Magisterská specializace Systémové programování

Specializace se zabývá návrhem a vývojem efektivních systémových částí aplikací. Pro takový vývoj je důležitá jak detailní znalost těchto částí a jejich existujících návrhů (jádra operačních systémů, virtuální stroje, překladače, automatická správa paměti atd.), tak i detailní znalost teoretických a praktických možností programových nástrojů používaných při jejich vývoji (sémantika a modelování programovacích jazyků, běhová prostředí, možnosti moderních optimalizátorů). Vyváženost teoretických i aplikačních témat zajišťuje pochopení principů a zároveň i možnost jejich aplikace.

Tato specializace přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Teoretická informatika. Specializace je vhodná i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi budou detailně obeznámeni jak s principy a vnitřní strukturou systemových částí moderních systémů (jádra OS, překladače, virtuální stroje, běhové systémy, techniky správy paměti a dalších zdrojů), tak s nástroji a algoritmy pro jejich efektivní tvorbu a optimalizaci částí systémů.

Absolventi budou rozumět sémantice moderních programovacích jazyků a umět ji modelovat. Budou schopni navrhnout a vyvíjet komponenty moderních operačních systémů, překladačů a systémů běhové podpory, včetne metod automatické správy paměti. Získají znalosti nízkourovňového programování (klíčové části OS, generování strojového kódu). Budou schopni analyzovat nestandardní systémové požadavky, navrhovat a realizovat jejich řešení.

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi této specializace naleznou uplatnění například ve firmách na pozicích zaměřených na softwarový vývoj systémů a systémových nástrojů a obecně ve sféře programování, analýzy a používání vyšších programovacích jazyků. Uplatní se rovněž při pokračovánı́ v doktorských studijnı́ch programech na tuzemských i zahraničnı́ch univerzitách.

Předměty specializace

Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty specializace jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra teoretické informatiky. Garantem této specializace je doc. Jan Janoušek. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

nobody - profile

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Garant magisterské specializace Systémové programování

Vedoucí Katedry teoretické informatiky

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., jan.janousek@fit.cvut.czGarant magisterské specializace Systémové programování


Poslední změna: 16.1.2020, 11:05