Magisterský obor Počítačová bezpečnost

Obor Počı́tačová bezpečnost je zaměřen na zkoumánı́ a vývoj bezpečných informačnı́ch a komunikačnı́ch systémů. Absolventi zı́skajı́ přehled o kryptologických principech, o způsobech detekce útoků v počı́tačových sı́tı́ch, o bezpečné správě informačnı́ch systémů a také o návrhu bezpečného softwaru a hardwaru. Obor je garantován Katedrou informační bezpečnosti.

Tento obor přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Bezpečnost a informační technologie. Obor je vhodný i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci/obor si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Cílem tohoto oboru je seznámit studenty s problematikou kryptologie, matematiky, návrhu, realizace i testování bezpečného hardwaru i softwaru, a to jak na teoretické, tak i aplikační úrovni. Student získá přehled primárně v těchto oblastech:

  • Kryptologie, kryptografie a kryptoanalýzy
  • Matematické principy počı́tačové bezpečnosti
  • Praktický návrh a realizace bezpečného počı́tačového softwaru i hardwaru
  • Reverznı́ inženýrstvı́ počı́tačového softwaru
  • Bezpečné používání a začlenění hardwarových komponent do informačního systému
  • Testování odolnosti hardwarových komponent vůči útokům

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi se prosadí ve firmách zabývajı́cı́ch se návrhem, realizacı́ a poskytovánı́m bezpečnostnı́ch ICT řešenı́ a tvorbou bezpečného softwaru i hardwaru. Absolventi budou moci rovněž zajišťovat bezpečný provoz sı́tı́, serverů a datových center. Mohou pracovat také jako bezpečnostnı́ analytici, vývojáři bezpečnostnı́ch řešenı́, administrátoři a konzultanti na všech úrovnı́ch pozic bezpečnosti ICT.

Předměty oboru

Obor má vyvážený poměr aplikačnı́ch a teoretických témat, a to s ohledem na dostatečné a správné pochopenı́ bezpečnostnı́ch principů modernı́ch ICT systémů. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty oboru jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra informační bezpečnosti. Garantem tohoto oboru je prof. Róbert Lórencz. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Róbert Lórencz - profile

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Garant magisterského oboru Počítačová bezpečnost

Vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., robert.lorencz@fit.cvut.czGarant magisterského oboru Počítačová bezpečnost


Poslední změna: 25.9.2018, 15:04