Ing. Jiří Chludil

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Výuková aplikace Dráček II - gamifikace a personalizace

Autor
Karel Kovařovic
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Projekt Dráček II představuje moderní výukovou aplikaci pro žáky základních škol se zvýšeným důrazem na děti s poruchami učení. Předmětem této práce je zejména vhodné přizpůsobení grafického vzhledu výsledné aplikace tak, aby byla pro děti atraktivní a zajímavá. Práce se rovněž zabývá analýzou a řešením problémů vzniklých nízkým věkem cílového uživatele, jakými je například negramotnost, a gamifikací jednotlivých her systémem odměn, za účelem zvýšení interaktivity. Získané informace jsou pak použity k návrhu a implementaci řešení do výsledné aplikace.

SAGE2 - Vstupní zařízení a ovládání platformy

Autor
Kristýna Böhmová
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Melnikov
Anotace
Tato práce se zabývá možností propojení herních vstupních zařízení se SAGE systémem. Rozebírá základní informace o vstupních zařízení a architektuře SAGE. Na základě podrobné analýzy, testovaní a implementace několika způsobů propojení, jsem přišla na způsob komunikace gamepadu a SAGE serveru. Dále se zabývám některými částmi prototypu videohry, vyvíjené v Unity enginu a exportované jako WebGL aplikace pro SAGE. Představuji několik základních možností implementace umělé inteligence. Prototyp byl vytvořen v průběhu minulého roku v mém volném čase a v rámci předmětu Programovaní grafických aplikací.

Webový frontend informačního systému

Autor
Jakub Doležal
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Cílem této bakalářské práce je návrh, implementace a otestování webového frontendu informačního systému pro firmu MAHALUX s.r.o. Hlavním účelem aplikace je zefektivnění a centralizování evidence provozních dat firmy. Na základě sběru požadavků a analýzy firemních procesů je navržen informační systém s webovým frontendem, který je implementovaný pomocí frameworku ReactJS v jazyce JavaScript. Serverová část aplikace je realizována ve skriptovacím jazyce PHP s využitím frameworku Nette. Aplikace byla podrobena uživatelskému testování použitelnosti. Výsledkem práce je informační systém spustilný v běžném webovém prohlížeči.

Věnná města českých královen - Úprava 3D modelů ve virtuální realitě

Autor
Patrik Křepinský
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
V analytické části práce zpočátku popisuje zařízení HTC Vive a HTC Vive Pro, v této kapitole popisuje některé praktiky a časté problémy s virtuální realitou. Následně je popis některých technik manipulace a vizualizace 3D objektů v počítačové grafice se zaměřením na virtuální realitu. V další části jsou důsledně popsány funkční a nefunkční požadavky na projekt, které vzešli ze zadání práce a z rozhovoru s historičkou na Univerzitě v Hradci Králové. V praktické části je návrh, který je vytvořen na základě požadavků. Zpočátku je zde stručně popsán rozsáhlý systém projektu Věnná města českých královen a poté vytvořený doménový model. U implementace je popsáno fungování a ovládání prototypu a na konci je kapitola zabývající se problematikou testování a průběžné integrace.

Kosterní animace částicových systémů

Autor
Jan Husák
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil

Projekt Skřítek - Správce aplikací

Autor
Jindřich Štěpánek
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Hunka

ČVUT Navigátor - Rozšíření modulů serverové části I

Autor
Ján Seman
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Kubr, Ph.D.
Anotace
Projekt ČVUT Navigátor je modulárny systém zostavený zo serverových častí a klientských aplikácií používaných pre väčšinu platforiem. " Rozšíření modulů serverové části I." je pokračovaním aplikácií pozostávajúcich z viacerých modulov. Doplnením požadovaných funkcií serverových častí do modulov vzniká jeden celok, ktorý pomôže nielen študentom, pedagógom ale i návštevníkom ČVUT v Prahe k pohodlnej a predovšetkým prehľadnejšej, elektronickej navigácii v jednotlivých budovách ale aj medzi samotnými.budovami. Pohyb študentov, pedagógov, návštevníkov školy a pod. sa zaobíde bez tlačených orientačných plánikov, situačných máp, orientačných tabúľ, (bez " papierovej navigácie" ), bez pýtania sa náhodných okoloidúcich (bez"verbálnej navigácie"). Kvalitatívne lepšou formou navigácie je určite využívanie aplikácií projektu ČVUT Navigátor a chytrého mobilu.

Virtuální historický průvodce - jádro

Autor
Vít Černý
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Práce je věnována analýze potřeb a prostředků pro vývoj jádra systému projektu Virtuálního historického průvodce, který má zjednodušit práci odborníkům (zvláště historikům) a zpříjemnit návštěvu historických památek široké veřejnosti. V práci jsou zevrubně analyzovány některé z nejpoužívanějších databázových systémů. Dle hodnotících metrik vybraných na základě funkčních a nefunkčních požadavků a předchozí práce na projektu jsou jednotlivé systémy ohodnoceny a nejvhodnější je pak vybrán pro následnou implementaci. Důkladně je popsána technologie replikace, její potřebnost pro projekt a její možné realizace. V neposlední řadě jsou rozebrány možnosti monitoringu celého jádra. Hlavním cílem této práce není vytvořit plně funkční jádro projektu, ač je funkční prototyp implementován, ale sestavit obsáhlý manuál, základní kámen činnosti pro následující generace řešitelů projektu.

ČVUT Navigátor - Webový klient

Autor
Dzmitry Mikhliuk
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.

Projekt Skřítek - Grafický engine

Autor
Petr Zavadil
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Hunka

BOZP portál - Vedení studentského týmu a specifikace požadavků při jeho tvorbě

Autor
Štefan Pinďák
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek

Knihovna pro analýzu snímků a video streamů

Autor
Petr Bárta
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Melnikov

Zákaznický portál - Správa technologického zařízení

Autor
Petr Mrakava
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Tomáš Veselý

Metodika pro srovnání deferred a forward rendererů

Autor
Tomáš Malý
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Deferred renderer se v posledních letech stal velmi populární technikou používanou v mnoha počítačových hrách a herních nebo grafických enginech. Cílem této práce je experimentálně ověřit použitelnost této techniky v budoucnosti s nástupem obrazovek s velkými rozlišeními (4k nebo 8k) a obecně, pro které scény a nastavení je vhodná.

Věnná města českých královen - Digitalizace historického oblečení

Autor
Alena Žižková
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Anotace
Bakalářská práce se zabývá digitalizací historického oblečení, které je oblékáno na generované postavy. Oblečené postavy budou využity v rámci projektu Věnná města českých královen. Práce analyzuje vývoj historického oblečení od renesance až po secesi a zároveň aktuálně dostupné nástroje, které slouží k úpravě 3D modelů. Dále jsou v práci popsány dvě metody digitalizace historického oblečení, rozdělené podle dostupnosti vstupních informací. Metoda 3D modelování vytváří oblečení z fotografie či náčrtu prostřednictvím simulace oblečení, kterou nabízí nástroj Blender. Druhým vstupem je reálné oblečení, které můžeme vyfotografovat a pomocí principu fotogrammetrie a 3D skenování rekonstruovat jeho 3D model. Některé části metod digitalizace jsou automatizovány zásuvnými moduly do Blenderu. Moduly pomáhají při sešívání oblečení, při vytváření materiálů simulujících specifické látky a při sjednocení materiálů/textur. Moduly jsou podrobeny uživatelskému testování.

Věnná města Českých Královen - Import 3D modelů do Unreal Engine 4

Autor
Tadeáš Bušek
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem zásuvného modulu, který bude zajišťovat import 3D modelů z databáze projektu Věnná města českých královen do Unreal Engine 4. Součástí práce je analýza projektu Věnná města českých královen a dále analýza možností vývoje pro Unreal Engine 4. Kromě analýzy práce obsahuje přehled požadavků kladených na vyvíjený zásuvný modul, návrh uživatelského rozhraní a návrh řešení, který vyplývá z předchozí analýzy. Výstupem práce je popis způsobu realizace zásuvného modulu a jeho funkční implementace. Projekt Věnná města českých královen obsahuje 3D modely historických objektů, které je možné díky vyvinutému zásuvného modulu použít při práci v Unreal Engine 4. Předpokládá se využití především ze strany historiků, kteří tak budou mít možnost prezentovat objekty, které byly dříve vytvořeny v rámci projektu Věnná města českých královen. Hlavním přínosem této přáce je tedy zpřístupnění 3D modelů historických objektů pro zobrazení v Unreal Engine 4.

Věnná města českých královen - Webová aplikace pro schvalovací proces 3D modelů

Autor
Pavel Antoš
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu prototypu webové aplikace pro schvalovací proces historických 3D modelů. Prototyp je zaměřen na zobrazování historických 3D modelů a na vytváření připomínek, které mohou, ale nemusí být připnuty ke konkrétní oblasti modelu. Součástí této bakalářské práce je analýza schvalovacího procesu historických 3D modelů a privátního API. Dále také porovnání a výběr vizualizační technologie 3D modelů. Část bakalářské práce se zabývá návrhem. Podrobněji: návrhem React komponentů, komunikace prototypu (nejen s privátním API) a návrh uživatelského rozhraní. V rámci implementace byl na základě analýz a návrhů vytvořen prototyp webové aplikace. K němu byly napsány příručky pro uživatele a pro vývojáře. Na závěr byl prototyp podroben uživatelským testům.

Zásuvné moduly aplikace Dráček III - výuka fyziky

Autor
Jaroslav Štěpán
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Práce navazuje na předchozí projekty Dráček, které mají za cíl podpořit výuku v základních školách pomocí moderních technologií. Cílem práce je upravit stávající aplikace pro systém Android a vytvořit pět nových modulů klientské aplikace. Práce zachycuje analýzu aplikací, které rozvíjejí výuku fyziky a důležitých aspektů, jež musí aplikace obsahovat. Na jejím základě jsou navrženy nové moduly klientské aplikace podporující výuku fyziky na prvním stupni základní školy. Výstupem práce je jejich implementace v jazyce Java, využívající knihovny pro fyzikální simulaci JBox2D. Součástí každého modulu je navíc editor pro tvorbu zadání. Funkčnost modulů byla otestována, ale před nasazením do produkce je třeba upravit a sjednotit vzhled aplikací.

Dráček IV - Optimalizace uživatelského rozhraní

Autor
Šárka Švábová
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je navrhnout nové uživatelského rozhraní aplikace Dráček, která je vyvíjena od roku 2015. Aplikace má pomoci žákům 1. až 5. třídy s procvičováním matematických dovedností a zároveň umožnit učitelům zadávat domácí úkoly zábavnou formou. Hlavním cílem mé práce je vytvořit nový design, který nahradí stávající nedostačující verzi. Měl by mít intuitivní ovládání, zajímavý vzhled pro děti, a hlavně by měl být připravený na další rozšíření aplikace. Nejprve jsem pomocí vlastní metodiky hodnocení provedla podrobnou analýzu nejoblíbenějších her mezi dětmi. Pro srovnání jsem analyzovala i nejúspěšnější aplikaci z kategorie vzdělávacích. Podle výsledků hodnocení jsem načrtla návrh nového vzhledu a provedla uživatelské testování na skupince dětí, která jej ohodnotily 4,1 body z 5 možných. Podle výsledků jsem opravila odhalené chyby a dokreslila všechny části. Výstupem mé práce je návod na implementaci nového rozhraní a návrhy na nové prvky aplikace.

Myšák - Editor pracovních listů

Autor
Kateřina Kasalická
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací editoru pro vytváření nových úrovní pro výukovou aplikaci Myšák, která se zaměřuje na děti předškolního věku. Tyto úrovně jsou založeny na pracovních listech od psychologů. Práce se nejdříve zabývá analýzou podkladových pracovních listů a na základě uživatelského testování s cílovou skupinou navrhuje změny v implementovaných úrovních. Výuková aplikace je implementována v editoru Unity 3D. Proto se práce dále zabývá analýzou Unity scén. Dále analyzuje možné způsoby, jak vytvářet nové úrovně pro Unity aplikaci. V návrhové a implementační části práce podrobněji popisuje, jak vytvářet nové scény pro Unity aplikaci, a věnuje se tvorbě intuitivního uživatelského rozhraní editoru.

ETCS - Lektorské PC - Uživatelské rozhraní

Autor
Jiří Sternwald
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na návrh a testování grafického uživatelského rozhraní modulu Lektorské PC pro projekt vlakového simulátoru se zabezpečovacím systémem ETCS. Na začátku jsou popsány základní pojmy a metody návrhu uživatelského rozhraní. V další části se práce zabývá analýzou vlakového zabezpečovacího systému ETCS a současného stavu projektu. Poté se zaměřuje na tvorbu prototypu a následně testováním jeho použitelnosti. Testování bylo provedeno metodou Nielsenovy heuristické evaluace a uživatelským testováním v laboratoři. Výsledkem práce je realizovaný prototyp webové aplikace, která umožní vývojářům i lektorům ovládat a monitorovat stav simulace.

Věnná města Českých Královen - Prototyp klienta v herním enginu Unreal Engine 4

Autor
Hanna Korniushyna
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací historické scény ve virtuální realitě na základě dat z datového úložiště. Dalším z cílů této práce je modifikace zásuvného modulu pro generování budov v grafickém editoru Blender. Generované budovy poté budou použity pro tvoření kompletní scény ve VR aplikaci. Aplikace je součástí projektu Věnná města českých královen, proto analýza obsahuje též rozbor podobných závěrečných prací, které jsou věnovány danému projektu a které sloužily jako inspirace pro tuto práci nebo budou použity ve výstupu. Bylo využito privátní API projektu VMČK, které však pro dosažení cíle této práce vyžadovalo několik úprav, proto bylo nutné zahrnout do analýzy popis současného stavu a návrh změn. V závěru analýzy byly sestaveny funkční a nefunkční požadavky pro zásuvný modul a VR klienta. Návrh je zaměřen na průzkum dvou zásuvných modulů, kde byl vybrán vhodnější z těchto dvou modulů, a byly navrženy modifikace. Návrh VR klienta zahrnuje popis vybraných nastavení a použitých technologií. Výstup bakalářské práce je implementován na základě navržených požadavků a obsahuje instalační, uživatelskou a programátorskou příručku. Pro uživatelské testování VR klienta byly vytvořeny vhodné podkladové materiály.

BigCloud - Modul obchodníka

Autor
Michaela Vlčková
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Cieľom práce je umožnenie obchodnému zástupcovi firmy SIC s. r. o., vykonávanie jeho povinností v rámci užívateľského prostredia aplikácie BigCloud. Aplikácia BigCloud umožnuje jej užívateľom využívať širokú škálu služieb pomocou vzdialeného prístupu. Prvá čast tejto práce obsahuje analýzu týchto služieb a postupov ich využívania v rámci existujúceho webového užívateľského rozhrania vyvíjaného pomocou Nette Framework. Nadväzuje analýza potrieb užívateľov. Z tej vyplývajú úkony, ktoré má obchodný zástupca vykonávať, aby poskytoval užívateľom potrebnú podporu pri využívaní aplikácie a udržoval a rozvíjal jej obchodný model. V závere analytickej časti je rozbor softvéru Zabbix, ktorý monitoruje činnost na serveroch BigCloud a poskytuje obšírne štatistické údaje o aktivite na týchto serveroch. Z výsledkov analýz je vypracovaný návrh modulu vytvárajúceho rozšírenie základného užívateľského prostredia o informácie, štatistické údaje a funkcionality umožnujúce obchodnému zástupcovi potrebné služby poskytovať. V ďalšej časti práce je popis implementácie navrhnutého modulu a taktiež popis testov, ktorým bol implementovaný modul podrobený. Záver práce sa venuje rozboru možností ďalšieho rozširovania a vývoja implementovaného modulu.

ČVUT Navigátor - Jádro datového serveru

Autor
Michal Hroch
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Filip Ježek, Ph.D.

Orcopus - serverová část

Autor
Jan Řečínský
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. František Kraml

ElateMe - management projektu a reklamní server

Autor
Maksym Balatsko
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato práce je součásti komplexniho startup projektu platformy crowdfundingu s elementy sociálni sitě ElateMe. Hlavni myšlenkou ElateMe je, že uživatel může na svém webu zveřejnit své přáni a jeho přátelé mu mohou finančně pomoci při jeho plněni. Tento projekt se skládá z mobilnich aplikaci pro platformy iOS a Android, webové aplikace, RESTful backend serverů a přesně té části, která je hlavnim cilem této práce, Advert server. Reklamni server je navržen tak, aby generoval odpovidajici reklamni bloky podle seznamu produktů ziskaných od třeti strany, což uživatelu pomůže urychlit proces vytvářeni přáni a usnadnit výběr potenciálni věci, kterou potřebuje, a chce koupit. Reklamni bloky budou personalizovány, což znamená, že tyto bloky jsou generovány podle historie chováni uživatele a jemu podobně v rámci aplikace ElateMe. Hlavnim cilem práce je realizace prototypu reklamniho serveru. Pro tyto účely byla provedena analýza možných řešeni a zvolené řešeni bylo zdůrazněno. Na základě toho byla navržena aplikačni architektura a popsán implementačni přistup. Pro účely znovupoužitelnosti byla navržena a úspěšně implementována schéma automatizace nasazeni. Z hlediska ElateMe tato práce zahrnuje analýzu hlavnich business procesů a manažerské vyhodnoceni projektu v rámci hodnoceni rizik a kritérii úspěšnosti projektu.

BOZP portál - E-learning

Autor
Lukáš Jeschke
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Kubr, Ph.D.

Webově orientovaná komunitní aplikace Vykuť to! - uživatelské rozhraní

Autor
Kryštof Ježek
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Anotace
Každý den vyhazují lidé rozbité spotřebiče. Ty jsou často plné fungujících součástek, které by mohli využít kutilové. Ti k nim ovšem nemají přístup, protože neexistuje služba, která by je spojila s lidmi, kteří spotřebiče vyhazují. V této práci navrhuji uživatelské rozhraní pro webovou aplikaci "Vykuť to!", která se snaží tyto dvě skupiny lidí spojit. Po sesbírání funkčních požadavků od zadavatele projektu analyzuji důležité oblasti webového vývoje, jako je používání grafických elementů a dostupné možnosti monetizace webových stránek v České republice. Následně, v úzkém spojení se zadavatelem, vytvářím návrh uživatelsky přívětivého webového rozhraní pro službu "Vykuť to!". Do návrhu zakomponovávám místa pro webovou reklamu, jakožto vybranou formu zpeněžení. Vytvořený návrh testuji na uživatelích pomocí prototypu. Zpětnou vazbu začleňuji do finální implementace. Vytvářím grafickou příručku nového designu a návod na zprovoznění reklam po spuštění webu. Finální implementaci nakonec podrobuji uživatelskému testování, jehož výsledky shrnuji.

Zákaznický portál - Centrum požadavků

Autor
Jakub Vojáček
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Tomáš Veselý

Aplikace rugby - modul výzvy

Autor
Jan Špetl
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato práce je součástí projektu Aplikace rugby. Cílem tohoto projektu je vytvoření aplikace pro Rugby Klub Říčany, která klubu poskytne vše, co je potřeba pro organizaci takového klubu v jedné aplikaci. Mezi funkcionality, které klub vyžaduje patří například organizace turnajů a tréninků, zadávání úkolů, vytváření účtů, profilů atd. \newline Předmětem této práce jsou výzvy, neboli úkoly. Zprvu se práce zaobírá analýzou současného stavu aplikace, dále konkurenčními aplikacemi a podobnými bakalářskými pracemi. Na základě analýzy je vytvořen návrh, ve kterém je pomocí diagramů detailně popsána představa o výsledné aplikaci. Návrh je následně realizován a popis realizace je zde popsán. Vzniklý modul aplikace a serverová část jsou následně otestovány.

Modernizace informačního systému firmy II

Autor
Tomáš Budnikov
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Tomáš Veselý

ETCS - DMI displej II

Autor
Yury Udavichenka
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem aplikace DMI displeje, která je součástí rozsáhlejšího projektu simulátoru ETCS. Aplikace displeje DMI plní úlohu vizuálního rozhraní mezi strojvedoucím a vlakem. Tato práce se zabývá rozšířením již existující aplikace DMI displeje, která vznikla v rámci spolupráce Fakulty informačních technologií a Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Mezi cíle patří analýza veškeré předchozí práce na aplikaci, doplnění chybějících funkcionalit a vylepšení již existujících featur. Některé stěžejní body práce se zabývají standardizací návrhových a programovacích konvencí, snížením technického dluhu způsobeného neoptimálními rozhodnutími během předchozího vývoje a usměrněním projektu do podoby, která bude lépe zvládnutelná a na které budou moci lépe pracovat další týmy vývojářů. Dalším cílem je rozdělit aplikace na jednotlivé moduly, aby projekt byl méně závislý na definicích v době kompilace, a zavést lepší podporu konfiguračních souborů a různých lokalizací. K tomuto účelu byly použity různé techniky vývoje softwaru a řízení projektů. Tato práce vzniká souběžně s bakalářskou prací Ondřeje Měšťana, která se rovněž zabývá zobrazovací aplikací DMI.

ČVUT Navigátor - OS Android klient II

Autor
Peter Janička
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Ondřej Čermák

BOZP portál II - modul pro správu školení

Autor
Hana Kozáková
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Kubr, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá analýzou modulu pro správu školení BOZP portálu (Bezpeč- nost a ochrana zdraví při práci) a následným rozšířením o nové funkcionality pro usnadnění práce školitelům BOZP. Mezi tyto funkcionality patří možnost zvolení hromadných akcí nad uživateli, tvorba variabilních šablon pro podpi- sové listiny, možnost lepšího rozeznání neproškolených uživatelů a práce s nimi, práce s podrobnými statistikami a tvorba rozhraní pro školitele zaměstnanců. Kromě nové funkcionality je cílem práce i odstranění nedostatků původní verze BOZP portálu, především nedostatky v uživatelském rozhraní, problémy s lo- kalizací, problémy s procesy přihlášení na školení. Součástí práce byla analýza funkčních a nefunkčních požadavků, implementace, následné testování imple- mentace a krátké shrnutí možností pro budoucí vývoj BOZP portálu.

CMS pro ČVUT navigátor

Autor
Jan Kodera
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku návrhu a implementace serverové části informačního systému ČVUT Navigator. Systém je navržen pro podporu navigace uvnitř budov a uzavřených kampusů, s cílem prvotního nasazení v rámci ČVUT pro usnadnění nalezení učeben ČVUT studenty pouze základě kódových označení těchto místností. Součástí práce jsou metody a nástroje pro převedení plánů budov do mapových formátů, tvorba navigačních grafů nad nimi a předání balíčku těchto dat mobilním aplikacím v rámci dokumentovaného API. Systém také podporuje kontrolu přístupových práv k úpravám dat. Celé řešení je integrováno za použití PHP frameworku MODX.

ElateMe - iOS klient II

Autor
Gleb Arkhipov
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Hlavním cílem této práce je vývoj mobilní aplikace, která obsahuje prvky sociální sítě a hromadného financování. Aplikace poskytne příležitost pro její uživatele, aby si splnily své sny. Jejich přátelé v aplikaci budou moci financovat uživatelova přání, což doufám změní svět k lepšímu. Na tomto týmovém projektu, pracuje pět vývojářů a běží na třech různých platformách: iOS, Android a backend. Na začátku byla udělaná analýza, jelikož bylo nutné pochopit doménový model a strukturovat existující požadavky. V této fázi byl vytvořen platformě nezávislý model. Pak ten model přešel do platformě závislého, aby vyhovoval omezením a limitacím. Následně provedená implementace byla detailně popsána tak, aby bylo vidět řešení případných problémů. V závěru bude navrženo uživatelské testování, jež bylo provedeno v kontrolovaném prostředí laboratoře uživatelského testování. Na zmíněného testování navazuje shrnutí prezentující nalezené nedostatky.

Virtuální historický průvodce - navigační modul

Autor
Ivo Strejc
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zaměřuje na vytvořeni navigačniho modulu pro týmový pro- jekt Virtuálni historický průvodce. Náplni práce modulu je řešeni Problém obchodniho cestujiciho na dynamicky ohodnocených grafech. Práce se zabývá analýzou již existujicich navigaci, řešenim uvedeného problému konstrukce tras, predikci zaplněnosti bodu zájmu a sbiráni dat pro tyto predikce. Závěrem je popsána implementace modulu a jeho následné testováni.

Správce výuky v projektu Skřítek

Autor
Petr Tonar
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá vytvořením prototypu aplikace pro výuku jakéhokoliv předmětu, a to pro učitele i studenty základních škol pro zařízení s OS Android. Prototyp bude učitelům usnadňovat správu výuky a bude vytvářet úlohy, sdílet materiály i zablokovávat aplikace. Dále tato práce zahrnuje analýzu aplikací se stejnou tématikou, návrh a implementaci prototypu aplikace.

ČVUT Navigátor - Navigační modul

Autor
Daniel Kucbel
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.

Vizualizace rozsáhlých urbanistických scén

Autor
Giang Chau Nguyenová
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Tato práce je zaměřená na optimalizaci vizualizace rozsáhlých urbanistických scén a obsahuje přehled několika metod, které postupně rozebírám a porovnávám podle zvolených kritérií. Zaměřuji se především na metody úrovně detailu modelu a viditelnost ve scéně. Na základě podrobné analýzy zkoumaných algoritmů jsem implementovala mnou vybrané metody a prototyp zobrazila pomocí herního jádra Unreal Engine. U navrženého prototypu jsem zaznamenala hlavní vizualizační parametry a vyhodnotila účinnost jednotlivých technik.

Věnná města českých královen - Interakce v historickém městě ve virtuální realitě

Autor
Klára Matoušková
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou a návrhem historických interakcí ve virtuální realitě. V práci analyzuji hardwarové zařízení virtuální reality. Zmíním různé typy výstupních a vstupních zařízení včetně podrobnější analýzy HTC Vive, které slouží jako vývojové prostředí této práce. V další části se zaměřím na balíčky pro vývoj virtuální reality v herním enginu Unity, neboť pomocí tohoto enginu bude implementován výstup této práce. Celkově bylo analyzováno pět balíčků. Tyto balíčky byly porovnány na základě jejich kompatibilit, funkcionalit, kladů a záporů. Shrnutí těchto informací pomohlo k výběru vhodného balíčku pro implementační část práce. Tímto balíčkem byl Unity XR Interaction Toolkit, který splňoval všechny podmínky a očekávání pro vývoj funkcionalit ve virtuální realitě. V další části se zaměřím na analýzu historických interakcí. Z aplikací byly vybrány interakce, které měly zajímavé provedení a potenciálně by sloužily jako podklad pro návrhovou část práce. Interakce byly detailně popsány a porovnány na základě jejich provedení, kladů a záporů. Toto porovnání pomohlo k tvorbě návrhové části práce, jelikož dokázalo poskytnout informace o několika variacích a problémech interakcí. Na základě této analýzy byl vytvořen návrh interakcí pro historické prostředí. Návrh obsahoval podrobný popis provedení interakcí včetně jejího průběhu a ovládání. Celkově bylo navrženo pět interakcí (lukostřelba, kování, broušení zbraně, oprava kola a pochodně). Tyto interakce jsou implementovány v prototypu, který je výstupem této práce. Interakce byly navrženy a implementovány tak, aby měly vhodné uživatelské rozhraní pro skupinu široké veřejnosti. Zároveň nabízí zajímavé a poučující provedení, které demonstruje interaktivní prostředí virtuální reality. Prototyp slouží jako základ a nabízí spoustu možností budoucího vývoje pro rozvoj těchto interakcí v historickém prostředí.

