Volba kandidáta na děkana

Akademický senát FIT ČVUT vyhlásil volbu kandidáta na děkana Fakulty informačních technologií ČVUT pro funkční období 2021–2025. Zvolen byl doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., který byl k 1. 10. do funkce jmenován.

Zpráva k znovuzvolení doc. Jiřiny

Výsledky volby

Na 17. zasedání Akademického senátu FIT ČVUT byl kandidátem na děkana FIT ČVUT pro volební období 2021–2025 zvolen doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. Senátoři zvolili kandidáta v prvním kole s výsledkem všech 10 hlasů pro. Návrh byl dále postoupen rektorovi ČVUT. Ten doc. Marcela Jiřinu k 1. 10. 2021 jmenoval děkanem FIT ČVUT pro funkční období 2021–2025.

Přihlášení kandidáti

Dne 31. 5. skončila možnost podávání kandidátek. Volební komise obdržela kandidaturu doc. RNDr. Ing. Marcela Jiřiny, Ph.D., kterou zkontrolovala a následně akceptovala do volby.

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Děkan

Způsob kandidatury

Kandidátky lze podávat v období 16. 3. – 31. 5. 2021 do 12:00. Všechny potřebné dokumenty doručí kandidát v uzavřené obálce s nadpisem „Volba děkana FIT ČVUT – neotvírat“ do podatelny FIT ČVUT (kontaktní osoba Daniela Chocholoušková).

Požadavky na kandidáty jsou specifikovány v souboru Návrh kandidáta na funkci děkana.

Průběh volby

Akademický senát FIT ČVUT volí z přihlášených kandidátů, kteří splní předepsané náležitosti, tzv. kandidáta na děkana. Osoba zvoleného kandidáta je oznámena rektorovi ČVUT, který děkana následně jmenuje. Funkční období děkana je čtyřleté a tatáž osoba jej může vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období.

Harmonogram

 • 26. 2. 2021
  Volba volební komise na 13. zasedání AS FIT ČVUT
  Projednání rámcového harmonogramu voleb
 • 15. 3. 2021
  Vyhlášení harmonogramu voleb, podmínek pro registraci návrhů na funkci děkana FIT ČVUT
  Zahájení práce volební komise
  Zveřejnění materiálů k volbě na webu a na úřední desce fakulty
 • 16. 3. – 31. 5. 2021
  Registrace kandidátů
 • 31. 5. 2021, 12:00 SELČ
  Uzávěrka registrace kandidátů
 • 11. 6. 2021, od 10:00 v místnosti TH:A-1455 a online v MS Teams
  Prezentace kandidátů na funkci děkana FIT ČVUT a setkání kandidátů s akademickou obcí FIT ČVUT
 • 18. 6. 2021, od 10:00 online v MS Teams
  16. zasedání AS FIT ČVUT a prezentace kandidátů na funkci děkana FIT ČVUT
 • 25. 6. 2021, od 15:00 online v MS Teams
  17. zasedání AS FIT ČVUT a volba kandidáta na funkci děkana FIT ČVUT
 • Předání návrhu kandidáta na funkci děkana FIT ČVUT rektorovi ČVUT bude realizováno bezprostředně v následujících pracovních dnech po volbě.

Kontaktní osoba

S libovolnými dotazy se obracejte na člena komise Ing. Ondřeje Gutha, Ph.D., který zajišťuje veškerou komunikaci volební komise včetně komunikace s tiskem. Komise byla schválena dne 26. 2. 2021 na 13. zasedání AS FIT ČVUT.

Ing. Ondřej Guth, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková