Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Děkan

Děkan je vrcholným představitelem fakulty. Jmenuje a odvolává ho rektor na návrh akademického senátu. Současným děkanem je doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Roli děkana definuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Dále jej doplňuje Statut ČVUT a Statut FIT.

Volba kandidáta na děkana

Akademický senát FIT ČVUT vyhlašuje volbu kandidáta na děkana Fakulty informačních technologií ČVUT pro funkční období 2021–2025.

PODROBNOSTI

Poradní orgány děkana

Mezi stálé poradní orgány děkana patří vedení FIT, kolegium a grémium děkana. Na jejich zasedání se projednávají záležitosti fakulty. 

  • Členy vedení FIT jsou děkan, proděkani, tajemník a vedoucí kanceláře děkana. Stálým hostem je předseda Akademického senátu FIT.

  • Mezi členy kolegia patří děkan, proděkani, tajemník, předseda AS FIT a případně další zaměstnanci jmenovaní děkanem po projednání v AS FIT.

  • Grémium se skládá z děkana, proděkanů, vedoucích kateder, tajemníka, vedoucího oddělení ICT a předsedy AS FIT, případně dalších zaměstnanců fakulty jmenovaných děkanem po projednání v AS FIT.

Děkani FIT

2017–2021: doc. Marcel Jiřina

Doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., působí na fakultě od roku 2013. V letech 2013–2017 zastával funkci proděkana pro vědu a výzkum a také člena Vědecké rady FIT. Od roku 2015 je členem Oborové rady doktorského studijního programu Informatika a zároveň je garantem magisterské studijní specializace Znalostní inženýrství.

2009–2017: prof. Pavel Tvrdík

Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., působí na fakultě od jejího vzniku v roce 2009. V současnosti je vedoucím Katedry počítačových systémů a garantem magisterské specializace Počítačové systémy a sítě. Dále je vedoucím výzkumné skupiny Paralelní a distribuované výpočty. V roce 2009 se zasloužil o založení FIT.

Kontakt

Kancelář děkana najdete ve 3. patře Nové budovy ČVUT místnosti T9:334. Vstup je možný přes kancelář T9:333, ve které sídlí Kancelář děkana.

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Děkan

Markéta Loučková

Sekretářka děkana