Interakce v muzeu historie ve virtuální realitě.

Autor
Adam Polívka
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací interakcí v muzeu ve virtuální realitě. V práci analyzuji druhy dostupného hardwaru pro platformu virtuální reality. Podrobněji rozeberu zařízení HTC Vive, které je cílovým prostředím prototypu navržené aplikace. Dále se zaměřím na dostupný software určený pro realizaci aplikací virtuální reality a podrobněji popíšu Unity engine a Unity XR Interaction Toolkit, které použiji při implementaci výsledného prototypu. Ke konci analytické části práce prozkoumám aplikace zabývající se virtuální prohlídkou společně s těmi, které obsahují zajímavé interakce. Na základě výstupů analýzy byla navrhnuta sada interakcí a pohybový model vhodných pro prostředí muzea. Návrh obsahuje popis a vlastnosti chování jednotlivých interakcí popsaný pomocí různých metod softwarového návrhu. Celkem byly navrženy tři druhy intearkcí (virtuální exponát, simulace střelby ze středověkých zbraní a skládací exponát) společně s modely pohybu po scéně pomocí teleportace a plynulého pohybu. Při návrhu i implementaci bylo dbáno na cílovou skupinu široké veřejnosti, jednoduchost a přístupnost pro nezkušené uživatele hrála velkou roli. Výstupní prototyp aplikace této práce implementuje navržené prvky. Prototyp slouží jako demonstrace interaktivního prostředí virtuální reality. V rámci implementace vznikne návod a sada doporučení pro provoz zařízení HTC Vive v prostoru muzea.

Linky - jádro systému

Autor
Libor Plíšek
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Roman Berka, Ph.D.
Anotace
Projekt Linky je interaktivní světelná instalace na jižní straně fasády budovy FEL ČVUT v Praze. Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou softwarového jádra, které umožňuje správný chod světelné fasády. Jádro poskytuje ovládání celého informačního systému, spravuje a řídí nainstalované serverové aplikace, obsluhuje klientské aplikace a zprostředkovává komunikaci mezi nimi. Obsahem této bakalářské práce je analýza existujících řešení a podrobná analýza stávajícího a nového informačního systému. Další součástí této práce je detailní návrh nového informačního systému. Po kompletním návrhu je v této práci popsán postup implementace pomocí technologií Node.js a Express.js za použití průběžné integrace (continuous integration) a verzovacího systému Git. Jako poslední je zde popsán průběh testování a možný budoucí vývoj softwarového jádra i celého informačního systému.

BOZP portál - Testování

Autor
Jiří Kopecký
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.

Aplikace rugby - modul organizace turnajů a zápasů

Autor
Matěj Ulman
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro správu sportovních klubů hrajících rugby. Aplikace je vyvíjena v rámci společného projektu, s cílem zjednodušení organizace a zajištění různých funkcí v rámci jednoho systému. Tato část se konkrétně zabývá pořádáním turnajů a zápasů mezi kluby. V práci jsou popsány požadavky, na základě kterých je představen návrh systému, skládajícího se z aplikace pro operační systém Android a serverové části pro poskytování a ukládání dat. Jsou představeny použité technologie, především platforma Android, framework Spring a technologie Firebase, používaná pro zasílání notifikací v systému. Výsledný prototyp je podroben testování a jsou představena možná budoucí vylepšení.

Zásuvné moduly aplikace Dráček III - výuka matematiky

Autor
Jaroslav Ryba
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vylepšením použitelnosti aplikace pro děti, která se jmenuje Dráček a pracuje pod systémem Android. Cílem první části této práce je odstranění chyb a implementace lepšího uživatelského rozhraní vhodného pro děti pro vybraný existující modul, včetně integrace nových grafických prvků, a testováním použitelnosti s nimi. Cílem druhé části práce je vytvoření nových matematických naučných her ve formě modulů do této aplikace. V práci je podrobně rozebrána každá fáze vývoje modulů, tedy analýza, implementace i testování. Praktická část práce byla prováděna v nástroji Android Studio za využití programovacího jazyku Java. V implementační části je také popsán postup pro vytváření nových zásuvných modulů pro aplikaci Dráček. Na přiloženém paměťovém zařízení lze nalézt zdrojové kódy upravovaných a nově vytvořených částí aplikace a nově vytvořené moduly ve formátu apk.

Virtuální historický průvodce - modul virtuální reality

Autor
Helena Pavlíková
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce je součástí týmového projektu Virtuální historický průvodce. Cílem práce je návrh modulu aplikace pro virtuální realitu. Tento modul zobrazí městskou scénu rozmístěním 3D modelů budov. Jednotlivé modely jsou ukládány v databázi a práce řeší jejich efektivní zobrazování za různých podmínek. Aplikace dokáže zohlednit uživatelské vstupy a podle potřeby zobrazí modely v různých atmosférických podmínkách, například v noci, ráno, ve sněhu či za deště. Díky své interaktivitě může aplikace sloužit nejen jako výukový materiál vzdělávání v oblasti historie, ale může být přínosná i pro obory památkářství či tvorby her pro technologie VR.

FurryBall - správa licencí a uživatelů

Autor
Šimon Steklík
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací prototypu webové aplikace pro prodej a správu licencí renderovacího softwaru FurryBall a podporu jeho uživatelů. Aplikace zahrnuje uživatelský účet, která uživateli umožňuje spravovat jeho licence, a dále administrátorskou část, sloužící ke zpracování objednávek, úpravu a analýzu dat v systému a komunikaci s uživateli.

BOZP portál II – Evidence přístrojů

Autor
Dominik Jančík
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Kubr, Ph.D.

SAGELab - Android manager zařízení SAGE

Autor
Dat Pham Tat
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Melnikov
Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci Android aplikace pro řízení zařízení SAGE. Aplikace je navržena na základě požadavku pohodlnějšího ovládání zařízení SAGE oproti současným možnostem. V práci jsou diskutovány možnosti řešení identifikovaných požadavků vyplývajících z analýzy. Výsledkem implementační části práce je Android Manager zařízení SAGE.

Dynamické generování a vizualizace planety

Autor
Jaroslav Kravec
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou modulárneho systému na procedurálne generovanie detailných planét v reálnom čase a ich renderovaním na zariadeniach s vysokým rozlíšením. Vytvorený prototyp používa OpenGL na renderovanie aj generovania a v spojení s technológiou na distribuované renderovanie Eyescale Equalizer umožňuje súčasné použitie viacerých GPU a PC na renderovanie jednej scény. Najprv sú analyzované algoritmy procedurálneho generovania a spôsoby distribúcii renderovania. Následne je vytvorený návrh systému, z ktorého sa implementoval prototyp, ktorý sa podrobil výkonnostnými testami na video stene s vysokým rozlíšením.

Myšák - Webový klient pro vzdělávací aplikaci

Autor
Radek Ježek
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato práce řeší návrh, implementaci a testování webové administrace pro správu scénářů ve výukové platformě pro děti s názvem Myšák. Aplikace umožňuje vytvářet a přiřazovat dětem scénáře složené z implementovaných pracovních listů navržených psychologem. Listy jsou zaměřené na různé oblasti vývoje dítěte, např. zrak, sluch, motorika apod. Součástí práce je analýza a výběr vhodných technologií a protokolů API, které slouží pro komunikaci mezi webovým klientem a serverem. K implementaci webového rozhraní byl použit framework Angular pro JavaScript společně s komponenty Angular Material. Výsledky práce umožňují učitelům v mateřských školách efektivně a cíleně využít mobilní dotyková zařízení ke zlepšování schopností a dovedností dětí.

Dráček IV - serverová část

Autor
Martin Kameník
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá tvorbou nového serveru pro výukový systém Dráček. Cílem celéhoprojektuDráčekjevytvořenívýukovéaplikacepromobilnízařízenípro podporu výuky na základních školách. Pro účel ukládání dat využívá aplikace speciální server. Jelikož dřívější verze serveru z minulých let nevyhovuje současnýmpožadavkům,jecílemtétoprácevytvořitnový.Vprácijeanalyzováno předchozířešeníazapoužitímetodsoftwarovéhoinženýrstvíjenavrženanová podoba serverové části. Dále se práce zabývá tvorbou specifikace nového komunikačního rozhraní, definujícího způsob komunikace mezi serverovou částí a klientskými aplikacemi. Obsahem práce je také návrh grafického uživatelského rozhraní sloužícího pro správu a sledování serveru. Součástí práce je též zavedení průběžné integrace. V příloze lze nalézt zdrojové kódy prototypu vytvořené serverové aplikace.

Věnná města českých královen - pokročilý export grafických formátů

Autor
Filip Ruta
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu existujících problémů při importu a exportu mezi používanými 3D grafickými programy. V teoretické části se zabývá zejména jejich využitím, specifikacemi a uvádí, v jakých programech, se které formáty používají. Vybrané 3D grafické formáty jsou podrobeny testům zaměřených na import a export, ze kterých jsou zjištěny existující problémy při přenosech mezi 3D grafickými programy. Na základě testování je navržen a vytvořen prototyp zásuvného modulu do programu Blender, který tyto problémy řeší. Výsledný prototyp je otestován na vytvořených datasetech a také uživatelskými testy. Tento zásuvný modul usnadňuje uživatelům přenos 3D modelů a automatizuje opravy chyb, které by uživatel musel dělat ručně. Oprava chyb se provádí cíleně podle zvoleného programu, do kterého bude model exportován. Při práci se složitějšími materiály modul umožňuje také automaticky zapéct textury a vyexportovat s nimi daný 3D model.

Věnná města českých královen - Uživatelské rozhraní mobilního klienta

Autor
Lukáš Brhlík
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Má bakalářská práce je součástí projektu Věnná města českých královen. Cílem tohoto projektu je mimo jiné tvorba mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android, zaměřující se na zobrazování historických verzí budov na jejich skutečných pozicích využitím prvků rozšířené reality. Moje práce má za úkol rozšířit funkcionalitu této aplikace o komplexnější uživatelské rozhraní. Práce se věnuje analýze současného mobilního klienta a podobných aplikací z pohledu uživatelského rozhraní. Částečně rozebírá principy návrhu uživatelského rozhraní pro aplikace s rozšířenou realitou pro systém Android. Na základě analýz jsou navrženy wireframy (drátové modely), na jejichž úrovni je následně provedeno uživatelské testování. Řešení je naprogramováno v jazycích Kotlin a XML. Navržené řešení je nasazeno na původní aplikaci a podrobeno UX testům.

Výuková aplikace Dráček II - zásuvné moduly II

Autor
Michal Bureš
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Tato práce obsahuje analýzu, návrh, implementaci a testování šesti graficky orientovaných modulů pro aplikaci Dráček II: dva moduly, co děti učí rozpoznávat barvy a tvary, modul pro rozlišování inverzních figur, modul umožňující skládat obrázek z dílků, modul, co testuje souvislosti mezi obrázky a modul pro rozlišování figury a pozadí. Každý modul obsahuje, jak samostatné cvičení, tak i editor pro tvorbu nových cvičení. Dráček II je vzdělávací aplikace určená pro mobilní zařízeni na platformě Android, která se zaměřuje na výuku děti se specifickými poruchami učení.

ElateMe - iOS klient I

Autor
Yegor Terokhin
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem mobilní iOS aplikace pro crowdfundingovou platformu s elementy sociální sítí ElateMe. Daný servis umožňuje uživatelům sbírat prostředky na vlastní přání a taky přispívat na přání svých kamarádů. Nejvíc užitečným to je v dobu svátků, například narozenin. Protože každý pozvaný na oslavu člověk chci zjistit co by opravdu chtěl dostat druhý za dárek. Právě v ElateMe tuto informace najde a navíc se může rovnou přidat k ostatním darujícím a pomoct kamarádovi ve splnění jeho přaní. Celá práce nad projektem ElateMe se představuje kolektivním výsledkem spolupráci různých lidí, kteří dělali vývoj backend API, reklamního serveru, mobilní Android a iOS aplikací. Součásti této práci je popis historie a problematiky projektu ElateMe, podrobná analýza a návrh funkčních a nefunkčních požadavků, případů užití, včetně jednotných diagram aktivit, kryptoměny Bitcoin a její způsob použití v rámci ElateMe a samotná implementace iOS aplikace. Nakonec aplikace je podrobena jednotkovým testům.

Zásuvné moduly pro kreativní práce v programech Blender a Photoshop

Autor
Michal Rudolf
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Kombinace postupů s grafickými aplikacemi Blender a Photoshop se používá v oborech digitálního umění. Problémem je, že tyto postupy obsahují technicky složité úkoly a repetitivní kroky. Na toto téma jsem provedl průzkum, ve kterém jsem s profesionály v oborech digitální malby diskutoval o jejich každodenních pracovních postupech. Na základě výpovědí o jejich zkušenostech s programy jsem vytvořil sadu zásuvných modulů, které zrychlují a zjednodušují přesun kompozičních dat mezi programy Blender a Photoshop. Moduly také nabízí nový způsob generování pixelových masek, které pak výrazně ulehčují práci v následujících fázích malby. Výsledné moduly jsem podrobil uživatelským testům, které vykonali účastníci průzkumu.

