle svých požadavků. Každý student má unikátní RFID kartu a prostřednictvím aplikace si může označit svou docházku a vložit/vybrat virtuální měnu organizace. Pro motivaci studentů je za docházku každého studenta přidána pobídka. Tato pobídka přidává na studentský účet nastavitelnou částku virtuální měny. Čím pravidelnější docházka, tím vyšší motivace. Virtuální měnu lze použít při registraci na akce, nákupu oběda nebo nákupu zboží z obchodu organizace. Aplikace má administrátorskou část, která umožní správu studentů v systému. Aplikace je napsána v Pythonu pomocí webového frameworku Django a je nasazena na Google Cloud Platform pomocí principů DevOps.

Návrh a prototypová implementace analýzy datových toků a procesů nástroje Matillion ETL do nástroje Manta

Autor
Illia Krauchenia
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Košvanec
Anotace
Tato práce si klade za cíl navrhnout a implementovat prototyp funkčního modulu, který provádí analýzu datových toků v cloudovém nástroji Matillion ETL. Vstupem pro analýzu jsou metadata, popisující elementy nástroje. Na základě analýzy implementovaný prototyp generuje graf, který vizualizuje datové toky. Návrh a implementace zajišťují bezproblémové připojení prototypu k platformě data lineage zvané Manta. První část práce představuje obecnou analýzu Matillion ETL, jeho klíčových prvků, způsobů exportu metadat, a také analýzu jejich formátu a struktury. Práce pak pokračuje částmi návrhu a implementace prototypu funkčního modulu a končí vyhodnocením a testováním jeho správné funkčnosti. Ukázky výsledných grafů datových toků vygenerovaných prototypem lze nalézt v příloze.

Modelování a řízení dat v doméně online vzdělávání

Autor
Filip Sikora
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Vladislav Severa, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou konceptuálních a logických (relačních a grafových) modelů dat v doméně doporučovacích systémů pro vzdělávání. Dále pak tvorbou a aplikací postupů pro řízení a správu těchto dat. V práci je využita notace OntoUML pro tvorbu a údržbu domény, grafová databáze Neo4j a relační databáze MySQL pro uložení dat. Součástí práce je původní návrh postupu transformace OntoUML schématu do grafové databáze Neo4j.

Návrh a implementace integrace služeb do projektu EBIE

Autor
Cyril Černý
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Hakala
Anotace
Práce se zabývá řešením integrace nově vznikajícího portálu EBIE s poskytovatelem identit a ticketovacím systémem. K přihlašování je využit autentizační server Zuul. K ntegraci s ticketovacím systémem se používá JIRA REST API. Výsledkem je demo aplikace demonstrující navrhované řešení.

Aplikace pro správu smluv v zastavárně

Autor
Xuan Trung Pham
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace pro malý podnik provozující zastavárenskou činnost. Výsledná aplikace, která je nasazená do podniku, podporuje provozovatele zastavárny ve správě vedených smluv a zákazníků, kalkulaci ceny zboží na základě průzkumu internetu a analýze různých dat o smlouvách či zákazníků.

Analýza a revize business procesů aplikace Anketa ČVUT

Autor
David Knap
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu a návrh optimalizace aplikace Anketa ČVUT. Ta slouží ke sběru zpětné vazby na výuku od studentů v určitých obměnách na všech fakultách Českého vysokého učení technického v Praze. V rámci práce jsou zmapovány klíčové procesy sběru zpětné vazby na Fakultě informačních technologií (FIT) v současné podobě, které rozšiřují a doplňují aktuální dokumentaci systému. Součástí práce jsou také výsledky průzkumu používání aplikace mezi studenty, vyučujícími a pracovníky vedení Fakulty informačních technologií. Na základě zpracovaných modelů současného stavu a výsledků průzkumu pak byla identifikována slabá místa a problémy, navrženy úpravy procesů a další doporučení, která tyto problémy odstraňují. Výsledkem práce je sada procesních modelů v jednotné a snadno uchopitelné notaci BPMN, která dokumentuje současný stav na FIT a doporučuje úpravu procesů i samotné aplikace pro budoucí sjednocení sběru zpětné vazby na celé univerzitě.

Diplomové práce

Efektivní navigace ve znalostní bázi MBI

Autor
Marek Neumann
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je analyzovat existující přístupy k navigaci v bázi MBI (Management Byznys Informatiky), navrhnout nový, intuitivní způsob navigace a ověřit tento návrh na prototypu. Na základě analýzy současného stavu MBI a dosavadních přístupů k navigaci je navržen grafický dotazovací jazyk pro navigaci v MBI. Tento jazyk je poté porovnán s předchozím způsobem navigace z práce Ondřeje Batíka, a je navržena jeho možná implementace. Nakonec je proveden návrh a implementace prototypu aplikace pomocí frameworku Angular a knihoven D3.js a popoto.js s úložištěm dat v grafové databázi Neo4j. Tento prototyp demonstruje princip dotazování v navrženém dotazovacím jazyce. Výsledkem práce je tedy analýza a návrh řešení grafického dotazovacího jazyka spolu s návrhem implementace, a prototypem aplikace, který demonstruje princip dotazování v tomto jazyce. Uživateli je tak nabídnuta alternativní možnost pro získávání informací z MBI interaktivně a bez složitých uživatelských rozhraní.

Implementace OntoUML schémat v grafových databázích - případová studie

Autor
Jiří Zikán
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Diplomová práce se zabývá transformací ontologických konceptuálních modelů do grafových databází a implementací souvisejících integritních omezení. Jako první tato práce analyzuje vhodnost několika rozdílných grafových databázových systémů a zdůvodňuje volbu grafové databáze Neo4j jakožto nejvhodnější pro daný účel. Dále práce představuje obsáhlou proceduru pro transformaci OntoUML diagramů do seznamu specifických integritních omezení a popisuje implementaci těchto integritních omezení v Neo4j. Zmíněná procedura je následně použita pro instanciaci ukázkového OntoUML modelu. Instanciovaný model je také důkladně otestován s cílem zpětně ověřit správnost transformační procedury. Nakonec práce pojednává o dosažených výsledcích a zabývá se možným navazujícím výzkumem. Ve výsledku tato práce ukazuje, že je možné provést instanciaci validního OntoUML modelu do grafové databáze, ale bohužel není možné použít stejné principy instanciace pro všechny typy grafových databází.

Anketa ČVUT - přístup k aktuálním i historickým výsledkům anket

Autor
Pavlína Topinková
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Jendele

ECA zpracování dat v projektu CellStore

Autor
Adam Šenk
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Loupal, Ph.D.

IS pro podporu společnosti zabývající se výrobou luxusních hodinek

Autor
Vojtěch Polcar
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací informačního systému pro malou českou společnost zabývající se výrobou luxusních hodinek. Implementovaný informační systém je zároveň nasazen v prostředí společnosti. Podporována je správa výroby, objednávek od zákazníků a kontrola úkolů a činností spojených s objednávkami. Informační systém je implementován jako responzivní webová aplikace fungující na desktopovém i mobilním zařízení.

In-memory databáze - případová studie použitelnosti

Autor
Jan Hlaváček
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Loupal, Ph.D.

Aplikace pro správu akreditačních materiálů - část anotace předmětů

Autor
Luboš Růžička
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška

Dokumentace datových toků v datovém skladu ČVUT

Autor
David Hajčiar
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Magda Friedjungová
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou datových toků v datovém skladu ČVUT a návrhem vhodných způsobů jejich dokumentace za využití souvisejícího portálu EBIE (Extended Business Intelligence Encyclopedia). Pro navržené oblasti dokumentace jsou v jazyce Ruby implementovány a otestovány podpůrné generátory vytvářející nový obsah a aktualizující obsah stávající.

Analýza dotazů v distribuované grafové databázi

Autor
Lucie Svitáková
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Přestože dnes existuje několik produktů grafových databází určených pro distribuovaná prostředí, jsou v nich obvykle data distribuována na jednotlivé fyzické uzly náhodně, bez pozdější revize zatížení a možné reorganizace dat. Tato práce analyzuje současné praktiky ukládání dat v distribuovaných grafových databázích. Podle této analýzy práce navrhuje a implementuje nový modul pro grafový výpočetní framework TinkerPop, který loguje provoz vygenerovaný dotazy uživatelů. Je rovněž naimplementována samostatná aplikace pro ukládání takovýchto logovaných dat do databáze JanusGraph. Tento program rovněž spouští redistribuční algoritmus navrhující efektivnější uložení dat v clusteru. Existující algoritmus od Vaquera a spol., kompatibilní se systémem Pregel, je aplikován s podstatnými rozšířeními. Výsledkem je návrh reorganizace dat s 70-80% zlepšením komunikace mezi uzly clusteru. Takovýto výsledek je porovnatelný s jinou známou metodou Ja-be-Ja, která však vyžaduje výrazně vyšší výpočetní prostředky. Na druhou stranu metoda v této práci zavádí malou disbalanci na uzlech clusteru. Nakonec tato práce uvádí doporučení pro možná budoucí rozšíření a vylepšení.

Portál EBIE - nasazení pilotní verze v prostředí ČVUT

Autor
Ondřej Batík
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá sestavením komplexního plánu obsahujícího plán nasazení pilotního portálu EBIE (Extended Business Intelligence Encyclopedia) a plán integrace, který se skládá z výstupů prací definovaných v zadání. Tento plán je následně realizován autorem práce v roli projektového manažera. Druhým a hlavním úkolem, který je v práci řešen, je analyzování a namodelování procesů pro údržbu, plnění a rozšiřování obsahu portálu EBIE. Pro modelování procesů je použita metodika DEMO a u některých procesů také notace BPMN. Základní principy těchto modelovacích technik jsou v práci představeny. Práce mimo jiné stručně pojednává o datové čistotě, datovém skladu a portálu EBIE. Výsledkem práce je souhrnný plán nasazení a integrace, jeho vyhodnocení a především analyzované a namodelované procesy. Na konci samotné práce je provedena simulace procesu pro publikování obsahu na portál EBIE. Výsledné procesy by měly najít patřičné využití.

Datový sklad ČVUT - řízení přístupu k datům

Autor
Cyril Černý
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Radek Holý, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá řízením přístupu k REST API poskytující data z datového skladu. Je diskutována podoba nové technické role a řízení přístupu na jejím základě. Výsledkem práce je funkční autorizační vrstva pro existující aplikaci.

Aplikace Úvazkostroj verze 4

Autor
Trong Chung Chau Nguyen
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá kompletním re-designem současného informačního systému pro hodnocení pedagogického výkonu Úvazkostroj verze 3.2, která je původně napsaná v jazyce PHP. V práci jsou vyhodnocené nedostatky a chyby současného systému. Následně se práce zabývá klasickým vývojovým cyklem softwaru (analýza, návrh, implementace, testování) pro realizaci nové verze systému, který na začátku roku 2023 přejde pod správu fakultního ICT. Nově vzniklý systém verze 4.0 bude rozdělen na frontendovou a backendovou část, která bude poskytovat rozhraní REST API pro případnou integraci s jinými systémy v rámci fakultní sítě. Tyto komponenty budou přepsány do novějších technologií Koa.js a Next.js pro potřeby budoucí správy ICT.

Modely komunikačních rozhraní a práce s daty v prostředí ČVUT FIT

Autor
Jan Řanda
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Loupal, Ph.D.

Návrh platformy pro testování hotelových sítí

Autor
Tomáš Pokorný
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Projekt si klade za cíl navrhnout a vytvořit prototyp platformy, která umožní automatizovat procedury spojené s testováním nově vytvářené sítě. Hlavním funkcí této platformy bude testování konfigurace sítě pomocí virtualizovaných počítačů, které mezi sebou budou komunikovat přes testovanou síť. V úvodu práce se budu zabývat platformou z konceptuálního pohledu. Dále prozkoumám možnosti virtualizace počítačů a síťových prvků. Třetí kapitola bude věnována realizaci platformy pomocí vybraných technologií. V poslední kapitole představím vytvořenou platformu z uživatelského hlediska a vytvořím ukázkové testy.

Kolaborativní filtrování pro portál LearnerOn – případová studie

Autor
Filip Sikora
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Vladislav Severa, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a tvorbou více-vrstvého doporučovacího modulu pro vzdělávací portál, jejíž hlavní část tvoří kolaborativní filtrování. To je navrženo a použito specificky pro potřeby portálu. Modul je založen na efektivním využití implementace grafové databáze Neo4J. Modul také používá vrstvy, které se opírají o datovou základnu relační databáze MySQL, která je základem databáze Neo4J.

Inkrementální update úložiště pro data lineage v grafové databázi

Autor
Jan Sýkora
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je analýza a implementace inkrementálních aktualizací úložiště data lineage v softwarovém nástroji Manta Flow. Obsahem této práce je studium současného úložiště data lineage v Manta Flow, zkoumání existujících řešení inkrementálních atualizací v systémech řízení verzí, zkoumání inkrementálního zálohování v databázích, analýza a návrh nového řešení inkrementálních aktualizací v Manta Flow a následná imlementace prototypu a provedení výkonnostního testování. Výsledný prototyp je možné nasadit do existujícího produktu Manta Flow, a tím řádově snížit časovou složitost aktualizací v úložišti data lineage.

