Průvodce studiem

Předběžný zápis předmětů

Dejte nám vědět, o které předměty máte v následujícím semestru zájem, a „rezervujte“ si na nich tak své místo. Zjistěte jak a kdy předběžný zápis předmětů probíhá a co byste během něj měli udělat, aby se vám dařilo průběžně plnit váš studijní plán.

K čemu předběžný zápis slouží

Předběžným zápisem deklarujete nezávazně svůj zájem o studium konkrétních předmětů v následujícím semestru. Je při nich vypnuta kontrola kapacity a tedy až na základě počtu takto zapsaných studentů vyhodnotí katedry poptávku a svoje kapacitní možnosti a nastaví závaznou kapacitu pro řádné zápisy.

Pokud si tedy nezapíšete předmět, o který máte zájem, v předběžném zápisu, je možné, že se vám jej v období řádných zápisů nepodaří zapsat kvůli již nastavené kapacitě.

Kdy a kde zápis probíhá

Předběžné zápisy trvají zpravidla necelé 2 týdny a probíhají ve studentském rozhraní systému KOS v období daném harmonogramem FIT pro příslušný akademický rok.

 • Předběžné zápisy do letního semestru probíhají většinou během listopadu.
 • Předběžné zápisy do zimního semestru probíhají většinou během dubna.

Pravidla zápisu a další doporučení

Podrobná pravidla jsou uvedena v čl. 7 odst. 1 Směrnice č. 57/2023 pro realizaci bakalářského a magisterského studijního programu.

Kolik kreditů si mám zapsat

Je vaší odpovědností, jak si nastavíte kreditovou zátěž pro jednotlivé semestry. Skladba předběžně zapsaných předmětů by ale měla být taková, aby součet kreditů v jednom semestru byl nejvýše 45. Dolní hranice se nijak nekontroluje.

Abyste ale zvládli dokončit studium ve standardní době studia (případně splnit minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu), měli byste každý semestr mít zapsáno a úspěšně získat cca 30 kreditů – celkem tedy 180 kreditů za celé bakalářské studium, resp. 120 za studium magisterské.

Které předměty si mám zapsat

Je na vás, které předměty si zapíšete. Pro úspěšné absolvování studia ale musíte plnit své studijní povinnosti předepsané tzv. studijním plánem, např. splnit všechny povinné předměty pro svůj program i specializaci. Jak optimálně rozložit tyto povinnosti do jednotlivých semestrů se dozvíte v doporučeném průchodu studijním plánem.

Svůj studijní plán najdete jak v Bílé knize, tak i ve studentském rozhraní systému KOS. Například pokud jste bakalářský student programu Informatika a ještě jste si nezvolili svoji specializaci je pro vás určen:

Jaký vliv má volba studijní specializace

Pokud jste si již přes Studijní oddělení vybrali svoji specializaci, automaticky se vám před obdobím zápisů společně s povinnými předměty programu zapíší i povinné předměty vaší specializace.

Pokud jste si ještě žádnou specializaci oficiálně nezvolili, měli byste si povinné předměty vámi preferované specializace zapsat sami. V tomto případě se ale pro vás její předměty jeví jen jako volitelné a pokud by došlo k rušení z důvodu nedostatečné kapacity kvůli vysokému zájmu, je možné že by právě vám mohl být dotčený předmět zrušen.

Co když předmět mezitím absolvuji nebo jej v příštím semestru nezamýšlím studovat

Pokud je vám v předběžných zápisech zapsán předmět, který do zahájení příslušného semestru úspěšně absolvujete nebo jej v nadcházejícím semestru nezamýšlíte studovat, je zcela ve vaši kompetenci si zapsaný předmět zrušit. Zápisy a rušení předmětů je zcela jen na vás. Řiďte se tedy dle aktuálního stavu svého studia a v souladu se svým studijním plánem.

Jak je to s předměty pro závěrečné práce

Předměty Bakalářská práce (BI-BAP.21) a Magisterská práce (NI-DIP) se v období předběžných zápisů nezapisují. Jejich zápis se provádí až v období řádných zápisů a to jen pokud již máte schválené zadání své závěrečné práce.

Koho kontaktovat

Pokud nenaleznete předmět, o kterém si myslíte, že by měl být pro další semestr vypsán, obraťte se během období předběžných zápisů na rozvrháře příslušné katedry, která předmět garantuje:

Průběh zápisu: Jak na to

Před zahájením předběžných zápisů se vám automaticky zapíší dle vašeho doporučeného průchodu studijním plánem všechny povinné předměty pro příští semestr a případně i ty nesplněné ze semestrů předchozích. Ostatní předměty si zapisujete sami podle svého uvážení – nejlépe v souladu s vaším studijním plánem.

Systém KOS

Zobrazení zapsaných předmětů

 • V postranní nabídce vlevo rozklikněte kategorii „Předměty“ a vyberte „Zapsané předměty“.
 • Vyberte semestr, pro který chcete zapsané předměty zobrazit, pomocí rozbalovacího seznamu pod nadpisem „Semestr“.
 • Na stránce se vám zobrazí předměty, které vám byly zapsány hromadně před zahájením předběžných zápisů, případně již i s vašimi úpravami.