ČVUT navigátor - návrh multiplatformního mobilního klienta

Autor
Jakub Homolka
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Mobilní aplikace ČVUT navigátor slouží ke zlepšení orientace mezi budovami ČVUT a poskytuje navigaci do konkrétních místností. Pro navigaci v budovách lze využít rozšířenou realitu. Aplikace dále nabízí přístup k informacím o rozvrhu uživatele a dalším informacím o místnostech, předmětech a vyučujících. Nejen pro návštěvníky areálu ČVUT nabízí aplikace informace o událostech konajících se v budovách univerzity a možnost navigace na ně. Na některých místech na mapě umožňuje aplikace zobrazit panoramatický pohled. Cílem této práce je vytvořit návrh mobilní aplikace ČVUT navigátor, který je nezávislý na platformě, zejména návrh uživatelského rozhraní pomocí wireframes a jeho uživatelského otestování. První částí práce je analýza mobilních platforem OS Android, iOS a Windows Phone z různých hledisek, jako je rychlost a stabilita systému, druhy zařízení, možnosti přizpůsobení, vývoj aplikací, práce s daty včetně typu souborového systému a způsobu persistence dat a možnost externí paměti. Druhou částí je návrh aplikace zahrnující na platformě nezávislé diagramy, jako jsou sekvenční a stavové diagramy, doménový model, diagram tříd a komponentový model aplikace. Tato část dále obsahuje seznam rizik s možnými řešeními jednotlivých položek, návrh mechanismu synchronizace dat mezi klientskou aplikací a serverem a návrh uživatelského rozhraní pomocí wireframes. Třetí částí práce je uživatelské testování použitelnosti navržených wireframes. Tato část obsahuje popis přípravy testování včetně vytváření testovacích scénářů a vstupního a výstupního dotazníku, průběhu testování a jeho vyhodnocení.

ElateMe - android klient

Autor
Georgii Solovev
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Služba ElateMe přináší nový způsob řešení situace nákupu vhodného dárku pro své blízké. Je to kombinace sociální sítě s crowdfundingovou platformou a wishlistu. Zaměřuje se na řešení dvou problémů. První - uživatel touží po nějaké věci, na kterou nemá finance. Druhý - přítel uživatele mající takovou společenskou událost neví, jaký vhodný dar věnovat. Uživatel má možnost vytvořit v aplikaci přání, kterým chce buď sebe nebo přítele obdarovat - vyplní popis produktu a jeho cenu. Následně mohou ostatní uživatelé finančně přispívat na dar. ElateMe je rozsáhlý systém vyvinutý pro web a mobilní platformy pro iOS a Android. Zahrnuje též i backendové části projektu. Cílem teto práce je analyzovat a implementovat klientskou aplikaci ElateMe pro mobilním operačním systém Android. Tato práce obsahuje softwarovou analýzu včetně správy požadavků využívající metodiku FURPS+. Zároveň byly navrženy platformě specifický model, sekvenční diagramy demonstrující funkčnost aplikace, a architektura aplikace. Během vývoje autor se snažil použít nejaktuálnější best practices známe ke konci roku 2016. Aplikace byla otestována uživateli v Usability lab na ČVUT.

Refactoring aplikace Myšák 2

Autor
Václav Čermák
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá refaktoringem aplikace Myšák 2, vyvinuté v rámci stejnojmenného softwarového projektu. Aplikace je určena pro předškoláky a jejím cílem je pomáhat v rozvoji grafomotoriky. Aplikace má však mnoho nedostatků, kvůli kterým je v praxi nepoužitelná. Práce analyzuje tyto nedostatky, navrhuje řešení na jejich odstranění a vyvíjí novou verzi aplikace, zaměřenou na načítání pracovních listů, které se ukázalo být největší slabinou aplikace. Nedostatky aplikace Myšák 2 byly způsobeny nedostatečnou analýzou, špatným návrhem a s ním související špatnou volbou frameworků a knihoven. Při vývoji nové verze aplikace proto práce na analýzu a návrh klade velký důraz. Po vyhodnocení analýzy se s ohledem na nové technologie ukázalo, že je vhodnější zahodit existující řešení aplikace a vytvořit nové jádro zcela od začátku. Nová aplikace tedy nemá kromě estetické stránky a části algoritmů pro zpracování obrazu s původní aplikací téměř nic společného. Aplikace v současné době disponuje novým jádrem a zvládá načítat pracovní listy. Nové technologie a značně odlišná architektura navíc nabízí možnost ji v budoucnu rozšířit na platformu iOS. Práce se nezabývá rozšířením aplikace o nové úlohy a pracovní listy. Pouze analyzuje ty současné a popisuje algoritmy použité u jednotlivých kategorií úloh. Práce se nezabývá ani uživatelským rozhraním, postavami, dabingem, či vytvářením herního obsahu. Všechny tyto vyjmenované oblasti jsou též pouze analyzovány a návrh jejich řešení bude ponechán pro případné navazující práce.

ČVUT navigátor III - návrh a implementace multiplatformního klienta

Autor
Jevhenij Horvat
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
ČVUT navigátor III je mobilní aplikace, která si klade za úkol ulehčit orientaci v areálu ČVUT a navigaci do konkretních místností. Mimo jiné slouží k zobrazení rozvrhu a akcí, které se konají v budovách ČVUT. Cílem této práce je navrhnout a implementovat 3. generaci ČVUT navigátoru. Mezi jeho hlavní vlastnosti patří zobrazení vektorových map a offline režim. To znamená, že všechna data musí být uložená na zařízení. K tomu je potřeba vytvořit vhodnou datovou strukturu a to je náplní návrhu. Jedná se o multiplatformní verzi aplikace, pro jejíž implementaci jsou využité nástroje pro tvorbu hybridních aplikací. Tyto nástroje často nemusí poskytovat veškerou potřebnou funkcionalitu, a proto součástí této práce je také analýza možnosti realizace ČVUT navigátora pomocí jednoho z těchto nástrojů.

BOZP portál II – Evidence závad

Autor
Kamil Falta
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Kubr, Ph.D.

Knihovna pro tvorbu REST API v PHP

Autor
Martin Fabík
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Cílem práce je analýza stávajích možností pro tvorbu REST API služeb dostupných v různých PHP frameworcích a na základě vzniklé analýzy identifikovat nejčastěji chybějící funkcionality a navrhnout řešení požadovaných funkcionalit. Praktickým výstupem této práce bude nezávislá PHP knihovna, která nabídne nástroje a možnosti pro tvorbu REST API služeb. V písemné části se autor zabývá převážně analýzou stávajícíh řešení spolu s rozborem požadavků a návrhem konkrétní podoby výsledné knihovny.

ČVUT Navigátor - OS Android klient pro hotelové služby

Autor
Ondřej Pik
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Ondřej Čermák

Věnná města českých královen - Mobilní klient

Autor
Tomáš Kiec
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce navazuje na prototyp aplikace rozšířené reality projektu Věnná měst českých královen, na kterém se FIT ČVUT podílí. Zabývá se analýzou současného návrhu a možností jeho využití v této práci, návrhem změn v jiných částech projektu VMČK, výběrem vhodných technologií pro vývoj nové aplikace a návrhem samotné aplikace vyvíjené ve zvoleném vizualizačním engine Unity. Součástí návrhu jsou přepracované lokační moduly, kterých může být aktivních více najednou a mohou se navzájem využívat ke zlepšení přesnosti výsledné lokace, rozhraní API klienta oddělené od detailů jak projektu VMČK, tak od detailů technického řešení API. Dále popisuje mé rozhodnutí v rámci vývoje zapnout si C# nullables a preferovat Unity coroutines a způsoby, jakými jsem vyřešil problémy, které jsem potkal v průběhu implementace, jako je konvertor objektů využívající prohledávání do šířky pro nalezení vhodného typu a správa scén, pro kterou jsem si implementoval řešení umožňující otevírat scény jak exkluzivně, tak aditivně. Na závěr je návrh uživatelského testování a návrhy pro budoucí rozvoj aplikace.

Prototyp interaktivního modelu oka pro vizualizaci nitrooční čočky - Front-end

Autor
Tomáš Vondra
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Martin Fůs
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou front-endové části prototypu interaktivního modelu oka pro vizualizaci nitrooční čočky. Jde o webovou aplikaci pro správu pacientů a jejich vyšetření. Umožňuje tvořit, upravovat a vyhledávat pacienty. K pacientům pak zaznamenávat informace o jejich vyšetřeních. Konkrétně se práce zabývá analýzou současného řešení, návrhem a implementací řešení nového a následným testování tohoto řešení. Analýza sestává z rozboru technologií pro vytváření webových aplikací a souvisejících návrhových vzorů. V rozboru se zaměřuji na hodnocením javascryptových frameworků pro tvorbu front-endu. S nejlépe hodnoceným frameworkem pak dále pracuje v návrhu a implementaci. Návrh se zabývá hlavně architekturou vhodnou pro použití s vybraným frameworkem, pokrytím funkčních požadavků a designem uživatelského rozhraní v podobě wireframů. Z návrhu vychází implementační část, kde práce rozebírá implementační detaily a výsledky praktické části práce. Rovněž uvádí přiručku pro instalaci aplikace na vlastní zařízení. Práce je zakončena testováním aplikace. Aplikace byla testována na oční klinice v praze, kde by i někdy v budoucnu mohla být uvedena do opravdové praxe. Práce zde uvádí přípravu testování, jeho průběh a nakonec závěrečné zhodnocení.

Správce prezentací pro SAGE

Autor
Marek Peša
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem aplikace, která usnadní uživatelům vytváření a přehrávání prezentací v prostředí SAGE. Umožňuje přihlašování uživatelů, správu zdrojů (obrázků), ze kterých se prezentace skládá a v neposlední řadě vytváření a spouštění prezentací Součástí této práce je také podrobná analýza uživatelských požadavků a současných možností vytváření prezentací, návrh webové aplikace využívající framework Nette včetně návrhu databázového modelu a uživatelského rozhraní. Na závěr práce bude aplikace podrobena sadě jednotkových, uživatelských a akceptačních testů.

Aplikace rugby - modul tréninky

Autor
Martin Paul
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato práce je součástí projektu Aplikace rugby. Cílem tohoto projektu je tvorba mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android, zaměřující se na organizaci rugbyových klubů. Jejím cílem je usnadnit nejen administrativní a plánovací činnosti uvnitř klubu, ale například i pomoci s organizací turnaje či s motivací dětí. Práce zachycuje analýzu organizace tréninků v rugbyovém klubu a požadavků trenérů rugby a rodičů hráčů rugby, analyzovány byly i dostupné alternativní aplikace a již vytvořené závěrečné práce na podobné téma. Na základě analýzy vzejde navržený modul aplikace umožňující organizaci a správu tréninků. Navrženo bylo i uživatelské rozhraní mobilní aplikace. Navržený modul aplikace je v praxi realizován tak, že je rozšířena stávající mobilní aplikace pro operační systém Android a serverová část. Výsledný modul aplikace byl podroben několika typům testů.

Funkční analýza a grafický návrh projektu Divadlo

Autor
Veronika Dvořáková
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout on-line zázemí pro divadelní nadšence. Prostřednictvím webového portálu a mobilních aplikací by budoucí realizace dle tohoto návrhu měla umožnit pohodlné procházení divadelních programů a nákup vstupenek na jednotlivá představení. Vodítkem při výběru bude i hodnocení divadel a jejich inscenací ostatními uživateli. V této práci je provedena analýza konkurenčních projektů, na které je pohlíženo z hlediska funkcionality i uživatelského rozhraní. Na základě těchto poznatků je vytvořen kompletní návrh portálu i mobilních aplikací Divadlo, včetně grafického designu. Dle tohoto návrhu byla vytvořena mock-up verze webového portálu, nad kterou bylo provedeno uživatelské testování. Dle tohoto testování vznikl finální návrh GUI a prototyp webového portálu Divadlo. Práce obsahuje také návrh funkcionality pro webové administrátorské rozhraní.

Aplikace ARDesk - manipulace s objekty

Autor
Oliver Szöllösi
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Táto bakalárska práca sa venuje vývoju nového spôsobu manipulácie s virtuálnymi objektmi v aplikácii ARDesk. Aplikácia ARDesk je výuková aplikácia určená pre študentov základných a stredných škôl využívajúca rozšírenú realitu na vizualizáciu 3D geometrických útvarov s cieľom pomôcť študentom pri preberaní stereometrie. Práca analyzuje spôsoby manipulácie s objektmi v rozšírenej realite ako alternatívu k manipulácii pomocou dotykového displeja, navrhuje a implementuje vhodné riešenie pre aplikáciu ARDesk. Analýza ukázala, že najvhodnejším spôsobom manipulácie pre aplikáciu ARDesk bude manipulácia pomocou ukazovátka osadeného pozičnou značkou typu ArUco. Prototyp je implementovaný pomocou modulu ArUco knižnice OpenCV v jazyku Java.

Věnná města českých královen - API pro ditribuci grafických modelů

Autor
Martin Čapek
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato práce popisuje návrh a vývoj REST API pro editor virtuální reality. První část je věnována analýze funkčním požadavkům editoru virtuální reality a nefunkčním požadavkům na API, analýze nástrojů pro návrh API a stanovení výběrové metodiky pro tyto nástroje. Z této metriky nám vyjde nejlépe ohodnocený nástroj Swagger. V návrhové části je vytvořen doménový model databáze, který vychází ze současného stavu databáze projektu Věnná města českých královen. Funkční požadavky editoru virtuální reality jsou pokryty koncové body. Provede se návrh API s použitím nástroje Swagger a popíší se technologie potřebné pro vývoj. Dále je popsán vývoj API, tutoriál pro vytvoření jednoduchého REST API a implementace funkčního prototypu. Nakonec je funkční prototyp podroben automatizovaným a integračním testům.