Návrh a implementace engine pro vizualizaci grafů pomocí HTML5 tagu canvas

Autor
Jan Jarčík
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Jendele

Optimální struktura a indexy modelu metadatového úložiště v grafové databázi

Autor
Michal Peroutka
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá optimálním uložením různých hierarchií dat do grafové databáze. Zkoumá se zde definice ekvivalentních uzlů a jejich hledání v datech.

Indexování struktur v grafovém DB stroji neo4j I

Autor
Martin Troup
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
V této práci je představena nová metoda pro indexování grafových vzorů v grafové databázi. Metoda je navržena a implementována pro grafovou databázi Neo4j. Metoda umožňuje vytváření, používání a aktualizování indexů, které jsou použity k urychlení při vyhledávání vzorů v databázi. Práce dále nabízí strovnání dotazů bez použití a s použitím indexů. V práci je navíc uvedeno srovnání s konkurenční metodou, která je představena v souběžné magisterské práci.

Analýza datových toků v Excelu

Autor
Daniel Míček
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je analyzovat způsob ukládání dat v souborech Microsoft Excel a navrhnout datový model vhodně popisující strukturu objektů, které se v sešitech Excelu mohou objevit. Dále je nutné navrhnout a implementovat rozšíření produktu Manta Flow zpracovávající Excelovské soubory. Výsledkem zpracování je graf, kde jednotlivé uzly reprezentují objekty Excelovského sešitu a hrany reprezentují datové toky mezi nimi.

Vzdálená extrakce metadat pro nástroj MANTA

Autor
Vladyslav Zavirskyy
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Moravec
Anotace
Tato diplomová práce popisuje problematiku implementace aplikace pro vzdálené získávání metadat. Návrh a implementace aplikace zajišťují hladkou integraci aplikace do aplikace Manta Flow. Výsledkem této práce je analýza, návrh a implementace aplikace Agent.

Analýza a vizualizace závislostí uživatelských rolí v IDM ČVUT

Autor
Jan Matys
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Scherks
Anotace
Tato práce obsahuje analýzu rolí IDM ČVUT. Dále popisuje návrh, implementaci, nasazení a testování aplikace pro vizualizaci a kontrolu rolí, která byla úspěšně nasazena ve Výpočetním informačním centru ČVUT.

Temporální data v grafové databázi v projektu Manta

Autor
Petr Holeček
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je analýza možností zavedení temporality do projektu Manta, který se zabývá analýzou datových toků. Předmětem práce je rešerše existujících řešení zavedení časových složek v relačních databázích, návrh možných řešení v grafových databázích, zhodnocení efektivity, výběr nejoptimálnějšího řešení pro projekt Manta a následná implementace a testování.

Indexování struktur v grafovém DB stroji neo4j II

Autor
Jaroslav Ramba
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce se v první části zabývá analýzou možností indexování grafových vzorů v grafových databázích. Z provedené analýzy se navrhne a implementuje prototyp indexu pro grafové vzory nad zvolenou grafovou databází. Na konci práce bude realizováno kompletní výkonnostní testování několika typických vzorů na vhodných vzorových datech.

Gamifikace studia na FIT ČVUT

Autor
Petr Schmied
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.
Anotace
Práce si klade za cíl ukázat možnosti gamifikace studia na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Jejím výsledkem je prototyp webové aplikace umožňující definici a průchod studijního plánu v gamifikované podobě s využitím webových služeb provozovaných ČVUT. Součástí práce je popis užití gamifikačních prvků v doméně studia na FIT ČVUT, analýza dostupných zdrojů dat, rozbor legislativního kontextu nezbytného k legálnímu provozu aplikace a testování použitelnosti. Hlavním přínosem je podrobný popis specifického řešení gamifikace vzhledem k potřebám FIT ČVUT a ukázka jeho možné implementace. Výsledný prototyp je vhodným základem pro navazující práce. V příloze práce jsou k dispozici doplňující materiály k návrhu a ukázky aplikace.

Metadata a dataflow rozšíření v projektu MANTA s důrazem na uživatelsky příjemné prostředí

Autor
Yauheniy Buldyk
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Lukáš Hermann
Anotace
Tato práce si klade za cíl navrhnout a implementovat funkční prototyp webové aplikace pro software Manta Flow. Aplikace umožní rozšíření existujícího dataflow grafu o nová data, jako jsou assety a datové toky. Aplikace je navržena jako vylepšení stávajícího řešení, které spočívá v manuálním vytváření specifických souborů CSV. Obsahem práce je sběr požadavků, analýza, návrh a implementace prototypu webové aplikace.Vytvořený prototyp bude zahrnut do existujícího softwaru MANTA Flow jako další modul v aplikaci Admin GUI.

