Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Projekty

Analýza motivických klastrů z oblasti aktuálních kulturně-společenských témat a jejich aplikace na materiál uměleckých textů 19. a počátku 20. století

Program
ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TL05000288
Období
2021 - 2023
Popis
Hlavním cílem projektu je vytvoření postupů pro analýzu tematických klastrů na materiálu uměleckého textu novočeské literatury a jejich následná aplikace na konkrétní digitalizovaně zpracované texty. Smyslem projektu je za využití softwarových nástrojů materiál uměleckého textu roztřídit podle stanovených kulturně-společenských kategorií, jež i dnes vnímáme jako společensky závažná a aktuální, do tematických hnízd, s nimiž bude moci uživatel pracovat, třídit je a kombinovat, což mu umožní nalezení nečekaných souvislostí v textech novočeského básnictví. Výstup výzkumu se následně promítne do prezentační aplikace, která bude zpřístupňovat takto zpracovaný materiál pomocí definovaných modulů podle cílového uživatele (čtenářská veřejnost; student středoškolák a vysokoškolák, resp. pedagog; badatel; vydavatel). Tato prezentační aplikace bude přístupná on-line a přinese nejvýznamnější knihy česky psané poezie 19. a počátku 20. století ve fulltextu s rozsáhlým rejstříkem nástrojů. Proponovaná aplikace má potenciál zásadním způsobem ovlivnit způsob výuky literatury, bude moderní didaktickou pomůckou a bude mít též dopad v oblasti výzkumu společenských věd.

Biomasa v trvale udržitelné krajině: platforma pro výuku fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině

Program
ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TL05000150
Období
2021 - 2023
Popis
Cílem projektu je inovace výuky fotosyntézy na ZŠ a SŠ ve smyslu jejího významu pro tvorbu trvale udržitelné biomasy, chemismus vod a atmosféru v době globální klimatické změny. Prostředkem k dosažení tohoto cíle bude digitální platforma obsahující interaktivní učebnici k tématu fotosyntézy suchozemských a vodních rostlin využitelná pro 8. a 9. roč. ZŠ a a 1. a 2 roč.SŠ, v praxi ověřené a moderními výukovými metodami (challange based learning, project based learning, inquiry learning, place based education) zpracované návody na experimentální úlohy a metodiku pro učitele. Platfotma bude vyvíjena prostřednictvím výzkumného rámce tvořeného „Modelem didaktické rekonstrukce“, pedagogickou metodou využívanou pro inovace výuky v didaktice přírodovědných předmětů.

CellStore - výukový a výzkumný XML nativní databázový stroj

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS10/308/OHK3/3T/18
Období
2010 - 2012
Popis
Projekt CellStore běží od roku 2003. Základní verze systému je již k dispozici a byla publikována coby autorizovaný software. Cílem dalších prací je podstatné rozšíření tohoto systému konkrétně zejména o tyto moduly: podpora typového podsystému v XQuery dotazech, integrace XQuery Update Facility (DML jazyk), transakční zpracování a optimalizace XQuery dotazů.

Datová platforma pro marketingovou komunikaci

Program
Operační program Praha - pól růstu ČR
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, 1820000110
Období
2020 - 2021
Popis
Společnost připravuje vytvoření datové platformy, která propojí dosud nespolupracující roztroušená veřejně dostupná data z datových a informačních zdrojů z oblasti marketingu, médií a komunikace. Datová platforma na jednom místě poskytne přehled o datových zdrojích využitelných v rámci procesu marketingové komunikace.

Interoperabilita staticky a dynamicky typovaných jazyků

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS11/084/OHK3/1T/18
Období
2011
Popis
Cílem projektu je najít a vyvinout techniky, které umožní plnou integraci staticky a dynamických typovaných programovacích jazyků. Součástí projektu je implementace prototypu virtuálního stroje, který je schopen interpretovat jazyk Java a Smalltalk a zároveň umožňuje používat tyto jazyky zcela přirozeným způsobem. Řešení bude validováno na reálných případech z praxe.

Nástroje pro automatizaci Quality Assurance rozsáhlých Business Intelligence systémů a datových skladů

Program
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TA03010964
Období
2013 - 2016
Popis
Prostředí Business Intelligence systémů a datových skladů se skládá z tisícovek programových artefaktů. Automatizovaná správa velkého množství artefaktů vyžaduje vysoce výkonné nástroje, které na trhu chybí. S využitím posledních výsledků teoretického výzkumu a dlouhodobých praktických zkušeností se správou prostředí založených na standardech SQL a XML vytvoříme nástroje, které budou představovat revoluční změnu v oblasti současných nástrojů Quality Assurance, kam se investují velké finanční prostředky.

Nástroje pro governance dynamických aspektů Big Data prostředí

Program
EPSILON: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TH02010287
Období
2017 - 2019
Popis
Klíčovým trendem posledních desetiletí při řízení společností je rozhodování založené na datech (tzv. data-driven). Kritický systém podniku, který tento typ rozhodování a řízení umožňuje, je datový sklad (DWH), resp. Business Intelligence (BI). Rychle se měnící (nejen) ekonomické podmínky nutí společnosti BI dynamicky rozvíjet a efektivita správy a rozvoje BI (tzv. Data Governance) je podmínkou pro úspěšnou práci s daty. Big Data revoluce však přináší do světa zpracování dat masivní změny a ukazuje se, že dosavadní Data Governance technologie a metody jsou ve světě velkých dat neefektivní. Cílem projektu je proto vytvořit nástroje, které zajistí efektivní Data Governance i v Big Data prostředí, a uchrání tak miliardy korun investovaných po celém světě do dosavadního rozvoje BI.