Score table - Android

Autor
Michal Klusák
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením frameworku (šablony) a jeho následnému použití v mobilní aplikaci pro zaznamenávání aktuálního stavu kolektivních sportovních zápasu pro operační systém Android. Nejprve jsem analyzoval několik sportů typu soupeř proti soupeři (např. fotbal, hokej, tenis atd.) a jejich společných vlastností, a poté jsem rozmyslel vlastnosti budoucích entit, z nichž bude výsledný celek složen. Vše následoval důkladný návrh těchto entit a také návrh grafického rozložení prvků na obrazovce zařízení pro fotbal. Na základě analýzy a návrhu byla provedena implementace již zmíněného frameworku, jeho následné využití při implementaci plně funkční aplikace pro fotbal a prototypu pro tenis a hokej. Nakonec bylo vše podrobeno vhodným testům kvůli objevení případných chyb. Výsledkem je tedy funkční mobilní aplikace sloužící k zaznamenávání stavu zápasu fotbalu a již zmíněné prototypy. Tato data lze následně posílat na server k případnému přenášení informací na jakékoliv zařízení. To umožní uživateli aplikace poskytnout aktuální informace o průběhu utkání komukoliv na světě na jakékoliv zařízení s připojením k internetu. Vytvořený framework však lze v budoucnu použít k implementaci aplikace i pro jiné sporty s rozdílnými pravidly.

BigCloud - uživatelské rozhraní pro služby SaaS a PaaS

Autor
Jindřich Máca
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Cílem práce je analyzovat stávající řešení webového uživatelského rozhraní IaaS služeb projektu Big Cloud i nově požadované SaaS a PaaS služby. Následně na základě těchto analýz navrhnout, implementovat a otestovat moduly těchto nových služeb. Tato písemná část se zabývá především rozborem konkrétních použitých řešení a vylepšení pro jednotlivé služby, která staví na základech předešlé analýzy celého stávajícího projektu, jako taktéž prezentováním výsledků jejich realizace.

ČVUT navigátor III - řízení vývoje multiplatformních aplikací

Autor
Stanislav Mikeš
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
ČVUT Navigátor si klade za cíl usnadnit orientaci v budovách a přístup k univerzitním informacím pro hosty i členy akademické obce Českého vysokého učení technického. První částí této práce je řízení vývoje mobilní aplikace ČVUT Navigátor verze 3 pro více platforem. Jedná se o zastřešení projektu pomocí návrhu projektového plánu, řízení rizik a volby komunikace v týmu. Následné vyhodnocení prací z pohledu časové náročnosti a konečného produktu. Druhou částí je vývoj klienta pro operační systém Windows 10 v podobě univerzální aplikace. Proces tvorby tohoto klienta si klade za cíl zanalyzovat novou platformu a zhodnotit možnosti, které nabízí na základě vyvinutého prototypu.

SAGELab - Management multimediálních materiálů

Autor
Adam Pečev
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Melnikov
Anotace
Tato práce analyzuje a hodnotí modul Správce souborů (Media Browser), který je součástí aplikace SAGE2. Jedná se o aplikaci, díky které se aktivně používá laboratoř SAGELab na FIT ČVUT ve 14. patře budovy A. Na základě analýzy pak navrhuji nové, uživatelsky více přívětivé prostředí a zároveň rozšiřuji a propojuji původní funkcionalitu tohoto modulu o podporu cloudového úložiště poskytnutého sdružením CESNET.

SAGElab - ovládání gesty prostřednictvím Kinect 2.0

Autor
Tomáš Kasalický
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Dr. Ing. Sven Ubik
Anotace
Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat existující technologie využívající hloubkové senzory a detekci gest a aplikovat získané vědomosti při návrhu řešení ovládání gesty pro vizualizační prostředí SAGE2 za pomocí zařízení Microsoft Kinect 2.0. Návrh řešení bral v úvahu reálné nasazení v SAGElab, síťové a multimediální laboratoři na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. V práci byl kladen důraz na vytvoření přirozeného uživatelského rozhraní za použití gest rukou. Na základě návrhu byl vytvořen prototyp aplikace, který byl prověřen testy použitelnosti pro získání zpětné vazby z reálného použití. Implementované návrhy obdrželi pozitivní hodnocení ze strany uživatelů a ukázaly velký potenciál této technologie. Výsledek této práve je velmi komplexní prototyp aplikace bezdotykového ovládání SAGE2 a stěny displejů v SAGElab, clusteru 20 displejů o celkovém rozlišení 9600 x 4320 px. Výsledky experimentu také poskytují hodnotnou zpětnou vazbu pro mou budoucí práci v oblasti počítačového vidění a interakce člověka s počítačem a také pro práci všech výzkumníků a studentů kteří se zajímají o tuto oblast.

Webový IS pro výrobce SkyWire

Autor
Barbora Svobodová
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Tomáš Veselý

BOZP portál II – Správa úrazů

Autor
Martin Náhlovský
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Kubr, Ph.D.

Animovaný avatar pro výukovou aplikaci Dráček

Autor
Pavel Podaný
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Aplikace Dráček představuje výukový program zaměřený na děti základních škol s poruchami učení. Tato práce se zabývá myšlenkou animovaných průvodců, rozborem jejich hlavních rysů a zkoumáním jejich úspěšnosti za účelem návrhu postavičky vlastní pro použití v nové mobilní verzi této aplikace. Práce uvažuje možnosti ovládání takovýchto pomocníků a problém volby vhodné reakce na příchozí podměty. Získané informace jsou nakonec použity k návrhu a implementaci aplikace sloužící jako simulátor a grafický konfigurátor chování této postavy.

Věnná města českých královen - Webový klient pro schvalování a publikaci 3D modelů II

Autor
Tereza Opálková
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Beneš
Anotace
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci prototypu webové aplikace pro projekt Věnná města českých královen. Webová aplikace umožňuje členům projektu nahrávat 3D modely a podrobit je schvalovacímu procesu. Součástí práce je analýza aktuálního stavu projektu Věnná města českých královen, přidružených aplikací a existujících závěrečných prací, které jsou tematicky podobné tématu této práce. U některých prací a aplikací byl nalezen podstatný potenciál navázat na jejich výstupy. Aplikace implementovaná v této práci umožňuje uživatelům provést akce definované jejich projektovou rolí. Uživatelská role může nabývat hodnot modelář, historik, grafik nebo administrátor. Modelářům umožňuje nahrávat, verzovat a spravovat 3D modely a následně je odeslat ke schválení. Historikům a grafikům aplikace umožňuje schvalovat či zamítat odeslané 3D modely, případně k nim přidávat poznámky. Administrátorům aplikace umožňuje vybírat mezi schválenými modely ty, jež jsou vhodné pro publikaci do veřejného prostoru. Implementace byla provedena pomocí technologie React TypeScript. Aplikace byla podrobena uživatelským testům a na základě jejich výsledků byla upravena. Aplikace byla před odevzdáním podrobena akceptačním testům. Na závěr práce jsou uvedeny důležité příručky, instalační a uživatelská.

Glub - OpenGL konfigurátor

Autor
Jakub Drgoň
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Cieľom tejto práce je zjednodušiť kompiláciu grafických aplikácií, ktoré sú postavené na technológií OpenGL. Keďže doposiaľ neexistuje riešenie, ktoré by dovolilo užívateľom nakonfigurovať OpenGL projekt len niekoľkými klikmi, bol kladený veľký dôraz na analýzu technológií, ktoré by mohli byť použité na vytvorenie nástroja glub. Tento dokument obsahuje porovnanie viacerých technológií a zdôvodňuje prečo bol vybraný práve CMake. Na základe nástrojov vybraných v analýze, bol vytvorený návrh komponentov tvoriacich glub a komunikácie medzi nimi. Implementačné detaily sú obsiahnuté v nasledujúcej kapitole, ktorá dôkladne popisuje ako každý komponent funguje. Napriek tomu že glub je open-source projekt, kapitola o jeho implementácií sa vyplatí prečítať. Okrem detailov fungovania vysvetľuje prečo boli niektoré časti implementované určitým spôsobom. Keďže glub výrazne uľahčuje kompiláciu OpenGL aplikácií, hlavný cieľ práce bol splnený. Zhrnutie celého vývoja a plány do budúcnosti sa nachádzajú na konci dokumentu.

Aplikace rugby - modul zákonného zástupce

Autor
Daniel Karlovský
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací modulu do Aplikace rugby, nedokončené aplikace na platformě Android zaměřené na organizaci dětských rugby klubů, jejich turnajů a tréninků. Modul se soustředí na roli zákonných zástupců hráčů v těchto klubech, jejich pravomocí a obecné funkcionality registrací, správy účtů a zasílání žádostí členům klubu. Výstupem této práce je zhotovená analýza existujícího prototypu, která obsahuje jeho detailní popis, seznam implementovaných funkcionalit, technologie použité v jeho vývoji a následné odvození funkčních a nefunkčních požadavků. Následující návrh zahrnuje zpracování daných požadavků do případů užití, průchodových aktivit, tvorbu tříd a plány jejich uživatelského rozhraní. Práce pokračuje implementací tohoto modulu a výsledky jeho uživatelských a akceptačních testů. Součástí implementace jsou také podrobné návody k instalaci a užití aplikace, spolu s programovými detaily užitečnými k rozšiřování funkcionalit modulu.

Children Usability Lab - aplikace pro správu laboratoře

Autor
Karolína Solanská
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou procesů v laboratoři pro testování použitelnosti. Následně procesy přizpůsobuje dětským testerům. Také se zabývá návrhem a implementací systému pro zprávu laboratoře použitelnosti na FIT ČVUT. Tento systém budou používat všichni, kdo budou chtít v laboratoři testovat své produkty na použitelnost. Součástí je také uživatelské testování aplikace. Zvolený problém jsem vyřešila webovou aplikací s funkcemi přizpůsobenými pro konkrétní laboratoř na FIT ČVUT. Vytvořené řešení značně usnadňuje celý proces uživatelského testování. Na základě vypracovaných materiálů je možné postupovat při jakémkoliv uživatelském testování. Výstupy mé práce pak ulehčí přizpůsobení testování pro dětské uživatele. V příloze práce lze nalézt dotazníky a scénáře z testování mnou vytvořené aplikace.

Zahrada 3D

Autor
Jakub Tkadleček
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.

Aplikace pro porovnávání algoritmů počítačového vidění

Autor
Adam Kubišta
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Tato práce vytvořila nástroj pro porovnávání algoritmů počítačového vidění se zaměřením na rozpoznávání překážek. Práce analyzuje robotické vozítko, které je součástí inventáře SAGElabu na ČVUT. Data ze senzorů tohoto vozítka zpracovává různými algoritmy počítačového vidění a analyzuje výsledky. Na základě tohoto poznání definuje způsob, kterým se algoritmy v nástroji budou porovnávat. S prací vzniká software, který uživateli umožňuje porovnávat svoje algoritmy určenou metodikou, zobrazovat výsledek ve velmi vysokém rozlišení a tak hledat nejvhodnější implementaci algoritmu pro jeho záměry.

Výuková aplikace Dráček II - zásuvné moduly I

Autor
Miroslav Mazel
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
V této práci jsem zanalyzoval, navrhl, implementoval a otestoval soubor cvičení pro děti s poruchami učení a editory těchto cvičení. Každé cvičení a editor bylo součástí modulu pro vzdělávací aplikaci Dráček II. Pomocí Android SDK jsem vytvořil pět modulů pro platformu Android: modul, co dyskalkuliky učí jak číst analogové hodiny, modul umožňující doplnit část slova do mezery, modul pro rozlišování krátkých a dlouhých slabik, modul pro cvičení rozkladu čísla na sčítance a modul, co pomáhá pochopit vztah mezi množstvími ve slovní úloze. Tyto moduly pomohou dětem s poruchami učení na Zákládní škole Smečno a kdekoliv jinde, kde se bude aplikace Dráček II používat. Zdrojový kód a dokumentace modulů jsou součástí přílohy.

Dráček IV - Uživatelské rozhraní

Autor
Dominik Sivák
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom, implementáciou a testovaním úprav aplikácie, ktorá slúži ako jadro v modulárnom systéme aplikácií. Táto aplikácia je súčasťou projektu Dráček, ktorého cieľ je poskytnúť deťom v školskom a predškolskom veku učenie pomocou hry na platforme Android. V tejto práci najprv zisťujem stav a kvalitu produktov predchádzajúcich iterácií a venujem sa ich nedostatkom. Práca pokračuje návrhovou časťou, v ktorej sa nachádzajú nápady na vylepšenie aplikácie a stratégie, ako tieto nápady realizovať. Tieto nápady sú následne realizované a popísané v implementačnej časti spolu s príručkami ku produktu. Poslednou časťou je testovanie, v ktorej opisujem aké testy boli po realizácii zmien vykonané.

Věnná města českých královen - jádro

Autor
Daniel Vančura
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Ve své práci se věnuji analýze a návrhu nové verze stěžejní části projektu Věnná města českých královen, tj. datovému úložišti a k němu příslušícím komunikačním API. Jedním z konečných cílů projektu je tvorba a zobrazení historické podoby českých věnných měst v rozšířené realitě. Tato práce propojuje množství již dříve na toto téma vytvořených modulů a umožňuje jejich vzájemnou komunikaci. Touto prací navazuji na dříve vytvořené serverové části projektu a provádím jejich rozsáhlou optimalizaci. V rámci práce je provedena analýza předchozích řešení, označeny jejich největší nedostatky a následně je uveden návrh na jejich odstranění. Obsahem práce je i navržení nových procesů nad API, které mají za účel zvětšovat historickou věrohodnost daného 3D modelu budovy. Následně je obsahem práce i tvorba dokumentace nově navrženého API a ta je spolu se zdrojovými kódy uvedena na přiloženém médiu.