Návrh a prototypová implementace aplikační vrstvy nad metadatovým úložištěm projektu Manta

Autor
Ondrej Bernát
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Quast
Anotace
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a prototypovou implementáciou aplikačnej vrstvy nad metadatovým úložiskom. Metadatové úložisko je implementované formou grafovej databázy so značne zložitým a neprehľadným dátovým modelom. Cieľom tejto práce je navrhnúť aplikačnú vrstvu tak, aby odstienila užívateľa od zložitých technických detailov a umožnila jednoduché používanie. Aplikačná vrstva musí poskytnúť rozhranie s atomickými operáciami a umožniť import a export serializovaného grafu. Povinnou súčasťou riešenia je aj doménovo špecifický jazyk, ktorý umožní implementáciu zložitých analýz nad metadatovým úložiskom.

Integrace a nasazení mobilní aplikace pro studenty znakového jazyka v organizaci Tichý svět

Autor
Jindřich Žák
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marián Hlaváč
Anotace
Práce se zabývá vývojem multiplatformní mobilní aplikace pro výuku znakového jazyka a její integrací s existujícím e-learningovým systémem. Mobilní aplikace staví na funkčním prototypu vytvořeném v rámci bakalářské práce Alžbety Gogolákové s použitím nástroje Flutter. Pro integraci s webovým e-learningovým portálem postaveném na systému Moodle vznikla webová služba s použitím PHP frameworku Symfony. Webová služba čte data z existující databáze se studijními materiály a provádí autentizaci uživatelů s využitím JWT tokenů. Dokončená mobilní aplikace s webovou službou komunikuje a je připravena na produkční použití. Prostřednictvím služby GitHub Actions byly implementovány automatizované skripty kontrolující kvalitu kódu aplikováním přístupu Continuous Integration. Dále došlo k implementaci Continuous Delivery skriptů, které provádějí sestavení aplikace pro systémy iOS a Android a její automatické doručení do obchodů s aplikacemi Google Play a AppStore. Pro zjednodušení a zrychlení distribuce testovacích verzí aplikace byla zřízena možnost jejího běhu a nasazení do webového prostředí. Práce přináší užitečné know-how týkající se automatizace opakujících se úkolů během vývoje mobilních aplikací.

Informační systém pro správu projektů v architektuře mikroservis

Autor
Sergey Dunaevskiy
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému v architektuře mikroslužeb na základě existující bakalářské práce. Cílem je přepsat původní architekturu, automaticky otestovat a zajistit kontejnerizaci. Na základě analýzy oblasti mikroslužeb byly vybrány a adaptovány vhodné varianty realizace pro server i klienta. Vzhledem k rozsahu práce původní funkcionalita byla částečně přenesena do budoucího rozvoje. V závěru je nové řešení porovnáno s původním a zhodnocen výsledek.

Aplikace pro správu akreditačních materiálů - část odborné životopisy učitelů

Autor
Michal Kabelka
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška

Vizualizace datových toků a bussiness pravidel v grafové databázi

Autor
Daniel Hampl
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
V této práci zhodnotíme relační a grafové databáze pro použití při ukládání metadat a vizualizaci datové linie. Datovou linii zpracujeme pro použití v různých scénářích a vylepšíme ji pro efektivní využití ve vizualizaci. Navrhneme proces vizualizace různých druhů datových linií, jak do statických objektů, tak i v dynamickém prostředí, kde uživatel může procházet linií na v reálném čase.

Orchestrace a monitoring procesů v nástroji Manta Flow

Autor
Petr Gondek
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce popisuje problematiku spouštění mnoha dlouhotrvajících procesů. Zabývá se možnostmi orchestrace takových procesů v kontextu firmy MANTA a část práce je věnována také jejich plánování s využitím možností paralelizace. V neposlední řadě popisuje možnost monitorování a sledování průběhu spuštěného plánu a scénářů.

Anotací řízené zobrazování entit enterprise aplikací na platformě Java EE

Autor
Štěpán Osmík
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D.

