doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum

Závěrečné práce

Dizertační práce

Efektivní algoritmy pro symbolické dynamické systémy

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Symbolické dynamické systémy jsou dynamické systémy nad množinami nekonečných posloupností (slov) s velmi jednoduchou operací posunutí (shift). Speciální podmnožinou jsou systémy vzniklé z S-adických systémů nebo systémů vícerozměrných řetězových zlomků. Mnoho algoritmů, které se zabývají zkoumáním kombinatorických vlastností těchto systémů a jejich prvků, má exponenciální složitost v délce analyzované konečné části slova (faktoru). Práce by se zabývala navrhováním efektivních datových struktur a algoritmů sloužících pro analýzu vlastností těchto systémů: například vypisování prvků konečné délky, vykreslování přidruženého dláždění, testování rozpoznatelnosti (recognizability) a souvisejích vlastností, modelování souvisejícího numeračního systému, rychlost konvergence vícerozměrného řetězového zlomku atd.

Bakalářské práce

Aplikace technologie Blockchain v chytrých konktraktech

Autor
Jaroslav Pešek
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Tématem práce je představení technologie blockchain jako důvěryhodné výpočetní distribuované platformy. Práce obsahuje stručný úvod do použité kryptografie v existujících blockchainech. Dále rozebírá architekturu blockchainu, způsob fungování a bezpečnostní rizika. Představuje celý koncept chytrých kontraktů. Výstupem práce je analýza a model využití těchto nových technologií v instituci Fakulty informačních technologií při volbách do akademického senátu.

Podpůrný software pro oddělení pro vědu a výzkum

Autor
Šimon Urbánek
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Skotnica
Anotace
Bakalárska práca sa zaoberá analyzovaním procesov v oddelení pre vedu a výskum na Fakulte informačných technológii v Prahe. Úvod práce vysvetľuje základy procesnej analýzy, opisuje prístupy k zberu informácií, modelovaniu procesov a rozbor techník procesnej optimalizácie. V práci sú definované procesy, pre ktoré sú pomocou skúmania dokumentov organizácie a analytického interview vytvorené štandardizované modely. Uvedenými modelmi je prevedená procesná optimalizácia pomocou heuristických metód, ktorej výstupom sú teoretické spôsoby optimalizácie. Štúdia uskutočniteľnosti hľadá pre teoretické riešenia konkrétne možnosti implementácie. Ako dôkaz funkčnosti týchto riešení je vytvorený proof of concept dvoch možností implementácie, ktorý dokázal automatizovať konkrétnu činnosť, ktorá sa vykonávala manuálne. Vďaka vytvoreným modelom je možné naviazať na túto prácu ďalším záujemcom. Práca je doplnená o podklady k analytickému interview, zápisu zo stretnutia a okomentované časti heuristických metód.

Zabezpečení hlasovací aplikace Baletka

Autor
Petr Nohejl
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Jakub Růžička
Anotace
Rešeršní část práce se zabývá především bezpečností elektronických volebních systémů a popisuje konkrétní případy užití těchto systémů v praxi. Praktická část práce navazuje na teoretickou část práce a zkoumá elektronický volební systém Baletka, který je vyvíjen na Fakultě informačních technologií ČVUT v~Praze a má sloužit k realizaci elektronického hlasování pro členy Vědecké rady této fakulty. Součástí této práce je bezpečnostní analýza části tohoto systému (především webové aplikace implementované ve frameworku Ruby on Rails). V práci jsou rovněž uvedeny nalezené bezpečnostní zranitelnosti, které jsou pak dále zkoumány. Uvedena jsou také provedená zkoumání, která nevedla k odhalení zranitelnosti. V rámci těchto zkoumání jsou objasněny principy fungování útoků, proti kterým je zapotřebí se bránit. Na závěr je navržena náprava nalezených zranitelností.

Algoritmy hledání optimální cesty na 2D mřížce

Autor
Jan Danihelka
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Petr Matyáš

Diplomové práce

Systém pro správu úkolů v Jupyter

Autor
Dmitry Vanyagin
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.
Anotace
Tato práce popisuje proces analýzy a implementace správy úkolů v systému Jupyter. Hlavním cílem je umožnit vyučujícímu připravit, distribuovat a sbírat zadání ve formě Jupyter sešitů. Výsledkem práce je fungující prototyp splňující tyto požadavky. Práce důkladně popisuje všechny kroky vývoje: analýzu, implementaci, konfiguraci a nasazení.

Nástroj pro analýzu kryptoměn a kurzů mezi nimi

Autor
Adam Pečev
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Anotace
Tato práce popisuje současný trh s kryptoměnami. Následně definuje atributy kryptoměnových burz, které jsou relevantní pro provedení trojúhelníkové arbitráže. Na základě těchto atributů jsou analyzovány vybrané kryptoměnové burzy. Práce zároveň vymezuje klíčové požadavky důležité pro vytvoření aplikace, která stahuje data, zpracovává je a zobrazuje potenciální příležitosti vykonání trojúhelníkové arbitráže v reálném čase.

Nástroj pro analýzu kryptoměn a kurzů mezi nimi

Autor
Adam Pečev
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Anotace
Tato práce popisuje současný trh s kryptoměnami. Následně definuje atributy kryptoměnových burz, které jsou relevantní pro provedení trojúhelníkové arbitráže. Na základě těchto atributů jsou analyzovány vybrané kryptoměnové burzy. Dále jsou specifikovány klíčové požadavky důležité pro vytvoření aplikace. Práce se také zabývá již existujícími aplikacemi. Poté je navržena a implementována nová aplikace. Implementace zahrnuje stahování dat z API třetích stran, zpracování dat a zobrazení potenciálních příležitostí vykonání trojúhelníkové arbitráže v reálném čase. Navíc umožňuje uživateli porovnávat jednotlivé kryptoměnové burzy v kontextu historických příležitostí vykonání trojúhelníkové arbitráže.

Mobilní aplikace k nástroji MARAST

Autor
Jindřich Štěpánek
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace k~nástroji MARAST určeného pro výuku matematiky na Fakultě informačních technologií ČVUT v~Praze. Součástí práce je analýza funkcionalit jeho webové verze a návrh potřebných změn pro sdílení dat s~mobilní aplikací. Výstupy práce jsou návrh a implementace aplikačního rozhraní pro sdílení dat a vyvinutá funkční mobilní aplikace MARAST pro systém iOS.

Algoritmy generující bispeciální faktory v D0L systémech

Autor
Lenka Čačková
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Táto diplomová práca pojednáva o non-pushy a cirkulárnych D0L-systémoch. Poskytujeme v nej prehľad hlavných výsledkov týkajúcich sa D0L-systémov, hlavne metódy popisujúcej všetky bišpeciálne faktory v pevnom bode morfizmu. Na základe analýzy tejto metódy predkladáme návrh a implementáciu jej algoritmu v algebra systéme SAGE.