Linky - Grafická knihovna

Autor
Jiří Košata
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Roman Berka, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá analýzou současného stavu projektu světelné fasády Linky z pohledu technického zázemí, které je dostupné vývojářům k integraci s jejich aplikacemi či grafickými vizualizacemi. Analytická část práce popisuje převážně zvolené technologie pro realizaci rasterizace grafických objektů a další použité nástroje. Hlavním cílem praktické části je poskytnout takové rozhraní, které bude pochopitelné a umožní snadnou manipulaci s fyzickou fasádou pomocí virtuálního grafického plátna. S tím souvisí i návrh architektury aplikace se zaměřením na aspekt zpracování požadavků simulace vizuálních efektů v reálném čase. Závěrem práce jsou nastíněna další možná rozšíření tohoto systému o další grafické prvky či principy.

Monitoring sítě v cloudovém systému

Autor
Petr Beneš
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Práce se zaměřuje na monitoring sítě a použití softwaru Suricata. Začátek je věnován útokům na webové aplikace. Jsou zde uvedené známé útoky jako například SQL Injection, Cross-site scripting a jiné. U každého útoku jsou popsány možnosti provedení, způsoby obrany a jejich možné následky. Následující sekce je věnována systémům IDS a IPS, jejich způsob ochrany a co ve skutečnosti svedou. V další části se již věnuji samotného softwaru Suricata, způsobu, jakým pracuje, jaké má konfigurační soubory a další. Je zde i vidět porovnání s konkurenčním systémem Snort. Po této části je vyhrazena sekce pro stručný popis systému Big Cloud, do kterého bude software Suricata integrován. Dále je popsáno, jak vypadá sběr záznamů uložených na jednotlivých virtuálních strojích, jakým způsobem se bude monitorovat software Suricata na virtuálních strojích a jak se budou ukládat záznamy do databáze. Po části s návrhem přichází oddíl, ve kterém je popsána instalace softwaru Suricata s postupy, jak správně software Suricata nakonfigurovat. Na závěr práce je uveden výsledek testování na systému Big Cloud. Je zde uvedeno a popsáno několik varovných hlášení, které se objevili během testování.

ETCS - RBC I

Autor
Matěj Gorgol
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na dokončení modulu RBC (Radio Block Centre) a vytvoření REST API Lektorského PC (ovládací prvek simulace) pro projekt vlakového simulátoru se systémem ETCS. Nejprve se práce zabývá představením systému ETCS a jeho vybraných částí, poté se věnuje analýze stávajícího stavu projektu a vymezení nových funkčních a nefunkčních požadavků modulu RBC a Lektorského PC. Dále se v práci nachází návrh Lektorského PC, jehož součástí je návrh architektury a samotného API, představení použitých technologií a porovnání knihoven pro tvorbu REST API v C++. Na to navazuje kapitola realizace, ve které se nachází shrnutí implementace Lektorského PC, testování Lektorského PC, programátorská a instalační příručka.

Věnná města Českých Královen - webový vizualizátor 3D modelů

Autor
Martin Púčala
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Táto práca sa pozerá na možnosti zobrazovania obsahu rozšírenej reality na mobilných zariadeniach v prostredí webového prehliadača. To znamená dostupnosť len obmedzených hardwarových i softwarových prostriedkov. Je implementovaný algoritmus ORB na detekciu obrazových príznakov a optimalizovaný pomocou paralelizovaného spracovania obrazu pomocou knižnice GPU.js. Bolo preskúmaných niekoľko algoritmov pre odhad polohy kamery a výpočet projekčnej matice. 3D modely sú zobrazené na obraze z kamery a sú preskúmavané možnosti ich zobrazovania tak aby sa zhodovali s orientáciou scény. Na konci sú popísané scenáre testujúce jednoduchosť používania ovládania výsledného widgetu.

BigCloud - analýza veřejného cloudového systému

Autor
Jozef Šebák
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu verejného cloudového systému BigCloud s dôrazom kladeným na SWOT a FURPS analýzu, identifikáciu biznis procesov a vytvorenie prípadov jeho užitia. Ďalej sa na základe stanovených kritérií venuje porovnaniu tohto systému s podobnými konkurenčnými riešeniami a testovaniu užívateľského rozhrania systému. V závere detailne popisuje navrhnuté zmeny na vylepšenie systému BigCloud vyplývajúce z analýz a testovania.

Zákaznický portál - Technické centrum

Autor
Václav Dohnal
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil

Portál pro správu semestrálních prací

Autor
Václav Dvořák
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro správu semestrálních prací předmětů BI-ZNF, BI-MGA a BI-PGA. Cílem práce je na základě požadavků zadavatele navrhnout a implementovat webovou aplikaci umožňující všechny úkony spjaté s životním cyklem semestrálních prací ze strany vyučujícího i studenta. Aplikace se zaměřuje především na výběr tématu semestrální práce, její odevzdání, ohodnocení a vytvoření galerií z proběhlých kurzů. Výsledný systém je implementován na Nette frameworku s využitím PostgreSQL databáze a Continuous Integration pomocí verzovacího systému Git. Aplikace umožňuje automatické načítání dat z informačního systému KOS pomocí REST API.

Port FurryBall na OS X

Autor
Jakub Mirovský
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato bakalářská práce si dává za cíl provést analýzu současné implementace realtimové renderovací aplikace FurryBall, najít místa závislá na hostujícím operačním systému Windows a navrhnout proces postupného přepisu na operační systém OS X. Následně navržený proces portace ověřit přepisem části aplikace FurryBall. Výsledkem práce je spustitelný program a ukázka renderu na operačním systému OS X.

Věnná města českých královen - Schvalovací systém pro 3D modely ve virtuální realitě

Autor
Marek Klofáč
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, implementací a nasledným testováním dříve navrženého schvalovacího procesu pro kontrolu kvality 3D modelu od Ing. Michala Martínka. Vzhledem k tomu, že výsledkem je aplikace ve virtuální realitě, analýza nezbytně sestává z rozboru dostupných hardware zařízení podporující právě virtuální realitu a krátké shrnutí software možností, pro její realizaci, včetně nakonec zvoleného prostředí pro vývoj Unity 3D Engine a dodatečných SDKs (Software development toolkit). Aplikace je součástí projektu Věnná města českých královen. Bude tedy využívat již dříve implementované privátní API, pomocí kterého bude načítat uložené historické modely z databáze a zobrazovat je uživatelům ve virtuálním prostoru. Ti budou schopni objektivně posoudit jeho kvalitu a autentičnost díky navrženým interakcím a buďto jej schválit nebo odevzdat na přepracování s poznámkami. Tato aplikace bude následně podrobena předpřipraveným uživa\-telským testům, které odhalí případné nepřesnosti v návrhu funkcionalit.

BOZP portál - Správa školení

Autor
Martin Humeník
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Kubr, Ph.D.

ETCS DMI II - Implementace rozdílů na lokomotivách provozovaných v České republice oproti normě ETCS.

Autor
Ondřej Měšťan
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá rozšiřenim vyvijeného vlakového simulátoru ETCS, komponenty DMI. V práci je analyzována dostupná dokumentace, aktuálni stav projektu a porovnávána podoba displejů z lokomotiv Bombardier Traxx MS2 a Siemens Vectron vůči originálni specifikaci od ERA. Návrh se zabývá možnostmi emulace fyzických tlačitek na dotykovém displeji a reorganizaci struktury konfiguračnich souborů. Kromě popisu implementace práce obsahuje i přiručky k instalaci, dalšimu vývoji aplikace a tvorbě vzhledů displeje z dalšich lokomotiv. Výsledné řešeni je podrobeno testováni přimo na dotykovém průmyslovém displeji a je připraven scénář uživatelského testováni různých vizuálnich provedeni stejného displeje.

Výuková aplikace pro systémy virtuální reality

Autor
Marián Hlaváč
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá zefektivněním procesu seznámení uživatelů s virtuální realitou v prostředí nově vzniklých heren virtuální reality. Za cíl si klade předat informace, které sděluje obsluha zákazníkům, rychlou a zároveň plnohodnotnou formou prostřednictvím aplikace spuštěné přímo ve virtuální realitě. Jelikož se tématicky práce týká relativně nového trendu -- virtuální reality, pracuje s moderní, atraktivní a v současnosti nepříliš běžnou hardwarovou i so warovou výbavou. Výsledkem práce je analýza, návrh aplikace a její realizace, společně s testováním v reálném prostředí herny virtuální reality.

ČVUT Navigátor - Nástěnka

Autor
Michal Skala
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jitka Hrabáková, Ph.D.

ElateMe - backend

Autor
Yevhen Kuzmovych
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
ElateMe je nová crowdfundingová platforma s elementy sociálni sitě. Na rozdil od jiných podobných projektů, jako jsou Kickstarter nebo Patreon, které podporuji vývoj kreativnich a komerčnich projektů prostřednictvim zájemců, ElateMe je zaměřen na naplněni osobnich přáni s pomoci přátel uživatelů. V aplikaci ElateMe může uživatel sdilet své přáni a jeho přátelé mu mohou pomoci tim, že finančně přispěji. Vývoj této platformy je týmovým projektem. Práce je rozdělena do vývoje Android a iOS aplikaci, backend REST API a reklamniho serveru. Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj backend REST API pro výše uvedený projekt. Cilem této práce bylo definovat a zdokumentovat funkčni a nefunkčni požadavky pro systém ve vývoji, analyzovat připady užiti a celkovou strukturu projektu. Autor také analyzuje externi systémy použivané touto aplikaci, jmenovitě Facebook Graph API, rozhrani online platebnich systémů, jako jsou FIO-banka a Bitcoin, služby push notifikace Apple(APNs) a Google(GCM). V rámci této práce byla navržena struktura databáze a architektura serverové aplikace a bylo realizováno backend rozhrani pro komunikaci s mobilnimi a webovými aplikacemi pomoci populárnich nástrojů pro vývoj web serverů, jako jsou programovaci jazyk Python, Django web framework a PostgreSQL DBMS. Nakonec aplikace byla podrobena jednotkovým (unit) a výkonovým testům.

ČVUT navigátor - iOS III

Autor
Daniel Březina
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Mobilní aplikace ČVUT Navigátor slouží pro orientaci v kampusu ČVUT a k zobrazení rozvrhu hodin. Cílem práce je vytvoření 3. generace ČVUT Na- vigatoru podporující vektorový formát map, navigování uvnitř budov pomocí rozšířené reality a analyzovat možnosti navigačního systému Galileo. Práce analyzuje předchozí verzi ČVUT Navigátoru pro operační systém iOS a navr- huje změny, tak aby třetí verze odpovídala aktuálním požadavkům na aplikace. Součástí práce je také návrh architektury aplikace, konkrétně popis návrhové vzoru Model-View-Controller a detailně rozepsány jednotlivé složky. Další sou- částí je popis implementace hlavních funkcionalit, jako je nalezení nejkratší cesty a její následné zobrazení v rozšířené realitě a přehled provedených testů.

Věnná města českých královen - Validace kvality meshe 3D modelů

Autor
Viktor Káčer
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Táto práca sa zaoberá základmi 3D modelov a ich elementmi, ako sú vrcholy, hrany a plochy, ktorých vzájomné usporiadanie sa nazýva geometria. Vysvetlené sú spôsoby, ako je možné geometriu modelov reprezentovať a v akých formátoch je možné ju ukladať. Obsahom práce sú taktiež spôsoby, ako modely správne vytvárať a definícia celej modelovacej pipeline. Pre správnu tvorbu modelov sú vysvetlené základné modelovacie techniky ako sculpting, box modeling a photogrammetry. Kontrastne sa práca venuje aj najčastejším chybám, ktoré v geometrii vznikajú. Ide o chyby ako otočené normály, diery a dvojitá alebo non-manifold geometria. Pozornosť je venovaná aj dôvodom, prečo dané chyby vznikajú a ako je možné ich manuálne opraviť. Práca sa venuje automatickým opravám chýb za pomoci algoritmov, ktoré sú rozdelené na lokálne a globálne podľa ich pôsobenia. Dané algoritmy sú stručne vysvetlené a vzájomne porovnané, sú určené ich výhody, nevýhody a možné požiadavky na vstup. Konkrétne ide o algoritmy, ktoré slúžia na vypĺňanie dier, odstránienie šumu a iných degenerácií v geometrii. Získané znalosti najčastejších problémov budú použité pri návrhu prototypu zásuvného modulu do programu Blender, ktorého implementácia je napísaná v programovacom jazyku Python. Modul je schopný identifikovať a opravovať otočené normály, dvojitú geometriu alebo diery. Hlavným výstupom práce je časť modulu opravujúca budovy z projektu VMCK, ktorý bol hlavnou inšpiráciou tvorby tejto práce.

Linky - webový portál

Autor
Tomáš Vošický
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Roman Berka, Ph.D.
Anotace
Bakalářská práce se zabývá webovým portálem pro správu a propagaci interaktivní světelné instalace Linky umístěné na budově Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Správcům webového portálu je umožněno měnit obsah, vytvářet akce, spravovat registrované uživatele a programy a řídit běh instalace. Vývojáři mohou nahrávat své vytvořené programy. Návštěvníkům je zpřístupněna prezentační část portálu. Práce popisuje proces vývoje webového portálu od analýzy a návrhu přes implementaci až po testování. V analýze jsou zmapována existující řešení a použité technologie. Za pomoci prostředků softwarového inženýrství byl navržen webový portál a následně byl implementován jeho prototyp. Veškerý kód byl při implementaci verzován systémem Git a nasazován pomocí průběžné integrace a průběžného nasazení.

