Děkan

Děkan je vrcholným představitelem fakulty. Jmenuje a odvolává ho rektor na návrh akademického senátu. Děkan může udělovat při významých příležitostech jednotlivcům či dalším institucím Medaili FIT, nejvyšší poctu fakulty. Každý sememestr pak také oceňuje vynikající bakalářské a diplomové závěrečné práce Cenou děkana.

Současným děkanem je doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. Roli děkana definuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Dále jej doplňuje Statut ČVUT a Statut FIT.

Poradní orgány děkana

Mezi stálé poradní orgány děkana patří vedení FIT, kolegium a grémium děkana. Na jejich zasedání se projednávají záležitosti fakulty. 

  • Členy vedení FIT jsou děkan, proděkani, tajemník a vedoucí kanceláře děkana. Stálým hostem je předseda Akademického senátu FIT.

  • Mezi členy kolegia děkana patří děkan, proděkani, tajemník, předseda AS FIT a případně další zaměstnanci jmenovaní děkanem po projednání v AS FIT.

  • Grémium děkana se skládá z děkana, proděkanů, vedoucích kateder, tajemníka, vedoucího oddělení ICT a předsedy AS FIT, případně dalších zaměstnanců fakulty jmenovaných děkanem po projednání v AS FIT.

Děkani FIT

2017–2025: doc. Marcel Jiřina

Doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., působí na fakultě od roku 2013. V letech 2013–2017 zastával funkci proděkana pro vědu a výzkum a také člena Vědecké rady FIT. Od roku 2015 je členem Oborové rady doktorského studijního programu Informatika a zároveň je garantem magisterské studijní specializace Znalostní inženýrství.

2009–2017: prof. Pavel Tvrdík

Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., působí na fakultě od jejího vzniku v roce 2009. V současnosti je vedoucím Katedry počítačových systémů a garantem magisterské specializace Počítačové systémy a sítě. Dále je vedoucím výzkumné skupiny Paralelní a distribuované výpočty. V roce 2009 se zasloužil o založení FIT.

Kontakt

Kancelář děkana najdete ve 3. patře Nové budovy ČVUT místnosti T9:334. Vstup je možný přes kancelář T9:333, ve které sídlí Kancelář děkana.

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Děkan

Markéta Loučková

Sekretářka děkana