Rada magisterského studijního programu

Rada studijního programu (RSP) je odborným, kontrolním a hodnotícím orgánem studia v magisterském studijním programu. Činnost a jednání rady se řídí příkazem děkana č. 41/2017. RSP vypracovává jednou ročně zprávu o své činnosti a hodnocení studia v příslušném studijním programu, kterou podává děkanovi.

Mezi hlavní kompetence rady patří:

 • Vyjadřovat se k návrhům nových akreditací, jejich prodlužování a rozšiřování o další specializace
 • Vyjadřovat se ke změně struktury a obsahu předmětů
 • Vyjadřovat se k obsahu a rozsahu státní závěrečné zkoušky
 • Vyjadřovat se k tematickým okruhům státní závěrečné zkoušky
 • Vyjadřovat se ke složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky
 • Sledovat soulad uskutečňovaného studijního programu s platnou akreditací
 • Sledovat rozvoj a modernizaci studijních plánů
 • Sledovat kvalitu uskutečňovaných studijních plánů a zohledňování výsledků ankety
 • Projednávat podněty a návrhy garantů programu, garantů oborů/specializací, garantů profilových předmětů a návrhy dalších akademických pracovníků

Složení rady

Radu studijního programu tvoří garanti oborů a specializací, garanti profilových předmětů a externí odborníci. V čele RSP stojí garant programu, který současně řídí zasedání RSP. Členy RSP jmenuje děkan po projednání v grémiu děkana a schválení v akademickém senátu FIT. Její činnost metodicky řídí a hodnotí proděkan pro studijní a pedagogickou činnost.

Rada magisterského studijního programu N 1801:

 • prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. – předseda rady, teoretická informatika
 • prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc., webové a softwarové inženýrství
 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., počítačové systémy a sítě
 • doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., znalostní inženýrství
 • prof. Ing. Hana Kubátová, CSc., návrh a programování vestavných systémů
 • prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., počítačová bezpečnost

Rada magisterského studijního programu N0613A140001 a N0613A140024:

 • prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. – předseda rady, teoretická informatika
 • doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D., manažerská informatika
 • prof. Ing. Hana Kubátová, CSc., návrh a programování vestavných systémů
 • prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., počítačová bezpečnost
 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., počítačové systémy a sítě
 • Ing. Michal Valenta, Ph.D., softwarové inženýrství
 • doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., systémové programování
 • doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D., webové inženýrství
 • doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., znalostní inženýrství
 • Ing. Jaroslav Řasa – externista, ABRA Software
 • Ing. Robert Kvaček – externista, ASICentrum

Jednání rady

Termíny zasedání stanovuje předseda podle potřeby projednání předložených návrhů nebo na žádost děkana. Zasedání RSP je veřejné pro akademickou obec FIT. Na zasedání RSP vzniká zápis, který je dostupný akademické obci FIT.