Organizační struktura

Akademické orgány

Fakultu řídí samosprávné orgány v čele s děkanem. Dalšími samosprávnými akademickými orgány jsou Akademický senát, Vědecká rada a Disciplinární komise.

Děkanát

Nejvyšším bodem organizační struktury je děkanát v čele s děkanem a tajemníkem. Má na starosti zajištění fungování fakulty po hospodářské, provozní a personální stránce. Spadá pod něj také PR oddělení, které úspěšně pracuje na šíření dobrého jména školy mezi odbornou i laickou veřejnost.

Proděkanáty

Proděkanáty jsou administrativní pracoviště orientující se na konkrétní oblast. Na fakultě jich máme celkem pět. Jejich vedoucí – proděkany – jmenuje děkan a jsou oprávněni v určitém úseku činnosti jednat jménem fakulty.

Servisní pracoviště

I fakulta informatiky, kde je vysoká koncentrace IT odborníků, má vlastní oddělení, které se věnuje informačním a komunikačním technologiím. Úkolem servisního pracoviště je zajistit podporu pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti fakulty.

Katedry

Katedry zajišťují výuku a náplň jednotlivých studijních oborů. Kromě toho se zabývají také vědeckou činností, do které se mohou zapojit i studenti. Sledují nejnovější trendy, vydávají publikace a připravují studijní materiály.

Výzkumné pracoviště

Tady se odehrává tvůrčí vědecko-výzkumná a vývojová činnost. Kromě mimořádně nadaných akademických a vědeckých pracovníků tu pracují také další odborníci, kteří se starají o administrativní a technický provoz pracoviště.

Rady studijních programů

Rady studijních programů jsou odborným, kontrolním a hodnotícím orgánem studia v příslušných programech. Takzvané Rady studijních programů (RSP) jmenuje děkan pro bakalářský a magisterský program. Pro doktorský studijní program ustanovuje Oborovou radu doktorského studijního programu.