Návrh a prototypová implementace specializovaného informačního systému pro řízení specifické zakázkové výroby

Program
Operační program Praha - pól růstu ČR
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, 0000605
Období
2021
Popis
Cílem projektu je zmapování jednotlivých procesů zakázkové výroby, v tomto případě zakázkové výroby luxusních hodinek, vytvoření strukturálního i procesního modelu celé aplikační domény a na jeho základě návrh a implementace podpůrného softwarového systému, který bude dobře škálovatelný a pomocí konfigurace snadno upravitelný v případě změn některých dílčích procesů. Při návrhu a realizaci bude dbáno na to, aby výsledný systém byl po drobných (konfiguračních) úpravách použitelný obecně.

Pokročilé inovativní datové struktury v podpoře celoživotního vzdělávání

Program
Operační program Praha - pól růstu ČR
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, 0000605
Období
2020 - 2021
Popis
Cílem projektu je poskytnutí expertních znalostí z aplikovaného výzkumu v oblastech konceptuálního a ontologického modelování, aplikace grafových databází a specifikace, návrhu a prototypové implementace budoucí specifické funkcionality agregačního portálu pro podporu vzdělávání.

Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS15/118/OHK3/1T/18
Období
2015
Popis
Projekt navazuje na výsledky předchozího SGS projektu stejného jména. Rámcovým cílem je pokračování započaté práce na perspektivních konceptech softwarového inženýrství. V souladu se změnou řešitelského týmu a s vývojem v dílčích zkoumaných oblastech se v tomto roce zaměříme zejména na následující oblasti: (1) Modelem řízený vývoj software, (2) Dotazování distribuovaných XML dat, (3) - Enterprise Social Computing a (4) - Softwarové ekosystémy.

Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS16/120/OHK3/1T/18
Období
2016
Popis
Projekt navazuje na výsledky předchozího SGS projektu stejného jména. Rámcovým cílem je pokračování započaté práce na perspektivních konceptech softwarového inženýrství. V souladu se změnou řešitelského týmu a s vývojem v dílčích zkoumaných oblastech se v tomto roce zaměříme zejména na následující oblasti: (1) Modelem řízený vývoj software, (2) Dotazování distribuovaných XML dat, (3) Enterprise Social Networking.

Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS17/211/OHK3/3T/18
Období
2017 - 2019
Popis
Projekt navazuje na výsledky předchozího SGS projektu stejného jména. Rámcovým cílem je pokračování započaté práce na perspektivních konceptech softwarového inženýrství. V souladu se změnou řešitelského týmu a s vývojem v dílčích zkoumaných oblastech se v tomto roce zaměříme zejména na následující oblasti: (1) Modelem řízený vývoj software, (2) Distribuované a paralelní zpracování dat v grafových databázích, (3) Generování modelů z textových specifikací.

Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS13/099/OHK3/1T/18
Období
2013
Popis
Cílem projektu je práce na moderních konceptech a technologiích v oblasti softwarového inženýrství, který bude zahrnovat čtyři dílčích témata: (1) modelově řízený vývoj software, (2) interoperabilita objektových jazyků, (3) softwarové ekosystémy a (4) událostmi řízené zpracování dat. Tento projekt umožní sjednocení těchto témat s cílem vylepšit organizaci práce efektivním řízením výzkumu, sjednotit hodnocení výsledků a vylepšit distribuci prostředků na výzkum, která se bude odvíjet od konkrétních výsledků výzkumu.

Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS14/103/OHK3/1T/18
Období
2014
Popis
Projekt navazuje na výsledky předchozího SGS projektu stejného jména. Rámcovým cílem je pokračování započaté práce na perspektivních konceptech softwarového inženýrství. V souladu se změnou řešitelského týmu a s vývojem v dílčích zkoumaných oblastech se v tomto roce zaměříme zejména na následující oblasti: (1) softwarové ekosystémy, (2) událostmi řízené zpracování dat a (3) modelově řízený vývoj software.

Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS23/206/OHK3/3T/18
Období
2023 - 2025
Popis
Projekt navazuje na výstupy předchozího SGS projektu stejného jména. Jako svůj rámcový cíl si klade pokračování v práci na perspektivních oblastech softwarového inženýrství. Oproti předchozímu projektu dochází v důsledku změn v řešitelském týmu a s pokrokem ve zkoumaných oblastech ke změnám v primárních zkoumaných oblastech. Tento rok se proto zaměříme především na následující oblasti:

Porkočilý výzkum v softwarovém inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS20/209/OHK3/3T/18
Období
2020 - 2022
Popis
Projekt navazuje na výsledky předchozího SGS projektu stejného jména. Rámcovým cílem je pokračování započaté práce na perspektivních konceptech softwarového inženýrství. V souladu se změnou řešitelského týmu a s vývojem v dílčích zkoumaných oblastech se v tomto roce zaměříme zejména na následující oblasti: (1) Modelem řízený vývoj software, (2) Distribuované a paralelní zpracování dat v grafových databázích, (3) Generování modelů z textových specifikací.