ČVUT Navigátor - Klient WP7 I

Autor
Tomáš Bezouška
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil

ETCS - DMI displej

Autor
Jan Stejskal
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem prototypu aplikace DMI displeje, který slouží jako ovládací displej strojvedoucího a zobrazuje potřebné informace. Aplikace je součástí projektu vlakového simulátoru s komponentou ETCS. V práci je analyzována nejen dokumentace určená pro tvorbu aplikace DMI displeje, ale také diplomová práce studenta Fakulty dopravní ČVUT, jehož knihovna, postavená na grafických knihovnách SDL 2.0, byla při implementaci využita. Cílem práce je návrh a implementace prototypu aplikace, který také komunikuje pomocí protokolu MQTT se softwarovým modulem EVC, což je další aplikace tvořená v rámci společného projektu vlakového simulátoru. Výsledný prototyp aplikace DMI je následně podroben uživatelským, akceptačním a integračním testům.

Výuková aplikace Dráček II - Vývoj jádra aplikace pro žákovskou část

Autor
Patrik Pavelec
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací jádra výukové aplikace, kterou budou využívat žáci základní školy, trpící poruchami vnímání. Aplikace bude primárně určena pro tablety se systémem Android. Jádro slouží k přístupu k jednotlivým cvičením, zobrazení výsledků a zadaných úkolů. Celá aplikace je navržena modulární architekturou, díky čemuž se část práce zabývá různými formami komunikace mezi jednotlivými komponenty. Dále se práce zaměřuje na komunikaci se serverem a zpracování přijímaných dat. Poslední část řeší problém offline spuštění, způsobů autentizace a následné automatické synchronizace dat se serverem. Při řešení byla zvolena možnost modularity pomocí oddělených APK souborů, mezi kterými se komunikuje pomocí android Intentů. Pro umožnění offline funkcionality jádro ukládá dočasné JSON soubory do privátního aplikačního prostoru zabezpečeného přímo zvolenou platformou Android. Jádro se povedlo naimplementovat s veškerými hlavními požadovanými funkcionalitami, zadání práce bylo tedy splněno. Na aplikaci se nyní mohou těšit žáci základní školy Smečno, kteří ji budou moci využívat každý den v mnoha různých hodinách.

ČVUT Navigátor - Rozšíření modulů serverové části II

Autor
Jan Mráček
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Kubr, Ph.D.

Orcopus - klientská část

Autor
Tomáš Vojtášek
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Hunka

Integrace nástroje Turning Point do Studentovy Berličky

Autor
Jan Nepraš
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil

Zásuvné moduly aplikace Dráček III - výuka základů algoritmizace

Autor
Ondřej Slabý
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Tato práce je pokračováním projektu Dráček, který se zaměřuje na podporu výuky dětí prvního stupně základní školy pomocí tabletů. Důležitou částí projektu je právě aplikace na tablety s operačním systémem Android. Hlavním cílem práce bylo vytvořit nové výukové moduly, které rozšiřují aplikaci o výuku základů algoritmizace. Druhotným cílem bylo otestovat uživatelské rozhraní stávajících i nových modulů s žáky základní školy. Vlastní práce obsahuje analýzu, návrh a implementaci pěti nových modulů pro aplikaci Dráček. Součástí každého modulu je kromě samotného cvičení také editor pro tvorbu nových a úpravu existujících zadání. Moduly jsou připraveny k běžnému používání, nicméně před jejich nasazením bude vhodné sjednotit jejich grafické provedení.

Systém pro správu nemovitosti

Autor
Jan Starůstka
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Ve své práci se věnuji analýze, návrhu, implementaci a testování aplikace, která má za cíl usnadnit správu nemovitosti, ve které jsou pronajímány byty, případně jiné prostory. V rámci analýzy jsem sesbíral funkční a nefunkční požadavky na takovou aplikaci. Následně jsem zkoumal a hodnotil již dostupné aplikace pro správu nemovitosti. Zjistil jsem, že dostupné softwary jsou dosti složité a drahé. Nejsou příliš vhodné pro správu malých nemovitostí. Navrhl jsem vzhled webového rozhraní, strukturu aplikace a databáze. Pak jsem implementoval prototyp serveru (Node.js, Express) a webového klienta (React). Server komunikuje s klientem přes REST API. Pro uchování dat jsem využil MongoDB umístěnou v cloudu. Prototyp jsem následně podrobil uživatelským a akceptačním testům. V uživatelských testech procházeli testeři prototypem podle předem definovaných scénářů. Poté mi dali zpětnou vazbu na uživatelské rozhraní aplikace. V akceptačních testech jsem hodnotil, jak se mi podařilo splnit jednotlivé funkční a nefunkční požadavky definované v analýze.

Výuková aplikace Dráček II - Serverová část a rozhraní pro učitele

Autor
Ondřej Filip
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá tvorbou výukového systému Dráček II, navazujícího na úspěšný projekt studentů z minulých let, který slouží pro usnadnění výuky dětí trpícími poruchami učení. Cílem je na základě požadavků zadavatele navrhnout a implementovat serverovou aplikaci, která bude umožňovat centralizaci a persistenci uživatelských dat a následně je bude poskytovat klientským aplikacím. Dalším cílem je návrh a tvorba jednoho ze zásuvných modulů klientské aplikace, běžící na operačním systému Android, určeného pro učitele, která poskytuje kompletní přehled informací o studentech a umožňuje jejich snadnou administraci. Dále se práce zabývá tvorbou aplikačního rozhraní, poskytovaného serverovou aplikací, prostřednictvím kterého probíhá veškerá komunikace mezi serverovou částí a klientskými aplikacemi.

SAGELab - Plánovač prezentací

Autor
Vojtěch Štecha
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Melnikov
Anotace
V této práci se zabývám aplikací SAGE2(TM), přesněji se zaměřím na část pro tvorbu prezentačního materiálu, který budu rozšiřovat o nové funkce. Analyzuji tento plánovač prezentací a porovnám ho s funkcionalitou, která je očekávaná od uživatelů aplikace SAGE2(TM). Na základě výsledků analýzy navrhnu nejlepší způsob řešení pro přidání nových možností do plánovače a toto řešení následně implementuji do aplikace SAGE2(TM). Výsledek bude plně funkční aplikace s nově implementovaným plánovačem prezentací.

Diplomové práce

Věnná města českých královen - Backend administrační části

Autor
Dominik Sivák
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou nového schvaľovacieho procesu v rámci backendu projektu VMCK. Schvaľovací proces určuje postup práce pri vytváraní 3D objektov a vystupujú v ňom užívatelia v rôznych roliach, ktorí môžu navrhnuté modely schvaľovať, zamietnuť či komentovať. V práci sa budem venovať preberaniu, spojazdneniu a zhodnoteniu nedostatkov zdrojového kódu vytvoreného v predchádzajúcich iteráciách projektu v kapitole Analýza. Po nej, v kapitole Návrh, rozoberiem možné prípady implementácie niektorých vylepšení spolu s novými časťami projektu. Kapitola Realizácia poskytne náhľad do výsledného stavu kódu, spojazdnenia CI a obsahuje aj príručku pre ďalšie iterácie projektu.

Vývoj a provoz sociální sítě - Vývoj webové aplikace II

Autor
Lukáš Jeschke
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Diplomová práce je součástí týmového projektu "Vývoj a provoz sociální sítě", jehož cílem je technologický redesign dané sociální sítě, a to nahrazením stávajících front-endů za modernější využívající moderní technologie Nette. Tato práce se zabývá vytvořením potřebných modulů pro fungování sociální sítě, v našem případě seznamovacího portálu. Základem byla implementace přihlášení přes Google+ API a MojeID a dále vytvoření modulů zajišťujících samotný požadavek na seznamování uživatelů pomocí daného logického postupu a modulu pro prohlížení profilů. Jelikož aplikace poběží ve finální verzi v clusteru, nezbytnou součástí bylo zajištění ukládání sessions v interní databázi seznamovacího portálu pomocí služby SessionHandler. V závěru práce obsahuje plnohodnotné otestování daných modulů a služeb.

ČVUT Navigátor - WP klient II

Autor
Tomáš Bezouška
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil

Věnná města českých královen - Jádro mobilního klienta

Autor
Ondřej Slabý
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato práce je součástí projektu Věnná města českých královen. Cílem tohoto projektu je mimo jiné tvorba mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Účelem této aplikace je zobrazování historických verzí budov na jejich skutečných pozicích využitím prvků rozšířené reality. Práce se věnuje analýze uživatelského rozhraní podobných aplikací a návrhu modulární architektury, jejímž cílem je oddělit složité výpočty, které jsou k realizaci rozšířené reality nutné, od specifik systému Android, čímž je usnadněna jejich implementace. Navržená architektura je v práci realizována a otestována, včetně uživatelského rozhraní na základě poznatků z analýzy. Výsledná aplikace je automaticky nahrávána na obchod Google Play Store a tento postup v práci popsán.

Věnná města českých královen - Modul rozpoznání obrazu

Autor
Jaroslav Štěpán
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Práce je součástí projektu Věnná města českých královen, jehož cílem je tvorba platformy pro mobilní zařízení se systémem Android, zaměřující se na zobrazení historického prostředí pomocí prvků rozšířené reality. Práce zachycuje analýzu algoritmů rozpoznání obrazu, knihoven pro tvorbu aplikací využívajících rozšířené reality a analýzu architektonických a návrhových vzorů pro tvorbu modulární architektury. Na jejím základě byly navrženy moduly počítající globální pozici ve světě (lokalizační modul) a lokální odchylku (trackovací modul) pomocí algoritmů rozpoznání obrazu. Výstupem práce je implementace prototypů lokalizačního modulu využívající knihovnu OpenCV a trackovacího modulu založeného na knihovně ARCore. Funkčnost modulů byla ověřena manuálními a automatizovanými testy.

Webová komponenta pro interaktivní vizualizaci 3D modelů

Autor
Pavel Antoš
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu universálních webových komponent pro zobrazení 3D modelů. Výsledkem je knihovna, která obsahuje komponentu pro zobrazení jednoho 3D modelu, komponentu pro zobrazení dvou modelů v jedné 3D scéně a komponentu pro zobrazení dvou modelů ve dvou synchronizovaných scénách. Součástí této práce je analýza funkčních a nefunkčních požadavků, průzkum již existujících aplikací využívajících zobrazení 3D modelů a analýzu technologií vybraných pro implementaci. Dále byl vytvořen návrh knihovny zaměřený na vztahy mezi moduly a způsob porovnávání dvou 3D modelů. V rámci implementace byl popsán způsob tvorby klíčových modulů, způsob sestavení, nasazení, instalace a integrace výsledné knihovny. Po dokončení implementace byla knihovna otestována. Byla vytvořena testovací aplikace, která byla podrobena uživatelským testům. Knihovna samotná byla podrobena akceptačním testům.

Pojítko Skywire - řídící modul

Autor
Jiří Cidlina
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Melnikov
Anotace
Práce se zabývá vzdáleným řízením zařízení s OS Linux. Postupně řeší možnosti implementace vzdáleného ovládání síťových prvků pomocí webového rozhraní a SNMP. Blíže se zaměřuje na libmicrohttpd a NetSNMP, s jejichž pomocí je řešena technologie. Ta je vztažena k zařízení na tvorbu mikrovlnných spojů, založených na platformě SH4. Realizace začíná s prostředím, které bylo používáno pro tvorbu jeho firmwaru a postupně jej upravuje a doplňuje. Původně požadované rozšíření řídícího modulu o podporu SNMP a vylepšený sběr dat postupně přechází až k jeho nové realizaci. Požadavky na jednotlivé části modulu jsou znovu analyzovány a upraveny pro splnění nových potřeb. Výsledkem práce je funkční řešení řídícího modulu pro zařízení s OS Linux. Modul byl znovu vytvořen s použitím jazyka C++ s důrazem na jeho rozšiřitelnost a počítá s možným nasazením na dalších podobných zařízení.

Rozšíření frameworku Cpputest a jeho využití k testování ETCS simulátoru

Autor
Kateřina Kasalická
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato práce se předně zabývá návrhem a implementací rozšíření existujícího testovacího C++ frameworku CppUTest. Framework CppUTest již obsahuje střední podporu pro práci s mocky, nicméně tato práce navrhuje rozšíření již existující funkcionality zaměřenou na rozšíření a automatizaci využití mocků. Práce se nejdříve zabývá analýzou a shrnutím teorie softwarového testování a testovacích technik. Následně se věnuje analýze existujících C++ testovacích frameworků, získaná data jsou pak využita pro formulaci a návrh nových funckcionalit pro framework CppUTest. Posledním úkolem této práce je vyzkoušet využití vyvinutého rozšíření implementováním sady testů zaměřené na projekt ETCS simulátoru.

Aplikace pro architekty pod OS Android

Autor
George-Mukhammed Dausheyev
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Hlavním cílem této diplomové práce je implementace prototypu aplikace na platformě operačního systému Android, která je schopná vizualizovat architektonické projekty pomocí použití technologie rozšířené reality. Při její vypracování byly použité různé přístupy.