Anketa ČVUT - verze 3.0 - vyplňování anketních lístků

Autor
Vojtěch Štecha
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato diplomová práce popisuje vývoj nové aplikace Anketa ČVUT. Analyzuje dostupné požadavky z předchozí práce kolegy Knapa, uvádí a porovnává možné návrhy realizace. Autor popisuje dostupné klient-server technologie a vývojové nástroje. Vybrané technologie a nástroje jsou použity při implementaci. Klient využívá technologie React a pro server byla použita Java s frameworkem Spring Boot. Vývoj probíhal agilním způsobem, kdy výsledky testů jednotlivých iterací byly ihned použity pro další verzi. Implementace byla též podrobena testování vybranými koncovými uživateli. Zdrojový kód je v příloze.

Generátor memů

Autor
Ondřej Závodný
Rok
2024
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Šmolík
Oponenti
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Anotace
Tato magisterská práce se zabývá vývojem aplikace pro správu šablon memů a nasledným generováním memů z těchto šablon. Jsou evaluovány existující generátory memů a popsána jejich funkcionalita. Výsledná aplikace je sestavena do docker image a poté nasazena do produkce. Aplikace byla otestována end-to-end testy a byla součástí usability testingu.

Systém pro zpracování datových toků v reálném čase

Autor
Vitalij Kozlov
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Anotace
Zpracování velkých dat se v posledních několika letech stalo velmi žádaným oborem, navzdory tomu, že přináší celou řadu výzev. Je při něm třeba shromažďovat, ukládat a zpracovávat data v různých objemech a formátech. Aby bylo možné řešit povahu velkých dat, musí být datové systémy navrženy spolehlivě, škálovatelně a zároveň tak, aby se daly snadno udržovat. V posledních několika letech se požadavky staly ještě náročnějšími, protože data je třeba zpracovávat nejen ve velkém objemu, ale také v reálném čase. Cílem této práce je navržení systému, který pracuje s velkými daty a který se zaměřuje na vysokou dostupnost, nízkou latenci a horizontální škálovatelnost. Tato práce zkoumá hlavní teorie a pro praktickou část se inspiruje osvědčenou Lambda architekturou, do které promítá vybrané technologické trendy - jmenovitě model veřejného cloud computingu a technologii kontejnerů. Práce dále popisuje implementaci prototypu cloudového systému, který byl vytvořen jako součást projektu, a diskutuje jeho výsledky.

Návrh a implementace backend pro projekt Česká elektronická knihovna

Autor
Tomáš Chvosta
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Diplomová práce se zabývá vytvořením backendu webové aplikace pro Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Tato aplikace umožňuje snadno prohlížet a spravovat digitalizované sbírky básní. Nejprve je provedena a popsána analýza požadavků, která vychází především z existujícího řešení, které však neumožňuje snadnou správu a koordinaci dat. Následně je provedena samotná analýza děl a je vytvořen společný model digitalizovaných sbírek. Na základě analýzy požadavků a dat je proveden návrh a implementace datového úložiště a také REST API, které využívá frontend aplikace pro práci s daty. Pro implementaci datového úložiště byl použit databázový systém MongoDB, který spadá do kategorie NoSQL databází. Implementace aplikačního serveru, který poskytuje REST API, využívá především technologie Node.js a Express.js a je připravena pro budoucí rozšíření. Poslední část práce je věnována testování funkčnosti a výkonu implementovaného řešení.

Anketa ČVUT - refaktoring backend

Autor
Oleksandr Chmel
Rok
2024
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Chvosta
Anotace
České vysoké učení technické využívá digitální řešení Anketa k průzkumu spokojenosti studentů s vyučovanými předměty. Ovšem poslední úprava základu této aplikace byla implementována několik let zpátky, a je tedy vůči velmi rychlému technologickému pokroku zastaralá. Zároveň obsahuje některá bezpečnostní rizika. Tato práce se věnuje inovativnímu návrhu a refactoringu backend komponenty pro vyplňování anketních lístků. To má za cíl odstranit potenciální bezpečnostní rizika a zlepšit škálovatelnost softwaru.

