Základní informace o doktorském studijním programu (DSP) Informatika

1)Udělení akreditace Doktorského studijního programu Informatika P0613D140001 - v roce 2018

Rada národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila ČVUT v Praze akreditaci doktorského studijního programu Informatika se standardní dobou studia 4 roky formou studia prezenční a kombinovanou pro uskutečňování Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze a doktorskému studijnímu programu Informatics se standardní dobou studia 4 roky formou studia prezenční a kombinovanou pro uskutečňování Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.4.2018 a akreditace byla udělena na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Název studijního programu: "Informatika" Kód studijního programu: P0613D140001

Název studijního programu: "Informatics" Kód studijního programu: P0613D140002

2) Udělení akreditace Doktorského studijního programu Informatika P1801- v roce 2010

Akreditační komise na svém zasedání 12. - 14. 4. 2010 doporučila ke schválení DSP Informatika. Dne 4. 5. 2010 pak byla ČVUT FIT Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace DSP pro formu studia prezenční i kombinovanou s výukou probíhající jak v českém tak v anglickém jazyce. Toto umožnilo přivést na FIT naše stávající doktorandy z Katedry počítačů na ČVUT FEL a také přijmout doktorandy nové.

Název studijního programu: "Informatika" (anglicky "Informatics") Kód studijního programu: P1801 Termín udělení akreditace: 4. května 2010 Akreditace platná do: 31. srpna 2019 Škola, fakulta: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií KKOV (Klasifikace kmenových oborů vzdělání, 8-místný kód studijních oborů vysokých škol): není, program se nečlení na obory Obory: program se nečlení na obory
Formy studia: prezenční a kombinovaná (distanční forma není na FIT akreditována) Studium probíhá v jazyce českém nebo anglickém Poplatky za studium: poplatek za studium v jazyce anglickém je 64 tis. Kč za semestr Standardní doba studia: 4 roky pro prezenční formu, 4 roky pro kombinovanou formu studia Titul po úspěšném absolvování studia: doktor (ve zkratce "Ph.D.") U uchazečů o studium se požaduje znalost angličtiny alespoň na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Základní legislativa: http://fit.cvut.cz/fakulta/veda/doktorandi/legislativa
Poplatky spojené se studiem naleznete zde http://fit.cvut.cz/fakulta/deska/poplatky.


Charakteristika studijního programu Informatika

Doktorský studijní program Informatika je zaměřený na rozvoj tvůrčích schopností doktorských studentů v celém spektru čisté a inženýrské informatiky. Témata dizertačních prací jsou například v oblastech teoretické informatiky, koncepčního návrhu rozsáhlých HW a VLSI systémů se specializovanými vlastnostmi, počítačové bezpečnosti, návrhu složitých víceprocesorových a distribuovaných ICT systémů, efektivní počítačové reprezentace znalostí, webového a znalostní inženýrství, vytváření nových výpočetních modelů a paradigmat, jako jsou např. kvantové počítače, modelování rozsáhlých počítačových systémů a jejich sítí, tvorby SW metodik a pokročilých technik SW inženýrství, apod. Doktorandi získají i potřebné kombinace znalostí mezi informatickými obory (např. HW-SW codesign, návrh systémů na čipu, společná verifikace návrhu HS a SW pomocí vhodně upravených či nově vytvořených modelů, modelování distribuovaných ICT systémů, apod.).

DSP Informatika poskytuje hlubší teoretické znalosti v předmětech zaměřených na orientaci ve zvolené oblasti potřebné pro vlastní řešení zadaného problému na úrovni odpovídající současnému poznání ve světě. Doktorandské předměty jsou koncipovány tak, aby pokrývaly široké spektrum odborných oblastí informatiky. Náplň předmětů bude přizpůsobena disertačním tématům studentů a bude principiálně výzkumně orientována tak, aby znalosti získané v předmětech mohly být základem pro zpracování disertačních témat studentů.

Studiem získané znalosti jsou ověřeny složením státní doktorské zkoušky. Výsledky, dosažené vlastním výzkumem, jsou ověřovány jejich prezentací na mezinárodních konferencích s recenzním řízením a publikací v odborných časopisech. Vzhledem k tomu, že prestižní publikace v informatických oborech jsou téměř výlučně v anglickém jazyce, předpokládá se, že veškeré publikace, příspěvky na konferencích i v časopisech, studie na konci první etapy a samozřejmě i doktorská dizertační práce, budou v angličtině.

DSP Informatika je platný pro Fakultu informačních technologií na ČVUT.  Odborné zaměření navrhovaného doktorského programu je zajištěno jednak personálním rozšířením přednášejících i školitelů o významné informatické odborníky z ČVUT, AV ČR, UK, tak i rozšířením odborných témat řešených v rámci doktorského studia. DSP je orientován na poskytnutí hlubokých znalostí v moderních oblastech informatiky, na které se soustřeďuje současný výzkum.

Profil absolventa studijního programu a cíle studia

Absolventi doktorského programu Informatika najdou uplatnění jako tvůrci koncepcí rozsáhlých HW a SW projektů. Budou schopni na základě širokých znalostí ze všech oborů Informatiky nejen přispívat k rozvoji jedné její specializované část, ale i spojit dohromady znalosti z různých oborů informatiky a využít světového trendu provázanosti hardwaru a softwaru. Proto také nechceme dělit navrhovaný program na obory.

Rozvoj tvůrčích schopností v celé šíři informatiky, rozvoj schopnosti prezentace výsledků a nutnost spolupracovat na řešení zvoleného problému s dalšími výzkumníky a týmy v ČR i v zahraničí, dávají předpoklad pro uplatnění absolventů jako vedoucích výzkumných týmů v ICT průmyslu, v organizacích zabývajících se analytickou, expertní a konzultační činností s využitím nejnovějších poznatků informatiky (jako jsou např. systémy pro vytěžování znalostí z distribuovaných databází, modelování složitých systémů na vysoce výkonných počítačích, apod.), dále jako pedagogů, výzkumných pracovníků na universitách, vědeckých pracovištích, výzkumných laboratořích, centrech excelence, apod. u nás i v zahraničí.

Materiální zabezpečení

Studijní literatura v DSP Informatika na ČVUT v Praze je zajištěna z několika zdrojů. Národní technická knihovna (NTK), která soustředila knihovní fond ČVUT, je vybudovaná v areálu působiště FIT a poskytuje uživatelům řadu nejmodernějších studoven. Doktorandi FITu budou mít stejně jako doktorandi všech fakult ČVUT internetový přístup ke všem významným vydavatelům odborné knižní i časopisecké literatury v rámci akademických předplacených e-knihovních služeb. Dalšími zdroji (těmi nejaktuálnějšími) jsou sborníky z konferencí (papírové nebo elektronické), které jsou v osobních knihovnách členů navrhované oborové rady. Navrhovaní přednášející a školitelé jsou členové programových výborů řady světových konferencí.

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 31.7.2018, 14:38