Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Rada bakalářského studijního programu

Rada studijního programu (RSP) je odborným, kontrolním a hodnotícím orgánem studia v bakalářském studijním programu. Činnost a jednání rady se řídí příkazem děkana č. 41/2017. RSP vypracovává jednou ročně zprávu o své činnosti a hodnocení studia v příslušném studijním programu, kterou podává děkanovi.

Mezi hlavní kompetence rady patří:

 • Vyjadřovat se k návrhům nových akreditací, jejich prodlužování a rozšiřování o další specializace
 • Vyjadřovat se ke změně struktury a obsahu předmětů
 • Vyjadřovat se k obsahu a rozsahu státní závěrečné zkoušky
 • Vyjadřovat se k tematickým okruhům státní závěrečné zkoušky
 • Vyjadřovat se ke složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky
 • Sledovat soulad uskutečňovaného studijního programu s platnou akreditací
 • Sledovat rozvoj a modernizaci studijních plánů
 • Sledovat kvalitu uskutečňovaných studijních plánů a zohledňování výsledků ankety
 • Projednávat podněty a návrhy garantů programu, garantů oborů/specializací, garantů profilových předmětů a návrhy dalších akademických pracovníků

Složení rady

Radu studijního programu tvoří garanti oborů a specializací, garanti profilových předmětů a externí odborníci. V jejím čele stojí garant programu, který současně řídí zasedání RSP. Členy RSP jmenuje děkan po projednání v grémiu děkana a schválení v akademickém senátu FIT. Činnost RSP metodicky řídí a hodnotí proděkan pro studijní a pedagogickou činnost.

 • prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. – předseda rady, bezpečnost a informační technologie
 • Ing. Michal Valenta, Ph.D., softwarové inženýrství, webové a softwarové inženýrství
 • Ing. David Buchtela, Ph.D., informační systémy a management
 • doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., znalostní inženýrství
 • prof. Ing. Hana Kubátová, CSc., počítačové inženýrství
 • doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., teoretická informatika
 • Ing. Karel Klouda, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Smolík – externista, Profinit
 • doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA – externista, FIT VUT Brno

Radu studijního programu pro bakalářský studijní program projednal a schválil Akademický senátu FIT dne 20. 12. 2017. Radu jmenoval děkan Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze dne 21. 12. 2017.

Jednání rady

Termíny zasedání stanovuje předseda podle potřeby projednání předložených návrhů nebo na žádost děkana. Zasedání RSP je veřejné pro akademickou obec FIT. Na zasedání RSP vzniká zápis, který je dostupný akademické obci FIT.