Návrh a implementace software pro interaktivní práci s objekty MBI pomocí jazyka MBIQL

Autor
Vojtěch Stránský
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Jan Pour, CSc.
Anotace
Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat software, který umožní interaktivní procházení a dotazování objektů MBI (Management Byznys Informatiky) pomocí jazyka MBIQL. Na základě analýzy a návrhu je vytvořena webová aplikace využívající javascriptový framework AngularJS, knihovnu D3.js a jako uložiště dat grafovou databázi Neo4j. Pomocí těchto technologií je v aplikaci naimplementován grafický dotazovací jazyk MBIQL, který je překládán do jazyka databáze Neo4j. Výsledky dotazu jsou zobrazeny knihovnou D3 v podobě grafu. Výsledkem diplomové práce je tedy softwarový systém, který využívá jazyka MBIQL a umožňuje uživateli nejenom dotazovaní a procházení objektů MBI, ale i ukládání a třídění vzniklých dotazů. Uživateli je nabídnuta alternativní možnost pro získávání informací z MBI a to interaktivním způsobem pomocí nového dotazovacího jazyka a databáze Neo4j.

Aplikace Akrmat - verze 4.0 - backend

Autor
Jan Štefánik
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Daněček
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá přepsáním backendu předchozí verze fakultního systému Akrmat s využitím modernějších technologií. V rámci práce jsou sesbírány požadavky na novou verzi, je analyzováno předchozí řešení včetně identifikace jeho nedostatků. Na základě těchto informací je proveden návrh a implementace. Výsledkem je nový funkční backend systému Akrmat, který je připraven na propojení s novou verzí frontendu tohoto systému, která má být do budoucna vytvořena.

Definice a kontrola integritních omezení ve (schema free) grafové databázi I

Autor
Jiří Kovačič
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Adam Šenk
Anotace
V této práci jsou představeny možné druhy integritních omezení, které mohou být implementovány do grafové databáze Neo4j. Práce je rozdělena ve větší míře na teoretickou a v menší míře na praktickou část. Cílem teoretické části je vyvodit různá omezení týkající se integritních omezení a podložit tato odůvodnění samotnou použitelností i mimo jiné ve formě časové složitosti. Dále se v práci zabýváme návrhem nové syntaxe jazyka Cypher pro definování nových integritních omezení. V implementační části je navržen prototyp rozhraní, které má na starosti spouštět kontrolu dat v grafové databázi Neo4j na základě nadefinovaných integritních omezení.

Nástroj pro verzování APEX aplikací

Autor
Daniel Zámečník
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Táto diplomová práca sa zaoberá problémom malej podpory Oracle-u pri nasadzovaní APEX aplikácií medzi rôznymi prostrediami a verzovaním aplikácií. Taktiež popisuje aj prostredie APEX, jeho rozdiely medzi verziami 4.2 a 5.1 a spôsob rýchleho vývoja aplikácií pomocou tohto nástroja.

Systém přepisu matričních knih formou crowd-sourcing

Autor
Filip Nezbeda
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.
Anotace
Cílem této diplomové práce je analýza, návrh a proof-of-concept systému, který bude formou crowd-sourcing umožňovat zájemcům o genealogii přepisovat matriční knihy. Dalším cílem je pak rešerše již existujících řešení. Hlavním výsledkem práce je analýza domény a podklady pro implementaci systému. Dále je vytvořeno proof-of-concept řešení, které ukazuje, že je návrh systému validní.

Analýza datových toků v reportovacích nástrojích

Autor
Petr Košvanec
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Podstatou této práce je proniknutí do datových struktur v reportovacích nástrojích, které jsou kritickou součástí strategického rozhodování jakékoliv větší firmy. Znalost datových toků pomáhá udržovat kvalitu firemních dat, redukovat dopady změn infrastruktury nebo například dodržovat právní předpisy. Na základě analýzy několika velkých hráčů na poli reportovacího software je v rámci díla vytvořen model reprezentující objekty datových toků. Hlavním cílem implementace bylo vytvořit na základě tohoto modelu prototyp modulu pro software Manta Flow, který se zabývá vizualizací datových toků v širokém spektru technologií. Tento modul, označovaný také jako "konektor", byl úspěšně vytvořen pro nástroj IBM Cognos a kromě toho, že produkt brzy čeká reálné nasazení, může tato práce sloužit i jako inspirace pro další podobné moduly pro jiné reportovací nástroje.

Portál České elektronické knihovny pro Ústav české literatury

Autor
Filip Hladej
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Chvosta
Anotace
Tato práce se zabývá přepracováním aktuálního řešení webového portálu české elektronické knihovny pro Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Nejprve byla provedena obšírná analýza požadavků, následně byly vytvořeny modely reprezentující vzhled a funkčnost výsledné aplikace. Tyto modely byly poté otestovány, schváleny a jejich výsledná podoba byla použita při implementaci. Nově vytvořené uživatelské rozhraní v rámci klientské části nového webového řešení bylo otestováno, nasazeno a zdokumentováno.