Zrušení zapsaného předmětu

 • Na stránce s přehledem zapsaných předmětů vyberte řádek předmětu, jehož zápis chcete zrušit a klikněte na něj.
 • Vpravo se zobrazí tlačítko „Odebrat“, kterým můžete předmět odstranit ze seznamu svých zapsaných předmětů.

Zapsání předmětu

Zapsat si další předměty můžete hned několika způsoby.

Dle studijního plánu

 • V postranní nabídce vlevo rozklikněte kategorii „Předměty“ a vyberte „Studijní plán“.
 • V políčku „Studijní plán“ máte předvyplněný aktuálně přiřazený studijní plán. Ten zde můžete případně také přepnout na studijní plán vámi preferované specializace, kterou si plánujete zvolit.
 • Zobrazí se váš studijní plán v podobě jednotlivých skupin předmětů.
 • Každou z těchto skupin můžete rozbalit tak, že se u ní zobrazí seznam předmětů. U každého předmětu se ve sloupcích navíc zobrazuje:
  • Zda ho máte již splněný.
  • Zda je pro příští semestr vypsaný.
  • Jaká omezení jsou pro zápis předmětu nastavena.
  • A případně, kterým předmětem je možné splnit v zastoupení, jestliže již předmět není nabízen.
 • Klikněte na řádek daného předmětu. Zobrazí se vám detail předmětu.
 • Vpravo dole klikněte na tlačítko „Zapsat“, čímž se vám předmět zapíše.
Některé předměty mají mnoho cvičících nebo delší anotaci. Tlačítko pro zápis je vždy až na konci, je tedy nutné posunout stránku až na úplný konec detailu předmětu.

Dle názvu/kódu předmětu

 • V postranní nabídce vlevo rozklikněte kategorii „Předměty“ a vyberte „Zápis předmětu“.
 • Do textového pole s ikonou lupy (vpravo nad tabulkou předmětů) zadejte kód nebo název předmětu.
 • Klikněte na řádek daného předmětu. Zobrazí se vám detail předmětu.
 • Vpravo dole klikněte na tlačítko „Zapsat“, čímž se vám předmět zapíše.

Dle nabídky zvolené katedry

 • V postranní nabídce vlevo rozklikněte kategorii „Předměty“ a vyberte „Zápis předmětu“.
 • Pro filtrování předmětů využijte rozbalovacího seznamu s nadpisem „Katedra“.
 • Klikněte na řádek daného předmětu. Zobrazí se vám detail předmětu.
 • Vpravo dole klikněte na tlačítko „Zapsat“, čímž se vám předmět zapíše.

Omezení u zápisu předmětu

Některé předměty není možné zapsat bez splnění určitých předpokladů, jako např. již úspěšné absolvování nějakého jiného z předmětů.

Pro detailní informace klikněte na nápis „!OMEZENÍ“ u daného předmětu.

Po předběžných zápisech

Po období předběžných zápisů následují až před začátkem dalšího semestru tzv. řádné zápisy. V nich si již volíte finální složení studovaných předmětů pro následující semestr a tvoříte si rozvrh. Pokud jste si během předběžných zápisů nějaký předmět nezapsali, je možné, že se vám jej v období řádných zápisů již zapsat nepodaří kvůli nastavené kapacitě.

Předběžně zapsané předměty vám mohou být také v mezidobí mezi zápisy zrušeny, a to ze dvou důvodů:

Rušení zapsaných předmětů z důvodu vysokého zájmu

Pokud se po skončení předběžných zápisů u některého z předmětů ukáže zájem studentů vyšší než jsou kapacitní možnosti, může být předběžně zapsaný předmět některým studentům zrušen. Konkrétní volbu kritérií pro toto smazání zvolí vedoucí příslušné garantující katedry na návrh garanta dotčeného předmětu.

Obecně platí, že katedra stanoví kapacitu předmětu tak, aby se dostalo alespoň na všechny studenty, pro které je předmět povinným předmětem programu nebo specializace. V tomto případě tedy může mít pozitivní vliv, pokud jste si již před obdobím zápisů přes Studijní oddělení oficiálně zvolili svoji specializaci.

Rovněž předměty jiných součástí ČVUT vám mohou být zrušeny z kapacitních důvodů, a to garantující katedrou dané součásti.

Rušení zapsaných předmětů z důvodu průběžného nezískávání studijních výsledků

Některým studentům mohou být během zkouškového období zrušeny všechny předběžně zapsané předměty, pokud to vypadá, že zatím dostatečně neplní své studijní povinnosti – mají málo kreditů či získali málo zápočtů.

Podrobná pravidla jsou uvedena v čl. 7 odst. 4 Směrnice č. 57/2023 pro realizaci bakalářského a magisterského studijního programu a konkrétní data najdete v harmonogramu FIT pro příslušný akademický rok.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.