Koronavirus – Aktuálně

Ke snížení rizika přenosu nákazy onemocnění covid-19 se provoz fakulty řídí mimořádnými a ochrannými opatřeními.

Informace ČVUT ke koronaviru

Aktuální opatření na FIT od 14. 3. 2022

 • Přístupnost budov FIT a dalších provozů: bez omezení.
 • Zakrytí dýchacích cest již není od 14. 3. 2022 ve vnitřních prostorách povinné. (Týká se již pouze prostor sociálních a zdravotnických zařízení, více v mimořádném opatření MZ ČR.)
 • Z důvodu minimalizace přenosu nákazy vyzýváme, aby před návštěvou praktického lékaře ve Zdravotním středisku Bechyňova došlo nejdříve k telefonickému objednání a konzultaci případné návštěvy.

Opatření pro zaměstnance

 • Na zaměstnance nedopadá žádné opatření či omezení na pracovišti.
 • Fakulta nadále umožňuje režim práce z domova (home office) po schválení vedoucím zaměstnancem, v maximálním rozsahu 5 pracovních dnů v měsíci.

Opatření pro studenty

 • Na studenty nedopadá žádné opatření či omezení při pohybu v prostorách školy.

Informace k výuce v akademickém roce 2021/2022

 • Zahraničním studentům, kteří se z objektivních důvodů nemohou fyzicky účastnit výuky (např. jim nebylo vydáno vízum), bude fakulta poskytovat distanční podporu.
 • Výuka v letním semestru je prezenční.
 • Informace o výuce jednotlivých předmětů jsou dostupné v informačním systému Courses.
 • Nebudou-li studenti vyučujícím konkrétního předmětu informováni jinak, platí časový rozvrh výuky.
 • Pokračujeme ve zpřístupňování streamů z velkých přednáškových sálů FIT a záznamů z přednášek ve velkých sálech na webu OnlineFIT. FIT tímto naplňuje jedno z opatření ke zvýšení kvality studia na FIT ČVUT, které je v souladu se schváleným Strategickým záměrem FIT a jeho Plánem realizace. Více info, včetně právních a technických informací k pořizování a zpřístupnění záznamů a jejich souladu s GDPR a dalšími právními předpisy, naleznete na OnlineFIT. Záznamy z přednášek z ostatních učeben FIT budou zveřejňovány volitelně, dle sdělení příslušných vyučujících.
 • Studijní oddělení funguje v rámci uvedených úředních hodin.
 • Na základě dopadů pandemie covid-19 došlo k vydání Metodického pokynu č. 1/2022podpoře studentů se specifickými potřebami a o mimořádném řešení obtíží při studiu. ČVUT se bude snažit vyjít vstříc bakalářským a magisterským studentům, u kterých došlo v důsledku pandemie ke zvlášť závažným rodinným či zdravotním komplikacím, jež vedly ke zhoršení či narušení zdraví a v této souvislosti k obtížím při studiu. V případě takové situace kontaktujte svoji studijní referentku.

Co byste měli vědět o koronaviru?