Benchmark grafových databází pro potřeby data lineage

Autor
Milan Kovář
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je zanalyzovat momentální situaci na poli grafových databází a určit vhodnost jednotlivých možných řešení pro data lineage nástroj projektu Manta.

Návrh a implementace paralelního zpracování datových toků v projektu Manta

Autor
Tomáš Polačok
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Lucie Svitáková
Anotace
Táto práca sa zameriava na migráciu imperatívneho prístupu grafových algoritmov z grafovej databázy Titan do procedurálneho prístupu grafovej databázy Neo4j pomocou dotazovacieho jazyka Cypher. Cieľom je tiež optimalizovať tieto algoritmy a zaviesť paralelizmus, čo môže byť celkom náročná úloha z dôvodu uzamykania databázy, ako aj ďalších obmedzení pochádzajúcich z paralelizovaných algoritmov.

IS pro tvorbu a generování akreditačních materiálů

Autor
Jakub Jambor
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška

Případová studie využití NoSQL databázi pro část datového skladu VZP

Autor
Stanislav Němec
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Kristián Vadkerti
Anotace
Předmětem této diplomové práce je provedení případové studie použití NoSQL databázových technologií pro část datového skladu Všeobecné zdravotní pojišťovny. To zahrnuje rešerši NoSQL databází, analýzu současného řešení a analýzu typických dotazů do datového skladu. Dalším cílem je výběr dvou NoSQL technologií a jejich porovnání se stávajícím řešením v databázi Oracle. Výsledky tohoto porovnání poslouží jako základ pro rozhodnutí o vhodnosti těchto technologií pro využití v části datového skladu. Na základě analýzy současného řešení a typických dotazů jsem identifikoval požadavky na případné řešení. Na základě těchto požadavků a rešerše NoSQL databází jsem vybral nástroje Apache Impala a kombinaci Apache Impala s Apache HBase. Tato dvě řešení jsem nainstaloval do testovacího prostředí a na ukázkových datech jsem je porovnal se stávajícím řešením v databázi Oracle. Porovnání jsem provedl s pomocí naměřených časů odezvy na poskytnuté typické dotazy. Z dat měření vyplynulo, že s rostoucí velikostí dat si z pohledu odezvy na~ukázkové dotazy vedla lépe vybraná řešení s pomocí NoSQL technologií.

Konceptuální analýza datových domén Studium a Hodnocení kvality výuky s ohledem na datovou čistotu

Autor
Václav Jirovský
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá zlepšením datové čistoty v datovém skladu organizace pomocí procesní a datové analýzy. Práce popisuje problematiku datové čistoty a základy metod DEMO a OntoUML. Dále se zabývá konceptuální a procesní analýzou organizace a navrhuje doporučení na konceptuální a procesní úrovni, která povedou k vyšší míře datové čistoty v organizaci.

Distrubuované ukládání a zpracování velkého množství dat - případové studie

Autor
Dominik Veselý
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.

Systém Akrmat verze 3

Autor
Jakub Štefan
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá rozšířením funkcionality systému AKRMAT pro tvorbu a správu akreditačních materiálů na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. V rámci práce je provedena analýza stávající verze systému a jsou identifikovány jeho nedostatky. Na základě získaných informací je proveden návrh a implementace vylepšení systému, včetně nového uživatelského rozhraní. Výsledkem práce je nová, plně funkční verze systému AKRMAT, která je výrazně lepším nástrojem pro správu akreditačních materiálů než jeho předchozí verze.

Studie volby databázové platformy pro realizaci normalizovaných softwarových systémů

Autor
Lukáš Janeček
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Na začátku práce jsou popsány NoSQL databáze a některé jejich vlastnosti spojené zejména s CAP teorémem. Další kapitola se věnuje teorii NS podle knihy Normalized Systems [15] a jsou zde nejen přesné definice, ale také její intuitivní chápání. Stěžejní částí práce je rozbor jednotlivých NoSQL databází z pohledu jejich vhodnosti pro použití s NS a je zde popsáno existující řešení postavené na technologii EJB.

Anketa ČVUT v 4.0 - Datové schéma a byznys vrstva v databázi

Autor
Ilya Parakhnich
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá kompletním refaktorováním databázové vrstvy aplikace Anketa ČVUT a také návrhem systematické správy jejích zdrojových kódů. Dále se věnuje řešením dodatečných požadavků a rovněž analýze a úpravě dalších modulů navazujících na databázovou vrstvu.