Finanční podpora pro studenty za jejich výzkum v programu VýLeT

16. 4. 2024Ivana Macnarová

Studenti FIT ČVUT se opět mohou přihlásit do fakultního programu Výzkumné léto na FIT ČVUT (VýLeT). Zapojit se mohou s vlastním výzkumným tématem a na toto téma domluveným mentorem nebo si mohou vybrat ze seznamu témat nabízených fakultou a zapojit se tak do vědecko-výzkumných aktivit na fakultě. Pod vedením mentorů z řad akademických pracovníků a doktorandů FIT ČVUT mohou publikovat vlastní vědecký článek nebo vytvořit příspěvek na konferenci a získat tak finanční odměnu až do výše 35 000 Kč. Aktuální ročník VýLeT 2024 byl právě zahájen a přihlášku si studenti mohou podat do 30. dubna 2024.

Výzkumný program je rozdělen do dvou etap. První hlavní etapa probíhá během letních měsíců a jejím výstupem je krátká zpráva o výzkumu. Druhá etapa se odehrává v průběhu zimního semestru a výstupem je připravená publikace populárně-naučného článku nebo konferenčního příspěvku.

V rámci VýLeTu 2023 bylo úspěšně odevzdáno 32 výstupů, což je velký nárůst oproti předchozím ročníkům. Téměř všechny tyto výstupy mají ambici ucházet se o představení na mezinárodní konferenci nebo publikování ve vědeckém časopise, například Computational and Structural Biotechnology Journal nebo Simulation Modelling Practice and Theory, a čekají na posouzení. 23 z těchto výstupů čeká na přijetí a možnost prezentace na vědecké konferenci včetně těch s hodnocením Core A* (International Joint Conference on Artificial Intelligence), či  konference s hodnocením A (European Conference on Artificial Intelligence a Eurosys Conference). 

Studenti ve spolupráci s mentory FIT ČVUT se snaží ve svých výzkumných projektech zabývají  problémy, jejichž řešení mohou být aplikovatelné v běžném životě nebo i ve vědecké sféře. Mezi úspěšné absolventy patří, pod vedením mentora Ing. Šimona Schierreicha, také Bc. José Gaspar Smutný, který v roce 2023 absolvoval bakalářské studium specializace Teoretická informatika. V rámci VýLeTu 2023 publikoval článek „The Parameterized Complexity of Maximum Betweenness Centrality“ vycházející z jeho bakalářské práce.

„V rámci výzkumného programu jsem se zabýval studiem problému Maximum Betweenness Centrality, kdy je daná sociální síť a úkolem je najít skupinu uživatelů, kteří jsou v rámci sítě nejdůležitější či nejvlivnější. Tento problém nachází využití v mnohých oblastech, od analýzy biologických struktur až po rozkrývání teroristických sítí. Obecně je řešení tohoto problému výpočetně těžké, proto se v projektu snažím najít taková omezení, pro které je problém rychle řešitelný i pro velké instance,“ konstatuje Bc. José Gaspar Smutný.

„Současné výsledky projektu dávají částečný přehled, jaká omezení vstupních parametrů a které restrikce sociální sítě vedou k efektivním algoritmům řešícím MBC, a které nikoliv. Jsem rád, že José plánuje v projektu pokračovat zejména studiem dalších strukturálních omezení a případně i jejich kombinacemi,“ dodává mentor Ing. Šimon Schierreich, člen Katedry teoretické informatiky.

Do programu VýLeT se může přihlásit každý student bakalářského nebo navazujícího magisterského programu na FIT ČVUT. Aktuálně je možné se hlásit do ročníku VýLeT 2024.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková