Rada bakalářského studijního programu

Rada studijního programu (RSP) je odborným, kontrolním a hodnotícím orgánem studia v bakalářském studijním programu. Činnost a jednání rady se řídí příkazem děkana č. 82/2023. RSP vypracovává jednou ročně zprávu o své činnosti a hodnocení studia v příslušném studijním programu, kterou podává děkanovi.

Mezi hlavní kompetence rady patří:

  • Vyjadřovat se k návrhům nových akreditací, jejich prodlužování a rozšiřování o další specializace.
  • Vyjadřovat se ke změně struktury a obsahu předmětů.
  • Vyjadřovat se k obsahu a rozsahu státní závěrečné zkoušky.
  • Vyjadřovat se k tematickým okruhům státní závěrečné zkoušky.
  • Vyjadřovat se ke složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky.
  • Sledovat soulad uskutečňovaného studijního programu s platnou akreditací.
  • Sledovat rozvoj a modernizaci studijních plánů.
  • Sledovat kvalitu uskutečňovaných studijních plánů a zohledňování výsledků ankety.
  • Projednávat podněty a návrhy garantů programu, garantů oborů/specializací, garantů profilových předmětů a návrhy dalších akademických pracovníků.

Složení rady programů
B1801, B0613A140029 a B0613A140030

Radu studijního programu tvoří garanti oborů a specializací, garanti profilových předmětů a externí odborníci. V jejím čele stojí garant programu, který současně řídí zasedání RSP. Členy RSP jmenuje děkan po projednání v grémiu děkana a schválení v akademickém senátu FIT. Činnost RSP metodicky řídí a hodnotí proděkan pro studijní a pedagogickou činnost.

Jednání rady

Termíny zasedání stanovuje předseda podle potřeby projednání předložených návrhů nebo na žádost děkana. Zasedání RSP je veřejné pro akademickou obec FIT. Na zasedání RSP vzniká zápis, který je dostupný akademické obci FIT.