Studijní předměty programu jsme koncipovali tak, aby pokrývaly široké spektrum odborných oblastí informatiky. Doktorské studium u nás znamená především vědu a výzkum, proto jsme náplň předmětů uzpůsobili tak, aby získané znalosti mohly být základem pro zpracování dizertačních témat studentů.

Studium končí složením státní doktorské zkoušky. Výsledky, dosažené vlastním výzkumem, prezentují studenti na mezinárodních konferencích s recenzním řízením a průběžně je publikují v odborných časopisech.

Standardní doba studia jsou 4 roky, a to ve formě prezenční i kombinované, v jazyce českém (kód studijního programu P0613D140001) nebo anglickém (kód studijního programu P0613D140002).

Profil absolventa studijního programu a cíle studia

Absolventi doktorského programu Informatika najdou uplatnění jako tvůrci koncepcí rozsáhlých HW a SW projektů. Budou schopni na základě širokých znalostí ze všech oborů informatiky spojit dohromady znalosti z různých oborů informatiky a využít světového trendu provázanosti hardwaru a softwaru.

Absolventi budou s přehledem připraveni stát se vedoucími výzkumných týmů v IT průmyslu. Díky zkušenostem v oblasti spolupráce s dalšími výzkumníky a týmy v ČR  i v zahraničí se uplatní v organizacích zabývajících se analytickou, expertní a konzultační činností s využitím nejnovějších poznatků informatiky. Své rozvinuté tvůrčí schopnosti v oblasti IT a schopnosti prezentace výsledků absolventi uplatní jako pedagogové a výzkumní pracovníci na univerzitách, vědeckých pracovištích nebo výzkumných laboratořích.

Materiální zabezpečení

Studijní literaturu v našem doktorském studijním programu Informatika je možné čerpat z několika zdrojů. Národní technická knihovna (NTK) poskytuje uživatelům řadu nejmodernějších studoven. Doktorandi FIT budou mít internetový přístup ke všem významným vydavatelům odborné knižní i časopisecké literatury v rámci akademických předplacených e-knihovních služeb. Dalšími zdroji jsou sborníky z konferencí, které jsou v osobních knihovnách členů navrhované oborové rady.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.