Softwarový systém pro simulaci testování algoritmů prohledávání stavového prostoru

Autor
Peter Dub
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Aplikace pro podporu kognitivních a vzdělávacích dovedností vývoje řeči pro děti s narušenou komunikační schopností

Autor
Hana Kozáková
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh zábavné aplikace uzpůsobené předškolním dětem s narušenou komunikační schopností. Cílem aplikace je zlepšit kognitivní a učební dovednosti dětí a podpořit jejich rozvoj řeči. V průběhu této diplomové práce se moje zaměření zúžilo především na předškolní děti s vývojovou dysfázií. Práce zkoumá možná omezení z pohledu softwarového vývoje, analyzuje a navrhuje potřebné softwarové řešení: konečnou aplikaci - hru, včetně seznamu specifických nápadů (většinou UX/UI), které pomáhají přizpůsobit hru tak, aby lépe vyhovovala dětem s vývojovou dysfázií. Výsledkem je funkční prototyp hry a uživatelské testování prototypu předškolními dětmi s vývojovou dysfázií i bez vývojové dysfázie a učitelkami z mateřské školy

E-learningový portál Mentica - modul správa testů

Autor
Olga Budnik
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Melnikov
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro správu testů a otázek ve výukovém portálu Mentica. Práce je součástí týmového projektu, který je rozdělen do více modulů. Modul pro správu testů a otázek umožňuje uživatelům vytvářet vlastní testy, plnit je otázkami, editovat a poté publikovat. Otázky je možné vytvářet nezávisle na testech a seskupovat je do složek, což umožňuje znovupoužití otázek. Uživatel má na výběr mezi více druhy otázek a může tak sestavovat rozmanité testy. Výsledkem práce je prototyp aplikace, který je možné použít pro budoucí vývoj.

BOZP portál - modul pro správu školení

Autor
Kamil Falta
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Kubr, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá vylepšením stávající webové aplikace pro podporu BOZP. Soustředil jsem se na část aplikace, která se zabývá správou školení. Nejprve jsem zjistil nové požadavky na aplikaci a pak jsem provedl analýzu aplikace, abych zjistil, jak nové požadavky do aplikace zapracovat. Z výsledků analýzy jsem vytvořil návrh a poté jsem navržené řešení realizoval. Vývoj probíhal ve frameworku Nette. Nakonec jsem hotovou aplikaci podrobil testům. Cílem práce je poskytnout lepší nástroj pro řešení problémů spojených se správou BOZP.

Využití softwaru Suricata v cloudovém systému

Autor
Petr Beneš
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Dostál, Ph.D.
Anotace
Analytická část práce je zaměřena na IPS a IDS systémy, popisuji, k čemu slouží a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Analyzuji, jakým způsobem probíhá virtualizace a jaké jsou virtualizační nástroje využívané v cloudových systémech. V návrhové části práce píšu o možnostech monitorování, uvažuji nad otázkami, kam umístit monitorovací stroj, aby bylo možné efektivně sledovat komunikaci na síti, jakým způsobem s tímto monitorovacím strojem komunikovat, jak ho spravovat a podobně. Důraz je kladen na bezpečný návrh, aby monitorovací zařízení nevytvářelo nové vektory útoku. V implementační části ukazuji, jak byly jednotlivé části implementovány, popisuji, jak vytvořit monitorovací stroj a vysvětluji, jakým způsobem bylo vytvořeno testovací prostředí. V rámci přípravy testovacího prostředí bylo vytvořeno i několik virtuálních strojů, které obsahují aplikace se známou zranitelností. V testovací části nejdříve popisuji, jak probíhalo testování monitorovacího zařízení, poté jednotlivých částí systému, a nakonec i testování celého systému. Ukazuji zde i vygenerované záznamy softwaru Suricata, které byly vytvořeny při testování funkčnosti pravidel.

ČVUT Navigátor - Správa mapových podkladů

Autor
Jan Langer
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Chrastina

E-learningový portál Mentica - modul správa kurzů

Autor
Jiří Matějka
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Melnikov
Anotace
Práce se zabývá návrhem a implementací modulu pro správu výukových kurzů v týmovém projektu Mentica. Tento projekt je sestaven z několika dalších modulů pro podporu tvorby e-learningových materiálů. Součástí práce je rovněž analýza, návrh, implementace a testování modulu Kurz. Modul Kurz umožňuje vytvářet a spravovat studijní materiály různých druhů, které jsou zařazeny do kapitol a lekcí. Výstupem práce je modulární aplikace napsaná v programovacím jazyku PHP a frameworku Symfony2.

BigCloud - backend pro veřejný cloudový systém

Autor
Petr Gregor
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Cílem práce je navrhnout, implementovat a nasadit prototyp backendu cloudového systému. Tato písemná část se zabývá zejména návrhem architektury backendu a diskusí nad možnostmi jeho uskutečnění. Obsahuje také popis struktury výsledné implementace a řešení některých problémů, které při ní vznikly. Na konci textu naleznete návrh testovacího prostředí a dokumentaci API, určeného pro komunikaci s dalšími částmi systému.

Efekty prostředí ve virtuální realitě

Autor
Marián Hlaváč
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Melnikov
Anotace
Diplomová práce popisuje proces tvorby systému pro obohacení virtuální reality hmatovou zpětnou vazbou a jinými vnějšími efekty. Za primární cíl si klade vytvořit otevřený a snadno rozšířitelný software pro ovládání vícera IoT zařízení, které společně poskytují uživatelům virtuální reality efekty synchronizované s virtuálními světy. Výsledek práce zahrnuje i softwarové nástroje pro vývojáře, které jim umožňují vytvořit více pohlcující a uvěřitelné zážitky ve virtuální realitě.

Pojítko SkyWire - Zabezpečení a ochrana před neoprávněnou manipulací

Autor
Martin Šmarda
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.

Pojítko SkyWire - Ovladač paměti flash

Autor
Pavel Šrámek
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Tomáš Veselý

Linky - Nástroj pro grafické programování

Autor
Martin Kameník
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Roman Berka, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci nástroje pro grafické programování, který lze použít k vytváření jednoduchých aplikací pro světelnou instalaci Linky. Součástí práce je analýza současného stavu systému a také několika vybraných existujících nástrojů pro grafické programování. Značná část práce se zaměřuje na návrh grafického programovacího jazyka. Práce obsahuje popis implementace prototypu. Poslední kapitola je věnována uživatelskému testování. V příloze se nachází zdrojový kód prototypu.

Android klient pro sociální síť

Autor
Petr Kaštánek
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem klientské aplikace pro sociální síť běžící pod mobilním operačním systémem Android, konkrétně pro seznamovací portál Líbímseti.cz. Umožňuje přihlášení různými způsoby, hodnocení a seznamování uživatelů, jejich vzájemnou okamžitou komunikaci, zobrazení blízkých uživatelů, správu vlastního profilu a fotogalerie nebo placení přímo z aplikace. Součástí práce je její podrobná analýza a návrh využívající metody softwarového inženýrství, design aplikačního rozhraní, prototypu vzhledu, dále návrhy na způsob řešení meziukládání obrázků a ostatních dat, zpracování lokalizačních dat, uživatelského vstupu, vektorové grafiky a techniky propojení zdroje dat s jejím zobrazením (binding). Aplikace využívá mnoha různých technologií a rozhraní jako jsou přihlašování pomocí uživatelských Facebook a Google účtů, push notifikací systémem Firebase Cloud Messaging, nakupování přímo z aplikace pomocí rozhraní Google Billing a protokolu XMPP pro odesílání okamžitých zpráv mezi uživateli. Nakonec je aplikace podrobena jednotkovým (unit), integračním a také podrobným uživatelským testům.

Studentova Berlička IV – generátor testů a písemek III.

Autor
František Kraml
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Hunka

Aplikace pro ovládání a monitorování prvků vestavby obytného automobilu

Autor
Barbora Svobodová
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Kubr, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu systému BaKarSys na ovládání a monitorování prvků vestavby obytného automobilu vyráběné společností KPS Automobile s.r.o. Realizace systému zpříjemní a zjednoduší uživatelům cestování a umožní vzdálený přístup k prvkům vestavby. Cílem práce je navrhnout celkový koncept projektu a vytvořit prototypy dvou aplikací pro OS Android. Servisní aplikace slouží ke konfiguraci systému výrobcem vestaveb. Ovládací aplikace je určena cestovatelům v obytném automobilu k obsluze prvků vestavby. Hardwarovou část, zvláště řídící jednotku, vyvíjí Ing. Karel Svoboda, CSc a není součástí této práce. Podle standardů uplatňovaných v softwarovém inženýrství je práce rozdělena na několik částí - analýzu, návrh, implementaci a testování. Důležitou součástí je seznámení se s technickým řešením obytných vestaveb a navržení komplexního systému, který nahradí aktuálně používané ovládací panely a zvýší kvalitu použitelnosti obytného automobilu. Důraz je kladen na přívětivé a moderní uživatelské rozhraní. S vývojem pro OS Android ani produkcí komplexního systému nemám předchozí zkušenosti a tato diplomová práce je pro mě odrazovým můstkem k úspěšné realizaci rodinného startupu.

Vývoj a provoz sociální sítě - Agilní business analýza

Autor
Štefan Pinďák
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil

ČVUT navigátor III - Android klient

Autor
Peter Janička
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Mobilní aplikace ČVUT navigátor slouží pro lepší orientaci v areálu ČVUT a k navigaci do konkrétních místností. Mezi její další funkce patří zobrazení rozvrhu a informací o akcích konajících se v budovách ČVUT. Cílem práce je vytvoření 3. generace ČVUT Navigátoru, který bude založen na vektorových mapách, zvýší informační potenciál aplikace a umožní plný běh v offline režimu. Práce popisuje návrh a vývoj aplikace pro operační systém Android. Součástí je také návrh způsobů lokalizace polohy uvnitř budovy včetně použití rozšířené reality. Pro rozšířenou realitu je popsána také její implementace. Práce obsahuje také návrh a popis implementace komponenty pro zobrazení dynamického obsahu a komponenty pro zobrazení virtuálních prohlídek.

Metodika řízení víceletých studentských týmových projektů

Autor
Jan Matoušek
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Hunka

BOZP portál - eLearning modul

Autor
Martin Náhlovský
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Kubr, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je analyzovat, navrhnout a realizovat náhradu za současný eLearning modul BOZP portálu s pomocí integrace Moodle platformy. Studie zahrnuje detailní analýzu funkcí Moodle, které jsou nezbytné pro vytváření, testů, export dat a možnost přihlásit se pomocí Shibboleth. Ukázalo se, že je potřeba vytvořit vlastní webservisu pro možnost spravování eLearningu přes Moodle. V důsledku toho byl rozšířen BOZP portál o funkce pro poskytování rozhraní na vzdalenou komunikaci. Cílem

Vývoj a provoz sociální sítě - Vývoj webové aplikace I

Autor
Martin Humeník
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil

Nástroj projektové dokumentace II

Autor
Vladimír Blažek
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Hunka

Pojítko SkyWire - Moduly pro aktualizaci zařízení

Autor
Ota Sandr
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.

BOZP portál III

Autor
Karolína Solanská
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jan Kubr, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího portálu BOZP. Tento portál slouží k evidenci a správě školení studentů, pedagogů a zaměstnanců ČVUT FIT. Analýza portálu je provedena především z pohledu funkčnosti a zabezpečení stávající aplikace. Z této analýzy jsou pak vyvozena doporučení a návrhy úprav. Tyto úpravy rozšiřují stávající funkcionality aplikace a vylepšují celkové zabezpečení aplikace a to jak z pohledu samotného kódu, tak i nasazení. Zabezpečení je navrženo tak, aby odpovídalo standardům používaným v praxi. Práce se také zabývá integrací všech komponent, které dosud nebyly přidány. Práce pak také analyzuje dopad směrnice GDPR na práci s uživatelskými daty a bezpečností aplikace a to jak z ekonomického a manažerského hlediska, tak i z pohledu technologického zabezpečení. Výstupem práce je upravená aplikace, její dokumentace a zhodnocení finanční a časové náročnosti. K dalšímu rozvoji aplikace pak může sloužit soubor doporučení, který je také součástí výstupu.

Children Usability Lab - management video streamů

Autor
Patrik Faistaver
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Melnikov
Anotace
Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Karolíny Solanské s názvem "Children Usability Lab - aplikace pro správu laboratoře". Její bakalářská práce je zde rozšířena o návrh a implementaci subsystému pro management veškerých záznamů nahrávaných v laboratoři Children Usability Lab. Tento subsystém se skládá z webového rozšíření umožňující správu multimediálních streamů v laboratoři a backendové části, která tato multimediální data zpracovává. Součástí této práce je analýza současného systému i existujících řešení pro požadovanou správu záznamů, dále pak návrh, realizace a její následné testování. Závěrem této diplomové práce je podrobení subsystému integračním i akceptačním testům.

E-learningový portál Mentica - uživatelský modul

Autor
Jaroslav Tesař
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Jiří Melnikov
Anotace
Diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací uživatelského modulu online vzdělávací aplikace Mentica. Práce je součástí týmového projektu. Na základě analýzy existujících řešení jsou navrženy hlavní procesy výsledné aplikace. Modul je implementován v jazyce PHP s využitím frameworku Symfony 2. Výsledkem práce je modul, který umožňuje uživateli tvorbu a správu virtuálního účtu, potřebného k odebírání vzdělávacího obsahu.

ČVUT Navigátor - Komunikační API

Autor
Zdeněk Pecka
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Oponenti
Ing. Ondřej Čermák

Implementace multiplatformního GUI pro mobilní zařízení, webu a TV

Autor
Jan Hoffman
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou paradigmat pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní (GUI) se zaměřením na responzivní GUI webových aplikací a na techniky používané pro jejich návrh. Následně jsou analyzovány nástroje umožňující vytváření aplikací pro široké spektrum zařízení od mobilních telefonů až po televize s UHD rozlišením metodou zapouzdření HTML stránek. Výstupem práce je prototyp uživatelského rozhraní, které je responzivní do té míry, že je možné použít jej nejen v aplikacích pro mobilní telefony a tablety s iOS a OS Android, ale i na webu s možností zobrazení až do rozlišení UHD, a to bez nutnosti změn tohoto GUI za účelem nasazení na kteroukoliv z uvedených platforem. Součástí práce je i testování použitelnosti a testování kompatibility na široké škále nejpoužívanějších platforem.